intTypePromotion=3

Nhận thức về nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh (Qua kết quả nghiên cứu định tính ở Hưng Yên)

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
169
lượt xem
37
download

Nhận thức về nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh (Qua kết quả nghiên cứu định tính ở Hưng Yên)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa trên tư liệu nghiên cứu định tính của đề tài “Giá trị con cái trong gia đình Việt Nam – Những vấn đề đặt ra” do Viện Gia đình và Giới tiến hành khảo sát tháng 03/2012 tại 1 phường (Lê Lợi) và 1 xã (Bảo Khê) của tỉnh Hưng Yên, bài viết muốn tìm hiểu nhận thức của người dân địa phương về nguyên nhân và hậu quả của tình trạng mất cân bằng giới tính đang diễn ra hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhận thức về nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh (Qua kết quả nghiên cứu định tính ở Hưng Yên)

  1. Nghi§n ciiu Gia c3inh v^ Gi6i S& 6 - 2 0 1 2 Nh^n thiirc ve nguyen nhan vi hau qua Gua hien tuorng mat can bang gidri tinh khi sinh (Qua ket qua nghien cijru djnh tfnh cr Hutig Yen) Trin Thj Thanh Loan Vifin Gia (3inh v^ Gifli Tom tat: Dua tren tU heu nghien cffu dinh tinh ciia dl tAi "Gia tri con cai trong gia dinh Viet Nam - Nhffng van de dat ra" do Vien Gia dinh va Gidi tien hanh khao sat thang 03/2012 t^i 1 phu6ng (Le Lpi) va 1 xa (Bao Khe) cua tinh HUng Yen, bdi viet muon tim hieu nhdn thffc ciia ngUdi dan dia phUOng ve nguySn nhan va hau qua cua tinh trang md't can bfing gidi tinh dang dien ra hien nay. Su ket hdp cua ba yeu to: viec han che sinh de cong v6i mong muo'n co con trai va vific de ddng tiep can phUdng tien ehuan doan thai nhi s6m dupe cho Id nguyen nhan ddn den ty le bfi trai dUOc sinh ra nhieu hdn so vdi be gai. NgUdi dan nhdn thffc rd't ro viec du thffa nam gidi 1dm gia tSng them nhieu va'n de xa hpi vd khong nhflng khong cai thien duoc vi thd ciia ngUdi phu nff ma con gay ton hai cho ngxjbi phu nff ca ve kinh te lin sffc khoe. Tii khoa: Mat can bang gidi tfnh khi sinh; Nhu ciu c6 con trai; Du thffa nam gidi. Chffe ndng sinh de la chffe ndng cd hffu eua gia dinh. mdt mdt thoa man nhu edu cd con ciia cdc cdp vp ehdng. mat khac ddp img nhu edu tai san xud't xa hdi vl sinh hpc. duy tri va phdt triln ddn sd'. Trong gia dinh Vifii
  2. Tran Thj Thanh Loan 39 Nam truyin thdng, nhu edu vl eon cai thi hifin fffin ba phuong difin: phai CO con. edng ddng cang tdt. va nhd't thidt phai cd con ffai (Lfi Ngpc Van, 2011). Tuy nhifin sau 10 ndm triln khai thuc hifin Chifi'n lupe Ddn sd- Sffe khoe sinh san thi nhu edu phai cd ddng eon da co nhOng thay ddi can ban d vific giam mffc sinh cua ngudi phu nff. giam sd con mong mudn. giam nhu edu nhd't thidt phai ed con trai. Hi6n nay, hdu hfi't cac gia dinh thuc hifin quy md gia dinh nhd - mdi gia dinh cd tff mdi dfi'n hai con. Nhung mdt sd gia dinh. do dl cao vai trd ciia ngudi con trai trong vific thd phung td tifin, nd'i doi tdng dudng vd chdm sde phung duong cha me gia, da dat ra lifiu chf nhd't Ihifi't phai sinh dupe con trai va hp phai dd'i difin vdi nhirng dp luc mdi. Trong xa hdi trudc ddy, dl cd dupe con trai thi cae gia dinh cff de dfi'n khi nao cd eon trai thi dimg. Nhung hifin nay vdi quy md gia dinh nhd, nhimg gia dinh ua Ihfeh con trai phai dam bao dap ffng duoc hai tifiu ehi: ft eon vd ed con Irai. Lua ehpn gidi tfnh thai nhi trudc khi sinh dupe nhilu gia dinh su dung nhu Id bien phap hffu hieu dl dat dupe mong mudn ma khdng tfnh dfi'n nhung hdu qua do ma't edn bdng gidi tfnh ma nd dem lai. Dua trfin tu lifiu nghifin cffu dinh tinh ctia de tai "Old U| con cai trong gia dinh Vifit Nam - Nhung vd'n dl dat ra" do Vifin Gia dinh va Gidi lien hanh khao sat thdng 03/2012 tai I phudng (Lfi Lpi) va 1 xa (Bao Khfi) ciia Hung Yfin, bdi vifi't mudn lim hifi'u nhdn thffc cua ngudi ddn \'fe nguyen nhdn va hau qua cua linh trang mat can bdng gidi tinh dang difin ra hifin nay. De tdi da thirc hidn phdng van sdu 48 cudc phdng van sau vdi cac dd'i tupng nhu: 4 can bd dan so vd can bd y tfi' cua phudng va xa, 18 irudng hpp ed con mdt be (irai/gdi). 16 irudng hop cd ca trai Idn gdi, 4 trudng hpp nudi con mdt minh, 1 irudng hpp chdm ed con, 5 trudng hpp ed mdt con (trai/gai). 1. Nguyen nhan dan tdi mat can bSng gidi tinh khi sinh Ty sd gidi tfnh khi sinh (TSGTKS) d Vifit Nam trd nfin "'ndng" tff nam 2006. Theo bdo eao Md't cdn bdng gidi tinh khi sinh a Viet Nam: Bdng chimg tir Tdng dieu tra Ddn sd vd Nha d ndm 2009 ciia UNFPA, cdc nguyfin nhan ddn tdi hien tupng mdt cdn bang gidi ii'nh khi sinh d Viet Nam ed the ke dfi'n nhu: tdm ly ua ihfch con trai vdn edn tdn tai cd huu trong xa hdi Viet Nam; su sdn ed eua cdng nghe lua ehpn gidi tfnh trudc sinh; dp luc tff mffc sinh thd'p, ddng nghia vdi tdng nguy eo khdng ed con trai (UNFPA, 2009). Vifit Nam cung vdi mdt sd nude chdu A chiu anh hudng bdi tu tudng Nho gido truyen thdng vdi quan nifim eho rdng ehi cd ngudi eon trai mdi
  3. 40 NghlSn cijru Gia dinh v4 GicSI. Quyon 22, so 6, tr. 38-47 c6 IhS' dam biio ,sit Hip nfii ciia d5ng I6c theo hai nghia: thii nhit, chi co anh la mdi C(5 ths' Ihd cung
  4. Tran Thi Thanh Loan 41 dat vd la minh chffng vl Idng hifi'u thao cua anh ta vdi cha me va td tifin. Tuy nhifin. phu nu mdi chfnh la ngudi phai chiu nhidu tdng ap luc nhd't. Gia ui eua hp gidddy dupe do bang kha ndng "bie't Jc" eon irai, Nhung edgdng ciia hp dl 1dm trdn trdch nhifim vdi gia dinh nhd chdng chi dupe thffa nhdn nfi'u hp sinh dupe eon trai. Vi thfi eiia hp cd thi se bi de dpa nfi'u hp ehi sinh todn con gdi. Vi thd uong mdt sd trudng hpp phu nff lai Id ngudi quyfi'l tdm nhd't dc sinh bdng dupe con trai (Khuat Thu Mdng, 2010) Mae dii hidn nay ngudl phu nff dupe tuydn truyin nhilu vl kd hoaeh hda gia dinh, \c binh ddng gidi, \t kifi'n thffc sinh san,... nhimg do dinh kifi'n trpng nam khinh nff vSn cdn va dudi ap lire iff trong gia dinh, ngoai xa hdi nfin ddi khi ngudi phu nu khdng thi tir quyfi't dupe hanh vi sinh de cua minh. Mdt sd phu nu trong mdu nghifin cffu idm su rdng ban than hp khi da Id ddu con trong gia dinh nhd chdng thi phai dua vao chdng, vdo gia dinh nha chdng va phai cd sinh eon irai dl duy tri ndi gidng cho gia dinh nha chdng. Mpt ngudi me 32 ludi tdm su: "Thdi biid'i ndy ihdng tin dgi cluing cung tuyen truyen nhien, cdc chi em phu ni't cting ditg'c tuyen truyen, rdi tren li vi, bdo chi, ddi cung tuyen truyen rdi nhieu, nhung dinh kien tif thdi xifa vdn cdn, borne chdng vdn cdn, ong bd chdng vdn cdn. Ndi chung Id kecd bdn Ihdn minh lite ndy nhimg doi khi vi ly do gia dinh, ly do ndy lydokia. ddm ra Id nhieu khi minh khdng the ndo tif qiiye't dinh dirac, mac dii nhieu khi minh da duac tuyen truyen, daditac ndi, nhimg md minh vdn phdi dua vdo chdng, vdo gia dinh nhd chong ". Tucmg tu, ngudi phu nff 36 tudi eho rdng chi se bi dp lire phai sinh eon trai nfi'u nhu trong irudng hpp cac anh, em bfin ehdng sinh loan eon gai: 'Theo chi nghi Id cai quan niem ve sinh con trai, thi rieng qiian niem day, thi khong cd gi lhay ddi... Con neu nhifanh em nhd minh md loan con gdi hit, khong cd con irai. md ciu trong did vdo minh, tin chi nghT ddy Id dp lire ihifc sit vd day Id cd that" Cd thi thay rang, ngdy nay edng tde tuyfin truyen da ed su tac ddng khdng nhd dfi'n suy nghT cua ngudi phu nff vl vific sinh con, ngirdi phu nff da nhdn thffc dupe rang con nao cung la con, khdng quan trpng eon trai, eon gai. Tuy nhifin tff nhdn thffc dfi'n thay ddi hanh vi thi dd Id ca mdt qua trinh. nd khdng thi lhay ddi mdt sdm mdt chidu. khi md hidn nay phdn Idn cae gia dinh vdn duy tri md hinh eu tru bfin ndi, ngudi phu nu sau khi la'y chdng phai ve gia dinh chdng sinh sd'ng, hp phai phu thudc vdo chdng. vdo gia dinh nhd chdng. dl lam hdi long gia dinh chdng hp phai sinh con trai ^i duy tri ndi gidng cho gia dinh chdng. Mdt sd ngudi phu nu coi con trai Id nhdn id ciing cd mdi quan he giffa
  5. 42 Nghidn cffu Gia dinh vd Gldl. Quycfn 22, so 6, tr 38-47 vp vd chdng. Id mdt su dam bao cho ngudi vp. Vi vdy. nfiu f^giIO\ va chi sinh dupe con gai ihl ban thdn hp phai chiu mdt dp Iffc ndng nd vl nguy eo chdng hp sO di kifi'm con trai bfin ngoai. Mdt ngudi mc 47 ludi trong cudc nghifin cihi nay da tdm sir rdng: "Minh klu'mg cd con ti ai ihiy,'chdng minh Idiig Ihdng the ndv thd no Minh cd ccm irat ihi nd t iim; dd di . Dfi edp vl dp luc itr ngudi chdng dd'i vdi vific sinh con irai. moi phu nu 47 tudi chui se: •Thirc to nguc'ri la Idy chdng thi ngirdi la ci'ing mutm c6 ndp i d te. nhimg bdy gid kluhig cd ihi phdi chiu. cd phdi hi lit ngudi la smh ta duc/c ddu. phdi va vc'ri < hdng The.sinh can gdi ta thi Igt c u chin. Tif minh. tu sinh tir cie. tu Idm ditc/c thi bdo Id dd chmh Nhimg ddng nay Id minh klicing the lit duac. cd cd ngifin ho vd ngtuyi me kit h0j. Thi thin, con ndo cting Id con. Nhimg md chui dng tin ngitdi to Igi khdng the. .\^u>yi la cir thich ccm ttai nhien han" Bfin canh dp lue tff phfa chdng. ngudi phu nu cdn chiu ap luc iff phi'a gia dinh nhd chdng. eua ban bl, xa hdi. Mot phu nff 60 ludi ijm su: "Ngirdi phll ni'r cung khd Idm. cilng do sifc ep i uu xd hdi. ciia i^ia dinh, bgn be. Khi md vc/dt de. chdng chilu) nhdi gd Igi. den khi va de d tram xd. em vc/vc ilwngtin Id, anh ai, chi hii de ccm gdi idt. chdng ihd ga ra. di chcri luchi, ve Cling khdng quan tdm Idm. xcnig lai ndi w Ui khc'mg biei de'. Tlutc sued chi Cling tdm su vdi chi Id: chi tti em cfuig khd Idm. nhioiv ddi khi bgn em Cling cir phdi nin de cjiien di md cha bua biftm chai md kiem sd'ng". Khi cie cdp vl ap luc cua gia dinh ddi vdi ngudi phu nff khdng sinh dupe con trai, mdt ngudi phu nff 56 ludi cho rdng: "(Trong gia dinh) gui sit nhu bdy gid cd 2 nguiti ccm ddu, ngitdi md khdng de' diftfc con trai ihi kieu gi cung phdi CO ihiei thdi. gid sit ngifdi to ndi nidi \di edu Id tu tttdng ciia minh no tidm di". Ap Iffc ciia ngudi phu nff chi mdt di khi hp sinh dupe con trai. VAn chi trfin eho bifit: "Khi i hi sinh chdu tuu ra. cdc dng cdc hd mimg Idm Ong ndi bd ngi. c'uig ngogi bd ngogt chi cd chuyen lay nhau be' may ngdy day. i hi khdng phdi dm chdu ngodi nhitng hie cho dn. Ditac chdu trai, luc bdy giif hai ben ndi ngogi deu mimg cd ". Nhu vay. dp luc tff phfa chdng. gia dinh nhd chdng. cdng ddng c6 vai ird dang kO trong vific duy tri tdm ly ua ihfch con trai. Moi ngudi mong mdi cd eon trai. ua Ihfch con trai khdng chi don gian td vific mang lai nidm vui. hanh phue eho ca gia dinh md nd cdn Id ngudi giffp cho ddi bd me "dai hon". nd dam bao cho md'i quan hfi vp chdng dupe td't dep. no giffp ngudi phu nff khdng dinh vi trf cua minh trong gia dinh. Ndu nhu trudc ddy, mudn cd con trai chi cd each de nhidu cho tdi khi
  6. Tran Thi Thanh Loan 43 CO con trai mdi thdi do vdy TSGTKS d Idn sinh cud'i cung rd't cao. Trong nhdn khdu hpc ngudi la gpi ddy Id "'quy lugt ditng"'' hay ndi mdt each khde Id yfi'u id gidi tfnh da quyfi't dinh vice dimg sinh de hon la sd con da cd. Khi mffc sinh cao, vdi Tdng ty sud't siiih (sd con trung binh cua mdt phu nu trong dd tudi sinh de) khoang 6 con. chi ed khoang 1,5% phu nff khdng ed eon trai. Chinh vi thfi', d Vifit Nam giai doan 1988-1997, mde dii TSGTKS d Idn sinh cud'i cffng Ifin tdi 134.2 nhung TSGTKS ndi ehung eiing chi Ifin tdi 107. Tff ddu nhung ndm 2000 (trung vdi vice nd rd cac djch vu sifiu am. md rdng cae dich vu hanh nghi y le tu nhdn eiing vdi vific nao phd thai dfi dang), do mffc sinh giam ithanh cCirig vdi vi6e tifi'p cdn dfi dang eae ky thudt lua chon gidi tfnh trude sinh, '"quy lugt difng" d Vifit Nam eung da cd nhung su thay ddi: mdt mdt, mdt sd cdp vp chdng da chii ddng tim kifi'm cdc ky thudt lua ehpn gidi tfnh trude sinh ngay iff Idn sinh thff nhd't; nfi'u ehua dupe nhu mong mudn, hp se tim kidm dich vu trong nhimg Idn cd thai sau: TSGTKS trong lan sinh thff ba trd 16n d nhdm cdc bd me chua cd con trai Ifin tdi 130, edn TSGTKS ndi chung d thdi gian ndy la 110 (Duong Qudc Trong, 2011). Su phat triln cua cdng nghe sieu am giiip cho cae bde lam cha lam me theo doi dupe tinh hinh sffc khde ciia con trudc sinh nhimg mat trai la ddn dfi'n hanh vi "lua ehpn gidi tfnh ed chii dinh". Kfi't qua nghifin cffu ciia Gammeltoft va edng su (2007) da eanh bao vl tinh trang "lam dung sieu dm sdn khoa" tai cac khu vuc dd thi Vifit Nam hien nay khi viec xac dinh lai gidi tinh thai nhi bdng sifiu am Id mue tifiu ehinh eiia nhffng lan kham thai. Ngudi ddn tai Hung Yen cung nhdn thd'y rdng "nhieu khi Id tukhoa hoc, khoa hgc tien tie'n qud nen nd mdi the. Trifdng hgp bdy gid bdo cd khi 4 tiidn tudi ngUdi la dd xdc dinh difgc gidi tinh, khdng Id nd logi ludn. Nhieu ngudi co chua Id bat ddu sieu dm delua chgn, con trai thi de, con gdi ihi bd" (Nff 49 tudi). Nhieu cap vp ehdng lam dung nhutig tifi'n bd khoa hpc edng nghfi de thue hifin lua ehpn gidi tfnh trudc sinh nhu: ap dung ngay tff trudc lue thu thai (ehddd an ud'ng. chon ngdy phdng noan,...); trong luc thu thai (ehpn thdi dilm phdng noan, chon phuong phap thu tinh, Ipc rffa tinh trung dl ehpn tinh trung mang nhifim sde thd Y,...); hodc khi da cd thai (sff dung sifiu am, bdt mach, choc hut dich di,,..) dl ch^n doan gidi tfnh, nfi'u la thai trai thi hp de lai, nfi'u la thai gai thi bd di... Mot phu nff 56 ludi, chia se vl mdt trai eiia edng nghe sifiu am, cho bie't trong thdi gian ddu ndu nhU cac cap vp ehdng mong mudn ed con trai, hp se di sifiu dm dl bifi't gidi tfnh eiia thai nhi, nfi'u la con trai thi hp giff lai
  7. 44 Nghien cffu Gia dinh vA Gidi. Quyd'n 22, sd' 6, tr, 38-47 cdn nfi'u Id con gdi ihi hp se nao thai: "('di ddy mdi phdn do khoa hoc ki thudt nhieu, do miuni cd con trai hg di sieu dm i dc thir, hg khdng nincm minh co con gdi hg muo'n minh cd con Irai thi hg ngo thai, ndi chung, do khoa Imc lien hg nhieu ciing dnh hudng den tinh trgng mdt cdn bdng gidi linh ". Moi yfi'u Id khac eung gdp phdn Idm tdng TSGTKS d Vifii Nam Id vide thue hifin khdng binh ddng chfnh sdeh mdi gia dinh chi cd "mdt hodc hai ccm" gidnh eho tdi ea mpi ngudi. Chfnh .sdch mdi cap vp chdng chi sinh 1- 2 eon da gdy dp luc Idn cho c;ic ea[) vp chdng. khi ho vffa mudn khdng hi vi pham ludt nhung lai mong mudn irong sd dd phai c6 con irai vi vdy hp da sff dung cdc djch vu lua ehpn gidi tinh trudc sinh de d.ip ung dupe ca 2 muc tifiu. vific hp tim dfi'n cdc trung tdm xac dinh gidi linh Id didu idi ydu. Ndi vl nguyfin nhdn ddn dfi'n vific bl trai nhidu hon bd gdi. ngudi phu nu 46 ludi cho bifit: "De mgi hai ccm thdi ihecho nen Id ngitdi ta cif thick Id cd ccm trai han de nd'i ddi tdng difcfng. chit con gdi thi khdng c6 ngifdi Ihd Cling, khdng d vc'ri home thi nd khdng vin. The nen nhieu ngifdi thay cd con gdi Id ngo di i on ccm Irai thi hg de. the nen ctm gdi it htfn con trai" (Nff 46 tudi). Mdt ngudi ddn dng tham gia cudc nghifin ciKi ndy nhdn dinh rdng: "Theo chil thi lit khi dp dung chifcfiig Irinh ke hogch hoa gia dinh. mdi gia dinh sinh tif 1 de'n 2 con, tdi quan niem sinh con Irai nen ddn de'n sifmdl cdn bang gidi linh vi cting cd sit can Ihiep vdo < di cap vet chdng khi md khoa hgc phdt ti i en .idi bien phdp nd \. bien phdp khac phdt hien difac gidi tinh thai nhi" (Nam 52 tudi. mdi con gai). Tuong tu. ngudi phu nff 46 tudi cung cho bifii • "Do ihitc ep chi sinh dirge nwt den hai con ueu hg cd'soi cd'ep deed con trn. chif ngdy xita cif CO den khi ndo cd con trai thi llidi" (Nff 46 tudi). Nhu vdy, su kdl hpp eua ba ydu id. vific han ehd sinh de cdng vdi mong mudn cd eon trai \'a \ ice dfi ddng tidp cdn phuong lidn chudn doan thai nhi sdm Id nguyfin nhdn ddn dfi'n lam eho ty le bd trai dupe sinh ra nhidu hon so vdi bfi gdi dupe nguM ddn nhdn thffc rd't ro: "Tnfdc kia cdc cu khdng ke hocich. nhiaig bdy gid khdng de' nhieu nhu cdc cu ngdy xira duac cho nen gid Id iheo chi nguyen nhdn ciia chinh lech nam nff la do edi may sieu dm. Ve sinh con thi luc ndo cilng chi I de'n 2 con, sinh con cd kc hogch. Sinh it md hrang tdm ai cilng the thdi, ai cilng mong mdi Id Idm sao cd ne'p cd te, cd nam vdn han. Vi du co hai con tdi, mudn sinh dda thie ba thi hi di sieu dm vd neu khdng thi bd. Vdy Id do cai may sieu dm vd do con ngi0i
  8. Tran Thi Thanh Loan 45 lite ndo cung hudng ve Id con trai han con gdi" (Nu 46 ludi). 2. Hau qua cua viec mat can bing gidi tinh khi sinh Mdt edn bdng gidi tinh khi sinh nfi'u phdt trifi'n nhanh va lan rdng thi nd se dan dfi'n nhung hdu qua rd't nghifim trpng trong tuong lai, anh hudng ddng kl dfi'n co cd'u gidi tinh vd nhdn khdu hpe. Ngudi ddn dng 62 tudi, ed mdt con trai. nhdn thffc dupe rdng: "Khi mat cdn bdng gidi linh thi ducnig nhien no se dnh hifdng den ddi sdng xd hgi, dnh hUc'mg de'n dgo dire Idi sd'ng. Nhu ben Tnmg Qudc Id dd cliao ddo. Quan diem ciia chu Id edgdng lam sao cho nd phdt trien tif nhien dimg can thiep vdo. Cdc ngdnh. idt td chirc Idm sao cdgdng luyen truyen. Nhimg dieu ndy cting khd, phdi Idm sao md todn xd hdi cimg tham gia thi mdi can thiep duac. Neu cdng tdc ke hogch hda gia dinh khong tdt ihi sau ndy nd se khdng hdi hoa " (Nam 62 ludi). Lo lang vl tuong lai sau ndy khdng cd "ed ddu", mdt phu nff 35 tu6i bay td; "...The'nen Id minh phdi gap ga chia se' tir bdy gid vd iif nhien hg Cling thd'y Id con gdi cilng cd gid Idm chir! Khdng phdi mdi con giai co gid. con giai bdy gid Id dang lo day em g! Lo it nffa nhd ndo cung todn con giai thi lay ddu ra cd ddu de lay va, diing khdng? Day cir thich con giai lam gi, khdng lay ditac va thi diet dd, dimg khong!" (Nff 35 tudi). Tuong tu. mpt ngudi phu nff 49 tudi eung ddng quan difi'm eho rdng: "Mai md't md con ti ai nhieu lian con gdi, sau 20 ndm sau thi xd hdi se cd rd't nhieu cdt phifc tgp, rd'l Id Iri trf (Nfl 49 tudi). Trong nhimg ndm vl sau, khi eon trai nhilu hon eon gai thi vific dimg vp eho con trai dupe cho se la mdt gdnh ndng vl kinh td dd'i vdi cac bdc lam cha, lam me nhu lo ngai cua ngudi ddn dng 58 tudi: "Con irai sau ndy khd lay vg, con gdi it nen con trai sau ndy gidu cd mdi Id'y ditgc vg, may anh thanh nien mdi cd mdt co nen sau ndy no mdi phitc tgp. Khdng cdn bdng gidi tinh rat nguy hiem. Nhd nudc minh phdi cd chinh sdch nhu the' ndo chir neu khdng thi phirc tgp lam. Nhif thdng chdu ngi tdi Id con irai thi sau ndy Igi khd Id'y vg. Vita rdi d phd ndy sinh 6-7 dita loan ccm trai chdng thay con gdi ddu cd" (Nam 58 ludi). Hau qua cua hidn tupng be trai nhilu hon be gai khdng nhung khdng cai thifin dupe vj the ciia ngudi phu nff ma thdm chf edn lam gia tdng thfim sir bat binh ddng gidi nhu: nhilu phu nuphai kdt hdn sdm hcfn, ly lfi ly hdn va tdi hdn eua phu nff se tdng eao, tinh trang bao hanh gidi, mua dam, budn ban phu nu se gia tang,... "Md't cdn bdng gidi tinh thi no se xdy ra nhieu
  9. Nghign cUu Gia dinh vd Gidi. Quydn 22, sd'6, tr. 38-47 (•(// te ngn xd hdi. vd'n di' \d hdi vi dn nhu Id hdt cdc phu nff nay. rdi Id hiion bdn phu ndtie'em Theoidi ngin tin vi dn nd cifchenh lech nhtrtne, 115 nam mc'ri cd 100 nff, dUia tc'ri 15 ngUcVi ddn dng thi khgir.; Incu son ndy \d hot gidri linh ngUc'fi to dv nliUthe ndo. Cilng mong nhd moh dieu chinh cho nd cdn hdng " (Nff 46 tudi). Vific mai mfi theo dudj muc di'ch sinh con irai lae ddng T&t Idn ddn ngudi phu nff khdng chi vl mat kinh tdmd cdn vd mdt sffc khoe: "Chi nghT la thir nhd't neu cir theo dudi mdi viec .sinh con thi nd mang lai hau qud cho ngirifi nff gic'ti Id smh (cm nhieu thi nd gidm site klir. ddy Id dteu ihiJr nhd't. Thir hai Id khi kd'hocich chi I- 2 ccm nu} hn mitc'in li/a clirm gidi cho con thi se phdi iicio hut vd nhir ilie cung Igi dnh hifchig de'n nii gidi" (Nff 44 Uioi) Su md't cdn bang gidi tfnh khdng chi mang lai hdu qua cho tffng cd nhdn. cho mdi gia dinh md nd se cd nhimg tdc ddng rdt tidu euc (di su phdt trifi'n xa hdi. Mdt cdn bang gidi linh ed ihfi se phat tridn CAC tfi nan xa hdi \'a lam md't irdl tu vd an loan xa hdi. Ngudi phtj nff 46 ludi cho rftng; "Mat cdn bdng gic'fi tinh tin ddn de'n le nan nhtf Trung Qudc. khdng du mdt va mot chdng, rdi ti le lao demg khdng cdn hdng. nhu \ dy sehi mdt tdi ircfcita cdc nude ngodi. Nen khdng id'n ihdn Id se ngheo di... " Du doan trudc dupe nhffng hfi qua do md't cdn bang gidi tinh mang lai. mdt sd ngudi ddn mong mudn Nlui nude cd nhiJng bidn phdp, chinh sdch can Ihifip kip thdi. "Gdn ddy ngifdi ta boo cam khdng cho biet giai linh thai nhi nhitng cam Idm .MW difac nen ddn den ly le nam ml chinh lech... ...Chil nghi no cd idi nhihi nguyen nhdn. cai tint nhd't ve iif iiftmg ciia nhCmg ngifcn lam cha Idm me. Uf lifdng khdng cUft/c trcmg nam khinh nff. Vd phdi Idm tint may dng sieu dm 50.000 ddng Id cho biet gidi linh nam hay nff khi cd thai 6. 7 ludn. Rdi thi tdi nghT phdp hmt phdi nghiem iri nhffng ngitdi Idm nghe mat duo difc dy vd gidi truyen thdng tdng cifdng iiiiyen thdng ve vice md'i cdn bdng gun linh, cdn bdng thi cd lai nhu ndo vd mat cdn bdng ihi cd hcii nhu the ndo,... " (Nam 58 ludi). Nhu vdy. md't cdn bdng gidi tfnh se dSn dd'n hifin lupng du ihffa nam gidi. vi thd eua ngudi phu nff eung khdng dupe ndng eao ma hp cdn phai chiu nhilu dp luc mdi, qud trinh phdt triln cua xa hdi cung bi anh hudng bdi nhffng tdc ddng tifiu cue md nd mang lai. 3. Ket luan Cd ihl thdy rdng trong bdi canh mffc sinh giam vd nhftig thay ddi kinh id'-xa hdi trong nhutig thdp ky gdn ddy, quy md gia dinh nhd da trd thdnh
  10. Tran Thi Thanh Loan 47 mdt ehudn mue dupe ehd'p nhdn rdng rai. Cdng tdc tuyen truyin da cd su tac ddng khdng nhd dfi'n suy nghT eiia ngudi phu nff vl vific sinh con. Ngudi phu nfl da nhdn thffc dupe rditg con ndo cung Id eon, khdng quan irpng con ffai hay con gdi. Tuy nhifin tff nhan thffc dfi'n lhay ddi hanh vi Id ca mdt qua trinh, nd khdng thd thay ddi mdt sdm mdt chilu, khi ma hifin nay phdn Idn cdc gia dinh vdn duy tri md hinh cu trii bfin ndi. ngudi phu nff sau khi Id'y ehdng phai vl gia dinh chdng sinh sd'ng, phai phu thudc vdo chdng, vao gia dinh nha ehdng, dl 1dm hai Idng gia dinh chdng ho phai sinh eon trai dl duy tri ndi gid'ng cho gia dinh chdng. Nhu vdy, dp lue tff phfa chdng, gia dinh nhd chdng, cdng ddng cd vai Ird dang kfi trong vific duy tri tdm 1^ ua Ihfch eon trai. Nhilu cdp vp chdng lam diing nhirng tifi'n bd khoa hpc cdng nghfi dl thue hifin lua ehpn gidi tinh trudc sinh. Su kfi't hop eiia ba yfi'u id: vific han ehd sinh de. mong mudn cd eon trai va vific dfi dang tidp edn phuong lien chudn doan thai nhi .sdm Id nguyfin nhdn ddn dfi'n Idm cho ty lfi be trai dupe sinh ra nhilu hon so vdi be gai dupe ngudi dan nhan thffc rd't rd. Ngudi ddn nhan thffc dupe rdng hifin tupng be trai nhilu hon be gai khdng nhung khdng cai thifin dupe vi the ciia ngudi phu nff md thdm ehi edn lam gia Idng thfim su bd't binh ddng gidi nhu: nhilu phu nu phai kfi't hdn sdm hon, ty lfi ly hdn vd tai hdn eua phu nu se tang cao. tinh trang bao hanh gidi, mua dam, budn ban phu nff. Ngodi ra, vific mai mfi theo dudi muc dfeh sinh con trai tac dpng ra't Idn dfi'n ngudi phu nu khdng chi vl mat kinh te md edn \'e mdt sffc khde. Du dodn trude dupe nhimg hdu qua tifiu cue do mat can bang gidi tfnh mang lai, mdt sd ngudi dan mong mudn Nha nudc ed nhung bien phdp, chinh sach can thiep kip thdi.* Tiii lieu tham khao Khuat Thu Hong. 2010. Co con trai va giff gia dinh quy mo nho: Thaeh thffc Idn ddi vdi gia dinh Viet Nam. Tgp chi Ddn sdvd Phdt trien. sd 11 (116). 2010. Le Ngoc Van. 2011. Gia dinh vd bien den gia dinh dVict Nam. Nxb. Khoa hpc Xa hai. Ha Noi. UNFPA. 2010. Mat can bang gidi tinh khi sinh d Viet Nam: Bang chffng tff Tong dieu Ira Dan sd va Nha b nam 2009. UNFPA. 2011. Su ua Ihfch con trai a Viet Nam: Udc mudn tham can. cong nghfi tien tie'n. Dirong Qudc Trong. 2011. Ty sd gidi tfnh khi sinh 6 Viet Nam' Cac dac diem ccf ban vagiai phap. Tgp chi Ddn sdvd Phdt trien, so 7 (124). 2011. Gammeltoft, T. and Nguyfin Thi Thuy Hanh, 2007. The Commodiication of Obsteric Ultrasound Scanning in Hanoi, Vietnam. Reproductive Health Matters 29, \63-111.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản