intTypePromotion=3

Nguyên tố hóa học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
299
lượt xem
60
download

Nguyên tố hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân. Số Proton đặc trung cho nguyên tố hóa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên tố hóa học

 1. TIEÁT 6: NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC 28/08/2009 Chaøo möøng caùc thaày coâ vaø caùc em Tham döï tieát hoïc hoâm nay Chuùc caùc thaày coâ söùc khoûe Chuùc caùc em hoïc toát !
 2. TIEÁT 6: NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC 28/08/2009 Noäi dung cuûa tieát hoïc Kieåm tra baøi cuõ Baøi môùi Cuû
 3. TIEÁT 6: NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC 28/08/2009 Kieåm tra baøi cuõ : Caâu 1. Ñieàn töø , cuïm töø thích hôïp vaøo choå troáng . Nguyeân töû ……………….. laø nhöõng haït voâ cuøng nhoû vaø trung hoøa veà ñieäNguyeân töû n : Töø …………………. taïo ra moïi chaát .Nguyeân töû goàm n Haït nhaâ voû ………………………… mang ñieän tích döông vaø …………………….. mang ñieän tích aâm. Proton Notron - Haït nhaân taïo bôûi ………………………… vaø electron ……………………. - Voû taïo bôûi moät hay nhieàu …………………..
 4. TIEÁT 6: NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC 28/08/2009 Caâu 2: Xaùc ñònh soá haït proton , soá haït nôtron vaø soá haït electron trong caùc nguyeân töû sau
 5. TIEÁT 6: NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC 28/08/2009 Caâu 3 : Quan saùt moâ hình nguyeân töû sau .Cho bieát soá p ,soá e , soá lôùp vaø soá electron lôùp ngoaøi cuøng 1+ Nguyeân töû hidro Nguyeân töû nhoâm
 6. TIEÁT 6: NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC 28/08/2009 Tieát 6 Baøi 5 : NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC ( TIEÁT 1)
 7. TIEÁT 6: NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC 28/08/2009 I. Nguyeân toá hoùa hoïc laø gì? 1. Ñònh nghóa :
 8. TIEÁT 6: NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC 28/08/2009 Hoøan thaønh baûng sau : cho bieát soá eletron trong nguyeân töû Nguyeân Soá p Soá n Soá e Teân Kí hieäu toá nguyeân toá hoùa hoïc Nguyeân 19 20 19 Kali töû 1 N töû 2 20 20 20 Natri N töû 3 19 21 19 Kali Ntöû 4 17 18 Clo 17 N töû 5 17 20 17 Clo
 9. TIEÁT 6: NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC 28/08/2009 I. Nguyeân toá hoùa hoïc laø gì? 1. Ñònh nghóa : Nguyeân toá hoùa hoïc laø taäp hôïp nhöõng - nguyeân töû cuøng loïai coù cuøng soá proton trong haït nhaân, - Soá Proton ñaëc tröng cho nguyeân toá hoùa hoïc 2. Kí hieäu hoùa hoïc
 10. TIEÁT 6: NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC 28/08/2009 I. Nguyeân toá hoùa hoïc laø gì? Ñònh nghóa : 1. 2. Kí hieäu hoùa hoïc -Moãi nguyeân toá ñöôïc bieåu dieãn baèng moät kí hieäu hoaù hoïc. *Kí hieäu hoaù hoïc cuûa caùc nguyeân toá ñöôïc bieåu • dieãn baèng moät hay hai chöõ caùi, trong ñoù chöõ caùi ñöùng ñaàu ñöôïc vieát ôû daïng chöõ in hoa. * Moãi kí hieäu hoùa hoïc bieãu dieãn 1 nguyeân töû • cuûa nguyeân toá
 11. TIEÁT 6: NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC 28/08/2009 II. Coù bao nhieâu nguyeân toá hoa hoïc: Coù 110 nguyeân toá hoùa hoïc trong ñoù coù 92 nguyeân toá trong töï nhieân coøn laïi laø nhaân taïo Nguyeân toá oxi chieám gaàn nöûa khoái löôïng voû traùi ñaát

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản