Nhà cao tầng - Phần II Kết cấu và nền móng - Chương 6

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
375
lượt xem
180
download

Nhà cao tầng - Phần II Kết cấu và nền móng - Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình Nhà cao tầng - Phần II Kết cấu và nền móng - Chương 6 Các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhà cao tầng - Phần II Kết cấu và nền móng - Chương 6

 1. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh bé x©y dùng Tr−êng ®¹i häc kiÕn tróc hµ néi PGS.TS Lª Thanh HuÊn, PGS.TS KH NguyÔn Tr©m GS. TS KH NguyÔn V¨n Qu¶ng Nhμ cao tÇng phÇn II kÕt cÊu vμ nÒn mãng Hµ néi - 2002 1 doxuanbinh@gmail.com
 2. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh Môc lôc I . KÕt cÊu nhµ cao tÇng Ch−¬ng 6. C¸c hÖ kÕt cÊu chÞu lùc nhµ cao tÇng 1.1 Kh¸i niÖm vÒ c¸c hÖ kÕt cÊu chÞu lùc nhµ cao tÇng ………………… 1.1.1 §Æc ®iÓm chÞu lùc nhµ cao tÇng ……………………………………. §Æc ®iÓm sö dông vËt liÖu ………………………………………… C¸c hÖ kÕt cÊu chÞu lùc nhµ cao tÇng ……………………………… 1.2 Nguyªn t¾c lùa chän kÕt cÊu chÞu lùc nhµ cao tÇng ………………… 1.2.1 Lùa chän kÕt cÊu theo chiÒu cao, sè tÇng ………………………… Bè trÝ mÆt b»ng kÕt cÊu …………………………………………… Bè trÝ kÕt cÊu theo ph−¬ng th¼ng ®øng ………………………. Ch−¬ng 7. Nguyªn lý tÝnh to¸n kÕt cÊu nhµ cao tÇng. C¸c kh¸i niÖm chung……………………………………………… 7.1.1 C¸c gi¶ thiÕt tÝnh to¸n …………………………………………… 7.1.2 ¶nh h−ëng cña kÕt cÊu sµn ®Õn hÖ chÞu lùc th¼ng ®øng …………… 7.1.3 S¬ ®å tÝnh to¸n …………………………………………………… 7.1.4 C¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n ……………………………………….. 7.2 X¸c ®Þnh t¶i träng ………………………………………………… 7.2.1 T¶i träng th¼ng ®øng ……………………………………………… 7.2.2 T¶i träng giã …………………………………………………….. 7. 2.3 T¶i träng ®éng ®Êt …………………………………………. Ch−¬ng 8. TÝnh to¸n c¸c hÖ chÞu lùc theo s¬ ®å ph¼ng. 8.1 HÖ khung - v¸ch …………………………………………………… 8. 1.1 ChuyÓn vÞ ngang cña khung nhiÕu tÇng,nhiÒu nhÞp …………….. 8.1.2 TÝnh to¸n hÖ khung- v¸ch ®Æc …………………………………… 8.1.3 TÝnh to¸n hÖ khung - v¸ch liÒn khung ……………………………. 8.1. 4 TÝnh to¸n v¸ch cã lç ……………………………………………… 8.1.5 C¸c thÝ dô tÝnh to¸n ………………………………………………… 8.2 TÝnh to¸n hÖ lâi (hép) cã tÇng cøng …………………………………. Ch−¬ng 9. TÝnh to¸n c¸c hÖ chÞu lùc theo s¬ ®å kh«ng gian. 9.1 Gi¶ thiÕt tÝnh to¸n vµ c¸c c«ng thøc c¬ b¶n ………………………….. C¸c ®Æc tr−ng h×nh häc vµ ®é cøng cña ng«i nhµ ………………….. 9.3 X¸c ®Þnh néi lùc trong t−êng cøng do t¶i träng th¼ng ®øng ®Æt lÖch t©m …………………………………………………………………… 9.4 C¸c thÝ dô tÝnh to¸n …………………………………………………… 2 doxuanbinh@gmail.com
 3. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh 9.5 TÝnh to¸n biÕn d¹ng theo t¶i träng giã……………………………….. 9.5.1 ChuyÓn vÞ ngang cña hÖ chÞu lùc …………………………………… 9.5.2 TÝnh to¸n dao ®éng cña hÖ chÞu lùc ………………………………… 9.5.3 C¸c thÝ dô tÝnh to¸n ………………………………………………… 9.6 KiÓm tra æn ®Þnh tæng thÓ ng«i nhµ ………………………………….. 9.6.1 Gi¶ thiÕt tÝnh to¸n vµ c¸c c«ng thøc c¬ b¶n ………………….. ……… 9.6.2 §Æc tr−ng mÆt b»ng nhµ ……………………………………………. C¸c thÝ dô tÝnh to¸n ………………………………………….. Ch−¬ng 10. Nguyªn t¾c kiÓm tra bÒn vµ cÊu t¹o c¸c tiÕt diÖn bª t«ng cèt thÐp 10.1 Nguyªn t¾c chung …………………………………………………… 10.2 C¸c tiÕt diÖn tÝnh to¸n vµ tæ hîp néi lùc ……………………………… KiÓm tra c¸c tiÕt diÖn ngang ………………………………………… CÊu t¹o khung chÞu lùc ……………………………………………… CÊu t¹o v¸ch, lâi cøng ………………………………………………. Ch−¬ng 11. Nhµ cao tÇng, kÕt c©u thÐp, kÕt cÊu hçn hîp . 11.1 …………………………………………………….. Tµi liÖu tham kh¶o………………………………………………… Phu. lôc 1 T¶i träng th¼ng ®øng …………………………………. Phô lôc 2 T¶i träng giã ………………………………………… 3 doxuanbinh@gmail.com
 4. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh Ch−¬ng 6 C¸c hÖ kÕt cÊu chÞu lùc nhμ cao tÇng 6. 1 Kh¸i niÖm vÒ c¸c hÖ kÕt cÊu chÞu lùc. 6.1.1 §Æc ®iÓm chÞu lùc nhµ cao tÇng. Theo ®Þnh nghÜa cña Uû ban quèc tÕ nhµ cao tÇng th× nhµ mµ chiÒu cao cña nã ¶nh h−ëng ®Õn ý ®å vµ ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ ®−îc gäi lµ nhµ cao tÇng. Bëi vËy nhµ nhiÒu tÇng, theo ®Þnh nghÜa trªn cßn cã thÓ gäi lµ nhµ nhiÒu tÇng ®Ó ph©n biÖt víi nhµ th«ng th−êng Ýt tÇng. Tuy nhiªn ®Þnh nghÜa trªn ®©y còng chØ lµ nh÷ng quy −íc, thay ®æi theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ kü thuËt vµ x· héi cña tõng n−íc. ThÝ dô: Liªn X« cò : Nhµ ë 10 tÇng trë lªn, lo¹i nhµ kh¸c 7 tÇng. Hoa kú : Nhµ trªn 7 tÇng hoÆc cao trªn 22 – 25m. CH Ph¸p : Nhµ ë cao trªn 50m, lo¹i nhµ kh¸c cao trªn 28m. V−¬ng quècAnh: Nhµ cã chiÒu cao tõ 24,3m trë lªn. NhËt b¶n : Nhµ 11 tÇng vµ cao tõ 31m trë lªn. CHLB §øc : Nhµ cao trªn 22m. Trung quèc : Nhµ ë 10 tÇng trë lªn, c¸c lo¹i nhµ kh¸c tõ 24m trë lªn. Tuy nhiªn nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi cßn thõa nhËn sù ph©n lo¹i sau ®©y: Nhµ cao tÇng lo¹i I, tõ 9 ®Õn 16 tÇng (tõ 40 ®Õn 50m), Nhµ cao tÇng lo¹i II tõ 17 ®Õn 25 tÇng (d−íi 80m), Nhµ cao tÇng lo¹i III tõ 26 ®Õn 40 tÇng (d−íi 100m), Nhµ rÊt cao trªn 40 tÇng (trªn 100m). VÒ ph−¬ng diÖn chÞu lùc, nh÷ng nhµ lo¹i I, II, III ®Òu cã thÓ sö dông chung nh÷ng gi¶ thiÕt vµ s¬ ®å tÝnh to¸n ®−îc tr×nh bÇy trong c¸c ch−¬ng 6-9, cßn ®èi víi nh÷ng ng«i nhµ rÊt cao (nhµ ®iÓm, nhµ th¸p, …) cÇn ph¶i tu©n thñ nh÷ng tiªu chuÈn, quy ph¹m thÕt kÕ vµ tÝnh to¸n ®Æc biÖt kh¸c. §Ó ph©n biÖt víi nhµ thÊp tÇng, theo c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m thiÕt kÕ, tÝnh to¸n kÕt cÊu hiÖn hµnh trong n−íc vµ mét sè n−íc kh¸c (TCVN 2737- 1995, T¶i träng vµ t¸c ®éng TCXD 198- 1997. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ cao tÇng bª t«ng toµn khèi), ®èi víi nh÷ng ng«i nhµ cã chiÒu cao tõ 40m trë lªn, kÕt cÊu chÞu lùc ph¶i ®−îc tÝnh to¸n c¶ víÝ thµnh phÇn ®éng cña t¶i träng giã vµ kiÓm tra theo t¶i träng ®éng ®Êt tõ cÊp 7 trë lªn (theo thang MSK-64). Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña c¸c hÖ chÞu lùc trong ng«i nhµ c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cßn quy ®Þnh c¸c chiÒu cao lín nhÊt thÝch hîp (B¶ng 6-1). 4 doxuanbinh@gmail.com
 5. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh B¶ng 6-1. ChiÒu cao lín nhÊt thÝch hîp c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp toµn khèi (m). Kh«ng cã CÊp ®éng ®Êt thiÕt kÕ HÖ kÕt cÊu ®éng ®Êt 6 7 8 9 Khung 60 60 55 45 25 Khung-V¸ch - lâi 130 130 120 100 50 V¸ch - T−êng cøng 140 140 120 100 60 Lâi - èng, èng trong èng 180 180 150 120 70 Ghi chó: - §é cao nhµ ®−îc tÝnh tõ mÆt ®Êt ngoµi nhµ ®Õn diÒm m¸i c«ng tr×nh, kh«ng kÓ ®é cao cña c¸c bé phËn nh« lªn khái m¸i nh− bÓ n−íc ,buång thang m¸y; - §èi víi c«ng tr×nh l¾p ghÐp hoÆc l¾p ghÐp tõng phÇn th× cÇn xem xÐt møc ®é ®Ó chän chiÒu cao hîp lý. 6 . 1. 2 §Æc ®iÓm sö dông vËt liÖu. Trong x©y dùng nhµ cao tÇng, viÖc sö dông vËt liÖu cho kÕt cÊu chÞu lùc vµ kÕt cÊu bao che cã nh÷ng ®ßi hái nhÊt ®Þnh sau ®©y. a) §Æc ®iÓm næi bËt vÒ ph−¬ng diÖn chÞu lùc cña nhµ cao tÇng lµ c¸c cÊu kiÖn ®Òu chÞu c¸c t¶i träng th¼ng ®øng vµ t¶i träng ngang rÊt lín. §Ó ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc ®ång thêi ®¶m b¶o tiÕt diÖn c¸c kÕt cÊu thanh nh− cét, dÇm, c¸c kÕt cÊu b¶n nh− sµn, t−êng cã kÝch th−íc hîp lý, phï hîp víi gi¶i ph¸p kiÕn tróc mÆt b»ng vµ kh«ng gian sö dông, vËt liÖu dïng trong kÕt cÊu nhµ cao tÇng cÇn cã c−êng ®é chÞu kÐo, nÐn, c¾t kh¸ cao. Trong kÕt cÊu nhµ BTCT cÇn dïng bª t«ng cã cÊp c−êng ®é tõ 30 ®Õn 50 MPa vµ cèt thÐp cã giíi h¹n ch¶y tõ 300 MPa trë lªn. Trong kh«ng Ýt tr−êng hîp, nhÊt lµ ®èi víi c¸c kÕt cÊu l¾p ghÐp cÇn ®Õn tÝnh ®iÓn h×nh cao trong s¶n xuÊt hµng lo¹t t¹i c«ng x−ëng, chØ thay ®æi sè hiÖu bª t«ng vµ cèt thÐp tõ d−íi lªn trªn, ®Ó gi÷ nguyªn tiÕt diÖn cÊu kiÖn nh− cét vµ dÇm. b) Bª t«ng lµ vËt liÖu ®µn - dÎo, nªn cã kh¶ n¨ng ph©n phèi l¹i néi lùc trong c¸c kÕt cÊu, sö dông rÊt hiÖu qu¶ khi chÞu t¶i träng lÆp l¹i (®éng ®Êt, giã b·o). Bª t«ng cã tÝnh liÒn khèi cao (khi dïng c«ng nghÖ ®æ liÒn khèi) gióp cho c¸c bé phËn kÕt cÊu cña ng«i nhµ liªn kÕt l¹i thµnh mét hÖ chÞu lùc thèng nhÊt víi bËc siªu tÜnh cao. Tuy vËy bª t«ng cã träng l−îng b¶n th©n lín nªn th−êng sö dông cã hiÖu qu¶ cho c¸c ng«i nhµ d−íi 30 tÇng. Khi nhµ cao trªn 30 tÇng 5 doxuanbinh@gmail.com
 6. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh ng−êi ta th−êng dïng kÕt cÊu thÐp hoÆc kÕt cÊu - thÐp bª t«ng liªn hîp, tïy theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ kü thuËt. c) Trong nhµ cao tÇng th−êng sö dông c¸c l−íi cét réng kÝch th−íc tõ 6x6m trë lªn nh−ng chiÒu cao tÇng ®iÓn h×nh th−êng kh«ng lín, nªn gi¶i ph¸p kÕt cÊu sµn ph¶i lùa chän sao cho c¸c dÇm ®ì sµn cã chiÒu cao tèi thiÓu. Bëi vËy bª t«ng øng lùc tr−íc th−êng ®−îc sö dông cho kÕt cÊu sµn ®æ toµn khèi hay l¾p ghÐp nhÊt lµ hÖ sµn ph¼ng kh«ng dÇm. Ngoµi kÕt cÊu chÞu lùc, kÕt cÊu bao che trong nhµ cao tÇng còng chiÕm tû lÖ ®¸ng kÓ trong tæng khèi l−îng c«ng tr×nh. Bëi vËy cÇn sö dông c¸c vËt liÖu nhÑ, cã khèi l−îng riªng nhá, t¹o ®iÒu kiÖn gi¶m ®¸ng kÓ kh«ng nh÷ng chØ ®èi víi t¶i träng th¼ng ®øng mµ cßn c¶ ®èi víi t¶i träng ngang do lùc qu¸n tÝnh g©y ra. 6.1.3 C¸c hÖ kÕt cÊu chÞu lùc nhµ cao tÇng. C¸c cÊu kiÖn chÞu lùc chÝnh t¹o thµnh c¸c hÖ chÞu lùc nhµ cao tÇng bao gåm: - CÊu kiÖn d¹ng thanh: cét, dÇm, thanh chèng. - CÊu kiÖn d¹ng ph¼ng: TÊm t−êng (v¸ch ®Æc hoÆc cã lç cöa), tÊm sµn (tÊm ph¼ng hoÆc tÊm cã s−ên ). Trong nhµ cao tÇng, sµn c¸c tÇng, ngoµi kh¶ n¨ng chÞu uèn do t¶i träng th¼ng ®øng, cßn ph¶i cã ®é cøng lín ®Ó kh«ng bÞ biÕn d¹ng trong mÆt ph¼ng khi truyÒn t¶i träng ngang vµo cét, v¸ch, lâi nªn cßn gäi lµ nh÷ng sµn cøng (tÊm cøng). - CÊu kiÖn kh«ng gian lµ c¸c v¸ch nhiÒu c¹nh hë hoÆc khÐp kÝn, t¹o thµnh c¸c hép bè trÝ bªn trong nhµ, ®−îc gäi lµ lâi cøng. Ngoµi lâi cøng bªn trong, cßn cã c¸c d·y cét bè trÝ theo chu vi nhµ víi kho¶ng c¸ch nhá t¹o thµnh mét hÖ khung biÕn d¹ng t−êng v©y. TiÕt diÖn c¸c cét ngoµi biªn cã thÓ ®Æc hoÆc rçng. Khi lµ nh÷ng cét rçng h×nh hép vu«ng hoÆc trßn sÏ t¹o nªn hÖ kÕt cÊu ®−îc gäi lµ èng trong èng. D¹ng kÕt cÊu nµy th−êng sö dông trong nhµ cã chiÒu cao lín. Tõ c¸c thµnh phÇn kÕt cÊu chÝnh nªu trªn, tuú thuéc vµo c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc, khi chóng ®−îc liªn kÕt víi nhau theo nh÷ng yªu cÇu cÊu t¹o nhÊt ®Þnh sÏ t¹o thµnh nhiÒu hÖ chÞu lùc kh¸c nhau theo s¬ ®å d−íi ®©y (h×nh 6.1) . Tuú theo c¸ch tæ hîp c¸c kÕt cÊu chÞu lùc cã thÓ chia thµnh 2 nhãm: Nhãm thø nhÊt, chØ gåm mét lo¹i cÊu kiÖn chÞu lùc ®éc lËp nh− khung, t−êng, v¸ch, lâi hép (èng). 6 doxuanbinh@gmail.com
 7. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh Nhãm thø hai lµ c¸c hÖ chÞu lùc ®−îc tæ hîp tõ 2 hoÆc3 lo¹i cÊu kiÖn c¬ b¶n trë lªn ch¼ng h¹n : kÕt cÊu khung + v¸ch. kÕt cÊu khung + lâi. kÕt cÊu khung + v¸ch + lâi v.v… Sù ph©n chia trªn chØ lµ nh÷ng quy −íc t−¬ng øng víi tõng gi¶ thiÕt vµ m« h×nh tÝnh to¸n c«ng tr×nh cô thÓ, vµ phô thuéc vµo chiÒu cao, tû lÖ gi÷a chiÒu réng vµ chiÒu dµi mÆt b»ng nhµ v.v… Khi chiÒu cao t¨ng lªn th× vai trß khung cét dÇm gi¶m dÇn ®èi víi t¸c ®éng cña t¶i träng ngang. DÇm, cét khung chñ yÕu chÞu c¸c lo¹i t¶i träng th¼ng ®øng truyÒn tõ sµn tÇng vµo. Bëi vËy trong thùc tÕ, ngay c¶ c¸c hÖ v¸ch, lâi, èng vÉn lu«n kÕt hîp víi hÖ thèng khung cét ®−îc bè trÝ theo c¸c « l−íi nhÊt ®Þnh, phï hîp víi gi¶i ph¸p mÆt b»ng kiÕn tróc. 6.1.4 §Æc ®iÓm c¸c hÖ kÕt cÊu chÞu lùc nhµ cao tÇng. §Æc ®iÓm kÕt cÊu chÞu lùc nhµ cao tÇng kh«ng chØ phô thuéc vµo h×nh d¹ng, tÝnh chÊt lµm viÖc cña c¸c bé phËn kÕt cÊu mµ cßn phô thuéc vµo c¶ c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ x©y l¾p còng nh− ph−¬ng ¸n sö dông vËt liÖu : - Nhµ cao tÇng kÕt cÊu BTCT cã thÓ ®−îc x©y dùng theo c«ng nghÖ bª t«ng ®æ liÒn khèi hay l¾p ghÐp. - Nhµ cao tÇng kÕt cÊu kim lo¹i hoÆc thÐp - bª t«ng (xem ch−¬ng 11). a) HÖ khung. - HÖ khung chÞu lùc ®−îc t¹o thµnh tõ c¸c cÊu kiÖn thanh nh− cét, dÇm, liªn kÕt cøng t¹i c¸c nót t¹o thµnh c¸c hÖ khung ph¼ng hoÆc khung kh«ng gian däc theo c¸c trôc l−íi cét trªn mÆt b»ng nhµ. - Khung bª t«ng cèt thÐp th−êng ®æ liÒn khèi. Tuy nhiªn ®èi víi nhµ cao tÇng viÖc thi c«ng c¸c kÕt cÊu d¹ng thanh nh− dÇm, cét cµng trë nªn phøc t¹p trªn nh÷ng ®é cao lín. Nh−îc ®iÓm nµy cã thÓ kh¾c phôc b»ng viÖc sö dông c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n t¹i c«ng x−ëng råi l¾p ghÐp. Khung BTCT l¾p ghÐp khã thùc hiÖn c¸c liªn kÕt cøng, ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao trong l¾p ghÐp vµ ®Òu ®−îc xÐt ®Õn trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n. 7 doxuanbinh@gmail.com
 8. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh - HÖ khung chÞu lùc thuÇn tuý cã ®é cøng uèn thÊp theo ph−¬ng ngang nªn bÞ h¹n chÕ sö dông trong nhµ cã chiÒu cao trªn 40m. Trong kiÕn tróc nhµ cao tÇng lu«n cã nh÷ng bé phËn nh− hép thanh m¸y, thang bé, t−êng ng¨n hoÆc bao che liªn tôc trªn chiÒu cao nhµ cã thÓ sö dông nh− lâi ,v¸ch cøng nªn hÖ kÕt cÊu khung chÞu lùc thuÇn tuý trªn thùc tÕ kh«ng tån t¹i. - Sµn c¸c tÇng trong nhµ khung cã vai trß quan träng trong viÖc truyÒn t¶i träng ngang kÓ c¶ trong kÕt cÊu sµn l¾p ghÐp tõ c¸c tÊm panel cì lín. b) HÖ t−êng - v¸ch . q H×nh 6.2. S¬ ®å nhµ khung - v¸ch, t−êng - v¸ch . HÖ kÕt cÊu nµy th−êng ®−îc sö dông theo nh÷ng nhµ cã mÆt b¼ngch÷ nhËt kÐo dµi, chÞu lùc chñ yÕu theo ph−¬ng ngang nhµ. C¸c v¸ch ®−îc bè trÝ däc theo 2 ph−¬ng trôc mÆt b»ng ng«i nhµ. Trong c¸c kiÓu nhµ l¾p ghÐp tÊm lín nhiÒu tÇng cã thÓ xem c¸c tÊm t−êng liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh mét hÖ t−êng cøng ngang däc liªn tôc (h×nh 6-2 b). C¸c m« h×nh tÝnh to¸n phô thuéc nhiÒu vµo cÊu t¹o c¸c m¹ch l¾p ghÐp t−êng víi t−êng vµ t−êng víi sµn. c) HÖ Khung - V¸ch. H×nh 6.3. S¬ ®å g©y øng lùc tr−íc trong hÖ kÕt cÊu khung - v¸ch l¾p ghÐp IMS 8 doxuanbinh@gmail.com
 9. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh KÕt cÊu khung- v¸ch th−êng ®−îc sö dông phæ biÕn h¬n c¶ v× hÖ nµy phï hîp víi hÇu hÕt c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc nhµ cao tÇng. HÖ kÕt cÊu nµy t¹o ®iÒu kiÖn øng dông linh ho¹t c¸c c«ng nghÖ x©y dùng kh¸c nhau nh− võa cã thÓ l¾p ghÐp võa ®æ t¹i chç c¸c kÕt cÊu chÞu lùc. Cã thÓ chØ ®æ t¹i chç c¸c v¸ch, lâi cøng b»ng c«ng nghÖ dïng v¸n khu«n tr−ît, cßn phÇn khung (cét, dÇm), sµn l¾p ghÐp, thËm chÝ víi c¸c liªn kÕt khíp gi÷a cét víi cét vµ dÇm sµn víi v¸ch cøng, lâi cøng. Víi c«ng nghÖ x©y dùng l¾p ghÐp, b¸n l¾p ghÐp cho phÐp sö dông hÖ kÕt cÊu chÞu lùc mét c¸ch hîp lý vµ ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ kinh tÕ kü thuËt nhÊt ®Þnh. Cã thÓ l¾p ghÐp toµn bé c¸c cÊu kiÖn khung, cét, dÇm, t−êng cøng b»ng c«ng nghÖ g©y øng lùc tr−íc b»ng ph−¬ng ph¸p c¨ng sau cho toµn bé hÖ dÇm däc theo 2 ph−¬ng nh− hÖ kÕt cÊu IMS. HÖ kÕt cÊu nµy cã xuÊt sø tõ CHLB Nam T− tr−íc ®©y vµ ®−îc nhiÒu n−íc øng dông, ®Æc biÖt ë Cuba. HÖ kÕt cÊu nµy cã kh¶ n¨ng tiÕp thu tèt c¸c t¶i träng giã vµ ®éng ®Êt (h×nh 6.3). d) HÖ Khung - Lâi . HÖ khung - lâi chÞu lùc th−êng ®−îc sö dông cã hiÖu qu¶ cho c¸c nhµ t−¬ng ®èi cao vµ mÆt b»ng ®¬n gi¶n d¹ng ch÷ nhËt, vu«ng. Lâi (èng) cã thÓ ®Æt trong hoÆc ngoµi biªn trªn mÆt b»ng (h×nh H×nh 6.4 .HÖ khung - lâi chÞu lùc I.4). HÖ sµn c¸c tÇng ®−îc gèi trùc tiÕp vµo c¸c lâi – hép hoÆc qua c¸c hÖ cét trung gian. PhÇn trong lâi th−êng dïng ®Ó bè trÝ thang m¸y, cÇu thang vµ c¸c hÖ thèng kü thuËt nhµ cao tÇng . e) HÖ lâi -hép . Hép lµ nh÷ng lâi cã kÝch th−íc lín th−êng ®−îc bè trÝ c¶ bªn trong vµ gÇn biªn ng«i nhµ. Kh¸c víi hÖ khung- lâi, hÖ hép chÞu lùc toµn bé t¶i träng ®øng vµ ngang do sµn truyÒn vµo, kh«ng cã hoÆc rÊt Ýt c¸c cét trung gian ®ì sµn (h×nh 6 .5). Hép trong nhµ còng gièng nh− lâi, ®−îc hîp thµnh tõ c¸c t−êng ®Æc hoÆc cã lç cöa. 9 doxuanbinh@gmail.com
 10. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh Hép ngoµi biªn cã diÖn tÝch mÆt ph¼ng lín, ®−îc t¹o thµnh tõ c¸c cét cã kho¶ng c¸ch nhá liªn kÕt víi nhau bëi c¸c thanh ngang cã chiÒu cao lín theo hai ph−¬ng ngang hoÆc chÐo t¹o nªn nh÷ng mÆt nhµ d¹ng khung – l−íi, cã h×nh d¸ng phï hîp víi c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc mÆt ®øng (h×nh 6.9). TiÕt diÖn cét ngoµi biªn cã thÓ ®Æc hoÆc rçng t¹o nªn nh÷ng d·y èng nhá nªn cßn gäi lµ kÕt cÊu hép trong hép hay èng trong èng , th−êng ®−¬c sö dông trong c¸c ng«i nhµ rÊt cao. 6.2 Nguyªn t¾c lùa chän hÖ kÕt cÊu nhµ cao tÇng. 6.2.1 Chän kÕt cÊu theo chiÒu cao, sè tÇng. Trong thiÕt kÕ vµ x©y dùng nhµ cao tÇng, viÖc lùa chän hÖ kÕt cÊu chÞu lùc hîp lý phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh− chiÒu cao, c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n, b¶n H×nh 6.5. C¸c gi¶i ph¸p lâi - èng, èng trong èng ®å ph©n vïng ®éng ®Êt khu vùc ho¨c toµn l·nh thæ ®Êt n−íc vµ c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc c«ng tr×nh. Cã thÓ lùa chän hîp lý hÖ kÕt cÊu chÞu lùc theo sè tÇng nh− trªn ®å thÞ (h×nh 6.6). èng trong èng 70 Sè tÇng KHUNG èNG 60 Khung-v¸ch cøng 50 V¸CH CøNG 40 30 Khung 20 10 00 H×nh 6.6. S¬ ®å lùa chän hÖ kÕt cÊu theo sè tÇng §Ó ®¶m b¶o ®é cøng, h¹n chÕ chuyÓn vÞ ngang, tr¸nh mÊt æn ®Þnh tæng thÓ cÇn h¹n chÕ chiÒu cao vµ ®é m¶nh (tû lÖ chiÒu cao trªn chiÒu réng c«ng tr×nh) theo chØ dÉn trong b¶ng ( 6.2) . 10 doxuanbinh@gmail.com
 11. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh B¶ng 6. 2. ChiÒu cao tèi ®a (m) vµ tû sè giíi h¹n gi÷a chiÒu cao vµ chiÒu réng H/B Tr−êng hîp cã ®éng ®Êt cÊp Tr−êng hîp HÖ kÕt cÊu kh«ng cã 6 vµ 7 8 9 ®éng ®Êt 60 m 60-55 m 45 m 25 m Nhµ khung MaxH=H/B 5 5-5 4 2 Nhµ v¸ch vµ 130 m 130-120 m 100 m 50 m MaxH=H/B khung èng 5 5-5 4 3 140 m 140-120 m 120 m 60 m Nhµ v¸ch MaxH=H/B 5 6-6 5 4 Nhµ èng vµ 180 m 180-150 m 120 m 70 m MaxH=H/B èng trong èng 6 6-6 5 4 Bè trÝ mÆt b»ng kÕt cÊu. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc vµ kÕt cÊu nhµ cao tÇng ph¶i ®−îc xem xÐt mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý trong suèt qu¸ tr×nh thiÕt kÕ trªn c¬ së c¸c quy ph¹m, chØ dÉn kü thuËt. CÇn ®¹t tíi sù thèng nhÊt vÒ c¬ b¶n trong c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc vµ kÕt cÊu còng nh− nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt kh¸c. MÆt b»ng nhµ cÇn chän h×nh ®¬n gi¶n, cã trôc ®èi xøng Ýt nhÊt lµ mét ph−¬ng, ®Æc biÖt lµ ®èi xøng trong c¸ch bè trÝ c¸c kÕt cÊu chÞu lùc. §©y lµ tiªu chÝ quan träng trong gi¶i ph¸p kÕt cÊu, bëi ®¹t ®−îc yªu cÇu nµy cã thÓ tr¸nh ®−îc nh÷ng bÊt lîi do biÕn d¹ng xo¾n mµ trong tÝnh to¸n ,cÊu t¹o kh«ng dÔ kh¾c phôc ®−îc. Khi bè trÝ kÕt cÊu chÞu lùc nhµ cao tÇng chÞu t¶i träng ®éng ®Êt cßn cÇn chó ý nh÷ng ®iÒu sau ®©y: - mÆt b»ng nªn ®èi xøng c¶ hai ph−¬ng trôc nhµ ; - mèi quan hÖ gi÷a chiÒu dµi (L) ,chiÒu réng c«ng tr×nh (B), ®é nh« ra cña c¸c bé phËn c«ng tr×nh (l), vÞ trÝ c¸c gãc lâm (h×nh 6 .7) trªn mÆt b»ng cÇn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu trong b¶ng 1.3. 11 doxuanbinh@gmail.com
 12. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh B¶ng1. 3 Giíi h¹n cña L, B, l CÊp ®éng ®Êt L/B L / Bmax l/ b ≤6 ≤5 ≤2 7 ≤5 ≤4 ≤ 1,5 8,9 Ghi chó : C¸c ký hiÖu trong b¶ng xem trªn h×nh (6.7) 1195 916 1135 813 1134 1865 3081 3089 2392 3389 735 1068 1028 1028 5484 2982 2326 2437 16 998 47 81 14 2628 964 831 2296 462 1030 1194 3527 5998 5604 H×nh 6.7. C¸c d¹ng mÆt b»ng c«ng tr×nh Bè trÝ c¸c khe co d·n nhiÖt, khe lón, khe kh¸ng chÊn. Khi gÆp c¸c mÆt b»ng kiÕn tróc phøc t¹p, cã nh÷ng bé phËn chªnh tÇng th× tr−íc hÕt nªn ®iÒu chØnh b»ng c¸ch ph©n chia thµnh nh÷ng khèi nhá kÕt hîp víi viÖc bè trÝ c¸c khe co d·n nhiÖt, khe lón , hoÆc khe kh¸ng chÊn(b¶ng 1.4). Th«ng th−êng c¸c lo¹i khe biÕn d¹ng ®−îc kÕt hîp lµm mét. 12 doxuanbinh@gmail.com
 13. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh B¶ng 1.4. C¸c gi¶i ph¸p ph©n chia mÆt b»ng h×nh thøc kh«ng hîp lÝ nªn tr¸nh hoÆc chuyÓn ®æi h×nh thøc hîp lÝ nªn chän nªn tr¸nh dïng khe kh¸ng chÊn k 1681 454 3861 3861 3861 1727 2110 1550 1228 t¸ch mÆt b»ng tØ lÖ c¹nh l/b < 3.5 tØ lÖ c¹nh l/b > 3.5 thμnh c¸c ®¬n nguyªn nhá 3861 2110 tØ lÖ c¹nh l/b < 3.5 t¸ch mÆt b»ng mÆt b»ng ®¬n nguyªn thμnh c¸c ®¬n nguyªn nhá kh«ng ®èi xøng 5488 5488 5488 909 909 909 3288 3288 3288 t¸ch mÆt b»ng giËt cÊp cb/4 thμnh c¸c ®¬n nguyªn nhá Trong nhµ cao tÇng th−êng cã tÇng hÇm nªn viÖc bè trÝ c¸c khe biÕn d¹ng, nhÊt lµ khe lón g©y nhiÒu phøc t¹p cho kü thuËt chèng thÊm. Gi÷a khèi 13 doxuanbinh@gmail.com
 14. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh cao tÇng vµ thÊp tÇng cã thÓ kh«ng bè trÝ khe lón ( h×nh 6.8 ) mµ chØ cã khe co d·n nhiÖt tõ mÆt mãng trë lªn mét khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: - sö dông cäc chèng vµo tÇng ®¸ hoÆc vµo tÇng cuéi sái víi ®é s©u thÝch hîp ®ång thêi chøng minh ®−îc sù lón lÖch n»m trong ph¹m vi cho phÐp ; - tiÕn hµnh thi c«ng phÇn cao tÇng tr−íc, phÇn thÊp tÇng sau, cã xÐt ®Õn ®é chªnh lón cña hai khèi. Khèi cao Khi c«ng tr×nh n»m tÇng trong vïng cã ®éng ®Êt th× chiÒu réng khe lón, khe co Khèi thÊp d·n ph¶i lÊy b»ng hoÆc lín tÇng h¬n bÒ réng tèi thiÓu cña khe chèng ®éng ®Êt theo b¶ng (6.5). 5 76 B¶ng 6. 5 BÒ réng 0 83 5 tèi thiÓu cña khe kh¸ng 76 chÊn (mm) 76 5 83 0 76 §.vÞ: Cm 5 3580 H×nh 6.8 MÆt c¾t c«ng tr×nh cã c¸c tÇng hÇm liªn tôc CÊp ®éng ®Êt thiÕt kÕ HÖ kÕt cÊu 6 7 8 9 Khung 4H + 10 5H - 5 7H - 35 10H - 80 Khung – v¸ch cøng 3,5H + 9 4,2H – 4 6H – 30 8,5H - 68 V¸ch - lâi 2,8H + 7 3,5H - 3 5H - 25 7H - 55 Ghi chó. H -§é cao m¸i cña ®¬n nguyªn thÊp h¬n trong c¸c ®¬n nguyªn kÒ nhau tÝnh b»ng milimet. Khe chèng ®éng ®Êt ph¶i ®Æt theo suèt chiÒu cao c«ng tr×nh, mãng cã thÓ kh«ng ph¶i ®Æt khe chèng ®éng ®Êt nh−ng t¹i vÞ trÝ ®ã kÕt cÊu mãng ph¶i ®−îc cÊu t¹o ®ñ cøng . Khe biÕn d¹ng cßn ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së x¸c ®Þnh chuyÓn vÞ lín nhÊt th−êng ë tÇng m¸i c«ng tr×nh do c¸c tæ hîp t¶i träng bÊt lîi g©y ra theo c«ng thøc: Dmin = u1 + u2 + 20mm ( 6. 1 ) 14 doxuanbinh@gmail.com
 15. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh Trong ®ã: u1 vµ u2 lµ chuyÓn vÞ lín nhÊt theo ph−¬ng n»m ngang cña hai khèi kÕt cÊu kÒ nhau. 6.2.3 Bè trÝ kÕt cÊu theo ph−¬ng th¼ng ®øng Trong nhµ cao tÇng cÇn thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu chÞu lùc cã ®é cøng ®ång ®Òu, tr¸nh sù thay ®æi ®ét ngét theo chiÒu cao. Trªn mÆt c¾t th¼ng ®øng kÕt cÊu còng cÇn ®¹t ®Õn ®é ®èi xøng vÒ h×nh häc còng nh− vÒ khèi l−îng (chÊt t¶i). Trong tr−êng hîp kh«ng cã ®èi xøng h×nh häc theo ph−¬ng th¼ng ®øng th× cã thÓ dïng c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh− trong b¶ng( 6.6) Sù thay ®æi ®ét ngét ®é cøng cña hÖ kÕt cÊu (nh− viÖc th«ng tÇng, gi¶m cét hoÆc d¹ng cét hÉng, d¹ng sµn dËt cÊp) còng nh− viÖc dïng c¸c s¬ ®å kÕt cÊu cã c¸c c¸nh máng vµ kÕt cÊu d¹ng conxon dµi theo ph−¬ng ngang nhµ ®Òu g©y ra sù bÊt lîi d−íi t¸c ®éng cña c¸c t¶i träng ®éng. Trong tr−êng hîp ®Æc biÖt ph¶i ®Æt nh÷ng t¶i träng lín (thiÕt bÞ kü thuËt ®iÖn, n−íc, ®iÒu kh«ng B¶ng 6.6. S¬ ®å nguyªn t¾c thiÕt kÕ mÆt ®øng ) t¹i mét sè tÇng trung gian ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p thiÕt kÕ t−¬ng øng nh− t¨ng c−êng ®é H H h×nh thøc nªn chän B cøng c¸c kÕt cÊu tÇng B kü thuËt ®Ó tr¸nh sù ph¸ ho¹i ë c¸c vïng khèi l−îng vμ ®é cøng ®èi xøng khèi l−îng vμ ®é cøng xung yÕu. gi¶m dÇn theo chiÒu cao kh«ng thay ®æi theo chiÒu cao a) Bè trÝ khung >B/4 chÞu lùc h×nh thøc kh«ng nªn chän H Khi thiÕt kÕ nhµ B >0.1B B khung nªn chän c¸c khung ®èi xøng vµ cã ®é siªu tÜnh cao. NÕu lµ khung nhiÒu nhÞp th× c¸c nhÞp khung nªn >B/4 gi¶i ph¸p kh¾c phôc chän b»ng nhau hoÆc
 16. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh chän ®é cøng ( tiÕt diÖn dÇm ngang ) gi÷a c¸c nhÞp t−¬ng øng víi khÈu ®é cña chóng . Nªn chän s¬ ®å khung sao cho t¶i träng t¸c ®éng theo ph−¬ng ngang vµ th¼ng ®øng ®−îc truyÒn trùc tiÕp vµ ng¾n nhÊt xuèng mãng. Tr¸nh sö dông s¬ ®å khung hÉng cét tÇng d−íi. NÕu b¾t buéc ph¶i hÉng cét nh− vËy, ph¶i cã gi¶i ph¸p t¨ng c−êng c¸c dÇm ®ì cã ®ñ ®é cøng chèng uèn vµ c¾t d−íi t¸c ®éng cña c¸c t¶i träng tËp trung lín (h×nh 6.8). Kh«ng nªn thiÕt kÕ d¹ng khung th«ng tÇng. a) S¬ ®å kh«ng nªn chän b) C¸c s¬ ®å kh¾c phôc H×nh 6.9 C¸c ph−¬ng ¸n kh¾c phôc trong nhµ khung cao tÇng Khung bª t«ng cèt thÐp trong nhµ cao tÇng nÕu cã chÌn g¹ch th× tr−íc hÕt ph¶i chÌn c¸c tÇng d−íi. Trong tr−êng hîp ph¶i x©y chÌn c¸c tÇng trªn mµ tÇng d−íi kh«ng x©y th× ph¶i a) S¬ ®å nªn chän b) S¬ ®å kh«ng nªn chän c) S¬ ®å kh¾c phôc chän tiÕt diÖn H×nh 6.10 S¬ ®å khung chÌn cét, dÇm tÇng d−íi cã ®é cøng lín h¬n ®é cøng kÕt cÊu tÇng trªn nã (H×nh 6.10 ). 16 doxuanbinh@gmail.com
 17. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh Nªn tr¸nh thiÕt kÕ conson (kÓ c¶ dÇm vµ b¶n sµn conson). Trong tr−êng hîp cÇn cã conxon ph¶i h¹n chÕ ®é v−¬n cña conxon ®Õn møc tèi thiÓu vµ khi cÇn thiÕt ph¶i tÝnh to¸n kiÓm tra víi c¸c d¹ng dao ®éng theo ph−¬ng th¼ng ®øng do c¸c t¶i träng ngang (H×nh 6.11 ). Khi thiÕt kÕ khung cÇn chän ®é cøng t−¬ng ®èi cña dÇm nhá h¬n cña cét nh»m tr¸nh kh¶ n¨ng cét bÞ ph¸ ho¹i tr−íc dÇm. b) Khung cã congxon dµi a) Khung cã congxon ng¾n §iÒu nµy ®Æc biÖt cã ý H×nh 6.11 Khung cã congxon nghÜa khi kÕt cÊu chÞu t¶i träng ®éng ®Êt vµ ph¶i lµm viÖc ngoµi giíi h¹n ®µn håi (H×nh 6.12). b) Bè trÝ v¸ch cøng Trõ tr−êng hîp nhµ tÊm, c¸c v¸ch cøng chÞu lùc bè trÝ kÕt hîp víi t−êng ng¨n, t−êng bao che cßn trong nhµ khung - v¸ch - lâi, cÇn tu©n a) Nªn chän EJ (cét) > EJ (dÇm) b) Kh«ng nªn chän EJ (dÇm) > EJ (cét) theo c¸c yªu cÇu sau: H×nh 6.12 T−¬ng quan ®é cøng gi÷a cét vµ dÇm khung - Trong c¸c mÆt b»ng nhµ h×nh ch÷ nhËt nªn bè trÝ tõ 3 v¸ch trë lªn theo c¶ 2 ph−¬ng. V¸ch theo ph−¬ng ngang cÇn bè trÝ ®Òu ®Æn, ®èi xøng t¹i c¸c vÞ trÝ gÇn ®Çu håi c«ng tr×nh, gian thang m¸y, t¹i c¸c vÞ trÝ cã biÕn ®æi h×nh d¹ng trªn mÆt b»ng vµ nh÷ng vÞ trÝ cã t¶i träng lín (sµn ®Æt bÓ n−íc hoÆc c¸c thiÕt bÞ kü thuËt kh¸c). - Nªn thiÕt kÕ c¸c v¸ch gièng nhau (vÒ ®é cøng còng nh− kÝch th−íc h×nh häc) vµ bè trÝ sao cho t©m cøng ( ch−¬ng 8) cña hÖ kÕt cÊu chïng víi t©m träng lùc (träng t©m h×nh häc mÆt b»ng) ng«i nhµ . Tr−êng hîp chØ cã ®èi xøng vÒ ®é cøng mµ kh«ng ®èi xøng vÒ h×nh häc (h×nh 6.13) th× khi kÕt cÊu ph¶i lµm viÖc ngoµi giai ®o¹n ®µn håi ( xuÊt hiÖn c¸c khíp dÎo) cã thÓ dÉn ®Õn viÖc thay ®æi ®é cøng vµ lóc nµy gi¶ thiÕt vÒ cïng biÕn d¹ng vµ chuyÓn vÞ cña toµn bé c¸c t−êng cøng trong hÖ kh«ng cßn ®óng n÷a vµ c«ng tr×nh cã thÓ bÞ ph¸ ho¹i chñ yÕu do t¸c ®éng xo¾n . 17 doxuanbinh@gmail.com
 18. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh - §é cøng cña c¸c v¸ch th−êng chiÕm tû lÖ lín trong tæng ®é cøng cña toµn hÖ v× vËy c¸c v¸ch nªn cã chiÒu cao ch¹y suèt tõ mãng lªn m¸i vµ cã ®é cøng kh«ng ®æi trªn toµn bé chiÒu cao hoÆc nÕu ph¶i gi¶m th× gi¶m dÇn dÇn tõ d−íi lªn EJ1=EJ3 1 trªn. - Kh«ng nªn chän v¸ch cã kh¶ n¨ng chÞu 2 t¶i träng lín nh−ng sè l−îng Ýt mµ nªn 3 chän nhiÒu v¸ch cã kh¶ n¨ng chÞu t¶i t−¬ng ®−¬ng vµ ph©n bè ®Òu trªn mÆt b»ng H×nh 6.13. V¸ch ®èi xøng chØ vÒ ®é cøng c«ng tr×nh. - Kh«ng nªn chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c v¸ch vµ tõ c¸c v¸ch ®Õn biªn qu¸ lín, trong nhµ cao tÇng sµn bª t«ng cèt thÐp ®æ liªn khèi cã thÓ chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c v¸ch theo b¶ng I.12. B¶ng 6.7 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c v¸ch cøng C«ng tr×nh kh«ng C«ng tr×nh chÞu ®éng ®Êt cÊp tÝnh ®éng ®Êt 6 vµ 7 8 9 ≤ 5B vµ ≤ 60m ≤ 4B vµ ≤ 50m ≤ 3B vµ ≤ 40m ≤2B vµ ≤ 30m Ghi chó:B - chiÒu réng c«ng tr×nh - ChiÒu dµy v¸ch (b) chän kh«ng nhá h¬n 150mm vµ kh«ng nhá h¬n 1/20 chiÒu cao tÇng. - V¸ch cøng theo ph−¬ng däc cÇn bè trÝ ë kho¶ng gi÷a ®¬n nguyªn nhµ. Khi chiÒu däc nhµ kh¸ dµi th× kh«ng nªn bè trÝ tËp trung v¸ch ë hai ®Çu håi nhµ ®Ó gi¶m bít ¶nh h−ëng cña biÕnd¹ng nhiÖt vµ co ngãt bª t«ng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. - V¸ch cøng theo ph−¬ng däc nhµ cã thÓ bè trÝ thµnh nhãm h×nh L, T, I … vµ hÕt søc tr¸nh kÕt hîp c¸c v¸ch theo gãc kh¸c vu«ng. - V¸ch cøng theo ph−¬ng däc nhµ dµi cã thÓ ®−îc chia thµnh nhiÒu ®o¹n ®éc lËp ®−îc liªn kÕt víi nhau b»ng hÖ dÇm lanh t« trªn « cöa cã chiÒu cao lín. - C¸c lç cöa trªn c¸c v¸ch cÇn bè trÝ ®Òu ®Æn vµ th¼ng hµng tõ trªn xuèng d−íi, kh«ng bè trÝ lÖch nhau. HiÖu qu¶ cña viÖc bè trÝ c¸c v¸ch trªn mÆt b»ng cã thÓ xem trªn thÝ dô h×nh (6.14) 18 doxuanbinh@gmail.com
 19. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh a) b) c) H×nh 1.14. Bè trÝ v¸ch trªn mÆt b»ng h×nh ch÷ nhËt a - HÇu nh− kh«ng cã kh¶ n¨ng chèng xo¾n. b - Ng¨n c¶n biÕn d¹ng nhiÖt vµ co ngãt theo ph−¬ng däc sµn BTCT ®æ liÒn khèi. c - Tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn xo¾n, biÕn d¹ng nhiÖt vµ chÞu t¶i träng ngang tèt theo c¶ 2 ph−¬ng. Trong nhµ cao tÇng, ë c¸c tÇng d−íi th−êng cã kh«ng gian réng nªn c¸c v¸ch ®Æc ph¶i gi¶m tiÕt diÖn ë mét sè vÞ trÝ. Bëi vËy cÇn h¹n chÕ tû sè ®é cøng cña v¸ch theo ph−¬ng ngang nhµ gi÷a tÇng trªn kh«ng bÞ gi¶m yÕu vµ tÇng d−íi (bÞ gi¶m yÕu) khi kh«ng cã ®éng ®Êt kh«ng ®−îc lín h¬n 3 vµ khi n»m trong vïng ®éng ®Êt kh«ng ®−îc lín h¬n 2. Tû sè nµy cã thÓ x¸c ®Þnh nh− sau: G i + 1 . A i + 1 . hi γ = ------------------------- (6.2) Gi . Ai . hi +1 A = Aw + 0,12Ac ë ®©y: Gi , Gi +1 : M«®un tr−ît cña bª t«ng ë tÇng thø i vµ i+1 Ai , Ai + 1 : DiÖn tÝch mÆt c¾t chÞu c¾t tÝnh to¸n cña v¸ch thø i vµ i+1 ®−îc tÝnh theo (I.2) AW : DiÖn tÝch toµn bé mÆt c¾t h÷u hiÖu theo chiÒu tÝnh to¸n. Ac : diÖn tÝch mÆt c¾t toµn bé cét. hi, hi + 1 : chiÒu cao tÇng thø i vµ i +1 c. Bè trÝ lâi – èng. Nh÷ng ng«i nhµ cã chiÒu cao lín trªn 100m th−êng dïng hÖ chÞu lùc lâi, èng,èng trong èng. Vai trß khung cét ,nÕu cã chØ ®Ó gi¶m khÈu ®é sµn ,hÇu nh− kh«ng tham gia vµo chÞu c¸c t¶i trong ngang. Khi hÖ khung cét ®−îc bè trÝ dÇy H×nh 6.15. c¸c s¬ ®å bè trÝ lâi, hép trªn mÆt b»ng ®Æc däc theo chu vi c«ng tr×nh vµ cã ®é cøng lín ®¸ng kÓ so víi ®é cøng cña lâi t¹o thµnh mét hÖ kªt cÊu khung kh«ng gian cïng tham gia chÞu lùc víi lâi ,èng bªn trong th× ta 19 doxuanbinh@gmail.com
 20. http://www.ebook.edu.vn ®ç xu©n b×nh cã thÓ xem nh− hÖ hép trong hép ( h×nh 6 .4a, 6.5b,d ). Còng nh− c¸c hÖ chÞu lùc khung - v¸ch , nªn bè trÝ c¸c lâi ,hép c©n x−ng trªn mÆt b»ng vµ kh«ng bè trÝ lâi lÖch mét bªn nh− trªn h×nh (6 .15d ). ViÖc thiÕt kÕ èng trong èng cÇn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: - Tû sè gi÷a chiÒu cao vµ chiÒu réng cña èng cÇn lín h¬n 3. - Kho¶ng c¸ch gi÷a cét èng ngoµi kh«ng nªn lín h¬n chiÒu cao tÇng vµ nªn nhá h¬n 3m. MÆt c¾t cét ngoµi cÇn dïng d¹ng ch÷ nhËt hoÆc ch÷ T. DiÖn tÝch cña cét gãc cã thÓ dïng v¸ch gãc h×nh ch÷ L hoÆc èng gãc. - Kho¶ng c¸ch gi÷a èng trong vµ èng ngoµi khi kh«ng tÝnh ®Õn ®éng ®Êt kh«ng nªn lín h¬n 12m, tr−êng hîp ng−îc l¹i kh«ng nªn lín h¬n 10m. Khi cÇn v−ît qua giíi h¹n nµy cÇn dïng c¸c hÖ dÇm sµn cã ®é cøng lín vµ bª t«ng øng lùc tr−íc, hoÆc sµn bª t«ng- thÐp kÕt hîp. Th«ng th−êng gi÷a èng trong vµ èng ngoµi kh«ng bè tri cét ®Ó t¹o thuËn sö dông c¸c kh«ng gian lín. T¹i c¸c gãc th−êng bè trÝ c¸c cét ,èng ,hoÆc v¸ch cã ®é cøng lín h¬n ®é cøng uèn cña khung, cét èng ngoµi biªn nh−ng kh«ng nªn qu¸ 50 lÇn. Ch−¬ng 7 Nguyªn lý TÝnh to¸n kÕt cÊu nhμ cao tÇng. 7.1 C¸c kh¸i niÖm chung . 7 .1.1 Gi¶ thiÕt tÝnh to¸n . TÝnh to¸n kÕt cÊu nhµ cao tÇng lµ viÖc x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i øng suÊt – biÕn d¹ng trong tõng hÖ, tõ bé phËn cho ®Õn tõng cÊu kiÖn chÞu lùc d−íi t¸c ®éng cña mäi lo¹i t¶i träng. ë ®©y chóng ta chñ yÕu xÐt ®Õn ph¶n øng cña hÖ kÕt cÊu th¼ng ®øng khung, v¸ch, lâi d−íi t¸c ®éng cña c¸c lo¹i t¶i träng ngang. HÇu nh− trong c¸c lo¹i nhµ cao ®Õn 30 tÇng ®Òu kÕt hîp sö dông c¶ 3 hÖ chÞu lùc khung – v¸ch – lâi. ViÖc lùa chän vµ gi¶ thiÕt s¬ ®å tÝnh to¸n ph¶i lµm sao võa phï hîp víi thùc tÕ bè trÝ, cÊu t¹o c¸c kÕt cÊu chÞu lùc cßn ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn vÒ sù cïng lµm viÖc cña c¸c hÖ kÕt cÊu ®ã rÊt kh¸c nhau vÒ ®é cøng, h×nh d¹ng, kÝch th−íc. Mçi gi¶ thiÕt th−êng chØ phï hîp víi tõng m« h×nh tÝnh to¸n ,kh«ng cã gi¶ thiÕt chung cho mäi s¬ ®å tÝnh to¸n. Gi¶ thiÕt nµo ph¶n ¸nh ®−îc mèi quan hÖ truyÒn lùc gi÷a c¸c hÖ víi nhau th«ng qua gi¶i ph¸p thiÕt kÕ, cÊu t¹o cô thÓ trong c«ng nghÖ x©y l¾p sÏ ®−îc xem lµ phï hîp vµ cho ta nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng tin c©y. Còng cÇn ph©n biÖt gi÷a ®é chÝnh x¸c 20 doxuanbinh@gmail.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản