Nhập môn ngành điện

Chia sẻ: Nguyen Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
236
lượt xem
57
download

Nhập môn ngành điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngành Điện Công Nghiệp giữ vai trò ổn định và phát triển hệ thống truyền tải điện phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, dân sinh. Kỹ sư Điện Công Nghiệp nghiệp thực hiện thiết kế, thiNgành Điện Công Nghiệp giữ vai trò ổn định và phát triển hệ thống truyền tải điện phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, dân sinh. Kỹ sư Điện Công Nghiệp nghiệp thực hiện thiết kế, thi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhập môn ngành điện

 1. Nh p môn Ngành i n Tháng 8- 2010 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i N i dung • L ch s phát tri n • L ch h c t p c a môn h c • M c tiêu ào t o c a chương trình 2009 • Chương trình ào t o 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
 2. L ch s phát tri n • Năm 1956, thành l p liên khoa Cơ – i n, m t trong các khoa u tiên c a i h c Bách khoa Hà N i. • Tháng 9/1958 , thành l p khoa i n, tách ra t liên khoa Cơ – i n . • Tháng 12 /1995, sau giai o n qu n lý 2 c p , thành l p khoa Năng lư ng trên cơ s sát nh p 6 ơn v tr c thu c khoa i n trư c ây. • Tháng 1 /2000 cho n nay tr l i tên Khoa i n • Tháng 12/2010 thành l p Vi n i n 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i T ch c ào t o www.ee.hut.edu.vn Ban lãnh C10-305; 306 o Vi n và Văn phòng B/m T ng B/m K thu t B/m H th ng B/m Thi t b B/m i u hóa xí nghi p o và tin h c i n i n- i nt khi n t ng công nghi p công nghi p •Các nhóm •Các nhóm •Các nhóm chuyên môn chuyên môn ….. chuyên môn •Các phòng •Các phòng •Các phòng thí nghi m thí nghi m thí nghi m 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
 3. L ch h c t p 1. Gi ng d y trên l p: 1. Gi i thi u c u trúc chung c a chương trình ào t o 2. Hư ng d n m t s k năng báo cáo 3. Gi i thi u v ngành và chuyên ngành trong Khoa 2. Th c hành: 1. i thăm quan m t s nhà máy: Phân nhóm 2. Thăm quan làm quen m t s phòng thí nghi m trong Khoa i n 3. Làm báo cáo 3. ánh giá: căn c trên báo cáo và quá trình i th c t p M c tiêu c a chương trình ào t o M c tiêu c a Chương trình c nhân K thu t i n/ i u khi n t ng hóa là trang b cho ngư i t t nghi p: (1) Ki n th c cơ s chuyên môn v ng ch c thích ng t t v i nh ng công vi c khác nhau trong lĩnh v c r ng c a ngành k i n l c: thi t b i u khi n, các h th ng t ng s n xu t, các thi t b và h th ng i n. (2) K năng chuyên nghi p và ph m ch t cá nhân c n thi t thành công trong ngh nghi p
 4. M c tiêu c a chương trình ào t o (ti p) (3) K năng xã h i c n thi t làm vi c hi u qu trong nhóm a ngành và trong môi trư ng qu c t (4) Năng l c tham gia xây d ng và phát tri n h th ng, s n ph m và gi i pháp k thu t c a ngành k thu t i n l c/ i u khi n t ng hóa phù h p b i c nh kinh t , xã h i và môi trư ng. (5) Ph m ch t chính tr , ý th c ph c v nhân dân, có s c kho , áp ng yêu c u xây d ng và b o v T qu c. 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i a ch • B/m H th ng i n C1-118 • B/m Thi t b i n- i n t : C3-106 • B/m T ng hóa xí nghi p công nghi p: C9-110 • B/m i u khi n t ng: C9- t ng 3 • B/m K thu t o và tin h c Công nghi p:C1-108 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
 5. M c tiêu ào t o (1) Kh năng ng d ng các ki n th c cơ b n v toán, khoa h c và k thu t c a ngành. (2) Kh năng thi t k và th c nghi m, cũng như kh năng phân tích và ánh giá d li u. (3) Kh năng thi t k h th ng, thi t k ph n t nh m áp ng các yêu c u c a th c ti n công nghi p. (4) Kh năng làm vi c trong m t t p th a ngành, áp ng òi h i c a các án công nghi p v i s tham gia c a chuyên gia n t nhi u ngành khác nhau. (5) Kh năng nh n bi t, di n t và gi i quy t các v n chuyên ngành 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i M c tiêu ào t o (2) (6) Hi u bi t v các giá tr o c và ngh nghi p (7) Kh năng giao ti p chuyên môn có hi u qu . (8) ư c trang b ki n th c r ng hi u các gi i pháp công ngh trong b i c nh toàn c u hóa và b i c nh xã h i riêng c a t nư c. (9) Hi u ư c s c n thi t, có kh năng và ki n th c cơ s , quy t tâm h c t p nâng cao ki n th c ngh nghi p. (10) Kh năng s d ng các k thu t, k năng, và công c hi n i c a chuyên ngành c n thi t cho th c ti n. 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
 6. Chương trình ào t o giành cho K54 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i Khung chương trình ào t o KH I LƯ NG (Tín ch , TT PH N CHƯƠNG TRÌNH GHI CHÚ TC) 1 Giáo d c i cương 48 1.1 Toán và khoa h c cơ b n 32 26 chung kh i ngành k thu t, 3 b t bu c b sung c a ngành và 3 t ch n b t bu c 1.2 Lý lu n chính tr 10 Theo chương trình quy nh chung c a B GD- T. 1.3 Giáo d c th ch t (5) GDTC và GDQP-AN không tính vào t ng s tín ch toàn khóa. 1.4 Giáo d c qu c phòng-an ninh (10 TC hay 165 ti t) 1.5 Ti ng Anh (TOEIC I và TOEIC II) 6 2 Giáo d c chuyên nghi p 83 2.1 Cơ s và c t lõi c a ngành 44 Trong ó 2 án (2 x 2 TC = 4 TC) 2.2 T ch n theo nh hư ng 22 Ch n 1 trong 2 nh hư ng c a ngành* 2.3 T ch n t do 9 Ch n trong danh sách do khoa phê duy t 2.4 Th c t p k thu t 2 ăng ký th c hi n 4 tu n trong th i gian hè t trình năm th 3 2.5 án t t nghi p c nhân 6 Th c hi n khi ch còn thi u không quá 10 TC t ch n T ng kh i lư ng chương trình 131 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
 7. 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i Các môn cơ s B sung toán và khoa h c cơ b n 6 TC 1 MI2020 Xác su t th ng kê 3(2-2-0-6) T ch n m t trong hai h c ph n 1 PH1130 V t lý 3(2-1-1-6) 2 ME2040 Cơ h c k thu t 3(3-1-0-6) Cơ s và c t lõi ngành 46TC 1 EE1010 Nh p môn k thu t ngành i n 3(2-0-3-6) 2 EE2000 Tín hi u và h th ng 3(3-0-1-6) 3 EE2020 Lý thuy t m ch i n I 4(3-1-1-8) 4 EE2030 Trư ng i n t 2(2-0-0-4) 5 EE2110 i n t tương t 3(3-0-1-6) 6 EE2120 Lý thuy t m ch i n II 2(2-0-1-4) 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
 8. 7 EE2130 Thi t k h th ng s 3(3-0-1-6) 8 EE3110 K thu t o lư ng 3(3-0-1-6) 9 EE3140 Máy i n cơ s 3(3-0-1-6) 10 EE3280 Lý thuy t i u khi n I 3(3-1-0-6) 11 EE3410 i n t công su t 3(3-0-1-6) 12 EE3420 H th ng cung c p i n 4(3-1-1-6) 13 EE3490 K thu t l p trình 3(2-2-0-6) 14 EE3510 Truy n ng i n 3(3-0-1-6) 15 EE3810 án I 2(0-0-4-8) 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i T ch n nh hư ng H th ng i n 22 1 EE4010 Lư i i n 3(3-1-0-8) 2 EE4020 Ng n m ch trong HT 3(3-1-0-6) 3 EE4030 Ph n i n NM và TBA 4(4-0-0-8) 4 EE4040 B o v và i u khi n HT I 3(3-1-0-6) 5 EE4050 KT cao áp I 3(3-1-0-6) 6 EE4060 án II 2(0-0-4-4) 7 EE4061 án III (HT ) 2(0-0-4-4) 8 EE4051 Thí nghi m HT I (CA I, Lư i i n) 1(0-0-2-4) 9 EE4041 Thí nghi m HT II (BV& K, NM &TBA) 1(0-0-2-4) 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
 9. T ch n nh hư ng 22 Thi t b i n– i nt V t li u k thu t i n 2(2-0-1-4) 1 EE4081 i u khi n thi t b i n 3(3-0-1-6) 2 EE4070 H th ng o và i u khi n công nghi p 3(3-0-1-6) 3 EE3600 4 EE3480 Vi x lý 3(3-0-1-6) Máy i n II 3(3-0-1-6) 5 EE4080 6 EE4090 Khí c i n cao áp 3(3-0-1-6) 7 EE4081 K thu t chi u sáng 3(3-1-0-6) 8 EE4091 án II (TB thi t k máy i n) 2(0-4-0-4) 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i Tóm t t n i dung môn h c • EE2000 Tín hi u và h th ng 3(3-0-1-6) • H c ph n h c trư c: MI1110 Gi i tích I (ho c MI1010/MI1013 cũ), MI1140 i s (ho c MI1030/1033 cũ) • M c tiêu: Trang b cho sinh viên các ki n th c cơ b n v mô t , phân tích và x lý tín hi u, xây d ng mô hình mô t h tuy n tính, t o cơ s cho nh ng h c ph n khác trong chương trình ào t o các ngành k thu t, c bi t là K thu t i n, i u khi n và T ng hoá. Sinh viên có ư c phương pháp mô t và gi i quy t các bài toán k thu t d a trên cách ti p c n h th ng, c l p và b sung cho cách ti p c n v t lý-hóa h c. 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
 10. Các môn cơ s ngành • EE2020 Lý thuy t m ch i n 1 4(3-1-1-8) • H c ph n h c trư c: MI1120 Gi i tích II (ho c MI1020 cũ), PH1120 V t lý II (ho c PH1020 cũ) • M c tiêu: Trình bày mô hình m ch c a h th ng thi t b i n. Các khái ni m cơ b n v m ch i n, các phương pháp cơ b n phân tích m ch i n tuy n tính ch xác l p và ch quá . • EE2021 Lý thuy t m ch 2 2(2-0-1-4) • H c ph n h c trư c: EE2020 Lý thuy t m ch 1 (ho c EE3010 cũ) • M c tiêu h c ph n: Hư ng d n sinh viên nghiên c u mô hình m ch ch a các ph n t phi tuy n c a h th ng thi t b i n và mô hình m ch có thông s r i. 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i Các môn cơ s ngành • EE2120 Lý thuy t trư ng 2(2-0-1-4) • H c ph n h c trư c: MI1120 (Gi i tích 2), PH1120 (V t lý 2) • M c tiêu:Trang b các ki n th c k thu t cơ s quan tr ng nh t v mô hình và các phương pháp nghiên c u, tính toán trư ng i n t . • EE2110 i n t tương t 3(3-0-1-6) • H c ph n h c trư c: EE2020 Lý thuy t m ch i n I (ho c EE3010 cũ) • M c tiêu: K t thúc h c ph n, sinh viên ph i n m ư c nguyên lý làm vi c c a các m ch i n t cơ b n, các vi m ch tương t và s , có kh năng phân tích và thi t k các m ch i n t trong k thu t o lư ng, i u khi n. 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
 11. Các môn cơ s (ti p) • EE2130 Thi t k h th ng s 3(3-0-1-6) • H c ph n h c trư c: IT1110 Tin h c i cương (ho c IT1010 cũ) • M c tiêu: Trang b cho sinh viên các ki n th c cơ b n v bi u di n và x lý thông tin s trong các thi t b i n t , t o cơ s cho sinh viên ti p thu t t các h c ph n khác c a các ngành K thu t i n, K thu t i u khi n và t ng hóa • EE3110 K thu t o lư ng 3(3-0-1-6) • H c ph n h c trư c: EE2020 Lý thuy t m ch I (ho c EE3010 cũ), MI2020 xác su t TK • M c tiêu: Cung c p cho sinh viên các ki n th c cơ b n c a k thu t o (sai s , kho ng o c a k thu t o lư ng, gia công k t qu o, nguyên lý ho t ng c a thi t b , các ph n t c u thành). Giúp sinh viên hi u cách s d ng các thi t b o lư ng trong h th ng s n xu t cũng như các thi t b làm vi c c l p trong các phòng thí nghi m. H c ph n còn cung c p cho sinh viên ki n th c ti p c n các h c ph n như i u khi n quá trình, o và i u khi n công nghi p. Các môn cơ s (ti p) • EE3140 Máy i n cơ s 3(3-0-1-6) • H c ph n h c trư c: EE2030 Lý thuy t trư ng • M c tiêu: Cung c p cho sinh viên ki n th c cơ b n v máy i n. Sau khi h c xong h c ph n này sinh viên ph i hi u rõ c u t o và nguyên lý làm vi c c a các lo i máy i n, mô hình toán mô t các quá trình v t lí trong máy i n và các c tính ch y u c a các lo i máy i n. • EE3280 Lý thuy t i u khi n I 3(3-1-0-6) • H c ph n h c trư c: EE2000 (Tín hi u và h th ng) • M c tiêu: Trang b cho sinh viên các ki n th c cơ b n v phân tích ch t lư ng h th ng; các nguyên t c i u khi n cơ b n (truy n th ng, ph n h i); các phương pháp thi t k b i u khi n liên t c tuy n tính trong mi n t n s và trong mi n th i gian. 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
 12. Các môn cơ s (ti p) • EE3410 i n t công su t 3(3-0-1-6) • H c ph n h c trư c: EE2110 i n t tương t (ho c EE3052 cũ) • M c tiêu: Cung c p cho sinh viên ki n th c cơ b n v quá trình bi n i năng lư ng i n dùng các b bi n i bán d n công su t cũng như nh ng lĩnh v c ng d ng tiêu bi u c a bi n i i n năng. Ngư i h c s có hi u bi t ch c ch n v nh ng c tính c a các ph n t bán d n công su t l n, các quá trình bi n i xoay chi u – m t chi u (AC – DC), xoay chi u – xoay chi u (AC – AC), m t chi u – m t chi u (DC – DC), m t chi u – xoay chi u (DC – AC) và các b bi n t n. Môn h c yêu c u ngư i h c bi t s d ng m t s ph n m m mô ph ng như MATLAB, PLEC,… nghiên c u các ch làm vi c c a các b bi n i. Sau môn h c này ngư i h c có kh năng tính toán, thi t k nh ng b bi n i bán d n trong nh ng ng d ng ơn gi n. 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i Các môn cơ s (ti p) • EE3420 H th ng cung c p i n 4(3-1-1-6) • H c ph n h c song hành: EE3140 Máy i n cơ s (ho c EE3142 cũ) • M c tiêu: Cung c p cho ngư i h c các ki n th c v nguyên lý làm vi c c a h th ng phát, truy n t i và phân ph i i n năng. Ngư i h c s n m v ng ư c c u trúc, nguyên lý ho t ng c a các ph n t chính trong m t h th ng i n trung và h áp. Sau môn h c này ngư i h c s bi t cách tính toán, quy ho ch, thi t k và v n hành các h th ng cung c p i n m b o yêu c u c a ph t i. 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
 13. Các môn cơ s (ti p) • EE3490 K thu t l p trình 3(2-2-0-6) • H c ph n h c trư c: IT1110 (Tin h c i cương, IT1010 cũ) • M c tiêu: Trang b cho ngư i h c nh ng k thu t cơ b n và nâng cao trong thi t k và phát tri n chương trình ph n m m, t p trung rèn luy n tư duy l p trình và phương pháp gi i quy t bài toán nh m t 4 yêu c u: hi u qu , hi u su t, tin c y và giá tr s d ng l i. Sau khi hoàn thành h c ph n, sinh viên có kh năng t bài toán, thi t k chương trình, mã hóa và ki m th chương trình s d ng m t ngôn ng l p trình b c cao tiêu bi u (C/C++) gi i quy t các bài toán trong lĩnh v c khoa h c k thu t nói chung và trong các ngành K thu t i n và K thu t i u khi n và t ng hóa nói riêng; 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i Các môn cơ s (ti p) • EE3510 Truy n ng i n 3(3-0-1-6) • H c ph n h c trư c: EE3410 i n t công su t (ho c EE3410 cũ), EE3140 Máy i n cơ s (ho c EE3142 cũ) • M c tiêu: Cung c p cho ngư i h c các ki n th c cơ b n v quá trình bi n i i n năng thành cơ năng x y ra trong m ch l c c a h th ng B bi n i i n - ng cơ i n. Ngư i h c s n m v ng ư c nguyên lý sinh mô men i n t , cách xây d ng các c tính và các phương pháp thông d ng i u ch nh mô men và t c c a ng cơ i n (trong h th ng) trong các ch làm vi c khác nhau, tùy thu c vào yêu c u c a cơ c u máy. Sau môn h c này ngư i h c có th tính toán, l a ch n, tích h p ư c các h th ng truy n ng i n thông d ng phù h p cho yêu c u công ngh c a cơ c u máy. • ây là h c ph n cơ b n c a h th ng t ng hóa s n xu t. 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
 14. Các môn cơ s (ti p) • EE3810 án I 2(0-0-4-8) • H c ph n h c trư c: EE2110 i n t tương t , EE2130 thi t k h th ng s , EE3110 k thu t o lư ng, EE 3280 lý thuy t i u khi n t ng • M c tiêu: T o cho sinh viên có th t nghiên c u và làm vi c theo nhóm theo n i dung c a ngành i u khi n và t ng hóa theo hư ng th c hi n án v n d ng các ki n th c v i n t tương t , i n t s , vi x lý, k thu t o và k thu t i u khi n t thi t k xây d ng m t s n ph m c th theo s hư ng d n, g i ý c a giáo viên hư ng d n. 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
 15. Các môn cơ s B sung toán và khoa h c cơ b n 6 TC 1 MI2020 Xác su t th ng kê 3(2-2-0-6) T ch n m t trong hai h c ph n 1 PH1130 V t lý 3(2-1-1-6) 2 ME2040 Cơ h c k thu t 3(3-1-0-6) Cơ s và c t lõi ngành 55TC 1 EE1010 Nh p môn k thu t ngành i n 3(2-0-3-6) 2 EE2000 Tín hi u và h th ng 3(3-0-1-6) 3 EE2020 Lý thuy t m ch i n I 4(3-1-1-8) 4 EE2030 Lý thuy t trư ng 2(2-0-0-4) 5 EE2110 i n t tương t 3(3-0-1-6) 6 EE2120 Lý thuy t m ch i n II 2(2-0-1-4) 7 EE2130 Thi t k h th ng s 3(3-0-1-6) 8 EE3110 K thu t o lư ng 3(3-0-1-6) 9 EE3140 Máy i n cơ s 3(3-0-1-6) 10 EE3280 Lý thuy t i u khi n I 3(3-1-0-6) 11 EE3410 i n t công su t 3(3-0-1-6) 12 EE3420 H th ng cung c p i n 4(3-1-1-6) 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i Các môn cơ s ti p 13 EE3480 Vi x lý 3(3-0-1-6) 14 EE3490 K thu t l p trình 3(2-2-0-6) 15 EE3510 Truy n ng i n 3(3-0-1-6) 17 EE3550 i u khi n quá trình 3(3-1-0-6) 19 EE3600 H th ng o và i u khi n công nghi p 3(3-0-1-6) 20 EE3810 án I 2(0-0-4-8) 21 EE3820 án II 2(0-0-4-8) 22 EE4220 i u khi n Logic và PLC 3(3-1-0-6) 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
 16. Các môn cơ s (ti p) • EE3820 án II2(0-0-4-8) • H c ph n h c trư c: EE 3140 Máy i n cơ s , EE3410 i n t công su t, EE3510 Truy n ng i n • M c tiêu: T o cho sinh viên có th t nghiên c u và làm vi c theo nhóm theo n i dung c a ngành i u khi n và t ng hóa theo hư ng th c hi n án v n d ng các ki n th c v i n t công su t, k thu t l p trình, máy i n, h th ng cung c p i n và truy n ng i n ng d ng các k thu t o và k thu t i u khi n t thi t k xây d ng m t s n ph m c th theo s hư ng d n, g i ý c a giáo viên hư ng d n. 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i Các môn cơ s (ti p) • EE3480 Vi x lý 3(3-0-1-6) • H c ph n h c trư c: EE2130 Thi t k h th ng s (ho c EE3072 cũ) • H c ph n song hành: EE3490 KT l p trình • M c tiêu: • Sinh viên hi u ư c cơ ch ho t ng c a h i u khi n s dùng vi x lý. Có th thi t k , xây d ng m t h vi i u khi n gi i quy t m t bài toán th c t 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
 17. • EE3550 i u khi n quá trình3(2-2-0-6) • H c ph n h c trư c: EE3280 Lý thuy t i u khi n I ho c các h c ph n tương ương (ví d EE3281, EE3282, EE3283 cũ). • M c tiêu: Sinh viên ư c trang b ki n th c cơ s v các nguyên lý i u khi n quá trình, c u trúc và c tính các thành ph n h th ng i u khi n quá trình, có kh năng áp d ng toán, v t lý và lý thuy t i u khi n xây d ng mô hình quá trình công ngh , phân tích và thi t k h th ng i u khi n quá trình ng d ng r ng rãi trong lĩnh v c hoá ch t, ch bi n, khai thác và năng lư ng. 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i • EE3600 H th ng o và i u khi n công nghi p 3(3- 0-1-4) • H c ph n h c trư c: EE3280 (Lý thuy t i u khi n I) ho c các h c ph n tương ương (ví d EE3281, EE3282, EE3283 cũ), EE3110 (K thu t o lư ng) • M c tiêu: Sinh viên ư c trang b các ki n th c cơ b n v c u trúc, ch c năng và nguyên lý làm vi c c a các thành ph n tiêu bi u trong m t h th ng t ng hoá công nghi p hi n i. Sinh viên có kh năng t nghiên c u tìm hi u, v n hành và b o trì m t h th ng ã l p t, tham gia thi t k và ưa vào v n hành m t h th ng m i. 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
 18. T ch n nh hư ng i u khi n t ng 10TC Lý thuy t i u khi n II 3(3-1-0-6) 1 EE4230 H th ng i u khi n s 3(3-0-1-6) 2 EE4435 Thi t k h i u khi n nhúng 3(2-1-1-6) 3 EE4401 án chuyên h th ng i u khi n 1(0-0-2-4) 4 EE4400 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i T ch n nh hư ng T ng hóa H th ng i u khi n s 3(3-1-0-6) 1 EE4435 Trang b i n – i n t các máy công 4(3-1-0-8) 2 EE4240 nghi p Thi t k h i u khi n nhúng 3(2-1-1-6) 3 EE4401 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i 4/3/2011
 19. T ch n nh hư ng K thu t o và Tin h c Công nghi p 1 EE4260 Thi t k thi t b o 2(2-1-0-4) 2 EE4250 X lý tín hi u 3(3-0-1-6) 3 EE4251 Thi t k h nhúng 3(3-1-0-6) 4 EE4253 Cơ s d li u 2(2-1-0-4) 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i Chương 2. K năng báo cáo 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
 20. 2.1 B c c c a báo cáo • Nhi m v • Các lý lu n cơ b n • Các n i dung chính • Các k t qu t ư c • Ki n ngh sáng ki n • K t lu n 4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i 2.2 Ví d : Mô hình ch V- Thi t k và qu n lý h th ng Phân tích Ki m ch ng l i Ki m tra các các yêu th hi n c a c u h th ng Ki m ch ng l i Ki m tra Thi t k ph n tích sơ kh i h p Ki m tra Thi t k t ng ph n chi ti t t Mã hóa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản