intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nhà thực hành phát triển tổ chức

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

236
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thảo luận các phẩm chất cốt lõi của ODP, nhận dạng các năng lực cần thiết của một ODP hiệu quả, xác định các vai trò và xung đột đạo đức mà một ODP phải đối mặt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhà thực hành phát triển tổ chức

  1. Chapter 3 Organizational Change & Development Nhà Th c hành Phát tri n T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Center for Excellence in Management Development (CEMD) Email: lam@ueh.edu.vn Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn M c tiêu Th o lu n v các ph m ch t c t lõi c a ODP Nh n d ng các n ng l c c n thi t c a m t ODP hi u qu Xác nh các vai trò và xung t o c mà m t ODP ph i i m t Ch ng 3: Nhà th c hành OD 2 Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 1
  2. Chapter 3 Organizational Change & Development ODP Các nhà t v n n i b và bên ngoài Nh ng nhà chuyên nghi p t các l nh v c chuyên môn khác tham gia vào th c ti n OD (TQM, IT/IS, HRD…) Các nhà qu n lý s d ng OD vào b ph n ho c công vi c c a h Ch ng 3: Nhà th c hành OD 3 N ng l c c a ODP Nh ng k n ng hi u bi t b n thân Nh ng k n ng quan h qua l i v i cá nhân Các k n ng t v n t ng quát Lý thuy t v phát tri n t ch c Ch ng 3: Nhà th c hành OD 4 Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 2
  3. Chapter 3 Organizational Change & Development Nh ng Yêu c u v i ODP V trí Biên Nh ng òi h!i v xúc c m S d ng các ki n th c và kinh nghi m Ch ng 3: Nhà th c hành OD 5 Ki n th c c a Nhà T v n và Ki n th c c a Khách hàng S d ng ki n th c & Th c hi n các k ho ch kinh nghi m c a nhà t v n Khuy n ngh xu t tiêu chí Ph n h i d li u Kh o sát, và thu th p d li u Làm rõ và di n d ch S d ng ki n th c & Kinh nghi m c a L ng nghe và ph n ánh khách hàng T ch i tham gia Ch ng 3: Nhà th c hành OD 6 Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 3
  4. Chapter 3 Organizational Change & Development o c Ngh nghi p Nh ng ch" d#n o c Tình th khó kh n v o c • $ i di n sai • S d ng sai d li u • S ed a • Xung t gi a m c tiêu và các giá tr • S không phù h%p v k thu t Ch ng 3: Nhà th c hành OD 7 Mô hình tình th khó kh n v o c Lai l ch Quá trình K tc c Khó x Vai trò c a Các tình hu ng Ch th v o c Các giá tr Thay i •Xung t vai trò Các m c tiêu • i di n sai • Nh p nh ng •S d ng sai d li u Các nhu c u vai trò •S ed a Các n ng l c Vai trò c a •Xung t gi a m c H th ng tiêu và các giá tr Khách hàng •S không phù h p v k thu t Ch ng 3: Nhà th c hành OD 8 Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2