Nhận biết các tiêu chuẩn thép quốc tế

Chia sẻ: L Le Dinh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
498
lượt xem
195
download

Nhận biết các tiêu chuẩn thép quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách nhận biết các tiêu chuẩn thép quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhận biết các tiêu chuẩn thép quốc tế

 1. NhËn biÕt c¸c tiªu chuÈn thÐp quèc tÕ Tiªu chuÈn iso Tiªu chuÈn DIN Tiªu chuÈn NF Tiªu chuÈn JIS Tiªu chuÈn Bs
 2. Quy −íc x chØ con sè chØ mét ch÷
 3. Tiªu chuÈn iso ThÐp chÕ t¹o m¸y ThÐp cacbon C xx cacbon phÇn v¹n cacbon VÝ dô: C20 lµ thÐp cacbon 0,2%C ThÐp hîp kim xx xx phÇn v¹n cacbon %nt HK nh©n hÖ sè ký hiÖu HH cña nt HK 4 cho Cr,Co,Mn,Ni,Si,W 10:Al,Be,Cu,Mo,Nb,Pb,Ta,Ti,V,Zr HÖ sè 100: Ce,N,P,S 1000: B VÝ dô: 36CrNiMo4 lµ thÐp HK 0,36%C, Cr=4/4=1%
 4. Tiªu chuÈn iso ThÐp dông cô ThÐp cacbon TC xxx chØ thÐp dông cô phÇn v¹n cacbon ThÐp giã HS - x x x - %nt cña W - M - C - o Vo ThÐp kh«ng gØ Type x sè thø tù
 5. Tiªu chuÈn DiN DIN 17006 (phæ biÕn) ThÐp chÕ t¹o m¸y ThÐp cacbon Gièng nh− ISO ThÐp hîp kim ThÐp dông cô ThÐp cacbon nh− ISO, thay T b»ng W ThÐp hîp kim nh− ISO
 6. Tiªu chuÈn DiN DIN 17007, 7 ch÷ sè (Ýt gÆp) x xx xx xx 0-gang lo¹i vËt liÖu ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o 1-thÐp hµm l−îng cacbon hoÆc HK nhãm thÐp 00÷06=thÐp C th−êng 11,12= thÐp C tèt
 7. Tiªu chuÈn NF ThÐp chÕ t¹o m¸y Kh¸ gièng DIN 17006, NTHK b»ng: ký hiÖu HH: Be,Nb,Pb,Ta,Zr ngo¹i lÖ: Cr-C, Ni-N, Mn-M, Si-S, N-Az ThÐp dông cô C xxx ExU x chØ cacbon cã Cr hay V PhÇn v¹n cacbon chÊt l−îng (P, S)
 8. Tiªu chuÈn jis ThÐp b¾t ®Çu b»ng ch÷ S ThÐp chÕ t¹o m¸y ThÐp cacbon S xx C chØ thÐp chØ cacbon phÇn v¹n cacbon ThÐp hîp kim S x xx chØ thÐp chÊt l−îng nguyªn tè hîp kim phÇn v¹n cacbon 2,4,6,8=% NTHK chÝnh nh©n hÖ sè
 9. Tiªu chuÈn jis ThÐp b¾t ®Çu b»ng ch÷ S ThÐp dông cô ThÐp cacbon SKx (thø tù) ThÐp hîp kim gåm: SKSx (S ®Æc biÖt) - SKDx (D nuéi) - g SKTx (T nãng) - SKCx (C va ®Ëp) - ThÐp giã Hx (x thø tù) ThÐp kh«ng gØ SUS xxx (theo AISI)
 10. Tiªu chuÈn BS x xx xx 0-thÐp C cã Mn hµm l−îng cacbon 1-thÐp C Mn cao lo¹i thÐp 2- dÔ c¾t ®iÒu kiÖn cung øng 3,4-kh«ng gØ 5 ÷ 9- thÐp kh¸c ®Æc tÝnh thÐp
 11. Tiªu chuÈn BS VÝ dô 0 40 M 10 thÐp C cã 0,4%Mn 0,15%C b¶o ®¶m c¬ tÝnh 1 25 H 41 thÐp cã 1,25%Mn 0,41%C b¶o ®¶m tÝnh thÊm t«i
 12. Tiªu chuÈn Bs ThÐp dông cô Cã nhãm sè vµ ch÷ nh− AISI VÝ dô:BW1, BT1 víi W1, T1 nh− cña AISI ThÐp kh«ng gØ xxx S xx gièng AISI chØ ®iÓm kh¸c so víi m¸c chÝnh Stainless
Đồng bộ tài khoản