intTypePromotion=3

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc - NXB Xây Dựng

Chia sẻ: Tran Xuan Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:316

1
778
lượt xem
313
download

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc - NXB Xây Dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc cung cấp các khái niệm chung về cấu tạo kiến trúc, cấu tạo móng nhà, tường nhà, mái nhà; cấu tạo cửa, sàn, cầu thang; cấu tạo nền móng và tường, cấu tạo cửa và cầu thang, cấu tạo sàn và mái ài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành xây dựng - Kiến trúc cấu tạo các công trình kiến trúc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc - NXB Xây Dựng

 1. PHAN TAN HAI vo D ~ N H IEP- CAO XUAN L m N G D thie"tke"cgu t ao (Tai b8n)
 2. GIA L ~ TAC I Ncim 1986 n hom can b g iang day Tru'dng Dai hoc K iin t ruc, hgl ui6n H ~ KL O iin t ruc su' T P. ~d C hi Minh co xuci't bcin q uyin: " Nguyen l y c uu t ao k ien t ruc d un d ung". ~ h & p huc u u c ho c an bg thiiS k &'kign t ruc ua s inh uien n ganh k i&nt ruc - m N ay do nhu c$u ccii ccich d uo t ao &ti hoc; s inh uien hoc the0 hoc p han, c hia khoa hoc r a l a m 2 g iai d oan: - G iai d oan I: Hoc 2 n tim dau hoc p han k hoa hoc cd b an ua cd sd) n ganh. - Giai d oan 11: hoc 3 n tim t iip theo, hoc p han c huyin m 6n ua c huyin sciu cria n ganh. N &L s inh uign k h6ng l &n du'dc g iai d oan 1 t hi p hdi r a tru'dng. Do do d 6 cho s6' 1 s inh u iin r a tru'dng s h k hi hoc xong giai d oan I co m et s g h i& biiS cd ban u 6 n ganh n gh6 n &nn gi d ung bai g icingphdi p hu h dp udi t itng hoc t rinh (15 t i&), c hung t 6i b iin s oan g iao trinh: " Nguye^n 1 t hie^i ke^'ca'u t q o c ac c 6ng t r i n h k i e n t ruc" 9 c ho p hu h dp udi cac y&u c au t rin. G iao trinh nay chia l a m 2 t ap: T @ pI: G i a i d o q n I: P han cd b an: 1. Khai n iem c hung u d cciu t ao k i&nt ruc 5. Cciu t ao cda 2. C&u t ao mong nha 6. C& t ao s un 3 . Ccih t ao tu'dng n ha 7. Cciu t ao c au t hang 4 . Cciu t ao mai nha Phan c huy&nsciu: - C uu t ao n 6n m bng ua tu'bng - Ccih t ao cda ua c au t hang - C &u t ao s un ua m ai T @p11: G i a i d o a n 11 P han c huy&n, 6: d - C ciutaonhakhung - C &u t ao k i i n t ruc nha c6ng n ghiep - C &u t ao k ign t rue n ha n dng n ghiep - C&'u t ao n ha l kp g hkp - Cciu tao trang t ri ngi thci't - C &u t ao k i i n t ruc c huygn biet Dciy l a Ian xu& b an d du t i i n the0 ccii cach d uo t ao &i hoc, c hung t 6i x in manh d e n uigi r a d g'kip t hbi p hgc u u c ho s inh ui&nuci c an b e gicing d ay. Rci't m ong doc gid d ong gbp k i i h d g7chung t6i b 6sung h o b c hinh trong Ian t di b an. N hom t ac gia
 3. 01 - Khai niem chung. Muc dich, y&u &u : 1.- C6u tgo n ha dAn d ung la m6n hgc nghien c du t hqc h ien cac b6 p hon c i a n ha d ~fqc lam b hng v at lieu gi ? Che"t ao n h a the" nao nhhm : 1-1 BAo d i m s y lam viec b inh t hudng ciia c6ng t rinh trong qua t rinh s h d ung : - C hdng duqc i n h h udng t ac hai ciia thiGn n hien. - Chdng ddqc i n h h d n g t ac h ai ciia con ngcsdi va p hii t hba m5n moi ydu c8u sir d ung khac nhau ciia con n wdi. 1-2 B io d im c udng do c i a t h g b6 phgn va t oan b cbng trinh, phli h qp vui nguykn Q Ijr c hju Iyc, k 6t c6u b &nv h g . 1-3 D bng t hhi b i o dAm thiri gian xay d gng cbng trinh nghn n h& vdi gia t h h h h a n hgt, s h d ung v$t lieu h gp 19, cgu tgo d m g iin vh t hi c6ng t hu$n Igi. 2.- P h m g c h h thi6t k : e" T higt ke" c6u t ao vh thie"t ke" ki6n t ruc co t ddng quan h h cd c hat c h i - T rong qua trinh thie"t ke" ki6n t ruc k h6ng ngh? tdi k h i ngng c6u t ao va s q h dp Iy c ca n 6 la khBng t hyc te", s6 gAy r a l ang p hi. DBng t hdi bien p hap c6u t ao t6t hay x6u c i h g c6 i ~ i liififng h n h6t ddjnh tdi yeu C$U 3 d ung vP nghe t hu$t tgo hinh ciia ng6i n ha - Do d6 1hie"tkC cA,l s t ao va thidt k &kidn truc p hii d 6ng bg nhhm d im b io cAn dBi' gi6a hai ve" c i a p huong chAm n ghnh xAy d gng l i : ..BEN V I ~ - K INII TE v i T I I ~ C JDUNG - &~ Q IJAS.. I G hogc -KY THUAT v i N G H T HUAT~ ho t oin b$ c6ng t rinh. ~ c 3.- Cac y6u t6 b8n n goii i n h h u h g de"n gi&ip hip ca"utao kign truc : Mudn Iya c hgn duqc p humg a n ke"t ca"u va v at lieu chiilh xhc, h dp 1y v&cAu t a o, ngoai viec nghi6n c h y6u c$u s l i d ung ciia ng6i n ha, c6n p hii c hu y tdi chc 11hAn t db6n
 4. N h h g n han t d nAy co thd qui lai 2 loai : -~ n h h n g c6a t hien n hien d -~ n hh n g t rqc tikp c;a con ng&i d 3-1 :~ n hh udng c 6a thiQnn hien : T rong t hien nhi6n n ha c da lu6n chju Anh h&ng c6a bdc xq m at t rhi : m ~ f agi6, , bPo, s q t hay ddi c6a k hi hgu, c3a nudc ngAm c6a dong ddt vP chc loqi cdn t r i n g - / inh h udng ldn hay nh6 tuy t he0 di6u kien t q n hien cua t h g k hu va cac b 8 p han khhc nhau cGa n ha. Khi hgu thay d6i c6 i n h h h g r& ldn dkn n h i cda. d viing n hiet diri, nhiel bdc xa m at t rbi r dt I h , lam cho nhie t do t rong phong thay d8i ICm, vi v$y t udng v i mai c611 c6 cach n hiet t6t ;V ) t ri cGa c da sd, c da di va hinh t hdc cGa c da p hii b i o d im ng5n bdc xa m at t rdi va t 6 c hdc thbng gi6 tdt. d wing k hi h$u Iqnh, nhiet dQ ben ngoai th$p, dd d6m b io nhigt dQ b&ntrong n h i b inh t h u h g , t udng n goii va mai c$n c6 k ha ngng c h6ng l anh nhiit dd/nh ; dbng thdi chdng dugc cac h ien t ugng b lng tuyLit pha hoqi d c cdu kien c i a n ha. d v ung k hi heu t hay dBi nhihu, do s q co dan cGa v et lieu cbn lam cho b i n t han mai v i t udng hoec ch8 lien k6t gida mai va t udng s inh ra cac vkt ndt - Ngoai ra cbn chG y tdi the d ung cila gii) ddi vdi t udng ngoai va mai d6c. Mai dac b iet cAn chG y chdng dot va td c hdc t hoat nude n hanh - d n h h g ndi myc nude ngAm cao c$n d p hbng thiim v i h ien t ugng x irn t hqc, B do d6 c h ~ v et lieu lam m6ngcAn co k h i nZingcho"ngx&m hqc c 6a nudc va c h&g thQm n t cho tAng hAm. Ngoai ra & n h h g ndi c6 nhibu cbn trung, d$c h iet n ha k6t c c8 gd c611 c 6 bien p hip g c hgng mdi, muc, m ~ dd chijng s q pha hoqi c 6a can t rung. t 9 3-2 : nh h udng c ria con n g ~ u: A i N ha t h ~ d n xuyen chju i n h h u6ng c6a con n g d i , co khi in11 h uhng t rqc ti+ t6i g c hdc n ang ciia ngbi n ha, c6 khi hinh thanh d&ndAn va pha hoai k6t cdu c 6a n ha. T r ~ n Iugng b i n t han cac bo ph$n n ha cda, t r ~ n 1ugng ngUdi, d ung cu gia d inh g g va t hi6t bb t ac d ung c ua cac loai chiin dong do mhy m6c s inh ra la nhirng nh8n to" tat ygu p hai nghi6n c h khi t higt kke"k6t c$u va c$u tqo nha. Trong qua trin11 t hii;~ g kihn k t ruc viec c h ~ v et lieu, p hudng a n k6t c6u v a bien p hap cdu tao, t6t 1111i6n p hii d i m n b io dlliri t ac d ung bdt 1gi n hgt ciia ngosi Iqc van bAo dhm b &nchAc vli 8 1 d jnh. 1 H ba h oan t ryc ti6p Anh h d n g d6n a n t oan t inh mqng c 6a con ngcldi va lam n h i c ha bj p h i hogi ; cho nen & n h h g nui d6 s inh ra ngon Ida n hu bgp, sBn khii'i~ h i h;it n v.v... cdn c6 bien phhp c aS t ao d6 p hbng chay. 6
 5. nhimg nai di5 p hat sinh ra nguBn Ida cAn lam cac cda phbng h6a va m&n ph6ng h6a. d n h h g nai phat sinh ra tigng Bn : tidng B tB, tidng m6y bay, loa ph6ng t hanh ... ddu c6 i n h h u h g dgn y&ucAu s d dyng c6a con n ~ d ni&ncAn p hii cdu tqo c6ch Am. ( Hinh 1-1). 4.- Cac bo phgn c hhh c6a n A va tAc dvng &a no : h Nha la do cac cgu kign t h h g d h g , cac b$ ph@n im ngang, p humg tien giao thBng n v i cac b$ phan khac td hqp t ~ t ohinh. Cgu kign t h h g d h g g6m c6 m6ng, t u h g , cot, cda. Cac b$ ph$n n im ngang g6m : ndn, san, mai (trong 66 c6 he d$m hoQc d in). P humg tien giao th8ng n'gang n hu h i n h lang, giao th8ng l&n uBng n huc4u thang. x Cbc b$ p han khac n hu :ban cdng, 8 vting, mai hPt, m6ng nudc. C h c d vao t ac dyng c6 thd p h h t hinh cac b$ phan sau : ( Hinh 1-2) 41 :PAbng : - M6ng la cgu kign d dudi ddt, n6 chju t oin b$ t i i t rpng n ha va t ruy&nt i i t rong nay xuBng ndn. Do 66 ngoai y&u Au 8n djnh v i bhn chPc, m6ng cbn p hii c6 k h i n ang ch6ng c thgm, ch6ng dm va chBng h mbn. 4-2 :Tudng vci c ot : Tac dyng c h6 ydu c6a t u h g la d! p h h n h i t hinh cac gian v i la kdt cdu bao che i v i chiu dugc lvc c6a n ha. T u h g va cot chju t ac dung c6a s i n gac v l mai, do 66 y &uc4u phAi c6 66 cimg ldn, cudng d$ cao, bdn chAc vP 8n dinh. Tudng ngoii p hii c6 k h&n h g chdng dugc t ac dung clia thi6n nhi6n n hu mua, nAng, gi6, b io, chdng d ~ q nhigt bdc xq clia mat trdi v i co c k h i n h g cach Am,cach nhigt nhgt djnh. 4-3 :Sun gac S i n gac d ~ q C ~ tU bdi he d4m v i b i n chju t i i t rpng clia ngudi, t rpng luqng cac c pa dung cy trang thie"t bj s d dung - San gac t qa 16n t udng hay cot th8ng qua d4m - S in gac p hii c6 66 c dng l dr~ ien c6 b6n 1 u v i cach A - Mfit s i n p hii c6 k h i n ang chdng k A m m ii mbn khbng s inh ra byi, d 15m ve s inh v i he so"hut nhiet nh6 ; ngoai r a c6 mot st5 B nai y&uc4u s i n p hii c6 k h i n h g chBng thdm va phbng h6a tdt. 4-4 :M ai
 6. La b8 ph$n nhm ngang hoec dugc d@t ghi6ng the0 chi&unudc c hiy, dude cdu tao n bdi he dAm, dan va b in hobc chdt I@. Mai nha &a la b6 phan chju lvc, dBng thdi 1i1 kI5t cdu bao che g6i t qa I6n t u h g hoac cot thbng qua d lm, dan do d6 y6u chu ke"t ca"u c i a al- mai p hii d im b io dugc b9n IAu, kh6ng thdm n ~ d ct, hoat nudc n hanh va cach nhigt can. vdi kdt 45 :C da s6', c da cli T ic dung ciia cda sb dd thbng gi6 va lgy a nh sang hoac nghn cach. Clia di ngoai t i c dyng giao th6ng va ngan cach ra, c i n g c6 khi 26 mot t ac dyng nhdt djnh ldy a nh shng va thbng gi6. Do d6 dien tich cda ldn hay nh6 va hinh dhng ciia cda p hii th6a m in c ic y6u c&utr6n - Thigt kke"cdu tqo cda chn chu y phbngmua, gi6, lau chui t hugn tien. Trong mat s 6 c6ng t rinh, cda cbn c6 y6u chu p hii cach Am, cach n hiet va c6 k h i n9ng phhng cl- F h &acao. bkng th 4-6 :Cdu thang dugc nh Chu t hang cung la bo phan nhm ngang dugc dot nghi6ng dd tao phu'bllg t ien giao c8ng ng thdng the0 chi& thAng d h g ; c6 kI5t cdu chju bkng b in hobc b i n dhm - Y6u chu c8u ~ Q phh b&n v h ~ v a khh nhng phbng h6a \ dn, di \qi dT! d ing, tho& m6i v h a n toiin. g O 4-7 :Cbc b$ phon khac : Ban c6ng, bvBng, mang nuuc, 6ng kh6i, logia... thy the0 vj t r i dbu p hii c6 n hang yeu cAu va t ac dung thich dang. 5.- Phgn logi nh& the0 v?t lieu : Vet lieu xAy d w g hien c6 : g6, gach, d i, thbp, x imbg, c at, vbi, bGt6ng, b6tdng cdt - thbp ... Tuy the0 vet lieu lam k6t cdu chiu lyc chinh ciia n h i c6 thd phAn t hanh : kke"t va hinl cdu g6, kgt cdu b6tdng c6t thkp, kke"tcdu thiip, va k 5 cdu h8n hgp. 1t do, bhn 5-1 :K6't cdu g6. Thudng dung cot g b, d lm g6, san g6, va he t hdng kgt cdu mai bhng g6, t hudng chi c6 tac dyng bao che va n g h cach - Loqi nay tiilh cQng,t inh b &nIAu d6u kbm, t611 n h i h g6 nen chi dung d n h h g noi nhi&ug6 va 6 ndng thbn. 5-2 :Ke"t cdu bCt6ng c6't t hip : He t h6ng chju lyc c hinh c i a nha : dhm, cot, s an, mai lam bgng b6t611g c6t t1Gp ; t udng khbng c h/u lvc chi c6 tac dung bao che. Hiilh t hdc k6t c6u nay tdn nhibu th6p va ximgng, gia t hinh cao ; do d6 n6 chi thich dyng ddi vdi n ha cdng coug, n ha ilhigu tBng. 5-3 :K6't cdu t hip : He thdng chju lyc chinh ciia n h i la cot thbp, dhm thbp, vi k&othbp ; t udng va sar lam bhng v$t lieu khac. Kke"tcdu nay trong lugng nhq, k h i ngng chiu 1yc cao, bhn lBu,
 7. n h m g t6n n hiiu th6p - Trong nha dAn dung n6i chung it dhng loqi k6t cdu nay. 5-4 :K6t cdu hbn hqp : a /- K6t cdu gqch - g b :Vi kko g6, san g6. Ttfdng gqch hoac cot gqch chju lqc. So vdi k6t cdu g6 thi loqi nay c h g va bdn h m , n h m g so vdi logi k6t cc$ khac thi t inh c h g va t inh b6n 1 u vQncbn k6m do d6 cung i t dhng hoac chi d ing cho nha mot tdng. A bl- K6t cdu b&t6ng- gqch :San mai lam bAng b6t6ng cdt thkp, tudng bhng gach. Loqi k6t cdu nay ki6n c6, b in chAc, phbng h6a va phbng dm d6u t umg d6i t 6t. So vdi k6t cdu bet6ng c6t th6p gia t hanh rE! h m , t i& kiem dtfqc ximang va th6p. Day la logi k6t cdu dtfqc s d dqng t umg d6i n hiiu. c /- Ke"t c6u bCt8ng cd't t hip vci t hip :He thdng chju luc chinh c6a n ha : mai dan bang thkp - Dbm, cot bang b6t6ng c6t thkp. Loqi k6t cdu nby ki6n c6, b6n chiic, chju dtfqc nhiet 66 cao, thugn tien cho viec c6ng nghiep h6a. Diing nhi6u cho cac c6ng t rinh c6ng nghigp, n h i c6 nhidu chdn dong ldn. . . 82- Khai nigm v 6 k6t cgu chiu lvr: cba nha diin dung. 1- Y&u c&u chung : . C h ~ p htfmg a n k6t cdu chju lqc ciia nha, cbn k6t hqp n hiiu yeu cdu : n 1-1 :Y2u cdu vk k R cdu chju lqc : - Hqp 1y v i p humg dign chju lye : Tiiy t h g loqi .c6ngtrinh ma ta c h ~ vGt lieu n v i h inh thQc k6t cdu, b io d im tinh chdt lam viec c\ia c6ng t rinh :,8 n dinh, dii cudng 66, b in chiic. - D6 dang thi c6ng : tiiy t h g ndi, vdi khA n h g trang thi6t bj va didu kien thi c6ng m i t a c h ~ n6t cdu chju lvc cho phii hqp, b io dAm thi c6ng d6 dang, dung chdt k luqng yeu cbu ciia c6ng t rinh. - l3Ao d im gia t hanh hq, phii hqp cac chi tieu kinh t 6 kjr t hu@ d i d6 r a. 1-2 :Y &ucdu vk p h m g d ien kie"n truc : C h ~ p htfmg a n k6t cdu chju lqc cGa nha, cbn k6t hqp vdi y6u cdu ki6n t ruc : n a- Y&ucbu s d dqng c6a ng6i nha b- Y6u cbu bd cuc m$t bang, dAy chuy6n c- Yeu cAu c6a nghg thugt xd 1 ingt d h g y 1-3 :Y &ucdu ve*phrcdngd i$n cdu tqo :
 8. - Tudng n g h giila cac phbng tudng d6i d iy n&ncach hm t6t. -D$ c h g ngang c6a n h i 1 . h - C3a s6 mi3 c6 thd t u m g d6i ldn. - C6u @o logia dt5 d ing. N h ~ q di6m : c - T u h g ngang day vh n h i h n &nt6n vat lieu, chie"m nhihu dien tich va t ang t ii t rpng c6a mong. -- - K hi n ang chju lqc c6a t u h g dpc chua dugc t an dung. -B6 t r i khbng gian c6a cac phbng khbng dugc linh hoqt, cac phbng t h u h g ph&i bAng nhau, n6u khac nhau p hii l im nhihu loqi panen. Loqi t udng ngang chju lqc thich h ~ r p di di6u kien k hi h au nong, gi6 b io n h i h va v trinh d$lAp gh6p h iy cbn thdp. Thudng ap dvng vdi cac n ha nh6, i t tAng va cac budc n h6 h m 4M. b/C Tudng CIQC 1yc :Ke"t cdu chju lqc chinh c6a n ha la t u h g dpc. Mai co chju thd diing h inh thQc ban vi k6o hoac cAu phong n6u 1 1 n h i mai d6c. I Dd d im b io do c h g ngang c6a n hi, c ich m at k hoing n hst djnh p hii c dtudng ngang d iy la t udng 8n djnh ;t hudng 1gi dvng t udng c4u t hang l im t udng dn djnh. (Hinh lab). Loqi niiy c o rlu di6m : - Tan dvng dugc k h i nang chiu Iqc c6a tudng ngoai. - Dign tich tudng ngang nh6, ti& kiem dugc vet lieu va dign tich. -B6 t r i m$t bhng t u m g d6i linh hoqt, kh6ng bj hqn chQb6i c6 panen. N h ~ q di6m : c - Tudng ngan gii3a cac phbng t u m g d6i mbng, khA n h g cach am kkm. - Cda sd m6 bj hqn ch6. - N6u l i mai d6c thi diing g6 tudng d6i nhi&u. - Ne"ula mai b ing t hi t6n nhihu ximang va th6p. Loqi kQt cdu tudng dpc chju Iyc thudng ap dvng n h i h vdi n h i h inh lang gida. c ntdng ngang u a t&ng d ~ cc l yc :M6i tAng dhu ! y t udng ngang va hju + $ t u h g dgc chju lqc, s in gac t h a m g chju lyc the0 2 p humg. C6 khi cbn diing h inh tliilc p h h t dng chju lyc. Loqi n4y thutmg diing cho n ha h i n h lang b&n.( Hinh 1-3~).
 9. 2-2 :H e thilng kgt c$u khung c u lgc : @ c Khung k Gng hodn todn ( khung khuydt) : Trong c ic ngdi nha gian t uaig + ddi rang, hay mat bhng p h h chia cac gian kh6ng the0 mot quy tAc n hgt ddjnh, h @ h6ng t kdt c$u ciia nha c6 thd lam h inh t hdc khung khdng h oin toan d6 chia san va mhi. Ngoii viec lqi dung t u h g ngoai dd chju lqc c6 thd dung tudng trong hoac cot la k&tcdu c lju lqc c6 thd dung t u h g trong lam kdt cdu chju lqc. H inh t hdc n iy m st bhng b 6 t ri t umg dBi linh hoqt, n h m g dung nhibu bGtdng va thbp h a so vdi t&ng chiu lqc lien k6t gi3a t u h g v P ddm phdc tap. d n h b g n d ddt ydu d s inh ra hien t u@g t d n g vB cot lhn d B khbng d6u, i n h h u h g d6n chdt luqng cdng trinh. (Hinh 1-4a). b/C Khung hodn todn (Khung t r ~ n : Kdt cdu chju lqc ciia n h i la d im v h c at. ) Tudng chi la kdt cgu bao che, do d6 t u h g c6 th6 dung v4t lieu nhe, 8 n djnh chii ydu ciia nha dqa vao khung. V$t lieu lam khung t h u h g lam bbtdng cBt thbp va t.hbp hosc bAng g6 - Hinh t hdc k6t c& nAy t rd khung g6 i t dung trong cac n ha d h d vng b inh t hudng vi t6n n h i h ximilng va th6p, do dt, chi nGn dung d6i vdi nha 6 cao thng hogc n ha cdng tong. ( Hinh -- 1-4b). 2-3 :H e thdng ke"tc6u khbng gian : Trong cac nha dAn dung c6 yeu cdu khdng gian lim n hu r ap hat, rap xi&, nha Bn, nhA thd thao c6 mai ...ngoai cac p h u a g a n kdt cdu dii neu t ren r a, cGng c6 th6 6p dung qui lu$t va nguybn tAc tqo h inh cdu t r6c c6a cac sinh t hqc vet the0 ph6ng s inh h ~ kc ign t ruc n hu : - S udn khdng g i A 3 chi& : ph6ng the0 cdu truc ciia dhu khdp x umg dong vat. ( Hinh 1 5 a ) . - H inh t hdc mat x6p : ph6ng the0 cdu truc ciia la budng, 16 dda. (Hinh 1-5b). - Hinh t hdc v6 m6ng: ph6ng the0 cdu t ruc ciia v6 trimg, v6 sb, so dong v$t. (TTinh 1-5~). -H inh t hdc kdt cdu day c5ng : ph6ng the0 cdu truc c6a mqng n h@n.Hinh 1-5d). ( He thBng ke't cdu chju lqc khdng gian thi cdng va cdu tqo phdc tap. T6m Iqi chon cac so d8 chju lqc ciia nha dAn dung, ngoai viec chu y tdi hqp 1y v&phucmg dien cliju lqc, d d ing thi c8ng va kinh t6. V p humg dien c6u tao cgn c h6 y tuirng v i m hi p hii V& dB c6 k h i nting gid n hiet va cach nhigt n hdt djnh. San gac va vach ngan c6 k h i nang cach lim cao. Hinh t hdc c$u tqo g iin d m , cac c$u kien va vat lieu d ung rang r ii, t r ~ n lugng g cac cdu kien khdng ldn qua, hqp vdi di6u kien t hi cdng.
 10. 2 2- ddt. TI chju t i 2-1 dem, cl 3 1 57 m 4 C.. chil nh day mi 1E^ V L ~BAT TLfA T R ~ ND ~ Y~ N G 1. trinh t GNDONG T R U ~ N GK?? 6 b D ~ Y[LNG 2 . M ~ IM OT ~fic& DAY C XNG l ~ A dSr Y 3. 4 . KHUNG ,C ~ GO^ EGG f TBNG N/EY C H L ~ C ~ L ~ d., 5. M ~ T\TT NSANG CHO T ~ Y ANG C ~ URUC D T KC? ~ Y C~NG C C X ~D dl H ~ N HT H ~ H.l.5.d . - Z
 11. r Chmg2 NEN VA M O N NHA DAN DUNG ~ 0 1. - Khai niem chung 11- NQnm6ng : la ldp ddt nhm dudi m6ng chju toan b$ ho@cp h h 1611 tai trollg c i a c6ng t rinh, c6n dugc goi la ddt n &n. M6ng :( Hinh 2 -ldlb). 21- 2-1 : l ab? phGn dugc cdu t ao b ph$n t hdp n hdt c i a c611g t rinh n&mnghm dudi m@t ddt. ThGng q ua m6ng, t oan b$ t i i t r ~ n c i a c6ng t rinh d ~ g tc g ruy6n d &ux udng d dt 11611 2-2 : Cac b$ ph$n c i a m 6ng g8m : t udng mbng, d inh mbng, gd m6ng, gSi m6ng, ldp dem, chi6u sAu c h6n m6ng. a.- W n g m dng :La b$ phGn c6 t ac d ung chuydn l qc t d t r6n xuSng c hdi~gqc l d ap c i a n &nn ha ho@cl qc ddy n gang c i a khdi ddt va n udc nghm bao quanh thng hAin. T hudng d ~ g cdu tqo d$y h m t udng n ha n6n n h6 r a h m chhn t udng n ha, tao cam giAc c chAc chAn va b6 t hQcho n ha. b.- Drhh mong v a gd mdng : b l :D inh m6ng la m $t ti6p xuc giQa m6ng vdi t ~ h m6ng hoQc kgt cdu c 6ng t rinh. g b2 : G d m6ng la mot p hhn b&m$t c i a d inh m6ng gidi han t d m6p ngoai c ua dill11 m 6ng de"n day c6ng t rinh, tao d i&ukien t hi cBng ph$n t r6n d ~ g c hinh xAc thco vi t r i G 6i mong :La b$ phQn chju lqc c hinh cua m6ng d ~ g cdu t,ao the0 tigt die11 c.- c hQ n h$t hogc h inh t hap hay d8c b$c nhhm t ac d ung giain dhn i p s ugt t ruy&nt ii d& day m6ng. D8ng t hdi vdi y6u chu day m6ng phai m b rang h m nhin&u o vdi phAn cAng s t rinh tigp x uc vdi m6ng va c udng d$ c i a ddt nn&n hudng n116 hcm nhin&u o viri vat l ieu t s xAy d qng c6ng t rinh. d.- Zkiy m ong v a Idp d #m : d l :Day m dng :Mgt ti6p xuc nhm ngang giQa m6ng va d dt n 6n.
 12. d2 :U p d em :Ldp c6 t6c d yng lam chAn dQ, l im p hing nhAm phAn d6u hp audt dudi d6y m6ng. Vbt lieu duqc d ung la : bi2 t 6ng ggch v a ho@cd6 c6 m i c 25# ; 5 0#, 75# ddy lOcm - 15cm ho@cla ldp cat d$m c h@t. d.-Chie"u e& ctdn mdng: La k hoing c ach t d day m6ng t di m at d dt thi6n n h i h dim ho@c et d dt t hqc h ien. T ri s d duqc c h ~ sit t 6y t huoc t inh h inh d 6t dai, tinh chdt c6a m n cac n udc ngdm, k hi hou, l qc t i c d ong td ngoai, d@c i6m c 6a b i n t han cbng t rinh, it& cdu d m6ng va p h u m g p hap thi c6ng c ung tinh trgng cua c ac c6ng t rinh ke" con n6u c6. xin cac xin 8 2.- Phiin loai va t r h g hqp ap dung. Ng; kht I.-- Phiin loai : d8 1 1- N Qn mbng :Cgn cQ vao tai lieu thHm db dja c hdt t h 6 nghiem c ung tinh tohn . d6 x 3 1y n t h m6ng, d dt n 6n d uqc c hia lam 2 loai : d 6t n6n tq nhi6n v i d dt n6n n hhn tqo. 1-1:D dt nn&ngnhi&n: Loqi d dt n6n c6 dii k hi nAng c hju lqc, cac Idp d dt dudi day t m6ng vAn nhm nguyi2n vai t hk n am c6a c h h g k hi chju t i i . Vdi logi d6t n6n n iy, viec t hi c6ng st5 d m g iin, n hanh gia t hanh hq, c hi cdn dao r i n h m 6ng ho$c h 6 m ong phhng, h q c h inh t hang hoi ddc va trAi h o t ldp cat dem dudi m6ng. va c s at, 1 -2 :D dt n &znhhn t qo : Logi d i t n 6n ygu, k h6ng dii k h i nHng c hiu Iqc, c dn c i i tao, gia cS d6 n h g cao c udng do, s q 8 n djnh, d8ng t hdi g iim t inh t hdm n udc c i a d dt 11611, b io d im yi2u cdu c hju t i i ti?m6ng xudng. Tuy t huoc c a cdu dia c hdt va c6c di&ukien dia c h6t thGy van, d dt n hn n h h tgo duqc gia c 6 t he0 5 p h u m g p hap. tic c a - P huong phap n en c hat dat : I& u l :D4rr1 n en :Dbng c i c loai dfim hoac c6c t&m n$ng d6 d&m chat dgt 6 h o m6ng. met C6 thd trHi them dB s6i, dB dam d &tang c u h g khH nang chju luc cba d&tn th. cho u2 :Nr'n c.hdt h$ng c . 0 dii :a p dung c ho t r u h g hqp dam chiit dgt lun u6t dudi sau, ~ d uqc thuc hien b ing cach d6ng 10, n hd d o tao ra quanh 1 h n g nCn chat, ti6p sau l i d&t 8 duqc nhoi v io 18 v i ddm chat. u j :H u mgc nu&c ngci'ni :Dhng bum hut nudc t u mot he thong gi6ng thu nu& h05c tir h e thong ong tiCu nu& c o c&u tao d$c biet "ong chfim kim". D&t trong pham vi thay d8i cua muc nuac ngdm sE d uac n tn chat lai d o a'p luc nCn tang 1Cn m et c6ch t umg d oi, mot d ong thbi d&tcfing sE duqc ch$t thCm d o A luc cua t hui d ong the0 h u h g di xuong. p nhu cho i b- Phztong phap thay dat :
 13. - Ldp ddt y6u s i d w c b6c ddi di dd thay bPng mot ldp ddt k hic n hu s6i, cat. A p dung khi ldp ddt y6u 3 trong phqm vi khbng qua l h vdi do sAu nh6. P hwmgph&p keo Ize"t : dung d6i vdi tdng ddt c6 k h i n h g thdm thdu n hdt djnh v l bhng p h~crng ach dhng c6c v$t lieu lien k6t b m phyt vao trong ddt, dd nAng c cao k h i niing chju lqc c&addt, dSng thdi lam cho ddt khkhbng thdm nUdc. c-1 :P h ~ m phcip ximdng hba, s it hda v a bitum hba :la p humg phap phyt w3a g ximiing v io ddt dd gia c 6 d$t n i n cat, ddt cuoi shi, d$t ndn nirt n i, dBng t hdi dd xAy d w g cac m in chdng th$m. Dd t h g c u h g nhanh qua t rinh ddng k6t h6a c h g &a dung djch x imhg, dhng th&y t inh l6ng vh Clorua Canxi, dd t ang c ~ h Bn djnh dhng betonit. g Ngoai ra chn dhng p h~crng hap b m bitum n6ng la bien phap phq t rq d6 ldp nhkt cac p khe nirt ldn trong da citng dd ng5n ch$n s q rlia clia cac dung djch ximang va skt khi tbc 66 c hiy c6a nudc dudi ddt ldn. c-2 :P h m g p h a p Silicat hda uci nhqa hba :P h ~ d n ghap duqc a p dung dd gia c 6 p vii tqo cac man chdng thdm trong cac loqi d$t ndn c6 c at, d$t hohng thd va d$t lun ~ d t . T h ~ h dung hai dung djch la Silicat Natri va Clorua Canxi cho loqi ddt c6 he s 6 thdm g cao, dung mot dung djch Silicat Natri cho loqi ddt c6 he s 6 thdm th$p. d- PhLMmgph&p d ong cpc :Dhng CQC bhng g6, tre, thkp hoac betbng c6t thkp va cting c6 khi dung CQC c at dd d6ng xu6ng ddt ndn lam cho ddt nbn c hat hogc do ma sat gida CQC vh ddt l im cho mdc chju tAi c6a ddt n &nt ang them. Thy the0 cach l im viec cfia CQC t a phiin t hanh 2 loqi : d l :C y chsitg :La loqi CQC d ~ q d6ng xuybn qua ldp ddt m&mben t ren va t rgc ti6p c t ruy&nt ii t r ~ n len ldp d$t ccirng 5 phia d ~ d i . g d2 :CQC a sat :La loqi CQC dUqc d6ng de"n vi t ri l m g c h h g t rong ldp ddt mbm, m t ac dung chti ye"u ctia CQC 16 lqc ma sat gida t h h CQC v i d$t dd c h h g 66 cbng trinh hoac lam c hat ddt. Trong cac cbng trinh d h dyng nUdc t a, thtfhng dung CQC tre, train the0 m$t do t rung binh 25 cQc/M2, 80 - lOOMM vdi chi& d ii 2,50m cho c ~ tc v i 4 - 5m 4 re cho CQC tram. d- Phuwag ph&p d ign v a nhigt :Lh phucrng phap itng dung hien t udng di$n th$m dd t$p trung nUdc m i bbm hGt cho thoat lam kh6 ddt, dBng thtri dUa dung djch h6a chdt vao d6 lam ch&cd$t. d l :H p mqc nUdc ngdm :DUdi t i c dyng c&algc dien thdm xu& hien khi cho qua mot dhng di$n mot chi& trong ddt n &nkh6 thdm va c6 he s 6 t h h O,O5m/ngay d6m n hu ddt c hda nhi&uham 1 U ~ sg hoac ddt cat b6i tich. NUdc ng$m s i dUqc bmn riit kt cho t hoat td he th6ng gie"nghoac bng c h h kim. d2 : ifn th6m Silicat hda : D dyng cho n h h g loqi d$t c6 t inh thdm nh6 n hu ddt
 14. d inh, ddt b un. Dudi t i c d yng cGa a p l qc b m p hyt va hign t ~ m dien t hdm, dung djch g Silicat Natri duqc t hdm vao ddt n h d6 dang. & :P htlmgphcip nhiet :A p d yng hign t uqng p h i t nhigt cGa dign n sng dd n ung ddt nbn t hanh n h h g cgc ddt n ung dudi mbng. Hoac bhng cach b m hoi n hiet do cao vao ctic 1 dt3 khoan sAu, iip d yng chG ydu vdi d dt nbn lun u dt, it dm cb t inh thdm viia 8 p hii, va s au khi cBng viec kdt t huc, c ac 1 khoan d ~ q tc 8 ram kin b ang b6tBng hay d6p -- dElt . M6ng : 2.- V& p h b loqi mbng t hi hien nay cb n h i h cach va ti6u chuhn d6 phAn loai n h sau : ~ 2-1 :Theo vet lieu : a- Mdng &r?g :La loqi mbng duqc cdu tqo vdi v at lieu chju Iqc nkn d m thuAn n h u mbng gqch, mbng kh6i d a h$c, mbmg b etang d hoc va b6tBng. T heo qui udc ti sd A giiia c hi&ucao khdi mbng vdi c h i h r ong > 113 va t i i t r ~ n t ac dong t13 t r6n xudng, sau g khi t ruy&nq ua mbng c h g st5 duqc phan ph6i lai t r h d6t nhn. Loai m bag nAy duqc d ung ndi n ~ d ng4m 6 dudi sAu. (H2.3a b-c). c b- Mdng me^m :Mbng duqc c6u tqo vdi vat lieu chju Iqc kt.0, n &nva u6n. T i i t rgng t6c dong t ren d inh mbng bao nhieu t hi h dudi day mbng c ung vHn bLy nhi6u. M6ng m&mbidn dqng g4n n h u nbn, k hang lam nhiem VIJ phiin ph6i lqi i p lqc. Mbng b6tBng c8t t hbp l a loai mbng &a b j bidn dang khh n hi&ulqi vda cb k h i n ang phAn bo"lai 6p l qc t rong ddt n i n , cb c udng do cao, c h6ng xAm t hqc to"t.C6u t ao t he0 y6u cAu t ao hinh b$t ky, tidt kiem v at lieu, thi cBng n hanh khi d ung g iii p hap thi cdng l i p t hkp. (H2.3d). 2-2 :Theo hinh that chiu lqc : (H2.4a-b). a- Mdng chju tdi dung tiim :Loqi mbng d im b io h udng t ruy6n 1yc t hhng d 9ng td t rbn xuo"ng t rung vao phAn trung t am c i a dAy mbng dap h g duqc y6u cAu chju Iqc t6t n hdt cung s y phAn ph6i Iqc d6u d ~ ddAy mbng. i b- Mong chju tdi lech :Hqp Iqc cGa c6c t ii t r ~ n khBng di qua trong tam c i a g m$t p hdng dAy rnbng, loai mbng c6 kdt cdu p hdc t ap. A~ d ung d vj t .ri d $c hiel n htr 6 khe IGn, gi3a n h i cii va nha mdi ... 2-3 :Theo hinh thd mong : ( H 2-4) a- Mdr~gchiGcmbngcbi) : La loqi mbng r i h g bit%, chju t hi t rong t ap t rung, g6i ( mbng duqc chi5 tqo t he0 kh6i lop p h m g , t hap cyt, d ot cdp, vdi v at lieu b hng gach, da, b & t h ghoac b6tBng c6t tht.p. b- Mdng bcing :Loqi m6ng duqc cdu tao chay dai doc dudi chAn t udng ho$c t ao t hanh d ii dai lien kdt c ac ch4n cot, c h i h dai cGa mbng la r dt dai so vdi chi6u r gng c ua

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản