intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phân tầng xã hội (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Giang)

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
35
lượt xem
6
download

Nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phân tầng xã hội (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Giang)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tập trung tìm hiểu nhận thức của các cán bộ lãnh đạo, quản lý về vấn đề phân tầng xã hội (PTXH). Nghiên cứu cho thấy có sự khác nhau trong đánh giá của nam và nữ cán bộ lãnh đạo quản lý về quan niệm thế nào là PTXH, về khía cạnh, hình thức diễn ra PTXH, và mức độ ảnh hưởng của nó đối với đời sống xã hội hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phân tầng xã hội (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Giang)

 1. Nghien cdu Gia dinh va Gi6i S^ 3 -2012 Nhan thuc cua can bg lanh aao, quan ly ve phan tang xa hpi (Nghien ctKU tru'dng hdp tmh Bic Giang) Nguyen Thi Thiiy Linh Vi6n Xa tiOi hoc, Hoc vien Chinh In - H^fih chinh Qu6c gia H6 Chi Minh Tom tat: Bai viet tap trung tim hieu nhin thfic ciia can bo lanh dao, quan ly ve vi'n de phan t^ng xa hpi (PTXH), Nghien cdu cho thay CO sii khac nhau trong danh gia ciia nam va ni3 can bo lanh dao quan Iy v^ quan niem the nao la PTXH, ve khia canh, hinh thdc diln ra PTXH, va mdc do anh hUdng cua no do'i v6i ddi song xa hpi hien nay. Nh&n thiJtc ro ve PTXH se giup cho can bp lanh dao quan ly n^m dUdc ban chat va ddi so'ng cua cac giai ting xa hoi khac nhau, qua do co chinh sach quan ly xa hpi hieu qua, dac biet la chinh sach an sinh xa hpi, nham thu hep khoang each bat binh ding trong moi iTnh vilc cua dcfi so'ng xa hpi, TU khoa: Gidi va phan tang xa hoi; Nhan thiic ve phan tang xa hpi; Can bp quan ly va lanh dao. 1. Gidi thieu Ndi t6i phan l^ng xa h6i (PTXH) la ndi tdi su phan chia, su sap xep cac thanh vign trong xa h6i thanh cac t^ng xa h6i khac nhau. Do co str phan ting xa h6i, cac nhom xa h6i co su khac nhau ve dieu kiSn, co hoi, nguon I lire va quy^n lgi trong d6i s6'ng. Hien nay cd nhieu dinh nghTa khac nhau v^ phan tang xa h6i, bai viet nay stt dung khai nifim phan ting xa hgi cua
 2. 70 Nghien cUu Gia dinh vk Gidi. Quyen 22, so 3, tr. 69-75 Nguydn Dinh Tftn (2005:91) cho riing: Phan ting xa hfli 1^ su ba't binh dang mang tinh ccf ca'u ciia mgi x;! hfli loai ngu6i, tri^ nhiJng xa hfli so khai (thdi ky diu cua xn hfli cflng xa nguyfin thtiy). Do la str khac nhau vi dia vi kinh ic hay tki san, vi dia vi chi'nh tri hay quy^n Itrc, v^ dia vi xa hfli hay uy tin, cung nhu khac nhau vi trinh dfl hgc va'n, loai ngh6 nghifip, phong each sinh hoat, each fln mSc, kidu nha d, noi cu tru, thj hi^u nghfi thuat, trinh dfl tifiu dDng,vv. Trong do tifiu chi kinh tfi' la tifiu chf co ban va mang tfnh n^n tiitig. quyfi'l dinh cac tifiu chf con lai. Cac khai nifim nhu phan h6a gi^u ngh^o, phan hda giai cap, phan cue xa hfli dugc xem la str cu the hda hay nhihig bifi'n thd ciia nfl. Bti^c tranh khai quat v^ PTXH d Vifit Nam hifin nay cho tha'y day la mflt va'n di xa hfli co ca mat lich cue va tifiu cue. Mat tich cue cua no la thiic day tinh nSng dflng xa hfli trong mfli ca nhan, mfli nhom xa hfli. ki'eh thich hg tim kifi'm va khai thac eae co hfli dd lam giau chinh dang nang cao mtic sO'ng,v.v.; Mat ticu cttc cua phan ting xa hfli eung dang dat ra nhi^u v^Cn de ma xa hfli phai quan tflm, dd la su phan hda giau ngheo, chfinh Ifich ve' miJc sfl'ng ngay cang gia tang.v.v. Tim hidu nhan thiie vd PTXH eua can bfl lanh dao, quan 1^ la mflt didu cin thifi't, bcri nhimg hidu bi^l vd PTXH se giup ho n^m dugc ban eha't va ddi .sfl'ng cua cac giai ting xa hfli trong xa hfli, qua do dd ra nhutig chinh sach quan ly xa hfli hifiu qua, dae biet la chinh sach an sinh xa hfli nham thu hep su phan hoa giau ngheo va bat binh dang xa hfli 6 dia phuong. Bai vi^t nay dua trfin sfl lifiu cua nghifin ciiu "Khac bifit gidi trong nhan thu'c cua can bfl lanh dao, quan Iy vd PTXH" nam 2011, dugc tifi'n hanh phong va'n bang phidu hoi 400 can bfl lanh dao, quan ly. Ia nhung nguci giQ cucmg vi ca'p trucmg, d p ph6 ctia cac co quan Dang, chfnh quydn, dotin thd, l6 chiic chfnh tri xa hfli trong hfi thfl'ng chfnh tri hifin nay cf cac so ban nganh, 3 huyfin (Scfn Dflng, Tan Yfin, Vifit Yfin) va thanh phfl' Bac Giang ctia tinh Bie Giang. Trong dd eo 272 can bfl lanh dao, quan 1^ la nam gioi (68'.r) va 128 can bfl lanh dao, quan-Iy la nSgidi (32%). Bae Giang la mflt linh thuflc viJng trung du vj midn niii phia Bae, la mflt tinh ngheo vdi miic Ihu nhap binh quan diu ngudi la 1,1 trifiu ddng/ngudi thing, tha'p hon mirc trung binh ciia ca nudc (1,4 trifiu ddng/ngudi thang) vk hifin tugng PTXH eung dang difin ra kha manh me giiia cac huyfin trong tinh va nfli bfl giii'a cac vCing ciia huyfin va thanh phfl' Bac Giang. Bai vifi't tim hidu nhan thiic ctia nhdm can bfl lanh dao va quan 1^ vd thuc trang phan ting xa hfli dang difin ra d dia phuong, mtic dd anh
 3. N g u y g n T h i Thiiy L i n h 71 hudng ciia hifin tugng nay dd'i vdi xa hfli, cQng nhu khfa eanh chu yfi'u ciaa phan ting xa hfli. 2. Nhan thijrc cua can bo lanh dao, quan ly ve phan t i n g xa hoi Quan niem the nao la phan tfing xa hoi Cach hidu vd PTXH hifin nay vin cdn ehua cfl str thd'ng nhl'l, do vay mdi can bfl lanh dao, quan If cung cd nhan thiie khic nhau vd va'n dd nay Qua khao sat cho tha'y hiu hfi't can bfl lanh dao, quan ly d tinh Bic Giang ddu da dugc nghe va str dung cum ttr PTXH it nhit mflt Iln (91,7%). Nhdm can bd lanh dao, quan ly 11 nam gidi ed ly lfi "da nghe" va "su dung" eum tiir PTXH tha'p hcfn so vdi nhdm nii can bfl lanh dao, quan Iy (90,8% so vdi 93,8%). Nghifin ctiu nay da dua mflt sd nhan dinh vd phan tang xa hdi nhu: PTXH la mflt xa hdi dugc phin chia ra thanh ca'u tnic ting bac cao thSp khac nhau trong xa hdi; la mdt xa hfli khdng ngang bang nhau (cd ngudi giau, ke ngheo); la mdt xa hdi trong do cd ngudi cd dia vi xa hdi cao, ngudi cd dja vi xa hdi thi'p; va la xa hfli trong dd cd ngudi cd quydn luc cao, ngudi cd quyen luc thap. Ke't qua cho thi'y chi cd 53,5% can bd ddng y cho ring PTXH la mdt xa hdi dugc phin chia thanh ciu triic tang bac eao thi'p khac nhau trong xa hgi; 48,5% can bd ddng y cho ring PTXH la mgt xa hfli khdng ngang bang nhau (cd ngudi giau, ke ngheo); 21,5% y kien eho ring PTXH la mdt xa hdi trong dd cd ngudi cd dia vi xa hdi cao va ngudi cd dia vi xa hfli tha'p; 14,5% hieu PTXH la mdt xa hdi trong dd CO ngudi ed quydn luc xa hfli cao, ngudi cd it quydn lire xa hdi. Ket qua khao sat cho thi'y miic dfl ddng y vdi cac quan niem vd phan ting xa hfli nfiu trfin cd su khac nhau trong nhdm nam va ntt can bfl, lanh dao quan Iy (Bang I). Cu thd vdi khai nifim PTXH la mflt xa hfli dugc phin chia ra thanh c^u tnic ting bac cao thi'p khae nhau trong xa hfli thi ty lfi can bfl nam dflng y vdi khai nifim nay vd PTXH chifi'm 48,5% trong khi dd can bd nii chifi'm 64,1%; Ty lfi nam can bfl lanh dao, quan Iy cho ring PTXH la "La mflt xa hdi khdng ngang bang nhau (ed ngudi giau, ke ngheo)" chidm 50,7%, cao hon so vdi nhdm ntt can bd, lanh dao quan ly (43,8%). Danh gia vd miic do bieu hifin cua hifin tugng PTXH d dia phuong cho tha'y cd su khac nhau trong y kifi'n eua nam va nu can bd lanh dao quan ly: cd 63,2% nam can bd lanh dao, quan I^ cho la hien tugng PTXH d dia phuong la rd net so 59,4% nir can bd lanh dao, quan ly.
 4. 7K NghlSn ciJru Gia dinh vk Gidl. Quyen 22, so 3, tr. 69-75 Itang I . Quan ni^m ciia ciin bp ldnh dao quan ly vc khai niem Ihc nito ik P T X H phan chia theo gitii ti'nh (%) Khai nkm PTXH GiiM tfnh Nam NO 1. Lit mdt xa hOi dupc phan chi;i lii th&nh ca'u trdc tSng bac cao 48,5 64,1 thap khac nhau trong xa hdi 2. Lii miM xa hOi khfing ngang bflng nhau (c6 ngudi giau. ke 50,7 43.8 nghfeo) 3. [ ,.i mijl xa h6i irong 66 c6 ngudi c6 dja vi xa h6i cao, ngUdi 20,2 24.2 c6dia vi xa h6i tha'p 4 I ,;i xa hbi trong d6 c6 ngudi c6 quy^n luc xa h6i cao, ngudi 12.5 18.8 c6 quy^n luc xa h6i Iha'p Mii'c do dien ra hien tugng phan t^ng xa hgi Phin Idn can bfl lanh dao, quan ly cho ring hifin tugng PTXH 6 Bac Giang hifin nay II hifin tugng khaeh quan, vi nd la hau qua tit yfi'u cua ndn kinh tc' thi trudng. Co 82,1 % sd can bd lanh dao, quan 1^ eho ring PTXH phat trifi'n ngay cang rdng hon trong thdi ky da't nudc md ciia htbi nhap kinh tfi'qud'c tfi'. Nhung eung cd 2/3 sfl' can bt) lanh dao quan Iy eung thira nhan rang su PTXH da tdn tai trong thdi bao cap (68^f), Vay hifin tugng PTXH la khach quan hay chu quan? Ket qua nghifin Cliu cho tha'y da s6' cin bfl lanh dao, quan ly dfiu cho rang PTXH la hifin khach quan; ed 14,1% cho ring diy la hifin tugng chii quan: va chi cd 3.8% can bfl lanh dao, quan ly tra Idi la khdng bifi't. Ty lfi nam can bfl lanh dao, quan ly cho ring PTXH II hifin tutsig khach quan cao hon ding kfi (86,8%) so vdi y kifi'n ctia nucan bd lanh dao. quan ly (72.0%). Vd mtic dd difin ra hifin lugng PTXH, kcl qua cho thi'y da sfl cac can bfl lanh dao, quan 1;? (74.5'"^) cho ring tir khi di't nudc chuydn sang ndn kinh tfi' thj trudng hdi nhap kinh te' qud'c tc thi hifin tugng PTXH difin ra ngiy cing ro ndt hon trudc; 18,3% can bfl lanh dao, quan ly cho ring cd thay ddi nhutig chua ro net; chi cd 4,0% cho ring khflng thay ddi; va cd 3.3% sd can bfl khdng dua ra f kifi'n. Ve miic do anh hudng ciia van de ph^n t^ng xa hgi Danh gia vd miic dd anh hudng cua hifin tugng PTXH cho tha'y 27,5% cin bfl lanh dao quan ly cho ring PTXH II "tdt, can thifi't"; va 14,5% la ty
 5. N g u y e n T h i Thiiy Linh 73 lfi thip nhi't cho ring PTXH 11 xa'u khdng cin thifi't. Ty lfi can bd khdng bidt va khflng danh gia dugc chifi'rh ty lfi tuong dfl'i cao II 19,5%, Khdng cd su khac bifit dang ke giiJa can bd nam va nu trong danh gia vd miic dfl anh hudng ciia hifin tugng PTXH (Bang 2). Nhin thttc vd PTXH cd khac bifit trong nhdm can bd lanh dao cd trinh dp ly luin chinh tri khac nhau. Khi so sanh tuong quan giu'a trinh do ly luan chinh trj vdi danh gia vd PTXH cho thi'y, can bd lanh dao, quan ly ed trinh dfl Iy luan chfnh tri cang cao thi cd xu hudng cho ring PTXH la vin dd td't vl cin thifi't. Cd 46.2% cin bd lanh dao, quan ly cd trinh dd cir nhan ly luan chfnh trj coi PTXH II vin de td't, cin thifi't; vl d nhdm can bd cd trinh dd cao ci'p cd chung nhan djnh nay chifi'm 30,7%. Trong khi dd ty lfi ddng f vdi danh gii nay d nhdm can bfl lanh dao, quan ly cd trinh do trung d p Iy luan chi'nh trj chi chifi'm 22,7%. Ly giai vi su td't - xl'u, ein thifi't hay khdng cin thifi't cua PTXH, mflt sfl can bd lanh dao, quan ly cho ring PTXH la td't, cin thifi't vi nd chfnh 11 ddng luc phit trie'n cho xa hfli, lim cho con ngudi ta cd su pha'n da'u,,..; nhung ciing cd y kifi'n ngugc lai cho ring PTXH la hifin tugng khdng tdt, khdng cin thifi't. vi nd lam cho khoang each giau ngheo tang Ifin, ngudi ngheo cing ngheo hem, ngudi giau cang giau hcfn,...; Cung cd nhidu y kifi'n ring PTXH la do xa hd\ phat trien thi duong nhifin cd ngudi giau ke ngheo. nen PTXH cd td't hay xiu cung khdng quan trgng mifin sao mgi ngudi phai sd'ng vl lim vific theo phap luit va dugc phap luat cho phep. Bang 2. Danh gia cua can bo iSnh dao, quan Iy ve mure do tdt - xau, cin thiet - khong can thiet ctia PTXH phan theo gidi tinh Danh gia ve hien luang PTXH hien nay \;ini Nor N % N % l.Tot. cSn thiet 76 27.9 34 26.6 2. To'i nhung Icheng cin thie't 63 23.2 27 21.1 3. Xa'u khong cSn thie't 40 14.7 24 18.8 4. Kh6ng tot. khong xa'u 40 14.7 18 14.0 5. Khong bie't 53 19.5 25 19.5 6. Tong 272 100 128 100
 6. 74 Nghien cUu Gia dfnh vk Gidl. Quy^n 22, so 3, tr. 69-75 Ciic khia canh va h b h thiic ciia PTXH Vdi cau hdi "FFXH dang didn ra theo nhiing khfa canh nio?" thi da sd clii bfl lanh dao quan 1^ ddu xfi'p ITXH vd khia canh kinh tfi' Ifin vj tri diu licMi (76.8%); vl d vi tri Ihii 5 (cufl'i cung) II khia canh y t d v l cham sdc Stic khde sinh san chifi'm 47%. Bang 3 cho thiy su khic bifit trong dinh pi:i giua nam va ntt can bfl lanh dao. quan If vi PTXH d ca 5 khia canh: kinh id. xa hfli, chfnh tn. van hda vl y tfi'. Vf du ty lfi ntt can bd ddng y cho ring PTXH dang difin ra trfin khfa canh kinh tdcao hem so vdi nam (88.3% so S4.6' f). vl cao hon dang kfi .so vdi nam trong danh gia cho ring PTXH difin ra d ba khia eanh: xa hdi. chinh trj. van hda. Va nfiu xel theo thii tu danh gia cac khia canh cd thd tha'y su khac bifit ro net. Nfi'u ca nam va nu cin bfl quan ly, lanh dao dfiu dat PTXH d khfa canh kinh te d vj tri diu tifin, thi khia canh thtt hai dugc nhdm nam can bd, lanh dao quan ly lira chon la van hda, thi danh gii ciia nhdm ntt can bd la khfa canh chfnh trj. Qua dd cd thd thi'y phu nu da chti y nhidu hon dfi'n khia canh chi'nh tri trong phin tang xa hdi hifin nay (Bang 3). Cin bfl lanh dao, quan ly cijng eho ring ciing vdi su phat tridn cCia xa hfli, khdng the tranh khdi su PTXH, nfin vi'n dd la lam thd nio dd PTXH difin ra theo chidu hudng tfch cue? tttc la didn ra theo hinh thttc PTXH hgp thttc. Ke't qua didu tra cho thi'y da sd cin bfl lanh dao quan ly khflng ddng y vdi hanh vi tham nhung lim an phi phap, trd'n thufi', lau thufi', lufln lot xu ninh. minh khde thti doan (88,8%); 63.3''( can bd lanh dao. quan ly ddng y cho ring PTXH cd thd dua trfin su khac bifit tai nang. dttc do, su ddng gdp cflng hifin thuc tfi'cua mfli cl nhin; 51,8% cho ring PTXH dugc phan Bang 3. Danh gia cua can bu lilnh dau, quan l\ ^e cac khia canh di^n ra PTXH theo gidi tinh (Dun vj: %) PTXH dien ra tren cac khia canh Gidi tinh Nam NiJ 1, V
 7. Nguyin Thi Thiiy Linh 75 bifit CO ban giiJa nang sulft vl hifiu qua lao ddng; vl chi cd 32,5% va 37% can bd lanh dao, quan ly dflng y vdi PTXH dugc hidu 11 cdng bang xa hdi va phu hgp vdi dao ly, phap ly. Cd su khic nhau giua nam va ntt can bfl lanh dao. quan If trong vific thira nhan cd hifin tugng PTXH vl iing hd xay dung PTXH theo hudng tfch cue, tiic la ling hd xiy dimg PTXH dua trfin su khic bifit vd tai nang. dttc do, su ddng gdp cflng hifin thuc td cua mdi ca nhan cho xa hdi (nam la 67,6% so vdi nii la 53,9%). PTXH dua trfin sukhac bifit co ban giira nang suit va hifiu qua lao ddng 11 nam la 55.9% va nfl la 43.0%; 40.1% nam gidi cho ring PTXH phii hgp vdi dao ly va phap ly so vdi 30.5% y kifi'n ciia nugidi; vl 35,7% nam cho ring PTXH dugc hidu la cdng bing xa hfli so vdi 25.8% f kifi'n cua nir gidi. Hiu hfi't ca nam vl nu can bfl khdng ung hd PTXH dtjra trfin nhirng hanh vi tham nhung, lim an phi phip, trd'n thufi', lau thufi', ludn Igt. xu ninh, manh khde thii doan (nam: 89,3%, ntt: 87.5%). Tom Iai, nhiJng phin tich d trfin cho thi'y nhan thttc cua can bd lanh dao vl quan ly vd va'n dd PTXH cdn cd su khac nhau theo gidi vl theo trinh dfl ly luin chinh tri. Nliung nhin chung da sfl cac can bfl lanh dao quan ly ddu cho ring hifin tugng PTXH dang difin ra d mtte do ngiy cang rd net trong bfl'i canh da't nudc chuyen sang ndn kinh tfi' thi trudng va hdi nhap qufl'c te', nhi't 11 u-fin khia canh kinh tfi'. Hg cho ring PTXH 11 mflt hifin tugng khach quan, va cd xu hudng ung hd vific xay dimg PTXH theo hudng tich cue. dua trfin ca sd khac bifit vd tai dttc vl cic ddng gdp thuc tdciia mfli ca nhan cho xa hot; ddng thdi ho cung cd thai dd khdng dflng tinh vdi hinh thiic PTXH tieu cue nhu cae hinh vi tham nhflng, Iim an phi phap,... Cd thd ndi ring, nhung hieu bifi't vd PTXH se la co sd de cac can bfl lanh dao, quan ly xay dung duge nhung chfnh sach phu hgp va thuc hifin tfl't cdng tac lanh dao, quan Iy d dja phucfng.B Tai lieu tham khao George A. Theodorson and Achilles G. Theodorson. 1969. A Modern Dictionary of Sociology. New York: Thomas Y, Crowell Company. Nguyen Dinh Tan. 2005, Co cdu xd hgi vd phdn tdng xd hgi. Nxb. Ly luSn chinh trj. Ha Noi. Tong cijc Thdng ke. 2011. Ket qud khdo sal Mirc sdng hd gia dinh Viet Nam ndm 2010. Nxb. Thdng kfi. Ha Noi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản