intTypePromotion=3

Nhập gia sư môn Hóa học - Chương 1

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

1
344
lượt xem
101
download

Nhập gia sư môn Hóa học - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÚP GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhập gia sư môn Hóa học - Chương 1

 1. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c CHƯƠNG I. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÚP GI I NHANH BÀI TOÁN HÓA H C “Phương pháp là Thầy của các Thầy” (Talley Rand Talley Rand) §1. PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO ĐỒ ĐƯỜ V i hình th c thi tr c nghi m khách quan, trong m t kho ng th i gian tương ñ i ng n h c sinh ph i gi i quy t m t s lư ng câu h i và bài t p khá l n (trong ñó bài t p toán chi m m t t l không nh ). Do ñó vi c tìm ra các phương pháp giúp gi i nhanh bài toán hóa h c có m t ý nghĩa quan tr ng. Bài toán tr n l n các ch t v i nhau là m t d ng bài hay g p trong chương trình hóa h c ph thông. Ta có th gi i bài t p d ng này theo nhi u cách khác nhau, song cách gi i nhanh nh t là “phương pháp sơ ñ ñư ng chéo”. Nguyên t c: Tr n l n 2 dung d ch: Dung d ch 1: có kh i lư ng m1, th tích V1, n ng ñ C1 (C% ho c CM), kh i lư ng riêng d1. Dung d ch 2: có kh i lư ng m2, th tích V2, n ng ñ C2 (C2 > C1), kh i lư ng riêng d2. Dung d ch thu ñư c có m = m1 + m2, V = V1 + V2, n ng ñ C (C1 < C < C2), kh i lư ng riêng d. Sơ ñ ñư ng chéo và công th c tương ng v i m i trư ng h p là: a) ð i v i n ng ñ % v kh i lư ng: m1 C1 |C2 - C| m1 | C 2 − C | C → = (1) m2 C2 |C1 - C| m 2 | C1 − C | b) ð i v i n ng ñ mol/lít: V1 C1 |C2 - C| V1 | C 2 − C | C → = (2) V2 C2 |C1 - C| V2 | C1 − C | c) ð i v i kh i lư ng riêng: V1 d1 |d2 - d| V1 | d 2 − d | d → = (3) V2 d2 |d1 - d| V2 | d1 − d | Khi s d ng sơ ñ ñư ng chéo ta c n chú ý: *) Ch t r n coi như dung d ch có C = 100% *) Dung môi coi như dung d ch có C = 0% *) Kh i lư ng riêng c a H2O là d = 1 g/ml Sau ñây là m t s ví d s d ng phương pháp ñư ng chéo trong tính toán pha ch dung d ch. D ng 1: Tính toán pha ch dung d ch Ví d 1. ð thu ñư c dung d ch HCl 25% c n l y m1 gam dung d ch HCl 45% pha v i m2 gam dung d ch HCl 15%. T l m1/m2 là: A. 1:2 B. 1:3 C. 2:1 D. 3:1 Hư ng d n gi i: Áp d ng công th c (1): m1 | 45 − 25 | 20 2 = = = ⇒ ðáp án C. m 2 | 15 − 25 | 10 1 Ví d 2. ð pha ñư c 500 ml dung d ch nư c mu i sinh lí (C = 0,9%) c n l y V ml dung d ch NaCl 3%. Giá tr c a V là: A. 150 B. 214,3 C. 285,7 D. 350 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 1/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 2. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Hư ng d n gi i: Ta có sơ ñ : V1(NaCl) 3 |0 - 0,9| 0,9 V2(H2O) 0 |3 - 0,9| 0,9 ⇒ V1 = ⋅ 500 = 150 (ml) ⇒ ðáp án A. 2,1 + 0,9 Phương pháp này không nh ng h u ích trong vi c pha ch các dung d ch mà còn có th áp d ng cho các trư ng h p ñ c bi t hơn, như pha m t ch t r n vào dung d ch. Khi ñó ph i chuy n n ng ñ c a ch t r n nguyên ch t thành n ng ñ tương ng v i lư ng ch t tan trong dung d ch. Ví d 3. Hòa tan 200 gam SO3 vào m gam dung d ch H2SO4 49% ta ñư c dung d ch H2SO4 78,4%. Giá tr c a m là: A. 133,3 B. 146,9 C. 272,2 D. 300,0 Hư ng d n gi i: Phương trình ph n ng: SO3 + H2O  → H2SO4 98 × 100 100 gam SO3  → = 122,5 gam H2SO4 80 N ng ñ dung d ch H2SO4 tương ng: 122,5% G i m1, m2 l n lư t là kh i lư ng SO3 và dung d ch H2SO4 49% c n l y. Theo (1) ta có: m1 | 49 − 78,4 | 29,4 44,1 = = ⇒ m2 = × 200 = 300 (gam) ⇒ ðáp án D. m 2 | 122,5 − 78,4 | 44,1 29,4 ði m lí thú c a sơ ñ ñư ng chéo là ch phương pháp này còn có th dùng ñ tính nhanh k t qu c a nhi u d ng bài t p hóa h c khác. Sau ñây ta l n lư t xét các d ng bài t p này. D ng 2: Bài toán h n h p 2 ñ ng v ðây là d ng bài t p cơ b n trong ph n c u t o nguyên t . 79 81 Ví d 4. Nguyên t kh i trung bình c a brom là 79,319. Brom có hai ñ ng v b n: 35 Br và 35 Br. 81 Thành ph n % s nguyên t c a Br là: 35 A. 84,05 B. 81,02 C. 18,98 D. 15,95 Hư ng d n gi i: Ta có sơ ñ ñư ng chéo: 81 35 Br (M=81) 79,319 - 79 = 0,319 A=79,319 79 35Br (M=79) 81 - 79,319 = 1,681 81 % 35 Br 0,319 0,319 ⇒ = ⇒% 35 Br = 81 ⋅100% ⇒ % 35 Br = 15,95% ⇒ ðáp án D. 81 79 % 35 Br 1,681 1,681 + 0,319 D ng 3: Tính t l th tích h n h p 2 khí Ví d 5. M t h n h p g m O2, O3 ñi u ki n tiêu chu n có t kh i ñ i v i hiñro là 18. Thành ph n % v th tích c a O3 trong h n h p là: A. 15% B. 25% C. 35% D. 45% Hư ng d n gi i: Áp d ng sơ ñ ñư ng chéo: V M1= 48 O |32 - 36| 3 M = 18.2 =36 VO M2= 32 |48 - 36| 2 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 2/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 3. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c VO3 4 1 1 ⇒ = = ⇒ %VO3 = ⋅ 100% = 25% ⇒ ðáp án B. VO2 12 3 3 +1 Ví d 6. C n tr n 2 th tích metan v i m t th tích ñ ng ñ ng X c a metan ñ thu ñư c h n h p khí có t kh i hơi so v i hiñro b ng 15. X là: A. C3H8 B. C4H10 C. C5H12 D. C6H14 Hư ng d n gi i: Ta có sơ ñ ñư ng chéo: V M1= 16 CH 4 |M2 - 30| M = 15.2 =30 VM M2 = M2 2 |16 - 30| VCH 4 | M 2 - 30 | 2 ⇒ = = ⇒ | M 2 - 30 | = 28 ⇒ M2 = 58 ⇒ 14n + 2 = 58 ⇒ n = 4 VM 2 14 1 V y X là: C4H10 ⇒ ðáp án B. D ng 4: Tính thành ph n h n h p mu i trong ph n ng gi a ñơn bazơ và ña axit D ng bài t p này có th gi i d dàng b ng phương pháp thông thư ng (vi t phương trình ph n ng, ñ t n). Tuy nhiên cũng có th nhanh chóng tìm ra k t qu b ng cách s d ng sơ ñ ñư ng chéo. Ví d 7. Thêm 250 ml dung d ch NaOH 2M vào 200 ml dung d ch H3PO4 1,5M. Mu i t o thành và kh i lư ng tương ng là: A. 14,2 gam Na2HPO4; 32,8 gam Na3PO4 B. 28,4 gam Na2HPO4; 16,4 gam Na3PO4 C. 12,0 gam NaH2PO4; 28,4 gam Na2HPO4 D. 24,0 gam NaH2PO4; 14,2 gam Na2HPO4 Hư ng d n gi i: n NaOH 0,25.2 5 Có: 1 < = = < 2 ⇒ T o ra h n h p 2 mu i: NaH2PO4, Na2HPO4 n H3PO4 0,2.1,5 3 Sơ ñ ñư ng chéo: Na2HPO4 (n1 = 2) |1 - 5/3| = 2 3 n= 5 NaH2PO4 (n2 = 1) 3 |2 - 5/3| = 1 3 n Na 2HPO 4 2 ⇒ = ⇒ n Na2HPO4 = 2n NaH2PO4 . Mà n Na 2HPO4 + n NaH2PO4 = n H3PO4 = 0,3 (mol) n NaH2PO 4 1 n Na2HPO4 = 0,2 (mol) m Na 2HPO4 = 0,2.142 = 28,4 (g)   ⇒ ⇒ ⇒ ðáp án C. n NaH2PO4 = 0,1 (mol) m NaH2PO4 = 0,1.120 = 12,0 (g)   D ng 5: Bài toán h n h p 2 ch t vô cơ c a 2 kim lo i có cùng tính ch t hóa h c Ví d 8. Hòa tan 3,164 gam h n h p 2 mu i CaCO3 và BaCO3 b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c 448 ml khí CO2 (ñktc). Thành ph n % s mol c a BaCO3 trong h n h p là: A. 50% B. 55% C. 60% D. 65% Hư ng d n gi i: 0,448 3,164 n CO2 = = 0,02 (mol) ⇒ M = = 158,2 22,4 0,02 Áp d ng sơ ñ ñư ng chéo: BaCO3(M1= 197) |100 - 158,2| = 58,2 M=158,2 CaCO3(M2 = 100) |197 - 158,2| = 38,8 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 3/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 4. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c 58,2 ⇒ %n BaCO = ⋅100% = 60% ⇒ ðáp án C. 3 58,2 + 38,8 D ng 6: Bài toán tr n 2 qu ng c a cùng m t kim lo i ðây là m t d ng bài mà n u gi i theo cách thông thư ng là khá dài dòng, ph c t p. Tuy nhiên n u s d ng sơ ñ ñư ng chéo thì vi c tìm ra k t qu tr nên ñơn gi n và nhanh chóng hơn nhi u. ð có th áp d ng ñư c sơ ñ ñư ng chéo, ta coi các qu ng như m t “dung d ch” mà “ch t tan” là kim lo i ñang xét, và “n ng ñ ” c a “ch t tan” chính là hàm lư ng % v kh i lư ng c a kim lo i trong qu ng. Ví d 9. A là qu ng hematit ch a 60% Fe2O3. B là qu ng manhetit ch a 69,6% Fe3O4. Tr n m1 t n qu ng A v i m2 t n qu ng B thu ñư c qu ng C, mà t 1 t n qu ng C có th ñi u ch ñư c 0,5 t n gang ch a 4% cacbon. T l m1/m2 là: A. 5/2 B. 4/3 C. 3/4 D. 2/5 Hư ng d n gi i: S kg Fe có trong 1 t n c a m i qu ng là: 60 112 +) Qu ng A ch a: ⋅ 1000 ⋅ = 420 (kg) 100 160 69,6 168 +) Qu ng B ch a: ⋅1000 ⋅ = 504 (kg) 100 232  4  +) Qu ng C ch a: 500 × 1 −  = 480 (kg)  100  Sơ ñ ñư ng chéo: mA 420 |504 - 480| = 24 480 mB 504 |420 - 480| = 60 m 24 2 ⇒ A = = ⇒ ðáp án D. m B 60 5 *** *** *** *** *** *** *** *** ************************ BẢ KHỐ LƯỢ §2. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Áp d ng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng (ðLBTKL): “T ng kh i lư ng các ch t tham gia ph n ng b ng t ng kh i lư ng các s n ph m” giúp ta gi i bài toán hóa h c m t cách ñơn gi n, nhanh chóng. Ví d 10. H n h p A g m 0,1 mol etylenglicol và 0,2 mol ch t X. ð ñ t cháy hoàn toàn h n h p A c n 21,28 lít O2 (ñktc) và thu ñư c 35,2 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Tính kh i lư ng phân t X (bi t X ch ch a C, H, O). Hư ng d n gi i: Ta có các phương trình ph n ng cháy: 2C2H6O2 + 5O2  → 4CO2 + 6H2O X + O2  → CO2 + H2O ( Áp d ng ðLBTKL: m X + m C2H6O 2 + m O2 = m CO2 + m H 2O ⇒ m X = m CO2 + m H 2O − m C2H6O 2 + m O2 )  21,28  ⇒ m X = 35,2 + 19,8 −  0,1× 62 + ⋅ 32  = 18,4 (gam)  22,4  18,4 Kh i lư ng phân t c a X: M X = = 92 (g/mol). 0,2 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 4/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 5. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Ví d 11. Hòa tan hoàn toàn 3,34 gam h n h p hai mu i cacbonat kim lo i hóa tr II và hóa tr III b ng dung d ch HCl dư ta thu ñư c dung d ch A và 0,896 lít khí bay ra (ñktc). Tính kh i lư ng mu i có trong dung d ch A. Hư ng d n gi i: G i 2 mu i cacbonat là: XCO3 và Y2(CO3)3. Các phương trình ph n ng x y ra: XCO3 + 2HCl  → XCl2 + H2O + CO2 ↑ (1) Y2(CO3)3 + 6HCl  → 2YCl3 + 3H2O + 3CO2 ↑ (2) 0,896 S mol khí CO2 bay ra: n CO2 = = 0,04 (mol) ⇒ n HCl = 2n CO2 = 2 × 0,04 = 0,08 (mol) 22,4 Áp d ng ðLBTKL: (m XCO3 + m Y2 (CO3 )3 ) + m HCl = m CO2 + m H 2O + m muèi ⇒ m muèi = (m XCO3 + m Y2 (CO3 )3 ) + m HCl − (m CO2 + m H 2O ) ⇒ m muèi = 3,34 + 0,08 × 36,5 − (0,04 ×18 + 0,04 × 44) = 3,78 (gam). Ví d 12. Kh m gam h n h p A g m các oxit CuO, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 b ng khí CO nhi t ñ cao, ngư i ta thu ñư c 40 gam h n h p ch t r n X và 13,2 gam khí CO2. Tìm giá tr c a m. Hư ng d n gi i: Phân tích: v i bài toán này, n u gi i theo cách thông thư ng, t c ñ t s mol c a các oxit l n lư t là x, y, z, t thì có m t khó khăn là ta không th thi t l p ñ 4 phương trình ñ gi i ra ñư c các n. M t khác, chúng ta cũng không bi t lư ng CO ñã cho có ñ ñ kh h t các oxit v kim lo i hay không? ðó là chưa k ñ n hi u su t c a ph n ng cũng là m t v n ñ gây ra nh ng khó khăn! Nhưng n u chúng ta dùng phương pháp b o toàn kh i lư ng s giúp lo i b ñư c nh ng khó khăn trên và vi c tìm ra giá tr c a m tr nên h t s c ñơn gi n. Các phương trình ph n ng có th x y ra: 3Fe2O3 + CO  → 2Fe3O4 + CO2 (1) Fe3O4 + CO  → 3FeO + CO2 (2) FeO + CO  → Fe + CO2 (3) CuO + CO  → Cu + CO2 (4) 13,2 Ta có: n CO (p−) = n CO2 = = 0,3 (mol) ⇒ m CO (p−) = 28.0,3 = 8,4 (gam) 44 Kh i lư ng ch t r n: mr = 40 (gam) Áp d ng ðLBTKL: m A + m CO (p−) = m r + m B ⇒ m A = m r + m CO2 − m CO (p−) ⇒ m = m A = 40 + 13,2 − 8,4 = 44,8 (gam). Ví d 13. Thu phân hoàn toàn 14,8 gam h n h p 2 este ñơn ch c là ñ ng phân c a nhau th y c n v a ñ 200 ml dung d ch NaOH 1M, thu ñư c m gam h n h p 2 mu i và 7,8 gam h n h p 2 rư u. Tìm m. Hư ng d n gi i: G i công th c chung c a 2 este là: RCOOR' Phương trình ph n ng x y ra: RCOOR' + NaOH  RCOONa + R'OH → Theo bài ra ta có: n NaOH = 0,2.1 = 0,2 (mol) ⇒ m NaOH = 40.0,2 = 8 (gam) Áp d ng ðLBTKL: m RCOO R' + m NaOH = m RCOONa + m R'OH ⇒ m RCOONa = m RCOO R' + m NaOH − m R'OH ⇒ m = m RCOONa = 14,8 + 8 − 7,8 = 15 (gam). *** *** *** *** *** *** *** *** ************************ Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 5/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 6. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c GIẢ KHỐ LƯỢ §3. PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG Nguyên t c c a phương pháp: D a vào s tăng gi m kh i lư ng (TGKL) khi chuy n t 1 mol ch t A thành 1 ho c nhi u mol ch t B (có th qua các giai ño n trung gian) ta d dàng tính ñư c s mol c a các ch t ho c ngư c l i. Ch ng h n: a) Xét ph n ng: MCO3 + 2HCl  → MCl2 + CO2 ↑ + H2O Theo ph n ng này thì khi chuy n t 1 mol MCO3  → 1 mol MCl2, kh i lư ng h n h p tăng thêm 71 – 60 = 11 gam và có 1 mol CO2 ñư c gi i phóng. Như v y, khi bi t lư ng mu i tăng ta có th tính ñư c s mol CO2 sinh ra ho c ngư c l i. b) Xét ph n ng: RCOOR’ + NaOH  → RCOONa + R’OH C 1 mol este RCOOR’ chuy n thành 1 mol mu i RCOONa, kh i lư ng tăng (ho c gi m) |23 – R’| gam và tiêu t n h t 1 mol NaOH, sinh ra 1 mol R’OH. Như v y, n u bi t kh i lư ng c a este ph n ng và kh i lư ng mu i t o thành, ta d dàng tính ñư c s mol c a NaOH và R’OH ho c ngư c l i. Có th nói hai phương pháp “b o toàn kh i lư ng” và “tăng gi m kh i lư ng” là 2 “anh em sinh ñôi”, vì m t bài toán n u gi i ñư c b ng phương pháp này thì cũng có th gi i ñư c b ng phương pháp kia. Tuy nhiên, tùy t ng bài t p mà phương pháp này hay phương pháp kia là ưu vi t hơn. Ví d 14. Gi i l i ví d 12 b ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng. Hư ng d n gi i: Các phương trình ph n ng x y ra: XCO3 + 2HCl  → XCl2 + H2O + CO2 ↑ (1) Y2(CO3)3 + 6HCl  → 2YCl3 + 3H2O + 3CO2 ↑ (2) 0,896 S mol khí CO2 bay ra: n CO2 = = 0,04 (mol) 22,4 Theo (1), (2): khi chuy n t mu i cacbonat → mu i clorua, c 1 mol CO2 sinh ra, kh i lư ng h n h p mu i tăng thêm 71 – 60 = 11 gam. V y kh i lư ng h n h p mu i tăng lên là: ∆m = 0,04.11 = 0,44 gam. Kh i lư ng c a mu i trong dung d ch: m muèi = 3,34 + 0,44 = 3,78 (gam). Ví d 15. Gi i l i ví d 13 b ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng. Hư ng d n gi i: Các phương trình ph n ng có th x y ra: 3Fe2O3 + CO  → 2Fe3O4 + CO2 (1) Fe3O4 + CO  → 3FeO + CO2 (2) FeO + CO  → Fe + CO2 (3) CuO + CO  → Cu + CO2 (4) 13,2 Ta có: n CO (p−) = n CO2 = = 0,3 (mol) ⇒ m CO (p−) = 28.0,3 = 8,4 (gam) 44 Kh i lư ng ch t r n: mr = 40 (gam) Theo (1), (2), (3), (4): c 1 mol CO ph n ng  1 mol CO2, kh i lư ng h n h p A gi m là: → ∆m = 1 × (44 – 28) = 16 gam. V y kh i lư ng h n h p A ñã b gi m là: 16 × 0,3 = 4,8 (gam) Kh i lư ng c a h n h p A ban ñ u là: m = 40 + 4,8 = 44,8 (gam). Ví d 16. Nhúng m t lá nhôm vào 200 ml dung d ch CuSO4, ñ n khi dung d ch m t màu xanh l y lá nhôm ra cân th y n ng hơn so v i ban ñ u là 1,38 gam. Xác ñ nh n ng ñ c a dung d ch CuSO4 ñã dùng. Hư ng d n gi i: Phương trình ph n ng x y ra: 2Al + 3CuSO4  → Al2(SO4)3 + 3Cu ↓ (*) Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 6/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 7. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Theo (*): c 2 mol Al ph n ng h t v i 3 mol CuSO4, sinh ra 3 mol Cu, kh i lư ng thanh nhôm tăng lên: ∆m = 3.64 – 2.27 = 138 (gam). 1,38 V y s mol CuSO4 ñã tham gia ph n ng là: n CuSO 4 = ⋅ 3 = 0,03 (mol) 138 0,03 N ng ñ c a dung d ch CuSO4: C M = = 0,15 (M). 0,2 Chú ý: Khi nhúng thanh kim lo i A vào dung d ch mu i c a kim lo i B (kém ho t ñ ng hơn A). Sau khi l y thanh kim lo i A ra, kh i lư ng thanh kim lo i A ban ñ u s thay ñ i do: 1) M t lư ng A b tan vào dung d ch 2) M t lư ng B t dung d ch ñư c gi i phóng, bám vào thanh kim lo i A 3) Tính kh i lư ng tăng (hay gi m) c a thanh A ph i d a vào phương trình ph n ng c th . Ví d 17. Cho 11 gam h n h p 3 axit ñơn ch c thu c cùng dãy ñ ng ñ ng tác d ng hoàn toàn v i kim lo i Na dư, thu ñư c 2,24 lít khí H2 (ñktc). Tính kh i lư ng mu i h u cơ t o thành. Hư ng d n gi i: 2,24 S mol khí H2 t o thành: n H 2 = = 0,1 (mol) 22,4 G i công th c chung c a 3 axit ñơn ch c là: RCOOH. Phương trình ph n ng x y ra: 2RCOOH + 2 Na  2RCOONa + H 2 → (*) Theo (*): c 2 mol RCOOH ph n ng  → 2 mol RCOONa và 1 mol H2, kh i lư ng mu i tăng lên so v i kh i lư ng c a axit là: ∆m = 2.[(R + 44 + 23) − (R + 45)] = 44 (gam) Kh i lư ng mu i h u cơ l n hơn axit là: m = 44.0,1 = 4,4 (gam) V y, kh i lư ng mu i h u cơ t o thành là: 11 + 4,4 = 15,4 (gam). *** *** *** *** *** *** *** *** ************************ BẢ TỐ §4. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ Nguyên t c chung c a phương pháp này là d a vào ñ nh lu t b o toàn nguyên t (BTNT): “Trong các ph n ng hóa h c thông thư ng, các nguyên t luôn ñư c b o toàn”. ði u này có nghĩa là: T ng s mol nguyên t c a m t nguyên t X b t kì trư c và sau ph n ng là luôn b ng nhau. Ví d 18. H n h p ch t r n A g m 0,1 mol Fe2O3 và 0,1 mol Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn A b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c dung d ch B. Cho NaOH dư vào B, thu ñư c k t t a C. L c l y k t t a, r a s ch r i ñem nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c m gam ch t r n D. Tính m. Hư ng d n gi i: Các ph n ng hóa h c x y ra: Fe2O3 + 6HCl  → 2FeCl3 + 3H2O (1) Fe3O4 + 8HCl  → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (2) NaOH + HCl  → NaCl + H2O (3) 2NaOH + FeCl2  → 2NaCl + Fe(OH)2 ↓ (4) 3NaOH + FeCl3  → 3NaCl + Fe(OH)3 ↓ (5) 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2  → 4Fe(OH)3 t0 (6) 2Fe(OH)3  → Fe2O3 + 3H2O t0 (7) Fe 2 O 3 : 0,1 mol  Theo các phương trình ph n ng ta có sơ ñ :  ⇒ Fe 2 O 3 (r n D) Fe 3O 4 : 0,1 mol  Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 7/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 8. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Áp d ng ñ nh lu t b o toàn nguyên t ñ i v i Fe: ∑n Fe (trong D) = 0,1.2 + 0,1.3 = 0,5 (mol) 0,5 ⇒ nD = = 0,25 (mol) ⇒ m D = 0,25.160 = 40 (gam). 2 Ví d 19. Ti n hành crackinh nhi t ñ cao 5,8 gam butan. Sau m t th i gian thu ñư c h n h p khí X g m CH4, C2H6, C2H4, C3H6 và C4H10. ð t cháy hoàn toàn X trong khí oxi dư, r i d n toàn b s n ph m sinh ra qua bình ñ ng H2SO4 ñ c. Tính ñ tăng kh i lư ng c a bình H2SO4 ñ c. Hư ng d n gi i: Các sơ ñ ph n ng x y ra: C4H10 crackinh → CH4 + C3H6   (1) C4H10   → C2H6 + C2H6  crackinh (2) CH4  → CO2 + 2H2O t0 (3) C2H4 t → 2CO2 + 2H2O 0 (4) C2H6 t → 2CO2 + 3H2O 0 (5) C 3 H6  → 3CO2 + 3H2O t0 (6) C4H10  → 4CO2 + 5H2O t0 (7) ð tăng kh i lư ng c a bình H2SO4 ñ c chính là t ng kh i lư ng H2O sinh ra trong ph n ng ñ t cháy h n h p X. 5,8 Theo bài ra ta có: n butan = = 0,1 (mol) 58 T phương trình ph n ng, có: H (butan ban ñ u)  → H (nư c) và C4H10  → 10H  → 5H2O Áp d ng ñ nh lu t BTNT ñ i v i hiñro: ∑ n H (butan) = ∑ n H (H 2O) = 10 × 0,1 = 1 (mol) 1 ⇒ n H 2O = = 0,5 (mol) ⇒ ∆m = m H 2O = 18.0,5 = 9 (gam). 2 Ví d 20. H n h p khí A g m m t ankan, m t anken, m t ankin và hiñro. Chia A thành 2 ph n có th tích b ng nhau r i ti n hành 2 thí nghi m sau: Ph n 1: ñem ñ t cháy hoàn toàn r i d n s n ph m cháy l n lư t qua bình 1 ñ ng H2SO4 ñ c, bình 2 ñ ng nư c vôi trong dư. Sau ph n ng cân th y kh i lư ng bình 1 tăng 9,9 gam, bình 2 tăng 13,2 gam. Ph n 2: d n t t qua ng ñ ng b t Ni nung nóng thu ñư c h n h p khí B. S c khí B qua bình ñ ng nư c vôi trong dư, th y kh i lư ng bình nư c vôi trong tăng m gam. Tìm giá tr c a m. Hư ng d n gi i: Phân tích: Vì 2 ph n có th tích b ng nhau nên thành ph n c a chúng là như nhau. Và s n ph m ñ t cháy c a 2 ph n là hoàn toàn gi ng nhau! ñây, vi c d n ph n 2 qua b t Ni, nung nóng  → h n h p B, sau ñó m i ñem ñ t cháy B ch là m t bư c gây nhi u, khi n chúng ta b r i mà thôi, vì thành ph n các nguyên t c a B và ph n 2 là hoàn toàn gi ng nhau. Chính vì v y, kh i lư ng bình nư c vôi trong tăng thí nghi m 2 chính b ng t ng kh i lư ng c a nư c và CO2 sinh ra trong thí nghi m 1! V y: m = ∆mbình 1 + ∆mbình 2 = 9,9 + 13,2 = 23,1 (gam). *** *** *** *** *** *** *** *** ************************ §5. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON BẢ Nguyên t c c a phương pháp: “Khi có nhi u ch t oxi hóa ho c ch t kh trong h n h p ph n ng (nhi u ph n ng ho c ph n ng qua nhi u giai ño n) thì t ng s mol electron mà các phân t ch t kh cho ph i b ng t ng s mol electron mà các ch t oxi hóa nh n”. ðây chính là n i dung c a ñ nh lu t b o toàn electron trong ph n ng oxi hóa – kh . Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 8/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 9. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c ði u quan tr ng nh t khi áp d ng phương pháp này ñó là vi c ph i nh n ñ nh ñúng tr ng thái ñ u và tr ng thái cu i c a các ch t oxi hóa và các ch t kh , nhi u khi không c n quan tâm ñ n vi c cân b ng ph n ng hóa h c x y ra. Phương pháp này ñ c bi t lí thú ñ i v i các bài toán ph i bi n lu n nhi u trư ng h p x y ra. Ví d 21. Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam kim lo i M trong dung d ch HNO3 dư thu ñư c 8,96 lít (ñktc) h n h p khí g m NO2 và NO có t l th tích 3:1. Xác ñ nh kim lo i M. Hư ng d n gi i: 8,96 S mol c a h n h p khí: n khí = = 0,4 (mol) 22,4 3 1 Vì VNO2 : VNO = 3 : 1 ⇒ n NO2 : n NO = 3 : 1 ⇒ n NO2 = ⋅ 0,4 = 0,3 (mol); n NO = ⋅ 0,4 = 0,1 (mol) 4 4 0 +n G i n là hóa tr c a M. Quá trình như ng electron: M − ne  M → (1) 19,2 S mol electron như ng là: ∑ n e nh−êng = ⋅ n (mol) (*) M +5 +4 +2 Quá trình nh n electron: 4 N + 6e  3 N + N → (2) T ng s mol electron nh n là: ∑ n e nhËn = 6 × 0,1 = 0,6 (mol) (**) 19,2 Áp d ng ñ nh lu t b o toàn electron, ta có: ∑n e nh−êng = ∑ n e nhËn ⇒ M ⋅ n = 0,6 ⇒ M = 32n ⇒ n = 2; M = 64. V y kim lo i M là ñ ng (MCu = 64). Ví d 22. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe vào HNO3 dư, thu ñư c dung d ch A và 6,72 lít h n h p khí B g m NO và m t khí X, v i t l th tích là 1:1. Xác ñ nh khí X. Hư ng d n gi i: 6,72 S mol c a h n h p khí B: n B = = 0,3 (mol) ⇒ n NO = n X = 0,15 (mol) 22,4 0 +3 Quá trình như ng electron: Fe  Fe + 3e → (1) 11,2 S mol electron như ng là: ∑ n e nh−êng = ⋅ 3 = 0,6 (mol) (*) 56 +5 +2 Quá trình nh n electron c a NO: N + 3e  → N (2) S mol electron do NO nh n là: n e (NO nhËn) = 3 × 0,15 = 0,45 (mol) (**) Áp d ng ñ nh lu t b o toàn electron, ta có: ∑n e nh−êng = ∑ n e nhËn ⇒ ∑ n e nh−êng = n e (NO nhËn) + n e (X nhËn) ⇒ n e (X nhËn) = ∑ n e nh−êng − n e (NO nhËn) = 0,6 − 0,45 = 0,15 (mol) +5 + (5− n) G i n là s electron mà X nh n. Ta có: N + ne  → N (3) 0,15 ⇒n= = 1. T ñó suy ra X là NO2. 0,15 Ví d 23. ð m gam phoi bào s t A ngoài không khí sau m t th i gian bi n thành h n h p B có kh i lư ng 12 gam g m Fe và các oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho B tác d ng hoàn toàn v i axit nitric dư th y gi i phóng ra 2,24 lít khí duy nh t NO. Tính kh i lư ng m c a A? Hư ng d n gi i: Sơ ñ các bi n ñ i x y ra: Fe FeO dd HNO3 Fe B Fe O NO mA gam 12 gam Fe3O4 2,24 lÝt (®ktc) 2 3 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 9/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 10. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c 0 +3 Quá trình như ng electron: Fe  Fe + 3e → (1) m S mol electron như ng là: ∑ n e nh−êng = ⋅ 3 (mol) (*) 56 Các quá trình nh n electron: +) T s t  → oxit: O2 + 4e  → 2O-2 (2) 12 − m 12 − m S electron do O2 nh n là: n e (O2 nhËn) = ⋅4 = (mol) 32 8 +5 +2 +) T oxit → mu i Fe3+: N + 3e  → N (3) S electron do N nh n là: n e (N nhËn) = 3 × 0,1 = 0,3 (mol) 12 − m ⇒ T ng s electron nh n là: ∑n e nhËn = 8 + 0,3 (mol) (**) m 12 − m Áp d ng ñ nh lu t b o toàn electron ta có ∑n e nh−êng = ∑ n e nhËn ⇒ 3 × 56 = 8 + 0,3 ⇒ m = 10,08 (gam). *** *** *** *** *** *** *** *** ************************ §6. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH PHƯƠNG BẢ ĐIỆ Nguyên t c c a phương pháp: “Trong m t dung d ch n u t n t i ñ ng th i các ion dương và âm thì theo ñ nh lu t b o toàn ñi n tích: t ng s ñi n tích dương b ng t ng s ñi n tích âm”. ðây chính là cơ s ñ thi t l p phương trình bi u di n m i liên h gi a các ion trong dung d ch. Ví d 24. K t qu xác ñ nh n ng ñ mol/lít c a các ion trong m t dung d ch như sau: − Ion: Na + Ca 2+ NO 3 Cl − HCO 3− S mol: 0,05 0,01 0,01 0,04 0,025 H i k t qu ñó ñúng hay sai? T i sao? Hư ng d n gi i: T ng s ñi n tích dương: 0,05 + 2.0,01 = 0,07 (mol) T ng s ñi n tích âm: 0,01 + 0,04 + 0,025 = 0,075 (mol) Ta th y t ng s ñi n tích dương ≠ t ng s ñi n tích âm ⇒ k t qu xác ñ nh trên là sai! Ví d 25. L p bi u th c liên h gi a a, b, c, d trong dung d ch ch a a mol Na+, b mol Ca2+, c mol − HCO 3 và d mol Cl¯ . Hư ng d n gi i: Áp d ng ñ nh lu t b o toàn ñi n tích, ta có: a + 2b = c + d. *** *** *** *** *** *** *** *** ************************ KHỐ LƯỢ §7. PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG MOL TRUNG BÌNH Kh i lư ng mol trung bình (KLMTB) c a m t h n h p là kh i lư ng c a m t 1 mol h n h p ñó: n m ∑ M .n i i Trong ñó: +) mhh là t ng s gam c a h n h p M = hh = i =1 n +) nhh là t ng s mol c a h n h p n hh ∑n i =1 i +) Mi là kh i lư ng mol c a ch t th i trong h n h p +) ni là s mol c a ch t th i trong h n h p Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 10/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 11. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Chú ý: +) M min < M < M max +) N u h n h p g m 2 ch t có s mol c a hai ch t b ng nhau thì kh i lư ng mol trung bình c a h n h p cũng chính b ng trung bình c ng kh i lư ng phân t c a 2 ch t và ngư c l i. Phương pháp này ñư c áp d ng trong vi c gi i nhi u bài toán khác nhau c vô cơ và h u cơ, ñ c bi t là ñ i v i vi c chuy n bài toán h n h p thành bài toán m t ch t r t ñơn gi n và ta có th gi i m t cách d dàng. Sau ñây chúng ta cùng xét m t s ví d . Ví d 26. Hòa tan 2,97 gam h n h p 2 mu i CaCO3 và BaCO3 b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c 448 ml khí CO2 (ñktc). Tính thành ph n % s mol c a m i mu i trong h n h p. Hư ng d n gi i: Các ph n ng x y ra: CaCO3 + 2HCl  → CaCl2 + H2O + CO2 ↑ (1) BaCO3 + 2HCl  → BaCl2 + H2O + CO2 ↑ (2) 0,448 T (1), (2) ⇒ n hh = n CO2 = = 0,02 (mol) 22,4 G i x là thành ph n % v s mol c a CaCO3 trong h n h p (1 – x) là thành ph n % v s mol c a BaCO3 2,97 Ta có: M 2muèi = 100x + 197.(1 − x) = ⇒ x = 0,5 ⇒ %n BaCO3 = %n CaCO3 = 50%. 0,02 Ví d 27. Hòa tan 16,8 gam h n h p g m 2 mu i cacbonat và sunfit c a cùng m t kim lo i ki m vào dung d ch HCl dư, thu ñư c 3,36 lít h n h p khí (ñktc). Xác ñ nh tên kim lo i ki m. Hư ng d n gi i: G i kim lo i ki m c n tìm là M Các ph n ng x y ra: MCO3 + 2HCl  → MCl2 + H2O + CO2 ↑ (1) MSO3 + 2HCl  → MCl2 + H2O + SO2 ↑ (2) 3,36 16,8 T (1), (2) ⇒ nmu i = nkhí = = 0,15 (mol) ⇒ M muèi = = 112 22,4 0,15 Ta có: 2M + 60 < M < 2M + 80 ⇒ 16 < M < 26. Vì M là kim lo i ki m nên M = 23 (Na). Ví d 28. Trong t nhiên Brom có hai ñ ng v b n là: 79 Br và 35 81 35 Br. Nguyên t kh i trung bình c a Brom là 79,319. Tính thành ph n % s nguyên t c a m i ñ ng v . Hư ng d n gi i: 79 G i x là thành ph n % v s nguyên t c a ñ ng v 35 Br ⇒ (100 – x) là thành ph n % v s nguyên t c a ñ ng v 35 Br 81 79x + 81(100 − x) Ta có: A Br = = 79,319 ⇒ x = 84,05; 100 − x = 15,95 100 V y trong t nhiên, ñ ng v 79 Br chi m 84,05% và ñ ng v 35 Br chi m 15,95% s nguyên t . 35 81 Ví d 29. Cho 6,4 gam h n h p 2 kim lo i k ti p thu c nhóm IIA c a b ng tu n hoàn tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng, dư thu ñư c 4,48 lít H2 (ñktc). Xác ñ nh tên 2 kim lo i. Hư ng d n gi i: G i công th c chung c a 2 kim lo i nhóm IIA là M . Ta có phương trình ph n ng: 2+ M + 2H +  M + H 2 ↑ (*) → 4,48 6,4 Theo (*): n M = n H 2 = = 0,2 (mol) ⇒ M = = 32 ⇒ Hai kim lo i là Mg (24) và Ca (40). 22,4 0,2 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 11/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 12. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c §8. BÀI TẬP VẬN DỤNG TẬ VẬ DỤ I.1. ð thu ñư c dung d ch CuSO4 16% c n l y m1 gam tinh th CuSO4.5H2O cho vào m2 gam dung d ch CuSO4 8%. T l m1/m2 là: A. 1/3 B. 1/4 C. 1/5 D. 1/6 I.2. Hòa tan hoàn toàn m gam Na2O nguyên ch t vào 40 gam dung d ch NaOH 12% thu ñư c dung d ch NaOH 51%. Giá tr c a m (gam) là: A. 11,3 B. 20,0 C. 31,8 D. 40,0 I.3. S lít nư c nguyên ch t c n thêm vào 1 lít dung d ch H2SO4 98% (d = 1,84 g/ml) ñ ñư c dung d ch m i có n ng ñ 10% là: A. 14,192 B. 15,192 C. 16,192 D. 17,192 63 65 I.4. Nguyên t kh i trung bình c a ñ ng là 63,54. ð ng có hai ñ ng v b n: 29 Cu và 29 Cu . Thành ph n 65 % s nguyên t c a 29 Cu là: A. 73,0% B. 34,2% C. 32,3% D. 27,0% I.5. C n l y V1 lít CO2 và V2 lít CO ñ ñi u ch 24 lít h n h p H2 và CO có t kh i hơi ñ i v i metan b ng 2. Giá tr c a V1 (lít) là: A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 I.6. Thêm 150 ml dung d ch KOH 2M vào 120 ml dung d ch H3PO4 0,1M. Kh i lư ng các mu i thu ñư c trong dung d ch là: A. 10,44 gam KH2PO4; 8,5 gam K3PO4 B. 10,44 gam K2HPO4; 12,72 gam K3PO4 C. 10,24 gam K2HPO4; 13,5 gam KH2PO4 D. 13,5 gam KH2PO4; 14,2 gam K3PO4 I.7. Hòa tan 2,84 gam h n h p 2 mu i CaCO3 và MgCO3 b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c 0,672 lít khí ñi u ki n tiêu chu n. Thành ph n % s mol c a MgCO3 trong h n h p là: A. 33,33% B. 45,55% C. 54,45% D. 66,67% I.8. A là khoáng v t cuprit ch a 45% Cu2O. B là khoáng v t tenorit ch a 70% CuO. C n tr n A và B theo t l kh i lư ng T = mA/mB như th nào ñ ñư c qu ng C, mà t 1 t n qu ng C có th ñi u ch ñư c t i ña 0,5 t n ñ ng nguyên ch t. T b ng: A. 5/3 B. 5/4 C. 4/5 D. 3/5 I.9. ð t cháy hoàn toàn m gam m t h n h p g m C2H4, C3H6, C4H8 thu ñư c 4,4 gam CO2 và 2,52 gam H2O. Giá tr c a m là: A. 1,34 gam B. 1,48 gam C. 2,08 gam D. 2,16 gam I.10. Dung d ch X có ch a a mol Na+, b mol Mg2+, c mol Cl¯ và d mol SO 2− . Bi u th c nào dư i ñây là 4 ñúng? A. a + 2b = c + 2d B. a + 2b = c + d C. a + b = c + d D. 2a + b = 2c + d I.11. Crackinh 5,8 gam C4H10 thu ñư c h n h p khí X. Kh i lư ng H2O thu ñư c khi ñ t cháy hoàn toàn X là: A. 4,5 gam B. 9 gam C. 18 gam D. 36 gam I.12. ð t cháy hoàn toàn m gam h n h p X g m CH4, C3H6 và C4H10 thu ñư c 4,4 gam CO2 và 2,52 gam H2O, m có giá tr là: A. 1,48 gam B. 2,48 gam C. 14,8 gam D. 24,8 gam I.13. Cho 11,2 lít (ñktc) axetilen h p H2O (HgSO4, 80oC). Kh i lư ng CH3CHO t o thành là: A. 4,4 gam B. 12 gam C. 22 gam D. 44 gam I.14. Oxi hóa 12 gam rư u ñơn ch c X thu ñư c 11,6 gam anñehit Y. V y X là: A. CH3CH2CH2OH B. CH3CH2OH C. CH3CH(OH)CH3 D. K t qu khác Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 12/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 13. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c I.15. Cho 0,896 lít h n h p hai anken là ñ ng ñ ng liên ti p (ñktc) l i qua dung d ch brom dư. Kh i lư ng bình brom tăng thêm 2,0 gam. Công th c phân t c a hai anken là: A. C2H4 và C3H6 B. C3H6 và C4H8 C. C4H8 và C5H10 D. Không ph i A, B, C. I.16. L y m gam b t s t cho tác d ng v i clo thu ñư c 16,25 gam mu i s t clorua. Hòa tan hoàn toàn cũng lư ng s t ñó trong axit HCl dư thu ñư c a gam mu i khan. Giá tr c a a (gam) là: A. 12,7 gam B. 16,25 gam C. 25,4 gam D. 32,5 gam I.17. Hòa tan h n h p g m 0,2 mol Fe và 0,1 mol Fe2O3 vào dung d ch HCl dư ñư c dung d ch A. Cho dung d ch A tác d ng v i NaOH dư thu ñư c k t t a. L c k t t a, r a s ch, s y khô, nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là bao nhiêu? A. 16 gam B. 30,4 gam C. 32 gam D. 48 gam I.18. Th i t t V lít h n h p khí A g m CO và H2 ñi qua h n h p b t CuO, Fe3O4, Al2O3 trong ng s ñun nóng. Sau ph n ng thu ñư c h n h p B g m khí và hơi, n ng hơn h n h p A ban ñ u là 0,32 gam. Giá tr c a V (ñktc) là bao nhiêu? A. 0,112 lít B. 0,224 lít C. 0,336 lít D. 0,448 lít I.19. Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam Fe3O4 b ng dung d ch HNO3 thu ñư c 448 ml khí NxOy (ñktc). Xác ñ nh NxOy? A. NO B. N2O C. NO2 D. N2O5 I.20. Cho 1,24 gam h n h p hai rư u ñơn ch c tác d ng v a ñ v i Na th y thoát ra 336 ml H2 (ñktc) và m gam mu i. Kh i lư ng mu i thu ñư c là: A. 1,57 gam B. 1,585 gam C. 1,90 gam D. 1,93 gam I.21. Khi cho 0,1 mol C3H5(OH)3 và 0,1 mol CH3COOH nguyên ch t, riêng bi t. Khi cho 2 ch t trên tác d ng v i Na dư, t ng th tích khí H2 thu ñư c (ñktc) là: A. 3,66 lít B. 4,48 lít C. 5,6 lít D. 6,72 lít I.22. Cho 3,38 gam h n h p Y g m CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a ñ v i Na thoát ra 672 ml khí (ñktc). Cô c n dung d ch thì thu ñư c h n h p r n Y. Kh i lư ng Y là: A. 3,61 gam B. 4,04 gam C. 4,70 gam D. 4,76 gam I.23. ð kh hoàn toàn 17,6 gam h n h p Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 c n v a ñ 2,24 lít CO (ñktc). Kh i lư ng Fe thu ñư c là: A. 14,4 gam B. 16 gam C. 19,2 gam D. 20,8 gam I.24. Cho 4,4 gam m t este no, ñơn ch c tác d ng h t v i dung d ch NaOH thu ñư c 4,8 gam mu i natri. Công th c c u t o c a este là: A. CH3CH2COOCH3 B. CH3COOCH2CH3 C. HCOOCH2CH2CH3 D. Không có este nào phù h p I.25. ð t cháy h n h p hai este no, ñơn ch c ta thu ñư c 1,8 gam H2O. Th y phân hoàn toàn h n h p 2 este trên ta thu ñư c h n h p X g m rư u và axit. N u ñ t cháy 1/2 h n h p X thì th tích CO2 thu ñư c là bao nhiêu? A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít I.26. Cho 2,46 gam h n h p g m HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a ñ v i 40 ml dung d ch NaOH 1M. T ng kh i lư ng mu i khan thu ñư c sau khi ph n ng là: A. 3,52 gam B. 6,45 gam C. 8,42 gam D. k t qu khác I.27. L y 2,98 gam h n h p X g m Zn và Fe cho vào 200 ml dung d ch HCl 1M, sau khi ph n ng hoàn toàn ta cô c n (trong ñi u ki n không có oxi) thì ñư c 6,53 gam ch t r n. Th tích khí H2 bay ra (ñktc) là: A. 0,56 lít B. 1,12 lít C. 2,24 lít D. 4,48 lít I.28. Cho 29 gam rư u ñơn ch c Y tác d ng h t v i natri t o ra 5,6 lít khí H2 (ñktc). V y X là: A. C2H5OH B. C3H7OH C. C3H5OH D. CH3OH Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 13/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 14. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c I.29. ð t cháy m t este no, ñơn ch c, m ch h thu ñư c 1,8 gam H2O. Th tích khí CO2 thu ñư c là: A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít I.30. Cho 18,8 gam h n h p hai ancol no, ñơn ch c, m ch h , k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng v i Na dư, t o ra 5,6 lít khí H2 (ñktc). Công th c phân t c a hai ancol là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH và C4H9OH D. C4H9OH và C5H11OH I.31. Cho m gam m t h n h p Na2CO3 và Na2SO3 tác d ng h t v i dung d ch H2SO4 2M dư thì thu ñư c 2,24 lít h n h p khí (ñktc) có t kh i so v i hiñro là 27. Giá tr c a m là: A. 11,6 gam B. 10,0 gam C. 1,16 gam D. 1,0 gam I.32. M t h n h p g m O2, O3 ñi u ki n tiêu chu n có t kh i ñ i v i hiñro là 20. Thành ph n % v th tích c a O3 trong h n h p s là: A. 40% B. 50% C. 60% D. 75% I.33. ðem nung m t kh i lư ng Cu(NO3)2 sau m t th i gian d ng l i, làm ngu i r i ñem cân th y kh i lư ng gi m 0,54 gam. V y kh i lư ng mu i Cu(NO3)2 ñã b nhi t phân là: A. 0,5 gam B. 0,49 gam C. 9,4 gam D. 0,94 gam Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 14/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản