intTypePromotion=3

Nhật biết tách-tinh chế

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
69
lượt xem
7
download

Nhật biết tách-tinh chế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nhật biết tách-tinh chế', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhật biết tách-tinh chế

  1. Hoùa hoïc GV: Nguyeãn Thò Kieàu Trang NHAÄN BIEÁT VAØ TAÙCH CAÙC CHAÁT RA KHOÛI HOÃN HÔÏP I. NHÖÕNG PHAÛN ÖÙNG ÑAËC TRÖNG CUÛA KIM LOAÏI, PHI KIM VAØ CAÙC HÔÏP CHAÁT CUÛA CHUÙNG: 1. Nhöõng phaûn öùng ñaëc tröng cuûa kim loaïi, ion kim loaïi: Chaát caàn Thuoác thöû Hieän töôïng Phöông trình phaûn öùng nhaän bieát (1) (2) (3) (4) Kim loaïi kieàm H2O Dd trong + H2 (vôùi Ca n M + H2O M(OH)n + H2 vaø kieàm thoå cho dd ñuïc) 2 Li (Li+) Taåm leân ñuõa Ngoïn löûa ñoû tía K (K+) Pt, roài ñoát treân Tím Na (Na+) ñeøn khí khoâng Vaøng töôi Ca(Ca2+) maøu Ñoû da cam Ba (Ba2+) Vaøng luïc Nguyeân toá Dd OH- Tan + H2 M + (4-n)OH- + (n-2) H2O MO2n-4 + löôõng tính: Zn, (NaOH, n H2 Cr, Al, … Ca(OH)2) 2 Pb HCl Keát tuûa traéng + H2 Pb + HCl PbCl2 + H2 Cu HNO3 loaõng Khí NO khoâng maøu, hoùa 3Cu+ 8HNO3 3(CuNO3)2 + 2NO naâu ngoaøi KK +4H2O 2NO + O2 2NO2 (naâu ñoû) HNO3 ñaëc Khí NO2 maøu naâu ñoû Cu+ 4HNO3 (CuNO3)2 + 2NO2 +2H2O Ñoát trong O2 Maøu ñoû Cu maøu ñen 2Cu + O2 2CuO CuO Au Hoãn hôïp HNO3 Tan + NO( hoùa naâu Au + HNO3 + 3HCl AuCl3 + NO ñaëc vaø HCl ñaëc ngoaøi khoâng khí) + 2 H2O tæ leä theå tích 1:3 Ba Dung dòch Keát tuûa traéng vaø khí Ba + H2SO4 loaõng BaSO4 + H2 H2SO4 loaõng H2 NH4+ Dd NaOH, Khí muøi khai NH3 ( Khí NH4 + + OH- NH3 + H2O KOH ñaëc, ñun laøm xanh quyø tím aåm) nheï Ba2+ Dd SO42- Keát tuûa traéng khoâng tan Ba2+ + SO42- BaSO4 trong axit 2- Dd SO3 Keát tuûa traéng tan trong Ba2+ + SO32- BaSO3 axit 2- Dd CrO4 hoaëc Keát tuûa maøu vaøng töôi Ba2+ + CrO42- BaCrO4 Cr2O72- 2Ba2+ + Cr2O72- + H2O 2BaCrO4 +2H+ 1
  2. Hoùa hoïc GV: Nguyeãn Thò Kieàu Trang (1) (2) (3) (4) Ca2+ Dd CO32- Keát tuûa traéng tan trong 2+ Ca + CO32- CaCO3 axit Dd SO42- Keát tuûa traéng ít tan Ca2+ + SO42- CaSO4 Cu2+ Dd OH- Keát tuûa xanh Cu2+ + 2OH- Cu(OH)2 xanh Dd CO32- Keát tuûa traéng Cu2+ + CO32- CuCO3 Dd NH3 Keát tuûa xanh tan trong Cu2+ + 2NH3 + 2H2O Cu(OH)2 NH3 dö + 2NH4+ Cu(OH)2 +4NH3 Cu NH 3 4 OH 2 Maøu xanh lam Mg2+ Dd OH- Keát tuûa traéng Mg2+ + 2OH- Mg(OH)2 Dd CO32- Keát tuûa traéng Mg2+ + CO32- MgCO3 Fe2+ Dd OH- Keát tuûa traéng xanh, Fe2+ + 2OH- Fe(OH)2 chuyeån daàn sang maøu 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3 naâu ñoû (Fe(OH)3 ) Dd CO32- Keát tuûa traéng Fe2+ + CO32- FeCO3 Dd KMnO4/ H+ Laøm maát maøu dd thuoác MnO4- + 5 Fe2+ + 8H+ Mn2+ + Fe3+ tím (Maøu tím) (Khoâng maøu) +4H2O Fe3+ Dd OH- hoaëc Keát tuûa naâu ñoû 3+ Fe + 3OH - Fe(OH)3 dd NH3 Dd CO32- Keát tuûa traéng 2Fe3+ + 3CO32- Fe2 (CO3)3 Dd Cl- Dd maøu vaøng Fe3+ + 3Cl- FeCl3 Dd SCN- Phöùc maøu ñoû maùu Fe3+ + 3SCN- Fe(SCN)3 (thioxianat) Cd2+ Dd S2- ( H2S) Keát tuûa vaøng deã tan Cd2+ + S2- CdS trong axit Al3+ Dd OH- Keát tuûa traéng xuaát hieän Al3+ + 3OH- Al(OH)3 vaø tan trong OH- dö Al(OH)3 + OH- Al OH 4 2+ 2+ - Zn Zn + 2OH Zn(OH)2 Zn(OH)2 + 2OH- 2 Zn OH 4 Be2+ Be2+ + 2OH- Be(OH)2 Be(OH)2 + 2OH- 2 Be OH 4 Pb2+ 2+ Pb + 2OH - Pb(OH)2 Pb(OH)2 + 2OH- 2 Pb OH 4 Dd S2- Keát tuûa ñen Pb2+ + S2- PbS Cr3+ Dd OH- Keát tuûa xanh xuaát hieän Cr3+ + 3OH- Cr(OH)3 vaø tan trong OH- dö Cr(OH)3 + OH- Cr OH 4 + - - - + - Ag Dd Cl , Br , I . Keát tuûa traéng, vaøng nhaït, Ag + Cl AgCl + - vaøng ñaäm Ag + Br AgBr Ag+ + I- AgI Dd OH- Keát tuûa ñen Ag+ + OH- AgOH 2
  3. Hoùa hoïc GV: Nguyeãn Thò Kieàu Trang 2AgOH Ag2O + H2O Ni2+ Dd OH-, dd Keát tuûa xanh luïc tan Ni2+ + 2OH- Ni(OH)2 NH3 trong NH3 dö taïo phöùc Pb(OH)2 + 6NH3 maøu xanh Ni NH 3 2 2OH 6 Löu yù: 1. Caùc oxit cuûa kim loaïi hoaït ñoäng maïnh nhö: K2O, Na2O, MgO, Al2O3... khoâng bò khöû bôûi caùc chaát khöû CO, C, H2..., neáu muoán ñieàu cheá caùc kim loaïi naøy thì chuyeån thaønh muoái clorua roài ñieän phaân noùng chaûy muoái clorua. - Muoán ñieàu cheá KLK, KLKT ngöôøi ta ñieän phaân muoái Clorua noùng chaûy, khoâng duøng muoái SO4 (khoù noùng chaûy) ,NO3- (deã noå). 2- - Ñieàu cheá Al thì ñpnc Al2O3 khoâng ñpnc AlCl3 ( vì muoái naøy bò thaêng hoa) 2. Muoán keát tuûa hoaøn toaøn Al3+ , Cr3+ neân duøng dd NH3 Al3+ + NH3 + H2O Al(OH)3 + NH4+ 3. Fe, Al, Cr bò thuï ñoäng trong HNO3 ñaëc nguoäi, H2SO4 ñaëc nguoäi. 4. Moâi tröôøng cuûa muoái: Muoái cation bazô maïnh + anion axit yeáu : mt bazô (quyø tím chuyeån sang xanh) Muoái cation bazô yeáu + anion axit maïnh : mt axit (quyø tím chuyeån sang ñoû) Muoái cation bazô maïnh + anion axit maïnh : mt trung tính (quyø tím khoâng bieán ñoåi maøu) Muoái cation bazô yeáu + anion axit yeáu : thoâng thöôøng taïo moâi tröôøng trung tính, tuy nhieân phuï thuoäc vaøo ñoä thuûy phaân cuûa caùc ion. 5. Muoái sunfua tan trong nöôùc(Na2S, K2S, BaS, Al2S3, Cr2S3... ); Muoái sunfua khoâng tan trong nöôùc nhöng tan trong dd axit loaõng (MnS, FeS, CoS, NiS, ZnS... ); Muoái sunfua khoâng tan trong nöôùc vaø khoâng tan trong axit (CuS, Ag2S, CdS, FeS2, HgS, SnS, SnS2, PbS... ); 2. Nhöõng phaûn öùng ñaëc tröng cuûa phi kim, ion phi kim: Chaát caàn Thuoác thöû Hieän töôïng Phöông trình phaûn öùng nhaän bieát (1) (20 (3) (4) F2 Khí maøu vaøng nhaït Cl2 Nöôùc Br2 (maøu Nöôùc brom nhaït maøu 5Cl2 + Br2+ 6H2O 10HCl+ 2HBrO3 naâu) Axit bromic Dd KI+ hoà tinh Khoâng maøu maøu Cl2 + 2KI I2 + 2KCl boät xanh HTB + I2 maøu xanh Br2 Chaát loûng maøu naâu Nöôùc clo Nöôùc brom nhaït maøu 5Cl2 + Br2+ 6H2O 10HCl+ 2HBrO3 Khí SO2 Nöôùc brom nhaït maøu SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4 I2 Ñun noùng Tinh theá thaêng hoa hôi maøu tím Hoà tinh boät Ko maøu maøu xanh O2 Que ñoùm taøn Buøng chaùy 3
  4. Hoùa hoïc GV: Nguyeãn Thò Kieàu Trang ñoû Cu (maøu ñoû), t0 CuO maøu ñen 2Cu + O2 2CuO SO2 Khí muøi haéc Nöôùc brom Nöôùc brom nhaït maøu SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4 (maøu naâu) Dd thuoác tím Thuoác tím nhaït maøu 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 Caùnh hoa hoàng Caùnh hoa nhaït maøu SO3 Dd BaCl2 Keát tuûa traéng SO3 + H2O + BaCl2 BaSO4 + 2HCl H2S Muøi tröùng thoái Dd Pb(NO3)2 Keát tuûa ñen, khoâng tan H2S + Pb(NO3)2 PbS + HNO3 trong axit NH3 Muøi khai Quyø tím aåm Quyø tím hoùa xanh HCl ñaëc Taïo khoùi traéng NH3 + HCl NH4Cl NO Khoâng khí Hoùa naâu 2NO + O2 2NO2 NO2 Khí maøu naâu Quyø tím aåm Quyø tím hoùa ñoû Laøm laïnh Maøu naâu khoâng 2NO2 N2O4 maøu CO Dd PbCl2 Pb maøu vaøng CO+ PbCl2 + H2O Pb + 2HCl+ CO2 CuO ñen, ñun Cu maøu ñoû CO + CuO t Cu + CO2 0 CO2 Nöôùc voâi trong Vaån ñuïc CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O dö H2 Ñoát, laøm laïnh Coù hôi nöôùc laøm 2H2 + O2 2H2O CuSO4 khan maøu traéng CuSO4 + 5H2O CuSO4.5H2O maøu xanh Traéng xanh CuO ñen, ñun Cu maøu ñoû H2 + CuO t0 Cu + H2O H2O CuSO4 khan CuSO4 khan maøu traéng CuSO4 + 5H2O CuSO4.5H2O maøu xanh Traéng xanh Cl- Dd AgNO3 AgCl maøu traéng + Ag + Cl - AgCl Br- AgBr maøu vaøng nhaït Ag + Br + - AgBr I- AgI vaøng ñaäm + Ag + I - AgI PO43- (Ag)3PO4 maøu vaøng 3Ag +PO4 + 3- (Ag)3PO4 tan trong axit NO3- H2SO4 loaõng, Dung dòch maøu xanh, 3Cu +2NO3- +8H+ 3Cu2+ + 2NO +4H2O Cu khí khoâng maøu hoùa 2NO + O2 2NO2 naâu ngoaøi khoâng khí NO2- H2SO4 loaõng, khí khoâng maøu hoùa 3NO2- + H2SO4 NO3- +2NO +SO42- naâu ngoaøi khoâng khí + H2O. 2NO + O2 2NO2 SO32- Dd Ba2+ 2- Keát tuûa traéng tan trong SO3 + Ba 2+ BaSO3 axit Dd H+ SO2 thoaùt ra SO32- + 2H+ SO2 + H2O SO42- Dd Ba2+ Keát tuûa traéng khoâng SO42- + Ba2+ BaSO4 4
  5. Hoùa hoïc GV: Nguyeãn Thò Kieàu Trang tan trong axit 2- S Dd AgNO3 Keát tuûa ñen 2Ag+ + S2- Ag2S 2+ 2- Pb(NO3)2 Keát tuûa ñen Pb + S PbS CO32- Dd Ba2+ Keát tuûa traéng tan trong 2- CO3 + Ba 2+ BaCO3 axit Dd H+ CO2 thoaùt ra CO32- + 2H+ CO2 + H2O HCO3- Dd H+ CO2 thoaùt ra HCO3- + H+ CO2 + H2O HSO3- Dd H+ SO2 thoaùt ra HSO3- + H+ SO2 + H2O ClO3- Coâ caïn,nung coù Khí O2 , que ñoùm 2KClO3 t 0 , MnO2 2KCl + 3O2 (KClO3) xuùc taùc MnO2 coøn than hoàng buøng chaùy. MOÄT SOÁ BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG 1. Baèng phöông phaùp hoùa hoïc haõy phaân bieät 4 kim loaïi sau: Al, Zn, Cu, Fe? 2. Coù 4 oxit rieâng bieät sau: Na2O, Al2O3, Fe2O3 vaø MgO. Laøm theá naøo ñeå nhaän bieát moãi oxit baèng phöông phaùp hoùa hoïc vôùi ñieàu kieän chæ ñöôïc duøng theâm 2 chaát? 3. Coù moät hoãn hôïp chaát raén goàm (NaOH, Na2CO3 vaø NaHCO3) cho hoãn hôïp tan vaøo nöôùc ñöôïc dung dòch A. Haõy nhaän bieát caùc ion trong dung dòch A? 4. Duøng 2 hoùa chaát ñeå nhaän bieát 4 chaát boät laø: K2O, BaO, P2O5, SiO2. Vieát phöông trình phaûn öùng? 5. Cho 6 goùi boät töông töï nhau: CuO, FeO, Fe3O4, MnO2, Ag2O, vaø hoãn hôïp FeO+Fe. Chæ duøng theâm dung dòch HCl coù theå phaân bieät 6 goùi boät ñoù khoâng? Neáu ñöôïc haõy trình baøy caùch phaân bieät. 6. Chæ duøng nöôùc, khí cacbonic haõy neâu phöông phaùp phaân bieät 5 loï boät traéng maát nhaõn: NaCl, Na2SO4, Na2CO3, CaCO3, BaSO4. Vieát PTHH xaûy ra? 7. Coù 3 oáng nghieäm, moãi oáng nghieäm coù 2 cation vaø 2 anion trong soá caùc ion sau: NH4+; Na+; Ag+; Ba2+; Mg2+; Al3+ vaø Cl-; S2-; NO3-; SO42-; PO43-; CO32-. Haõy cho bieát caùc cation vaø anion trong moãi oáng nghieäm (caùc ion trong caùc oáng nghieäm khoâng ñöôïc gioáng nhau). 8. Coù 4 oáng nghieäm ñaùnh soá 1,2,3,4 chöùa moät trong 4 dung dòch sau ñaây: Na2CO3, FeCl2, HCl, NH4HCO3. Laáy oáng 1 ñoå vaøo oáng 3 thaáy coù keát tuûa xuaát hieän, laáy oáng 3 ñoå vaøo oáng 4 thaáy coù khí bay ra. Xaùc ñònh caùc hoùa chaát ñöïng trong moãi oáng nghieäm? 9. Coù 6 bình ñöïng caùc khí N2, H2, CO2, CO, Cl2, O2. Haõy nhaän bieát caùc khí baèng phöông phaùp hoùa hoïc? 10. Coù 6 bình ñöïng caùc khí SO2, H2, CO2, CO, SO3. Haõy nhaän bieát caùc khí baèng phöông phaùp hoùa hoïc? 11. Coù hoãn hôïp chöùa Al, Fe, Mg. Haõy trình baøy phöông phaùp hoùa hoïc taùch rieâng töøng kim loaïi ra töøng hoãn hôïp? 12. Trình baøy caùch taùch töøng chaát sau ñaây ra khoûi hoãn hôïp chaát raén vaø vieát ñaày ñuû caùc PTHH xaûy ra: AlCl3; FeCl3; BaCl2? 13. Trình baøy phöông phaùp taùch Fe2O3 ra khoûi hoãn hôïp Fe2O3, Al2O3, SiO2 ôû daïng boät? 14. Moät hoãn hôïp M coù chöùa 3 muoái MgCO3, K2CO3, BaCO3. Vieát phöông trình ñieàu cheá 3 kim loaïi rieâng bieät? 15. Trình baøy phöông phaùp ñieàu cheá caùc kim loaïi rieâng bieät töø hoãn hôïp goàm CuS, FeS2, Al2O3, MgCO3. 16. Töø hoãn hôïp chöùa CuO, CaCO3, Fe2O3, Al2O3 ñöôïc pheùp söû duïng dd HCl, Fe, Al, nhieät vaø duïng cuï phoøng thí nghieäm. Haõy trình baøy ba phöông phaùp ñieàu cheá Cu nguyeân chaát? 17. Khoâng duøng theâm hoùa chaát naøo khaùc, döïa vaøo tính chaát hoùa hoïc haõy phaân bieät caùc dung dòch K2SO4, Al(NO3)3, (NH4)2SO4, Ba(NO3)2, NaOH. 5
  6. Hoùa hoïc GV: Nguyeãn Thò Kieàu Trang II. NHÖÕNG PHAÛN ÖÙNG ÑAËC TRÖNG CUÛA HIÑROCACBON, CAÙC DAÃN XUAÁT HIÑROCACBON, CACBOHÑRAT- AMIN- AMINO AXIT VAØ PROTEIN: 1.Nhöõng phaûn öùng ñaëc tröng cuûa Hidrcacbon: Chaát caàn Thuoác thöû Hieän töôïng Phöông trình phaûn öùng nhaän bieát Ankan Cl2 Saûn phaåm sau phaûn öùng laøm Cn H 2 n 2 Cl2 as Cn H 2 n 1Cl HCl (parafin) hoàng quyø tím aåm HCl laøm hoàng quyø tím aåm Anken (olefin) Nöôùc Br2 – Laøm maát maøu nöôùc broâm CnH2n + Br2 CnH2nBr2. maøu da cam Dd thuoác tím Laøm maát maøu thuoác tím 3CnH2n + KMnO4 + 4H2O 3CnH2n(OH)2 +2MnO2+2KOH. Vôùi dd KMnO4 ñ ôû nhieät ñoä cao noái ñoâi C=C bò beõ gaõy cho xeton, axit, hay CO2 tuøy thuoäc caáu taïo cuûa anken: R-C= CH-R` + 3 O KMnO4 ,t 0 R R- C=O +R`COOH R Oxi Chaát sau phaûn öùng tham gia 2CH2=CH2 + O2 PbCl2 / CuCl2 phaûn öùng traùng göông 2CH3CHO Ankañien Nöôùc broâm Laøm maát maøu nöôùc Broâm CnH2n-2 + 2Br2 CnH2n-2 Br4. CnH2n-2 (n 3) Ankin-CnH2n-2 Nöôùc broâm Laøm maát maøu nöôùc Broâm CnH2n-2 + 2Br2 CnH2n-2 Br4. (n 2) Dd thuoác tím Laøm maát maøu thuoác tím 3C2H2 + 8KMnO4 3K2C2O4 + 8MnO2 + 2KOH + 2H2O C2H2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 2CO2 + 2MnSO4 + K2SO4 + 4H2O 5CH3C CH + 8KMnO4 + +12H2SO4 5CH3COOH + 5CO2 + 8MnSO4 + 4K2SO4 +12H2O. Dd AgNO3/ Cho keát tuûa maøu vaøng nhaït. C2H2 + 2 Ag ( NH 3 ) 2 C2Ag2 + NH3 2NH3 + 2NH4+ + Caùc ankin coù lieân keát 3 ñaàu maïch. (Theá 1 ngtöû H) Dd CuCl/ Cho keát tuûa maøu ñoû C2H2 + 2CuCl + NH3 C2Cu2 + NH3 2NH3 + 2NH4+ + Caùc ankin coù lieân keát 3 ñaàu maïch. (Theá moät nguyeân töû H) 6
  7. Hoùa hoïc GV: Nguyeãn Thò Kieàu Trang Aren CnH2n-6 (n 6) C6H5CH3 + 2KMnO4 t 0 + Toluen vaø Dd KMnO4 Maát maøu dd thuoác tím C6H5COOK +2MnO2+KOH+H2O. ñoàng ñaúng (tröø vaø ñun noùng Hoaëc: C6H5CH3 +3 O KMnO4 ,t 0 C6H6) C6H5COOH + H2O. Stiren Dd broâm Laøm maát maøu dd Brom hoaëc + Br2 gioáng anken. hoaëc thuoác thuoác tím C6H5CH=CH2 +3 O KMnO4 ,t 0 tím C6H5CH(OH)CH2 (OH). 2. Nhöõng phaûn öùng ñaëc tröng cuûa caùc daãn xuaát hiñrocacbon: Chaát caàn Thuoác thöû Hieän töôïng Phöông trình phaûn öùng nhaän bieát Ancol Kim loaïi kieàm Coù khí bay ra 2ROH+ 2Na 2RONa+ H2 (Na, K) Ancol baäc I CuO ñen, t0 Cu(ñoû), saûn phaåm sau phaûn R-CH2OH + CuO t RCHO + Cu 0 öùng tham gia phaûn öùng +H2O traùng göông cho Ag Ancol baäc II CuO ñen, t0 Cu(ñoû), saûn phaåm sau phaûn R-CH(OH)R` + CuO t0 RCOR` öùng khoâng tham gia phaûn + Cu +H2O öùng traùng göông Ancol ña chöùc Cu(OH)2 Dd maøu xanh C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 (etilen glicol, Glyxerol) C3 H 5 (OH ) 2 O 2 Cu + H2O Andehit Dd AgNO3/ Taïo keát tuûa maøu traéng RCHO + 2 Ag ( NH 3 ) 2 OH RCHO NH3 (phaûn öùng traùng göông) RCOONH4 + 2Ag + 3NH3 +H2O Löu yù: HCHO +4 Ag ( NH 3 ) 2 OH (NH4)2CO3 + 4Ag+6NH3+ 2 H2O. HCOOH + 2 Ag ( NH 3 ) 2 OH (NH4)2CO3 + 2Ag+2NH3+ H2O. Cu(OH)2(xanh Taïo keát tuûa ñoû naâu Cu2O RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH t0 lam trong RCOONa+ Cu2O +3H2O NH3) HCOOH +2Cu(OH)2 +2NaOH t0 Na2CO3 + Cu2O +4H2O Axit Giaáy quyø tím Laøm quyø tím hoùa ñoû cacboxylic CaCO3 hoaëc Coù khí CO2 bay ra 2RCOOH + Na2CO3 2RCOONa + dd Na2CO3 CO2 + H2O Phenol Dd Brom Keát tuûa traéng C6H5OH+3Br2 C6H2Br3(OH) +3HBr 2,4,6-tribromphenol 7
  8. Hoùa hoïc GV: Nguyeãn Thò Kieàu Trang 3. Nhöõng phaûn öùng ñaëc tröng cuûa Cacbohiñrat- amin- amino axit-peptit vaø protein. Chaát caàn nhaän Thuoác thöû Hieän töôïng Phöông trình phaûn öùng bieát Amin R-NH2 Giaáy quyø tím Laøm quyø tím hoùa xanh Anilin C6H5NH2 Dd Brom Keát tuûa traéng C6H5NH2+3Br2 C6H2Br3(NH2) +3HBr 2,4,6-tribromanilin Amino axit Giaáy quyø tím Bieán ñoåi maøu giaáy quyø n=m: giaáy quyø khoâng ñoåi maøu (NH2)nR(COOH)m tuøy theo soá nhoùm NH2 vaø n>m: giaáy quyø hoùa xanh COOH m
  9. Hoùa hoïc GV: Nguyeãn Thò Kieàu Trang 4. Bài tập vận dụng: 1. Có 4 lọ mất nhãn A,B,C,D chứa 4 hóa chất riêng biệt sau đây: propan-1-ol; andehit propionic; axit propionic; metyl axetat. Biết rằng: + Chất trong lọ A và chất trong lọ B khi phản ứng với Na có khí H2 thoát ra, chất trong lọ A có nhiệt độ sôi cao nhất. + Chất trong lọ C tác dụng với dd AgNO3/NH3 tạo ra Ag. Xác định hóa chất trong mỗi lọ và viết PTHH? 2. Phân biệt hexan; heptan; hex-1-en; hex-1-in; benzen; toluen; stiren chứa trong các bình mất nhãn? 3. Tinh chế etilen có lẫn etan; axetilen; khí sunfurơ, khí hiđro và khí nitơ bằng phương pháp hóa học. Viết các PTPƯ? 4. Từ metan và các chất vô cơ cần thiết hãy điều chế cao su Buna bằng: - 4 phản ứng liên tiếp. - 5 phản ứng liên tiếp 5. Từ than đá, đá vôi và các chất vô cơ khác hãy viết ptpư điều chế: 2,4,6-tribromanilin và 2,4,6-tribromphenol. 6. Từ Al4C3, NaCl, H2O và không khí(chất xúc tác có đủ), hãy viết ptpứ điều chế polivinyl axetat và TNT, thuốc trừ sâu 6.6.6? 7. Có hỗn hợp khí gồm: CO2; C2H4; C2H2; C2H6. Trình bày phương pháp hóa học để thu được từng khí tinh khiết? 8. Từ toluen và các chất vô cơ cần thiết hãy viết ptpứ điều chế: C6H5CH2OH; và p-CH3C6H4OH 9. Viết pt chuyển hóa lẫn nhau giữa: propanal Xeton. 10. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các este sau: CH3COOCH=CH2; HCOOCH2CH=CH2; CH2=CHCOOCH3? 11. Từ tinh bột (hoặc xenlulozơ) và các chất vô cơ cần thiết hãy điều chế: 2,4,6-tribrom anilin. 12. Có 5 lọ bị mất nhãn, mỗi lọ đựng một chất lỏng sau: dd andehit fomic, dd phenol, dd anilin, dd axit aminoaxetic. Nêu phương pháp hóa học để nhận biết các chất trong mỗi lọ. Viết phương trình phản ứng minh họa. VAÄN DUÏNG CAÙC ÑÒNH LUAÄT TRONG GIAÛI TOAÙN HOÙA HOÏC. 1. Cho hoãn hôïp X goàm FeS2 vaø MS coù soá mol nhö nhau. M laø Kim loaïi coù hoùa trò khoâng ñoåi. Cho 6,51 gam X taùc duïng hoaøn toaøn vôùi löôïng dö dd HNO3 ñun noùng, thu ñöôïc dd A1 vaø 13,216 lít (ôû ñktc) hoàn hôïp khí A2 coù khoái löôïng laø 26,34 gam(goàm NO2 vaø NO). Theâm moät löôïng dö dd BaCl2 loaõng vaøo A1, thaáy taïo thaønh m gam chaát keát tuûa traéng trong dd dö axit. a. Xaùc ñònh Kim loaïi M trong MS? b. Tính m gam vaø % khoái löôïng caùc chaát trong X? 2. Cho 11,36 gam hoãn goàm Fe, FeO, Fe2O3 vaø Fe3O4 phaûn öùng heát vôùi dd HNO3 loaõng dö, thu ñöôïc 1,344 lít khí NO ( saûn phaåm khöû duy nhaát, ôû ñktc) vaø dd X. Coâ caïn dd X thu ñöôïc m gam muoái khan. Xác định giá trị m? 3. Cho 13,4 gam hỗn hợp Fe, Al, Mg tác dụng hết với một lượng dd HNO3 2M (lấy dư 10%) thu được 4,48 lít hỗn hợp NO và N2O có tỉ khối đối với Hiđro bằng 18,5 và dd không chứa muối amoni. Xác định thể tích dd HNO3 đã dùng và khối lượng muối nitrat thu được. 4. Cho m gam hỗn hợp X gồm Zn, Al, Mg tác dụng với dd HCl dư thu được 6,72 lít khí hiđro (đktc) . Tính thể tích dd HNO32M đã dùng để hòa tan hết cũng lượng m gam hỗn hợp X trên? Biết lượng HNO3 đã dùng dư 20% so với lượng cần thiết và NO là sản phẩm khử duy nhất. 5. Bổ túc và cân bằng phản ứng OXH-K sau(phương pháp ion-eletron) a. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 b. SO2 + KMnO4 + H2O c. CH2=CH2 + KMnO4 + H2O HOCH2=CH2OH +.. d. Cu+ NaNO3 + HCl e. FeS2 + HNO3 đ d. FexOy+ HNO3 NO +... 6. Khử hoàn toàn 1,74 gam oxit kim loại MxOy cần dùng 0,06 gam khí H2 . Toàn bộ lượng kim loại M thu được đem hòa tan hết vào dung dịch HCl thì giải phóng ra 0,504 lít khí H2 (đktc). a. Xác định tên kim loại M và công thức oxit MxOy. b. Hòa tan hoàn toàn 23,3 gam MxOy vào 100ml dd HCl vừa đủ, thu được dd A gồm 2 muối. Cho 5,4 gam Al vào dd A, khi phản ứng xong thu được m gam chất rắn B và dd Z. Tính m gam chất rắn B và nồng độ mol các chất trong Z. Cho rằng thể tích dd thay đổi không đáng kể. 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản