intTypePromotion=3

Nguyên lý kế toán - Bài tập: Phần 1

Chia sẻ: Thuong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
29
lượt xem
8
download

Nguyên lý kế toán - Bài tập: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Nguyên lý kế toán - Bài tập được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vừng phần lý thuyết đã được học và rèn luyện kỹ năng thực hành. tài liệu có cấu gồm 4 phần gồm: Bài tập và một số bài giải, câu hỏi trắc nghiệm, tóm tắt lý thuyết, một số sơ đồ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên lý kế toán - Bài tập: Phần 1

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ TP. HÓ CHÍ MINH<br /> KHOA KỂ TOÁN - KIẾM TOÁN<br /> Bộ MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN<br /> <br /> PGS.TS. Vỗ Võn Nhị (Chủ biên)<br /> <br /> ÌIIIIIIIỊ I T 0 P<br /> 0007530<br /> <br /> M<br /> <br /> NGUYÊN LÝ<br /> <br /> Ké TOÁN<br /> <br /> NHÀ XUẨT BÀN PHƯƠNG ĐÔNG<br /> <br /> TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ TP. HÓ CHÍ MINH<br /> KHOA KỂ TOÁN - KIẾM TOÁN<br /> Bộ MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN<br /> <br /> PGS.TS. Vỗ Võn Nhị (Chủ biên)<br /> <br /> 0007530<br /> <br /> IT ập<br /> <br /> NGUYÊN LÝ<br /> <br /> Ké TOÁN<br /> <br /> NHÀ XUẨT BÀN PHƯƠNG ĐÔNG<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ TP. Hổ CHÍ MINH<br /> KHOA KẾ TOÁN - KlỂM<br /> <br /> to án<br /> <br /> BỘ MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN<br /> <br /> .*Ọ !••; ‘ , V ,<br /> <br /> Í Ế<br /> <br /> ễ<br /> <br /> Ễ<br /> <br /> ~Ị<br /> <br /> Ể<br /> <br /> (B à i (7 ậ p<br /> <br /> NGUYÊN LÝ KÊ TOÁN<br /> Chủ biên:<br /> ><br /> <br /> PGS.TS VÕ VÂN<br /> <br /> nhị<br /> <br /> Tham gia biên soạn:<br /> <br /> ThS.<br /> > ThS.<br /> > ThS.<br /> > ThS.<br /> ><br /> <br /> Nguyễn Thi Mỹ Hoảng<br /> Lư Thi Thanh Nhàn<br /> Vũ Thu Hằng<br /> Phạm Thanh Liem<br /> <br /> > ThS. Trẩn Vân Việt<br /> > PGS.TS Mai Thi Hoàng Minh<br /> > ThS. Đặng Thị Hoa<br /> > TS. Văn Thi Loan<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG<br /> <br /> SÁCH CÙNG TÁC GIẢ: PGS. TS. VÕ VĂN NHỊ<br /> ĐẢ PHÁT HÀNH TẠI NHÀ SÁCH KINH TẾ<br /> STT<br /> <br /> T Ê N SÁCH<br /> <br /> NXB<br /> <br /> 1<br /> <br /> B ài tậ p - K ế tọ á n T à i c h ín h<br /> <br /> P h ư ơ n g Đ ông<br /> <br /> 2<br /> <br /> H DTH K ẽ ttb á n O o a n h n g h iệ p N h ỏ v à V ừa<br /> <br /> T h ô n g Kê<br /> <br /> 3<br /> <br /> H ư ớng d ầ n lậ p - đ ọ c & p h â n tíc h b á o c á o tà i T à i C h ín h<br /> c h ín h - B áo c á o k ế to á n q u ả n trị<br /> <br /> 4<br /> <br /> H ư ớng d ầ n th ự c h à n h K ế to á n tr ê n s ổ K ế to á n<br /> <br /> T à i C h ín h<br /> <br /> 5<br /> <br /> N g u y ê n lý k ế to á n<br /> <br /> GT - VT<br /> <br /> 6<br /> <br /> H D TH K ế to á n đ ơ n vị h à n h c h ín h sự n g h iệ p<br /> <br /> GT - VT<br /> <br /> 7<br /> <br /> K ế to á n d o a n h n g h iệ p x â y lắ p - K ế to á n đ ơ n T à i C h ín h<br /> vị c h ủ đ ầ u tư<br /> <br /> 8<br /> <br /> HDTH K ế to á n - H àng tồ n kho - T à i s ả n c ố đ ịn h T à i C h ín h<br /> - C ác k h o ả n c ô n g n ợ tro n g c á c d o a n h n g h iệ p<br /> <br /> 9<br /> <br /> 450 T ìn h h u ố n g k ế to á n tà i c h ín h<br /> <br /> 10<br /> <br /> K ế to á n tà i c h ín h tro n g m ô i q u a n h ệ với - L u ậ t T à i C h ín h<br /> K ế to á n - 26 C h u ẩ n m ự c K ế to á n<br /> <br /> 11<br /> <br /> K ế to á n tà i c h ín h (T á i b ắ n lầ n 7)<br /> <br /> T à i C h ín h<br /> <br /> 12<br /> <br /> 268 sơ đồ k ế to á n d o a n h n g h iệ p<br /> <br /> L ao Đ ộng<br /> <br /> 13<br /> <br /> K ế to á n h à n h c h ín h sự n g h iệ p (T óm tắ t lý T à i C h ín h<br /> th u y ế t, H ệ th ô n g BT, C â u h ỏ i trắ c n g h iệ m )<br /> <br /> T à i C h ín h<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> -----------------------------------------------<br /> <br /> Cuốn b à i tậ p N guyên lý K ế toán được biên soạn đ ể<br /> giúp các bạn sinh viên n ắm vững p h ẩ n lý th u yết đã<br /> được học và rèn lu yện kỹ n ăn g thực hành.<br /> Các b à i tậ p được soạn theo thứ tự của các chương<br /> trong chưctng trình m ôn học N guyên lý K ế toán của<br /> trường Đ ại học Kinh T ế thành p h ố Hồ Chí Minh. Sau<br /> m ỗi chtíctng đã học, sinh viên p h ả i thực hành cá c b à i<br /> tậ p đ ể củng c ố kiến thức được cung cấp. N goài các b à i<br /> tập, cuốn sách còn bao gồm m ộ t s ố câu h ỏ i trắc<br /> nghiệm đ ể sinh viên tự đánh giá tình hình và k ế t quả<br /> tiếp thu n ội dung m ôn học N guyên l ý K ế toán.<br /> H y vọng, cuốn sách là tà i liệu tham kh ảo cần th iết<br /> và b ổ ích cho các bạn.<br /> Nhóm tá c giả<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản