Nhật ký công ty

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
218
lượt xem
38
download

Nhật ký công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhật ký công ty của cty gỗ Đông Nam Á Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhật ký công ty

  1. CTY XK GOÃ ÑOÂNG NAM AÙ VIEÄT NAM NHAÄT KYÙ CHUNG Thaùng 01/1999 CHÖÙNG TÖØ KÍ HIEÄU SOÁ TIEÀN LOAÏI SOÁ NGAØY DIEÃN GIAÛI TAØI KHOAÛN NÔÏ COÙ 9901001 02-01-99 Chi taïm öùng mua vaät tö 141 2,000,000 PC 111 2,000,000 PC 9901002 02-01-99 Chi thanh toaùn tieáp khaùch Cty Scanviwood 642 1,500,000 111 1,500,000 PC 9901002 02-01-99 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133 150,000 111 150,000 PC 9901003 02-01-99 Chi TT mua vaên phoøng phaåm 642 1,000,000 111 1,000,000 PC 9901003 02-01-99 Thueá GTGT 133 100,000 111 100,000 PN 9901001 03-01-99 Nhaäp Goã Hoàng tuøng 1521 140,689,000 331 140,689,000 CTGK 9901001 03-01-99 Thueá GTGT PN9801001 133 14,068,900 331 14,068,900 PX 9901001 03-01-99 Xuaát Goã Hoàng tuøng 621 61,544,262 1521 61,544,262 PX 9901001 03-01-99 Xuaát Goã Sao Caùt 621 48,049,152 1521 48,049,152 PX 9901001 03-01-99 Xuaát Goã Baïch tuøng 621 25,049,024 1521 25,049,024 HDXK 9901001 09-01-99 Gheá Xeáp 131 60,000,000 511 60,000,000 HDXK 9901001 09-01-99 Gheá 1X 131 39,000,000 511 39,000,000 HDXK 9901002 12-01-99 Cöûa Thoâng (762,1981) 131 20,000,000 511 20,000,000 HDXK 9901002 12-01-99 Thueá GTGT haøng hoaù dòch vuï 131 2,000,000 333 2,000,000 HDXK 9901003 15-01-99 Cöûa Thoâng (762,1981) 131 16,000,000 511 16,000,000 HDXK 9901003 15-01-99 Thueá GTGT haøng hoaù dòch vuï 131 1,600,000 333 1,600,000 PT 9901001 15-01-99 Thu tieàn haøng 111 100,000,000 131 100,000,000 PC 9901004 15-01-99 Chi TT noäp thueá GTGT & TNDN 333 28,098,900 111 28,098,900 PC 9901004 15-01-99 Chi TT noäp thueá GTGT & TNDN 333 25,000,000 111 25,000,000 PC 9901005 16-01-99 Chi TT tieàn ñieän 627 20,000,000 111 20,000,000 Trang 1
  2. CHÖÙNG TÖØ KÍ HIEÄU SOÁ TIEÀN LOAÏI SOÁ NGAØY DIEÃN GIAÛI TAØI KHOAÛN NÔÏ COÙ PC 9901005 16-01-99 Chi TT tieàn ñieän 641 1,000,000 111 1,000,000 PC 9901005 16-01-99 Chi TT tieàn ñieän 642 4,000,000 111 4,000,000 PC 9901005 16-01-99 Thueá GTGT 133 2,500,000 111 2,500,000 NH 9901001 16-01-99 Chi TT tieàn mua vaät tö 331 100,000,000 1121 100,000,000 NH 9901002 16-01-99 Thu laõi tieàn göûi ngaân haøng 1121 524,226 711 524,226 NH 9901002 16-01-99 Thu laõi tieàn göûi ngaân haøng 1122 478,593 711 478,593 PX 9901002 16-01-99 Xuaát Sôn boùng 621 780,000 1522 780,000 PX 9901002 16-01-99 Xuaát Keo khoâ nhanh 621 580,000 1522 580,000 PX 9901002 16-01-99 Xuaát Keo söõa 1746 621 13,000,000 1522 13,000,000 PN 9901002 20-01-99 Nhaäp Keo khoâ nhanh 1522 2,200,000 331 2,200,000 PN 9901002 20-01-99 Nhaäp Keo söõa 1746 1522 15,000,000 331 15,000,000 PN 9901002 20-01-99 Nhaäp Sôn loùt 1522 9,600,000 331 9,600,000 CTGK 9901002 20-01-99 Thueá GTGT haøng hoaù dòch vuï 133 2,680,000 331 2,680,000 PT 9901002 20-01-99 Thu tieàn laõi coå phieáu Cty TRIBECO 111 4,000,000 711 4,000,000 PC 9901006 20-01-99 Chi taïm öùng löông ñôït 1 cho CB-CNV 334 10,000,000 111 10,000,000 NH 9901003 20-01-99 Chi traû tieàn laõi vay ngaân haøng 642 6,000,000 1121 6,000,000 NH 9901004 20-01-99 Chi traû tieàn ñieän thoaïi , fax 642 2,800,000 1121 2,800,000 PB 9901001 31-01-99 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 627 16,000,000 214 16,000,000 PB 9901001 31-01-99 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 641 4,000,000 214 4,000,000 PB 9901001 31-01-99 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 642 8,000,000 214 8,000,000 PB 9901002 31-01-99 Phaân boå chi phí traû tröôùc 627 8,000,000 142 8,000,000 PB 9901002 31-01-99 Phaân boå chi phí traû tröôùc 641 1,000,000 142 1,000,000 PB 9901002 31-01-99 Phaân boå chi phí traû tröôùc 642 2,000,000 142 2,000,000 Trang 2
  3. CHÖÙNG TÖØ KÍ HIEÄU SOÁ TIEÀN LOAÏI SOÁ NGAØY DIEÃN GIAÛI TAØI KHOAÛN NÔÏ COÙ PB 9901003 31-01-99 Phaân boå chi phí tieàn löông 622 26,000,000 334 26,000,000 PB 9901003 31-01-99 Phaân boå chi phí tieàn löông vaên phoøng 642 8,000,000 334 8,000,000 PB 9901003 31-01-99 Phaân boå cp tieàn löông boä phaän baùn haøng 641 4,000,000 334 4,000,000 PB 9901004 31-01-99 Phaân boå BHXH boä phaän saûn xuaát 622 3,900,000 3383 3,900,000 PB 9901004 31-01-99 Phaân boå BHXH boä phaän QLDN 642 1,200,000 3383 1,200,000 PB 9901004 31-01-99 Phaân boå BHXH boä phaän baùn haøng 641 600,000 3383 600,000 PB 9901004 31-01-99 Phaân boå BHYT boä phaän saûn xuaát 622 520,000 3384 520,000 PB 9901004 31-01-99 Phaân boå BHYT boä phaän QLDN 642 160,000 3384 160,000 PB 9901004 31-01-99 Phaân boå BHYT boä phaän QLDN 641 80,000 3384 80,000 PB 9901005 31-01-99 Phaân boå KPCÑ boä phaän saûn xuaát 627 520,000 3382 520,000 PB 9901005 31-01-99 Phaân boå KPCÑ boä phaän QLDN 642 160,000 3382 160,000 PB 9901005 31-01-99 Phaân boå KPCÑ boä phaän baùn haøng 641 160,000 3382 160,000 PB 9901005 31-01-99 BHXH tröø löông CB-CNV 334 1,900,000 3383 1,900,000 PB 9901005 31-01-99 BHYT tröø löông CB-CNV 334 380,000 3384 380,000 PC 9901007 31-01-99 Chi thanh toaùn löông CB-CNV 334 18,000,000 111 18,000,000 CTGK 9901003 31-01-99 Thueá GTGT ñöôïc hoaøn laïi 133 10,000,000 133 10,000,000 TTTU 9901001 31-01-99 Chieát khaáu hoùa ñôn soá 9801002 521 400,000 141 400,000 HDXK 9901004 31-01-99 Baøn Vuoâng 80X80 131 96,000,000 511 96,000,000 HDXK 9901004 31-01-99 Thueá GTGT haøng hoaù dòch vuï 131 9,600,000 333 9,600,000 HDXK 9901005 31-01-99 Gheá Xeáp 131 72,000,000 511 72,000,000 HDXK 9901005 31-01-99 Thueá GTGT haøng hoaù dòch vuï 131 7,200,000 333 7,200,000 HDXK 9901006 31-01-99 Vaùn saøn caêm xe 131 24,000,000 511 24,000,000 HDXK 9901006 31-01-99 Thueá GTGT haøng hoaù dòch vuï 131 2,400,000 333 2,400,000 Trang 3
  4. CHÖÙNG TÖØ KÍ HIEÄU SOÁ TIEÀN LOAÏI SOÁ NGAØY DIEÃN GIAÛI TAØI KHOAÛN NÔÏ COÙ PN 9901003 31-01-99 Baøn Vuoâng 80X80 155 108,627,430 154 108,627,430 PN 9901003 31-01-99 Cöûa Sao Caùt 155 89,605,883 154 89,605,883 PN 9901003 31-01-99 Gheá Xeáp 155 45,093,301 154 45,093,301 KC 9901001 31-01-99 K/c thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 333 7,498,900 133 7,498,900 KC 9901001 31-01-99 K/c thueá GTGT khoâng ñöôïc khaáu tröø 632 2,000,000 133 2,000,000 KC 9901002 31-01-99 Baøn Vuoâng 80X80 632 80,196,626 155 80,196,626 KC 9901002 31-01-99 Cöûa Thoâng (762,1981) 632 29,700,000 155 29,700,000 KC 9901002 31-01-99 Gheá 1X 632 32,051,100 155 32,051,100 KC 9901002 31-01-99 Gheá Xeáp 632 106,142,762 155 106,142,762 KC 9901002 31-01-99 Vaùn saøn caêm xe 632 19,761,000 155 19,761,000 KC 9901003 31-01-99 K/c doanh thu baùn tp ( noäi ñòa ) 511 227,600,000 911 227,600,000 KC 9901003 31-01-99 K/c doanh thu baùn tp ( xuaát khaåu ) 511 99,000,000 911 99,000,000 KC 9901004 31-01-99 K/c chieát khaáu baùn tp ( noäi ñòa ) 511 400,000 521 400,000 KC 9901005 31-01-99 K/c chi phí nguyeân lieäu chính tröïc tieáp 154 134,642,438 621 134,642,438 KC 9901005 31-01-99 K/c chi phí nguyeân lieäu phuï tröïc tieáp 154 14,360,000 621 14,360,000 KC 9901006 31-01-99 K/c tieàn löông chính coâng nhaân saûn xuaát 154 26,000,000 622 26,000,000 KC 9901006 31-01-99 K/c chi phí nhaân coâng tröïc tieáp khaùc 154 4,420,000 622 4,420,000 KC 9901007 31-01-99 K/c chi phí nhaân vieân phaân xöôûng 154 520,000 627 520,000 KC 9901007 31-01-99 K/c chi phí duïng cuï saûn xuaát 154 8,000,000 627 8,000,000 KC 9901007 31-01-99 K/c chi phí khaáu hao tscñ saûn xuaát 154 16,000,000 627 16,000,000 KC 9901007 31-01-99 K/c chi phí dòch vuï mua ngoaøi saûn xuaát 154 20,000,000 627 20,000,000 KC 9901008 31-01-99 K/c gía voán haøng baùn 911 269,851,487 632 269,851,487 KC 9901009 31-01-99 K/c chi phí nhaân vieân baùn haøng 911 4,840,000 641 4,840,000 Trang 4
  5. CHÖÙNG TÖØ KÍ HIEÄU SOÁ TIEÀN LOAÏI SOÁ NGAØY DIEÃN GIAÛI TAØI KHOAÛN NÔÏ COÙ KC 9901009 31-01-99 K/c chi phí duïng cuï ñoà duøng baùn haøng 911 1,000,000 641 1,000,000 KC 9901009 31-01-99 K/c chi phí khaáu hao tscñ baùn haøng 911 4,000,000 641 4,000,000 KC 9901009 31-01-99 K/c chi phí dvuï mua ngoaøi baùn haøng 911 1,000,000 641 1,000,000 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí nhaân vieân quaûn lyù 911 9,520,000 642 9,520,000 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí vaät lieäu quaûn lyù 911 1,000,000 642 1,000,000 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí ñoà duøng vaên phoøng qlyù 911 2,000,000 642 2,000,000 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí khaáu hao tscñ quaûn lyù 911 8,000,000 642 8,000,000 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí dòch vuï mua ngoaøi quaûn lyù 911 6,800,000 642 6,800,000 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí quaûn lyù baèng tieàn khaùc 911 7,500,000 642 7,500,000 KC 9901011 31-01-99 K/c thu nhaäp töø laõi tieàn göûi 711 1,002,819 911 1,002,819 KC 9901011 31-01-99 K/c thu nhaäp do ñaàu tö vaøo ñôn vò khaùc 711 4,000,000 911 4,000,000 KC 9901012 31-01-99 K/c lôïi nhuaän T01/1999 911 16,091,332 421 16,091,332 COÄNG 2,515,397,134 2,515,397,134 NGÖÔØI GHI SOÅ KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC Trang 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản