Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

nhật ký vũ trụ của ion lặng lẽ

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

166
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp theo các tập sách Cuộc thử thách trí tuệ, thực nghiệm cuối cùng, máy thời gian, chúng tôi giới thiệu với bạn đọc ta`c phẩm Nhật ký vũ trụ của Ion lạng lẽ của Xtanixlap Lem , nhà văn Ba Lan chuyên viết truyện tưởng tưởng khoa học nổi tiếng thế giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: nhật ký vũ trụ của ion lặng lẽ

 1. NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 1 NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ Truyïån khoa hoåc viïîn tûúãng Nhaâ xuêët baãn khoa hoåc vaâ kyä thuêåt http://ebooks.vdcmedia.com
 2. XTANIXLAP LEM 2 MUÅC LUÅC LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN .................................................................................................................... 3 LÚÂI NOÁI ÀÊÌU................................................................................................................................. 5 CUÖÅC PHIÏU LÛU THÛÁ BAÃY ..................................................................................................... 7 CUÖÅC PHIÏU LÛU THÛÁ MÛÚÂI HAI ........................................................................................ 28 CUÖÅC PHIÏU LÛU THÛÁ MÛÚÂI BÖËN....................................................................................... 39 CUÖÅC PHIÏU LÛU THÛÁ HAI MÛÚI LÙM .............................................................................. 81 HAÄY CÛÁU LÊËY VUÄ TRUÅ BÛÁC THÛ NGOÃ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ.............................................. 99 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 3 LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN Tiïëp theo caác têåp saách Cuöåc thûã thaách trñ tuïå, Thûåc nghiïåm cuöëi cuâng, Maáy thúâi gian, chuáng töi giúái thiïåu vúái baån àoåc taác phêím Nhêåt kyá vuä truå cuãa Ion Lùång Leä cuãa Xtanixlap Lem, nhaâ vùn Ba Lan chuyïn viïët truyïån tûúãng tûúång khoa hoåc nöíi tiïëng thïë giúái. Cuäng nhû caác taác phêím chñnh khaác cuãa Lem - Àõa àaâng, Soliaris, Bêët khaã chiïën thùæng..., Nhêåt kyá vuä truå cuãa Ion Lùång Leä àïì cêåp àïën nhûäng vêën àïì cêëp thiïët cuãa thúâi àaåi chuáng ta, thöng qua caác dûå àoaán khoa hoåc taáo baåo vaâ nöåi dung triïët lyá sêu sùæc. Tuy nhiïn, vïì hònh thûác, Nhêåt kyá vuä truå cuãa Ion Lùång Leä laâ möåt taác phêím hïët sûác àöåc àaáo, àûúåc viïët theo thïí du kyá, vûâa mang yïëu töë haâi, vûâa mang yïëu töë viïîn tûúãng khoa hoåc. Bùçng trñ tûúãng tûúång vö cuâng phong phuá, dûåa trïn cú súã nhûäng hiïíu biïët vïì khoa hoåc kyä thuêåt vaâ vùn hoáa xaä höåi hiïån taåi, taác giaã dêîn dùæt chuáng ta theo caác chuyïën bay cuãa Ion Lùång Leä àïën vúái caác nïìn vùn minh khaác nhau trong vuä truå. Laâ saãn phêím cuãa trñ tûúãng tûúång khöng biïët àêu laâ cuâng cuãa taác giaã, caác thïë giúái àûúåc phaãn aánh àoá thêåt muön maâu muön veã, thêåm chñ coân coá veã khoá chêëp nhêån nûäa, nhûng suy cho cuâng thò àoá àïìu laâ nhûäng hïå quy chiïëu giuáp chuáng ta nhòn nhêån laåi nïìn vùn minh Traái Àêët möåt caách tónh taáo vaâ àuáng mûåc hún. Cuäng vêåy, nhûäng tònh huöëng haâi hûúác àûúåc taåo ra trong caác chuyïën bay cuãa Ion Lùång Leä khöng phaãi chó nhùçm muåc àñch giaãi thñch àún thuêìn, maâ bao giúâ cuäng gùæn liïìn vúái nhûäng hiïån tûúång xaä höåi vaâ caác biïíu hiïån têm lyá khöng lêëy gò laâm hay húám nhûng laåi khaá phöí biïën trong con ngûúâi chuáng ta, àïí qua àoá phï phaán vaâ caãnh baáo nhûäng thoái hû têåt xêëu trong àúâi söëng thûúâng ngaây (thoái àuân àêíy viïåc, sûå laäng phñ thúâi gian vaâo caác cuöåc hoåp haânh vö böí, chuã nghôa giaáo àiïìu trong khoa hoåc, tïå quan liïu, thoái nïån saách vúã v.v...). Möåt vêën àïì lúán khaác maâ taác giaã rêët quan têm, àoá laâ tïå naån sûã duång vaâ khai thaác bûâa baäi haânh tinh chuáng ta, maâ kïët quaã têët yïëu laâ sûå http://ebooks.vdcmedia.com
 4. XTANIXLAP LEM 4 huãy hoaåi vaâ ö nhiïîm möi trûúãng ngaây möåt trêìm troång, àûúåc àïì cêåp àïën vúái möåt möëi lo ngaåi xaác àaáng trong "Bûác thû ngoã cuãa Ion Lùång Leä". Chó riïng vúái phêìn naây, taác giaã àaä toã ra laâ möåt nhaâ sinh thaái hoåc ài trûúác thúâi àaåi (nïn nhúá laâ cuöën saách àûúåc viïët ra tûâ nùm 1957). Nhêåt kyá vuä truå cuãa Ion Lùång Leä, ngoaâi "Lúâi noái àêìu" vaâ "Bûác thû ngoã cuãa Ion", bao göìm caã thaãy saáu cuöåc phiïu lûu khaác nhau cuãa Ion Lùång Leä trong vuä truå. Caác cuöåc phiïu lûu àoá coá thïí noái laâ hoaân toaân àöåc lêåp àöëi vúái nhau, trong àoá "Cuöåc phiïu lûu thûá hai mûúi taám" laâ möåt chûúng khaá rùæc röëi, taác giaã kïí vïì lai lõch cuãa doâng hoå Lùång Leä vúái rêët nhiïìu chi tiïët khoá theo doäi. Xeát thêëy àoá laâ nhûäng vêën àïì khöng thêåt phuâ húåp vúái trònh àöå baån àoåc phöí thöng, nïn chuáng töi maån pheáp khöng giúái thiïåu trong lêìn xuêët baãn naây. Rêët mong àûúåc caác baån cho yá kiïën àoáng goáp. Nhaâ xuêët baãn khoa hoåc vaâ kyä thuêåt http://ebooks.vdcmedia.com
 5. NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 5 LÚÂI NOÁI ÀÊÌU Giúái thiïåu vúái àöåc giaã nhûäng àoaån trñch choån loåc trong "Nhêåt kyá vuä truå" cuãa Ion Lùång Leä, nhaâ xuêët baãn chuáng töi seä khöng phñ giêëy mûåc àïí miïu taã nhûäng ûu àiïím cuãa nhaâ thaám hiïím maâ tïn tuöíi àaä vang döåi caã hai bïn búâ daãi Ngên Haâ. Laâ möåt nhaâ du haânh vuä truå nöíi tiïëng, chó huy nhûäng chuyïën bay vuä truå daâi ngaây trong thiïn haâ, ngûúâi thúå chuyïn sùn àuöíi nhûäng ngöi sao chöíi cuâng caác thiïn thaåch, möåt nhaâ nghiïn cûáu khöng biïët mïåt moãi vaâ laâ ngûúâi àêìu tiïn khaám phaá ra taám mûúi nghòn linh ba haânh tinh, haâm tiïën sô honoris causa1 cuãa caác trûúâng àaåi hoåc töíng húåp trïn caã hai choâm Gêëu Lúán vaâ Gêëu Nhoã, höåi viïn Höåi baão vïå caác tiïíu haânh tinh vaâ cuãa nhiïìu höåi khaác nûäa, ngûúâi àaä àûúåc thûúãng huên chûúng Ngên Haâ vaâ tinh vên, Ion Lùång Leä seä tûå giúái thiïåu vïì mònh vúái àöåc giaã trong têåp "Nhêåt kyá" sùæp ra mùæt àêy, têåp nhêåt kyá seä xïëp öng ngang haâng vúái caác nhaâ hoaåt àöång quaã caãm trong quaá khûá nhû Cac Frïàïric Ierönim Munkhauden, Paven Maxlöböiniköp, Lïmuen Gulivú hay ngaâi thõ trûúãng Ancöfribac2. Toaân böå têåp "Nhêåt kyá" göìm taám mûúi baãy têåp in quarto3. Vúái caác phuå baãn (tûâ àiïín caác vò sao vaâ caác taâi liïåu minh hoaå), cuäng nhû baãn àöì cuãa caác chuyïën bay àang àûúåc möåt têåp thïí caác nhaâ baác hoåc, thiïn vùn hoåc, haânh tinh hoåc chónh lyá, vaâ vò khöëi lûúång cöng viïåc quaá lúán nïn khöng thïí súám xuêët baãn àûúåc. Xuêët phaát tûâ chöî cho rùçng, nïëu giûä trong voâng bñ mêåt nhûäng phaát minh vô àaåi cuãa Ion Lùång Leä, khöng cho àöåc giaã röång raäi biïët àïën thò thêåt laâ khöng phaãi, nïn nhaâ xuêët baãn àaä choån trong têåp "Nhêåt kyá" möåt phêìn rêët nhoã vaâ giúái thiïåu nguyïn vùnhiïåm vúái baån àoåc, khöng chuá thñch, 1 Hanoris causa (tiïëng Latinh): danh dûå - N.D 2 3 http://ebooks.vdcmedia.com
 6. XTANIXLAP LEM 6 trñch dêîn, chuá giaãi vaâ khöng coá caã phêìn tûâ àiïín caác thuêåt ngûä vuä truå. Trong cöng viïåc chuêín bõ xuêët baãn têåp "Nhêåt kyá", thûåc chêët khöng coá ai giuáp àúä töi caã; coân nhûäng ngûúâi ngùn trúã töi, töi seä khöng nïu tïn ra àêy búãi vò viïåc àoá seä töën quaá nhiïìu giêëy mûåc. Axtran Xternu Tarantöga, Giaáo sû vaån vêåt hoåc vuä truå Trûúâng Àaåi hoåc töíng húåp Phomangaut. Phomangaut, ngaây 18, Nhõp àêåp Vuä truå thûá VI. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 7 CUÖÅC PHIÏU LÛU THÛÁ BAÃY Thûá hai möìng hai thaáng tû, khi töi àang bay gêìn haânh tinh Betengêy thò bõ möåt maãnh thiïn thaåch khöng lúán hún haåt àêåu mêëy tñ xuyïn thuãng voã thaânh taâu laâm hoãng böå phêån àiïìu chónh cöng suêët àöång cú vaâ tay laái - khöng thïí àiïìu khiïín tïn lûãa àûúåc nûäa. Töi mùåc böå quêìn aáo cöng taác, chui ra ngoaâi taâu àïí sûãa chöî hoãng, nhûng thêëy ngay laâ khöng coá thïm ngûúâi giuáp thò khöng thïí naâo lùæp nöíi tay laái dûå trûäc maâ töi àaä cêín thêån mang theo. Caác cöng trònh sû àaä thiïët kïë con taâu rêët dúã: möåt ngûúâi khöng thïí möåt mònh vùån chùåt àûúåc ïcu, phaãi coá möåt ngûúâi nûäa duâng clï giûä cûáng lêëy àêìu chiïëc öëc. Thoaåt tiïn, àiïìu àoá khöng laâm töi lo lùæng cho lùæm, vaâ töi àaä mêët mêëy giúâ liïìn thûã duâng chên giûä möåt chiïëc clï, coân tay thò quay ïcu theo chiïìu ngûúåc laåi. Nhûng àaä quaá giúâ ùn trûa röìi maâ moåi cöë gùæng cuãa töi àïìu vö ñch. Àuáng luác hêìu nhû töi àaä sùæp vùån àûúåc, thò chiïëc clï tuöåt khoãi chên töi vaâ rúi vaâo khoaãng khöng vuä truå. Thïë laâ khöng nhûäng töi àaä khöng chûäa àûúåc gò maâ coân àïí mêët toi caái duång cuå quyá giaá vaâ àaânh bêët lûåc nhòn theo chiïëc clï àang bay ngaây caâng xa, ngaây möåt nhoã dêìn trïn nïìn trúâi àêìy sao. Möåt luác sau chiïëc clï bay voâng laåi theo möåt quyä àaåo hònh elip deåt, nhûng mùåc duâ àaä trúã thaânh vïå tinh cuãa con taâu, noá vêîn khöng chõu bay gêìn laåi àuã àïí cho töi coá thïí vúái tay toám lêëy. Töi quay vaâo trong taâu, ùn uöëng qua loa röìi ngöìi ngêîm nghô xem laâm caách naâo àïí thoaát khoãi tònh traång phiïìn toaái àoá. Trong khi êëy con taâu vêîn tiïëp tuåc bay theo àûúâng thùèng vúái töëc àöå ngaây möåt tùng, búãi caác maãnh thiïn thaåch khöën naån kia laâm taâu cuãa töi hoãng mêët caã böå phêån àiïìu chónh cöng suêët. Thûåc ra, trïn àûúâng bay khöng coá möåt vêåt thïí vuä truå naâo, nhûng khöng leä laåi àïí cho chuyïën bay cûá muâ quaáng keáo daâi vônh viïîn nhû vêåy.Thoaåt àêìu töi coân kòm àûúåc cún giêån, song khi ùn trûa xong ài rûãa baát, töi phaát hiïån laâ àöång cú nguyïn tûã noáng rûåc lïn do quaá taãi http://ebooks.vdcmedia.com
 8. XTANIXLAP LEM 8 àaä laâm hoãng mêët cuãa töi miïëng thõt boâ ngon nhêët maâ töi àïí daânh trong tuã laånh cho bûäa ùn ngaây chuã nhêåt; trong möåt thoaáng töi mêët tûå chuã vaâ tuön ra nhûäng lúâi chûãi ruãa cay àöåc, àêåp vúä mêët möåt söë baát àôa. Laâm thïë thò quaã laâ chùèng thöng minh gò, nhûng noá cuäng giuáp töi ñt nhiïìu truát vúåi nöîi bûåc trong loâng. Thïm vaâo àoá, miïëng thõt boâ töi vûát ra ngoaâi khoang taâu àaáng leä ra phaãi bay vaâo vuä truå thò laåi nhû khöng muöën xa con taâu maâ xûá xoaáy voâng quanh noá nhû möåt vïå tinh nhên taåo thûá hai, vaâ cûá mûúâi möåt phuát böën giêy laåi gêy ra hiïån tûúång nhêåt thûåc ngùæn nguãi. Àïí cho thêìn kinh àûúåc thû giaän, töi ngöìi lò cho àïën töëi, tñnh toaán caác phêìn tûã chuyïín àöång cuãa noá cuâng àöå sai lïåch cuãa quyä àaåo do chuyïín àöång cuãa chiïëc clï töi àaánh rúi gêy nïn. Töi tñnh ra laâ saáu triïåu nùm nûäa miïëng thõt boâ seä àuöíi kõp chiïëc clï, quay xung quanh taâu vúái möåt quyä àaåo troân röìi sau àoá seä bay vûúåt ài. Mïåt moãi vò nhûäng tñnh toaán, töi ài nùçm nguã. Nûãa àïm töi coá caãm giaác nhû coá ai àoá tuám lêëy vai töi maâ lay. Töi múã mùæt vaâ thêëy möåt ngûúâi àûúng cuái xuöëng bïn giûúâng, mùåt cuãa anh ta nom rêët quen mùåc duâ töi khöng thïí hiïíu àûúåc ngûúâi àoá laâ ai. - Naây cêåu, dêåy thöi, - anh ta noái, - vaâ cêìm lêëy clï. Chuáng ta ra ngoaâi vùån chùåt laåi tay laái ài. - Naây anh baån, thûá nhêët, töi vúái anh chûa quen nhau àïën mûác anh coá thïí ùn noái suöìng saä vúái töi, - töi traã lúâi, - thûá hai, töi biïët chùæc chùæn khöng coá anh úã àêy. Töi úã möåt mònh trïn con taâu naây àaä hai nùm röìi, chùèng laâ töi bay tûâ Traái Àêët túái choâm sao Kim Ngûu maâ. Vò thïë chùæc laâ töi mú thêëy anh àêëy thöi. Nhûng hùæn vêîn tiïëp tuåc laåy töi dêåy, laãi nhaãi àoâi töi phaãi lêåp tûác ài tòm duång cuå vúái hùæn. - Àöì ngöëc, - töi khoaát tay, bùæt àêìu thêëy bûåc doåc vò súå laâ cuöåc caäi coå trong giêëc mú seä laâm töi tónh dêåy. Maâ theo kinh nghiïåm, töi biïët rùçng sau khi àöåt nhiïn thûác giêëc nhû vêåy töi seä rêët khoá nguã laåi. - Töi khöng ài àêu caã, vö ñch thöi. Caái öëc àûúåc xiïët laåi trong giêëc mú khöng thïí thay àöíi àûúåc gò trong thûåc taåi àêu. Tan hay biïën ngay ài höå cho töi nhúâ, khöng töi àïën thûác dêåy mêët. http://ebooks.vdcmedia.com
 9. NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 9 - Nhûng cêåu coá nguã àêu, xin thïì vúái cêåu nhû vêåy! - caái boáng ma bûúáng bónh kïu lïn. - Cêåu khöng nhêån ra túá sao? Nhòn laåi xem! Vûâa noái hùæn vûâa lêëy ngoán tay chaåm vaâo hai caái muån coác lúán tröng nhû hai höåt àêåu úã maá traái cuãa hùæn. Theo baãn nùng töi vöåi súâ lïn mùåt, vò trïn maá töi, cuäng àuáng úã chöî àoá, coá hai caái muåc coác hïåt nhû vêåy. Ngay lêåp tûác töi hiïíu taåi sao caái ngûúâi trong mú naây laåi tröng coá veã quen thïë: hùæn giöëng töi nhû hai gioåt nûúác mùæt. - Àïí töi yïn naâo! - Töi kïu lïn vaâ nhùæm mùæt laåi, chó súå mònh thûác dêåy. - Nïëu nhû cêåu àuáng laâ túá thò quaã tònh túá chùèng viïåc gò phaãi noái nùng lõch sûå vúái cêåu caã, àöìng thúâi àiïìu àoá cuäng chûáng toã thûåc tïë cêåu khöng töìn taåi. Sau àoá töi giúã mònh sang phña bïn kia, keáo chùn chuâm kñn àêìu. Töi vêîn nghe thêëy hùæn lêím bêím gò àoá, noái töi laâ ngöëc nghïëch; vaâ cuöëi cuâng, thêëy töi vêîn khöng phaãn ûáng gò caã, hùæn kïulïn: - Röìi cêåu seä phaãi höëi hêån, àöì ngöëc aå! Röìi cêåu seä phaãi tin rùçng àêy hoaân toaân khöng phaãi laâ nùçm mú, nhûng luác àoá thò àaä muöån röìi. Töi khöng theâm nhuác nhñch. Buöíi saáng, khi múã mùæt tónh dêåy, töi lêåp tûác nhúá ngay laåi giêëc mú kò quùåc töëi qua. Töi ngöìi trïn giûúâng vaâ ngêîm nghô, thêëy àêìu oác con ngûúâi àuâa cúåt thêåt laå vúái chñnh noá: trong tònh traång cêëp thiïët khöng thïí trò hoaän àûúåc, khi trong taâu khöng coân coá möåt ai nûäa, töi àaä tûå phên thên trong giêëc mú àïí mong thoaát khoãi hiïím hoaå. Sau bûäa saáng, töi phaát hiïån ra laâ qua möåt àïm con taâu àaä tùng töëc àöå túái möåt mûác àaáng kïí. Töi bùæt àêìu luåc loåi thû viïån trïn taâu, tòm trong saách hûúáng dêîn möåt lúâi khuyïn coá thïí giuáp ñch cho töi trong tònh traång bïë tùæc naây, nhûng khöng tòm àûúåc gò caã. Töi beân traãi ra baân têëm baãn àöì sao vaâ trong aánh saáng phaãn chiïëu tûâ haânh tinh Betengêy úã ngay caånh maâ thónh thoaãng laåi bõ miïëng thõt boâ bay quanh con taâu che lêëp, töi cöë tòm xem gêìn àêy coá xûá súã cuãa möåt nïìn vùn minh vuä truå naâo maâ cû dên trïn àoá coá thïí giuáp àúä töi àûúåc chùng. Nhûng àêy laâ möåt vuâng cûåc kò hoang vùæng trong vuä truå, caác con taâu qua àoá àïìu bay traánh saáng möåt bïn nhû laâ möåt khu vûåc hïët sûác nguy hiïím -úã àêy thûúâng coá caác vuâng xoaáy hêëp http://ebooks.vdcmedia.com
 10. XTANIXLAP LEM 10 dêîn cûåc maånh vaâ bñ hiïím vúái töíng söë ghi àûúåc laâ möåt trùm böën mûúi baãy con, maâ àïí giaãi thñch sûå töìn taåi cuãa chuáng ngûúâi ta àaä àïì ra saáu lñ thuyïët thiïn vùn khaác nhau. Lõch chó dêîn cho caác nhaâ du haânh vuä truå khuyïn laâ nïn traánh xa chuáng vò khöng thïí tñnh trûúác àûúåc hêåu quaã cuãa caác hiïåu ûáng tûúng taác coá thïí gêy ra khi con taâu sa vaâo vuâng xoaáy êëy, àùåc biïåt laâ luác vêån töëc cuãa taâu quaá cao. Nhûng töi bêët lûåc. Töi chó tñnh àûúåc laâ taâu cuãa töi seä sa vaâo ròa vuâng xoaáy thûá nhêët vaâo luác mûúâi möåt giúâ, vaâ vò thïë töi vöåi vaâng chuêín bõ bûäa saáng àïí khoãi phaãi àoái buång maâ vêåt löån vúái hiïím nguy. Töi vûâa lau xong caái àôa ùn cuöëi cuâng thò con taâu bùæt àêìu chao àaão tûá tung; nhûäng àöì vêåt khöng àûúåc cöë àõnh chûåat thò bay loaån xaå tûâ tûúâng bïn naây sang tûúâng bïn kia. Töi khoá nhoåc lêìn túái chöî ghïë baânh, ngöìi xuöëng vaâ buöåc chùåt mònh vaâo àêëy; khi con taâu bõ lùæc lû dûä hún, töi chúåt nhêån thêëy nhû coá möåt maân sûúng maâu tñm nhaåt che phuã phêìn taâu àöëi diïån, vaâ úã àoá coá hònh ngûúâi lúâ múâ mùåc taåp dïì àûúng luái huái giûäa böìn rûãa mùåt vaâ tuã bïëp àiïån. Ngûúâi àoá àöí baát trûáng àaä àaánh kyä vaâo chaão raán, ngûúác mùæt chùm chuá nhòn töi nhûng khöng coá veã gò laâ ngaåc nhiïn, röìi aão aãnh àoá lùæc lû vaâ biïën mêët. Töi àûa tay duåi mùæt. Têët nhiïn, chó coá mònh töi trïn taâu, vaâ töi coi àêëy chùèng qua laâ vò àêìu oác taåm thúâi muå mêîm ài maâ nhòn ra thïë thöi. Töi vêîn ngöìi yïn trong ghïë nhû trûúác, àuáng hún laâ cuâng nhaãy chöìm chöìm vúái noá, vaâ chúåt töi hiïíu ra àêëy hoaân toaân khöng phaãi laâ aão aãnh. Khi cuöën "Thuyïët tûúng àöëi töíng quaát" daây cöåp bay ngang qua chiïëc ghïë töi ngöìi, töi cöë tòm caách bùæt lêëy noá àïën lêìn thûá tû thò töi chöåp àûúåc. Giúã cuöën saách nùång trõch trong àiïìu kiïån nhû töi hiïån giúâ thêåt laâ khoá khùn - möåt baân tay khöíng löì naâo àoá àûúng vêìn chúi con taâu, noá lùæc lû nhû thùçng say rûúåu. Nhûng röìi töi cuäng tòm àûúåc trang cêìn thiïët. Trang naây noái vïì möåt hiïån tûúång àùåc biïåt goåi laâ xoaáy thúâi gian, tûác laâ hiïån tûúång vectú thúâi gian bõ uöën cong úã trong phaåm vi cuãa caác trûúâng hêëp dêîn cûúâng àöå maånh; hiïån tûúång naây coá thïí dêîn túái viïåc thúâi gian bõ quay ngûúåc trúã laåi vaâ gêy ra hiïån tûúång goåi laâ nhên àöi hiïån taåi. Vuâng xoaáy maâ con taâu cuãa töi àûúng lao qua khöng phaãi laâ loaåi cûåc maånh. Töi biïët, nïëu nhû töi http://ebooks.vdcmedia.com
 11. NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 11 quay àûúåc muäi con taâu duâ chó möåt chuát thöi vïì phña cûåc Thiïn Haâ, töi seä àêm vaâo caái goåi laâ vortex gravitatiosus Pincken bachii(1) úã àoá hiïån tûúång nhên àöi, thêåm chñ nhên ba hiïån taåi diïîn ra nhiïìu lêìn. Thûåc ra tay laái khöng coân taác duång nûäa, nhûng töi vêîn chui vaâo khoang àöång cú vaâ loay hoay úã àoá cho àïën khi àöíi àûúåc hûúáng bay cuãa con taâu ài möåt chuát. Cöng viïåc naây ngöën cuãa töi mêët mêëy tiïëng. Kïët quaã vûúåt quaá sûác mong àúåi. Con taâu rúi vaâo àuáng trung têm vuâng xoaáy vaâoquaäng nûãa àïm. Noá rung bêìn bêåt, caác khúáp nöëi rñt lïn ken keát. Töi súå con taâu khonog coân àûúåc nguyïn veån, song noá àaä vûúåt qua thûã thaách möåt caách quang vinh, vaâ khi noá laåi loåt vaâo trong loâng vuä truå tônh lùång, töi tûâ khoang maáy bûúác ra vaâ thêëy ngay chñnh baãn thên mònh àang nguã ngon laânh trïn giûúâng. Töi hiïíu àoá chñnh laâ töi cuãa ngaây höm trûúác, tûác laâ cuãa àïmthûá hai. Khöng suyb ngêîm lêu la vïì khña caånh triïët hoåc cuãa hiïån tûúång àöåc àaáo naây, töi lêåp tûác lay vai keã àang nguã, yïu cêìu hùæn dêåy ngay tùæp lûå, - búãi töi khöng biïët caái daång töìn taåi höm thûá hai naây seä keáo daâi bao lêu trong caái ngaây thûá ba töi àûúng söëng àêy, vò vêåy chuáng töi cêìn phaãi caâng nhanh caâng töët ra ngay phña ngoaâi taâu àïí sûãa chûäa tay laái. Nhûng caái keã àûúng nguã êëy chó heá coá möåt mùæt vaâ tuyïn böë laâ hùæn khöng muöën töi suöìng saä cêåu túá vúái hùæn vaâ rùçng töi chó laâ ngûúâi trong giêëc mú cuãa hùæn maâ thöi. Töi söët ruöåt lay goåi hùæn nhûng vö ñch, duäng vuä lûåc keáo hùæn ra khoãi giûúâng cuäng vö hiïåu. Hùæn giaäy giuåa, bûúáng bónh nhùæc ài nhùæc laåi àêëy laâ do hùæn nùçm mú maâ thöi; töi chûãi ruãa thò hùæn giaãng giaãi lögic vúái töi rùçng hùæn seä khöng ài àêu caã vò caái öëc àûúåc xiïët laåi trong cún mï thûåc tïë khöng thïí naâo giûä chùåt tay laái àûúåc. Töi thïì laâ hùæn nhêìm àêëy, röìi van xin, röìi chûãi ruãa, song àïìu vö ñch; thêåm chñ töi giú caái muån coác ra cuäng khöng thuyïët phuåc àûúåc hùæn tin lúâi töi noái. Hùæn quay lûng laåi phña töi vaâ ngaáy khoâ khoâ. Töi ngöìi vaâo ghïë àïí coá thïí bònh têm suy nghô vïì hoaân caãnh hiïån taåi. Töi àaä hai lêìn traãi qua caãnh naây, möåt lêìn laâ höm thûá hai, úã vaâo àõa võ cuãa caái tay àang nguã kia, vaâ lêìn naây laâ vaâo ngaây thûá http://ebooks.vdcmedia.com
 12. XTANIXLAP LEM 12 ba, úã cûúng võ laâ ngûúâi àaánh thûác hùæn dêåy nhûng vö hiïåu. Töi ngaây thûá hai khöng tin vaâo hiïån tûúång phiïn baãn laâ coá thûåc, coân töi ngaây thûá ba thò àaä biïët roä laâ coá hiïån tûúång àoá. Àêëy chñnh laâ voâng xoaáy àún giaãn nhêët cuãa thúâi gian. Laâm gò bêy giúâ, laâm thïë naâo àïí chûäa tay laái àêy? Vò rùçng caái thùçng töi thûá hai vêîn tiïëp tuåc nguã, maâ nhû töi nhúá thò àïm höm àoá töi nguã rêët ngon möåt maåch cho àïën saáng, nïn töi hiïíu laâ coá cöë àaánh thûác hùæn dêåy nûäa cuäng vö ñch. Baãn àöì haânh trònh baáo cho töi biïët laâ trûúác mùæt coân nhiïìu vuâng xoaáy hêëp dêîn hún nûäa, vaâ töi coân coá thïí hy voång vaâo hiïån tûúång nhên àöi hiïån taåi trong nhûäng ngaây túái. Töi àaä àõnh viïët sùén cho mònh möåt bûác thû vaâ lêëy kim gùm noá vaâo göëi àïí caái thùçng töi ngaây thûá hai kia khi thûác dêåy coá thïí têån mùæt tin rùçng giêëc mú àoá chñnh laâ hiïån thûåc. Nhûng töi chûa kõp ngöìi vaâo baân vaâ cêìm lêëy buát thò coá tiïëng gò rñt lïn êìm êìm trong khoang maáy, töi vöåi àêm böí vaâo àoá vaâ cho àïën saáng phaãi lêëy nûúác tûúái cho loâ phaãn ûáng nguyïn tûã bõ noáng quaá àöå; coân thùçng töi ngaây thûá hai vêîn nguã ngon laânh thónh thoaãng laåi choáp cheáp miïång laâm töi rêët caáu. Vûâa àoái laåi vûâa mïåt vò köng àûúåc chúåp mùæt, töi bùæt tay vaâo chuêín bõ bûäa saáng. Vaâ àuáng luác töi vûâa lau khö nhûäng chiïëc àôa thò con taâu laåi ài vaâo möåt vuâng xoaáy múái. Töi nhòn thêëy caái thùçng töi ngaây thûá hai, thêëy hùæn ngú ngaác nhòn töi, ngûúâi hùæn bõ buöåc chùåt vaâo ghïë baânh, trong khi àoá thò töi àang raán trûáng. Sau àoá con taâu giêåt maånh möåt caái laâm töi mêët thùng bùçng, töëi sêìm mùåt muäi vaâ ngaä nhaâo xuöëng. Tónh dêåy, töi thêëy mònh nùçm trïn saân giûäa àöëng baát àôa vúä vaâ möåt àöi chên cuãa ai àoá àûáng saát ngay mùåt töi. - Àûáng lïn naâo, - hùæn vûâa noái vûâa àúä töi dêåy. - Cêåu khöng bõ bûúu àêìu chûá? - Khöng, - töi traã lúâi vaâ chöëng tay xuöëng saân; àêìu oác töi quay cuöìng. - Cêåu laâ cuãa ngaây naâo trong tuêìn? - Thûá ta. Ta ài thöi, phaãi chûäa tay laái nhanh lïn, khöng nïn boã phñ thúâi gian... http://ebooks.vdcmedia.com
 13. NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 13 - Thïë coân caái tay cuãa ngaây thûá hai àêu? - Töi hoãi. - Hùæn ta khöng coân nûäa, maâ coá leä chñnh laâ cêåu bêy giúâ àêëy. - Sao laåi laâ túá àûúåc? - Thïë àêëy, àïm thûá hai sang ngaây thûá ba thò ngûúâi cuãa ngaây thûá hai àaä thaânh ngûúâi cuãa ngaây thûá ba röìi, vaâ cûá thïë tiïëp tuåc... - Túá khöng hiïíu! - Cuäng chùèng sao, do chûa quen àêëy thöi. Naâo, ta ài nhanh, àûâng mêët thúâi gian nûäa! - Ngay bêy giúâ, - töi àaáp nhûng vêîn khöng àûáng dêåy. - Höm nay laâ thûá ba. Nïëu cêåu laâ cuãa ngaây thûá tû vaâ cho túái phuát naây cuãa ngaây thûá tû maâ tay laái vêîn chûa àûúåc, coá nghôa laâ àiïìu gò àêëy àaä ngùn túã chuáng ta laâm viïåc àoá; nïëu khöng thò ngaây thûá tû cêåu àaä khöng phaãi thuyïët phuåc túá àïí túái cuâng vúái cêåu chûäa noá vaâo ngaây thûá ba. Coá leä töët hún chùèng cêìn phaãi maåo hiïím chui ra ngoaâi laâm gò? - Vúá vêín! - Hùæn kïu lïn. - Nghe àêy, túá thuöåc vaâo ngaây thûá tû, cêåu thuöåc thûá ba, coân vïì phêìn con taâu thò túái cho laâ noá göìm nhiïìu lúáp, tûác laâ coá chöî noá thuöåc thûá ba, coá chöî thuöåc thûá tû vaâ thïí úã möåt vaâi chöî naâo àoá noá thuöåc thûá nùm. Chùèng qua àoá laâ thúâi gian bõ xaáo tröån khi con taâu ài xuyïn qua trûúâng xoaáy. Nhûng caái àoá thò coá quan hïå gò àïën chuáng ta cú chûá, nïëu nhû chuáng ta göìm hai ngûúâi, coá nghôa laâ chuáng ta coá khaã nùng chûäa àûúåc tay laái, àuáng khöng naâo? - Khöng, cêåu noái khöng àuáng, - töi caäi laåi. - Nïëu nhû vaâo ngaây thûá tû, tûác laâ ngaây cêåu àûúng söëng sau khi àaä söëng qua ngaây thûá ba, túá xin nhùæc laåi, nïëu nhû vaâo ngaây thûá tû maâ tay laái vêîn hoãng, thò tûâ àoá ruát ra kïët luêån laâ ngaây thûá ba noá àaä khöng àûúåc sûäa chûäa, búãi vò bêy giúâ laâ ngaây thûá ba vaâ nïëu nhû choác nûäa túá vúái cêåu chûäa àûúåc noá, thò thúâi àiïím àoá àöëi vúái cêåu àaä laâ quaá khûá, vaâ nhû thïë thò chùèng coân gò àïí maâ chûäa nûäa. Vò... - Vò cêåu bûúáng bónh nhû lûâa êëy! - hùæn gaâo lïn. - Cêåu seä coân phaãi höëi hêån vúái caái thoái ngu ngöëc cuãa cêåu! Túá chó coá möåt àiïìu an http://ebooks.vdcmedia.com
 14. XTANIXLAP LEM 14 uãi: khi cêåu söëng àïën ngaây thûá tû cêåu cuäng seä phaát àiïn lïn nhû túá vò caái thoái bûúáng bónh xuêín ngöëc cuãa baãn thên. - êëy, khoan àaä! - Töi kïu lïn. - Phaãi chùng coá nghôa laâ thûá tû, khi trúã thaânh cêåu, túái laåi caâng seä phaãi thuyïët phuåc caái thùçng túá ngaây thûá ba àuáng nhû cêåu thuyïët phuåc túái bêy giúâ, chó coá àiïìu laâ moåi caái seä ngûúåc laåi, tûác laâ cêåu seä laâ túá coân seä laâ cêåu chûá gò? Túá hiïíu röìi! Ra yá nghôa cuãa caái voâng xoaáy thúâi gian laâ thïë àêëy! Chúâ tñ, túá ài ngay, ài ngay àêy, túá hiïíu röìi... Nhûng töi chûa kõp rúâi saân àûáng dêåy thò taâu cuãa chuáng töi laåi rúi vaâo vuâng xoaáy múái, möåt sûác maånh vö hònh àaáng súå eáp dñnh chuáng töi lïn trêìn. Taâu tiïëp tuåc xoác vaâ lùæc maånh suöët caã àïm thûá ba sang ngaây thûá tû. Khi trong taâu àaä trúã nïn ïm hún, cuöën "Thuyïët tûúng àöëi töíng quaát" àang bay loaån xaå trong cabin böîng giaáng maånhvaâo àêìu laâm töi bêët tónh nhên sûå. Múã mùæt, töi thêëy xung quanh ngöín ngang àoá. Töi vuâng dêåy, dûång hùæn ta lïn vaâ baão: - Àûáng lïn naâo! Cêåu khöng bõ bûúu àêìu chûá? - Khöng, - hùæn ta múã mùæt ra vaâ traã lúâi. - Cêåu laâ cuãa ngaây naâo trong tuêìn? - Thûá tû. Ta ài thöi, phaãi chûäa tay laái nhanhlïn, khöng nïn boã phñ thúâi gian. - Thïë coân caái tay cuãa ngaây thûá hai àêu? - Hùæn ta hoãi vaâ ngöìi dêåy. Dûúái mùæt hùæn ta coá möåt vïët bêìm tñm. - Hùæn ta khöng coân nûäa, - töi traã lúâi. - Maâ coá leä chñnh laâ cêåu bêy giúâ àêëy. - Sao laåi laâ túá àûúåc? - Thïë àêëy, àïm thûá hai sang ngaây thûá ba thò ngûúâi cuãa ngaây thûá hai àaä trúã thaânh ngûúâi cuãa ngaây thûá ba röìi, vaâ cûá thïë tiïëp tuåc... - Túá khöng hiïíu! - Cuäng chùèng sao, do chûa quen àêëy thöi. Naâo, ta di nhanh, àûâng mêët thúâi gian nûäa! http://ebooks.vdcmedia.com
 15. NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 15 Vûâa noái, töi vûâa àûa mùæt nhòn quanh cöë tòm duång cuå. - Ngay bêy giúâ, - hùæn traã lúâi thuãng thùèng, thêåm chñ khöng buöìn àöång àêåy ngoán tay nûäa. - Höm nay laâ thûá ba. Nïëu cêåu laâ cuãa ngaây thûá tû vaâ cho túái phuát naây cuãa ngaây thûá tû maâ tay laái vêîn chûa chûäa àûúåc, coá nghôa laâ àiïìu gò àêëy àaä ngùn trúã chuáng ta laâm viïåc àoá; nïëu khöng thò ngaây thûá tû cêåu àaä khöng phaãi thuyïët phuåc túá dïí túá cuâng vúái caåu chûäa noá vaâo ngaây thûá ba. Coá leä töët hún chùèng cêìn maåohiïím chui ra ngoaâi laâm gò? - Vúá vaän, - töi gaâo lïn, giêån söi caã maáu. - Nghe àêy, túá thuöåc vaâo ngaây thûá tû, cêåu thuöåc thûá ba... Chuáng töi bùæt àêìu chûãa nhau, àöíi vai cho nhau. Quaã thûåc, hùæn àaä laâm cho töi phaát àiïn lïn vò hùæn cûá khùng khùng khöng chõu ài vúái töi chûäa tay laái, duâ töi àaä cöë tònh goåi hùæn laâ àöì con lûâa bûúáng bónh. Vaâ cuöëi cuâng khi töi thuyïët phuåc àûúåc hùæn thò chuáng töi laåi sa vaâo vuâng xoaáy hêëp dêîn tiïëp theo. Töi toaát möì höi laånh vúái yá nghô laâ giúâ coá leä chuáng töi seä quanh quêín maäi maäi trong caái voâng xoaáy thúâi gian naây nhû trong möåt chiïëc löìng. Nhûng may sao, àiïìu àoá àaä khöng xaãy ra. Khi sûác eáp àaä yïëu ài àuã àïí cho töi àûáng dêåy àûúåc, töi laåi chó coân möåt mònh trong cabin. Chùæc laâ caái ngaây thûá ba coá tñnh chêët cuåc böå bõ mùæt keåt trong vuâng hû khöng êëy àaä biïën mêët, vônh viïîn trúã thaânh quaá khûá röìi. Töi lêåp tûác ngöìi vaâo tra baãn àöì tòm möåt vuâng xoaáy naâo àoá kha khaá hún maâ töi coá thïí àûa taâu vaâo hoâng gêy ra möåt hiïån tûúång uöën cong thúâi gian àïí kiïëm ngûúâi giuáp töi chûäa laåi taâu. Cuöëi cuâng töi cuäng tòm àûúåc möåt vuâng coá veã nhiïìu hûáa heån vaâ khoá nhoåc àiïìu chónh hûúáng cuãa caác àöång cú àïí laái con taâu cho noá cùæt àûáng trung têm cuãa vuâng àoá. Thêåt ra, cêëu hònh cuãa vuâng xoaáy naây, nhû baãn àöì chó dêîn cho thêëy, rêët àùåc biïåt - noá coá hai têm àiïím nùçm saát caånh nhau. Nhûng töi àaä quaá thêët voång nïn cuäng chùèng buöìn chuá yá àïën àõa àiïím dõ thûúâng êëy nûäa. Sau mêëy giúâ liïìn luái huái úã trong khoang maáy, tay bï bïët dêìu múä, töi àõnh ài rûãa raáy vò chùèng coân mêëy chöëc nûäa con taâu seä ài vaâo vuâng xoaáy thúâi gian. Nhûng cûãa phoâng tùæm àoáng chùåt. Tûâ http://ebooks.vdcmedia.com
 16. XTANIXLAP LEM 16 trong àêëy voång ra nhûäng tiïëng gò àoá nghe nhû coá ai àang suác miïång. - Ai úã trong àoá thïë? Töi ngaåc nhiïn hoãi. - Töi, - tiïëng àaáp tûâ bïn trong voång ra. - Töi laâ ai múái àûúåc chûá? - Ion Lùång Leä. - Cuãa ngaây thûá mêëy? - Thûá saáu. Cêåu cêìn gò? - Muöën rûãa tay... - töi àaáp qua loa, àêìu oác cùng ra suy nghô: bêy giúâ laâ töëi thûá tû, hùæn ta thuöåc ngaây thûá saáu, coá nghôa laâ vuâng xoaáy hêëp dêîn maâ con taâu àêm vaâo àaä uöën cong thúâi gian tûâ thûá saáu vïì thûá tû, nhûng töi khöng taâi naâo àoaán trûúác àûúåc àiïìu gò seä xaãy ra tiïëp theo trong loâng vuâng xoaáy. Töi àùåc biïåt bùn khoùn khöng hiïíu caái tay thûá nùm lêín àêu? Thùçng töi ngaây thûá saáu trong khi àoá vêîn khöng chõu múã cûãa buöìng tùæm cho töi vaâo, hùæn tiïëp tuåc laâm gò trong àoá, mùåc duâ töi ra sûác goä cûãa. - Thöi àûâng coá suác miïång nûäa! - Cuöëi cuâng töi khöng coân kiïn nhêîn àûúåc nûäa, gaâo lïn. - Möîi phuát luác naây àïìu quyá, ra ài thöi, chuáng ta ài chûäa tay laái naâo? - Àïí laâm viïåc àoá túá khöng cêìn cho cêåu àêu, - hùæn traã lúâi möåt caách thúâ ú. - Caái tay thûá nùm úã àêu àêy thöi, cêåu ài vúái hùæn êëy... - Coân tay thûá nùm naâo nûäa? Khöng thïí nhû vêåy àûúåc... - Coá leä túá hiïíu hún cêåu laâ coá thïí hay khöng chûá. Túá laâ cuãa ngaây thûá saáu, vò thïë chùæc chùæn túá àaä söëng qua caái ngaây thûá tû cuãa cêåu vaâ ngaây thûá nùm cuãa hùæn ta... Caãm thêëy choáng mùåt, töi rúâi khoãi cûãa nhaâ tùæm vaâ quaã thêåt nghe thêëy coá tiïëng àöång trong cabin: coá möåt ngûúâi àang àûáng àoá, cuái xuöëng löi hoâm duång cuå tûâ dûúái gêìm giûúâng ra. - Cêåu thuöåc ngaây thûá nùm haã? - Töi kïu lïn, chaåy xöåc vaâo phoâng. http://ebooks.vdcmedia.com
 17. NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 17 - Phaãi, - hùæn ta àaáp. - Phaãi..., giuáp túá caái naâo... - Thïë liïåu chuáng mònh coá chûäa àûúåc tay laái khöng? - Töi hoãi hùæn ta khi chuáng töi cuâng löi tuái duång cuå úã dûúái gêìm giûúâng ra. - Túá khöng biïët, chó biïët àïën thûá nùm thò noá vêîn chûa chûäa àûúåc. Cêåu hoãi caái tay ngaây thûá saáu êëy... ûâ phaãi, coá thïë maâ töi khöng nghô ra! Töi chaåy vuâ laåi chöî cûãa buöìng tùæm. - Naây, thûá saáu úi! Tay laái àaä chûäa xong chûa?... - Thûá saáu thò chûa. - Taåi sao? - Taåi vò, - hùæn ta vûâa àaáp vûâa múã caánh cûãa. Àêìu hùæn ta quêën möåt chiïëc khùn mùåt, hùæn ta aáp lûúäi dao vaâo traán cöë giûä cho möåt caái bûúáu to dïî bùçng quaã trûáng khoãi sûng thïm nûäa. Thùçng töi ngaây thûá nùm luác àoá cuäng ài laåi chöî chuáng töi, tay vêîn cêìm tuái duång cuå. Hùæn ta dûâng laåi bïn töi bònh thaãn vaâ chùm chuá ngùæm nghña naån nhên àûúng àûa caánh tay coân raãnh àùåt lo thuöëc cao lïn giaá. Chñnh caái tiïëng oâng oåc cuãa loå thuöëc àoá laâm töi tûúãng laâ coá ngûúâi suác miïång. - Caái gò nïån vaâo àêìu cêåu thïë? - Töi hoãi veã thöng caãm. - Khöng phaãi caái gò, maâ laâ ai. Tay ngaây chuã nhêåt àêëy. - Chuã nhêåt aâ? Sao laåi thïë... Khöng thïí thïë àûúåc! - Chuyïån löi thöi lùæm... - Kïå noá! Mau ra ngoaâi taâu ài, coá thïí vêîn coân kõp àêëy! - Tay ngaây thûá nùm quay sang töi noái. - Nhûng taâu sùæp ài vaâo vuâng xoaáy röìi, - töi àaáp. - Möåt cuá xoác coá thïí neám chuáng ta vaâo khöng gian, thïë laâ toi àúâi... - Àûâng coá noái xuêín, - tay ngaây thûá nùm gaåt phùæt. - nïëu nhû àaä coá cêåu thûá saáu naây thò nghôa laâ khöng coá chuyïån gò xaãy ra vúái chuáng ta caã. Höm nay múái laâ thûá nùm. - Thûá tû chûá! - Töi phaãn àöëi. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. XTANIXLAP LEM 18 - Cuäng àûúåc, duâ sao thò ngaây thûá saáu túá vêîn coân söëng. Cêåu cuäng thïë. - Chuáng ta maâ laâ hai chùèng qua chó laâ tûúãng tûúång thöi, - töi nhêån xeát. - Thûåc ra chó coá mònh túá, coá caái laâ thuöåc vïì nhûäng ngaây khaác nhau trong tuêìn. - Thöi àûúåc, thöi àûúåc. Múã cûãa taâu ra... Nhûng hoáa ra chó coá möåt böå quêìn aáo cöng taác cho hai àûáa chuáng töi. Nghôa laâ chuáng töi khöng thïí cuâng ra ngoaâi taâu möåt luác àûúåc, kïë hoaåch sûãa chûäa tay laái thïë laâ phaá saãn. - Öi, quyã tha ma bùæt cho röìi! - Töi tûác giêån kïu lïn vaâ neám caái tuái duång cuå ài. - Leä ra phaãi mùåc sùén quêìn aáo vaâ khöng cúãi ra múái phaãi. Túá khöng kõp nghô àïën àiïìu àoá, nhûng khöng cêåu, cêåu thuöåc ngaây thûánùm, cêåu phaãi nghô ra múái phaãi chû? - Chñnh tay thûá saáu tûúác quêìn aáo cuãa túá. - Luác naâo? Sao laåi thïë àûúåc? - Ï, cêåu viïët thò coá àïí laâm gò, - hùænnhuán vai vaâ quay lûng ài vaâo trong cabin. Khöng thêëy caái tay thûá saáu úã trong àoá. Töi ngoá vaâo buöìng tùæm: tröëng khöng. - Tay thûá saáu àêu röìi nhó? - Töi kinh ngaåc hoãi. Thûá nùm cêín thêån lêëy dao àêåp trûáng vaâ boã vaâo chaão múä àûúng söi. - Coá leä hùæn nùçm àêu àoá úã khu vûåc thûá baãy röìi, - hùæn traã lúâi thaãn nhiïn, tay vêîn nhanh nheån àaão trûáng giöëng nhû toi vêîn thûúâng laâm. - Thöi, xin löîi cêåu ài,- töi phaãn àöëi, - cêåu àaä cheán suêët cuãa mònh ngaây thûá tû röìi, cêåu khöng coá quyïìn ùn lêìn thûá hai trong ngaây thûá tû nûäa. - Khêíu phêìn dûå trûä àoá laâ cuãa caã túá lêîn cuãa cêåu, - hùæn thaãn nhiïn àaáp, lêëy dao àaão miïëng trûáng traáng bõ xeám möåt bïn ròa. - Túá laâ cêåu, maâ cêåu laâ túá, vò thïë nïn khöng coá gò laâ laå caã... http://ebooks.vdcmedia.com
 19. NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ 19 - Chó àûúåc caái nguyå biïån! Àûâng coá maâ boã nhiïìu bú thïë! Àiïn röìi aâ? Túá khöng coá àuã thûåc phêím dûå trûä cho caái àöì ùn tham cêåu àêu! Chiïëc chaão tuöåt khoãi tay hùæn, coân töi bùæn vaâo tûúâng - taâu chuáng töi laåi ài vaâo möåt vuâng xoaáy múái. Con taâu rung bêìn bêåt nhû lïn cún söët reát, töi chó coân nghô àïën möîi möåt viïåc laâ laâm sao ra àûúåc ngoaâi haânh lang, núi coá treo böå quêìn aáo cöng taác maâ mùåc noá vaâo. Töi nghô, sau thûá tû laâ àïën thûá nùm, vaâ töi ngaây thûá nùm seä mùåc sùén böå quêìn aáo êëy, nïëu nhû töi khöng cúãi noá ra möåt luác naâo nhû töi àaä thêìm nhuã têm nhû vêåy, thò noá seä vêîn coân trïn ngûúâi töi ngay caã trong ngaây thûá saáu. Khi àoá thò toi thuöåc ngaây thûá tû cuäng nhû töi thuöåc ngaây thûá saáu, caã hai chuáng töi àïìu coá sùén quêìn aáo cöng taác, vaâ nïëu chuáng töi gùåp àûúåc nhau trong cuâng möåt hiïån taåi thò ruát cuåc seä coá thïí chûäa àûúåc caái tay laái quaái quyã êëy. Do sûác eáp tùng voåt töi ngêët xóu ài. Múã mùæt, töi thêëy mònh nùçm bïn phaãi tay thûá nùm chûá khöng phaãi bïn traái nhû mêëy phuát trûúác àêy. Nghô ra caách àïí coá quêìn aáo laâm viïåc khöng khoá, thûåc hiïån àûúåc àiïìu àoá múái khoá hún nhiïìu - do sûác eáp tùng voåt, töi khoá nhoåc lùæm múái cêët nhùæc àûúåc chên tay. Khi sûác eáp vûâa giaãm ài chuát ñt, töi boâ nhñch lïn àûúåc mêëy li vïì phña cûãa dêîn ra haânh lang. Trong khi àoá töi nhêån thêëy tay thûá nùm cuäng giöëng hïåt nhû töi, àang boâ nhñch àûúåc möåt chuát vïì phña cûãa. Cuöëi cuâng, àöå nûãa giúâ sau - vuâng xoaáy röång - chuáng töi cuång àêìu nhau úã caánh cûãa vêîn trong tû thïë nùçm soaâi trïn saân. Töi nghô, töåi gò mònh phaãi phñ sûác àïí cöë vúái túái tay nùæm cûãa, cûá àïí mùåc cho tay thûá nùm noá múã cûãa. Àöìng thúâi töi cuäng lúâ múâ nhúá ra moåi chuyïån thûá tûå trûúác sau hoaá ra bêy giúâ chñnh töi múái thuöåc ngaây thûá nùm chûá khöng phaãi hùæn. - Cêåu thuöåc ngaây naâo?- Töi hoãi cho chùæc chùæn. Cùçm töi dñnh chùåt xuöëng saân, chuáng töi nùçm gñ muäi vaâo nhau. Hùæn khoá nhoåc mêëp maáy möi rïn lïn: - Thûá nù...ùm... Thêåt laâ laå. Chùèng leä töi vêîn coân àang trong ngaây thûá tû? Àiïím laåi trong àêìu nhûäng chuyïån xaãy ra gêìn àêy nhêët àõnh phaãi thuöåc thûá saáu röìi. Tûâ trûúác àïën giúâ hùæn luön luön vûúåt trûúác töi http://ebooks.vdcmedia.com
 20. XTANIXLAP LEM 20 möåt ngaây, thò bêy giúâ cuäng nhû vêåy thöi. Töi chúâ hùæn múã cûãa, nhûng hònh nhû hùæn cuäng chúâ töi àiïìu àoá thò phaãi. Sûác eáp giaãm ài, töi vuâng dêåy chaåy ra ngoaâi haânh lang. Töi vûâa chöåp lêëy böå quêìn aáo thò hùæn ngaáng chên töi vaâ giùçng boå quêìn aáo khoãi tay töi laâm töi ngaä soäng soaâi trïn saân. - A, àöì àïíu, àöì choá! - Töi heát lïn. - Chúi xoã chñnh baãn thên mònh, maây thêåt toâi tïå hïët chöî noái! Nhûng hùæn khöng theâm chuá yá túái töi, cûá lùång thinh mùåc quêìn aáo. Thûåc múái ngang ngûúåc laâm sao! Thònh lònh nhû coá möåt sûác maånh vö hònh naâo àoá töëng hùæn ra khoãi böå quêìn aáo. Hoaá ra àaä coá ai chui vaâo trong àoá röìi. Thoaåt tiïn töi ngú ngaác khöng hiïíu ai vaâo vúái ai nûäa. - Ï, thûá tû! - Caái ngûúâi úã trong böå quêìn aáo kïu lïn. - Haäy giuáp tûá vúái, àûâng cho thùçng thûá nùm àöång vaâo! Tay thûá nùm quaã thêåt àang àõnh löåt böå quêìn aáo khoãi ngûúâi hùæn ta. - Àûa àêy! - Tay thûá nùm gêìm lïn. - Cuát ài! Àûâng coá maâ súâ vaâo! Sao, cêåu khöng hiïíu aâ, noá laâ cuãa túá chûá khöng phaãi cuãa cêåu? - Tiïëng tûâ bïn trong böå quêìn aáo àaáp. - Hay nhó, taåi sao múái àûúåc chûá ? - Àöì ngöëc aå, taåi vò túá gêìn thûá baãy hún cêåu, àïënthûá baãy seä coá hai àûáa àïìu mùåc quêìn aáo laâm viïåc. - Vúá vêín hïët, - töi xen vaâo, - may mùæn thò thûá baãy chó möåt mònh cêåu coá quêìn aáo thöi, àöì ngöëc khöí ngöëc súã aå, vaâ cêåu seä khöng laâm àûúåc gò hïët. Àûa àêy cho túá; nïëu bêy giúâ túá mùåc vaâo thò cêåu cuäng seä coá böå quêìn aáo êëy vaâo ngaây thûá saáu vúái tû caách laâ ngûúâi thuöåc vïì thûá saáu, cuäng nhû túá thuöåc vïì thûá baãy cuäng seä coá böå quêìn aáo êëy khi thûá baãy àïën, coá nghôa laâ caã hai àûáa chuáng mònh seä mùåc hai böå quêìn aáo... Thûá nùm àêu, giuáp túá möåt tay naâo!!! - Thöi ài! - Tay thûá saáu bõ töi duâng sûác maånh löåt mêët böå quêìn aáo, vùåc laåi. - Thûá nhêët, khöng coân ai àïí cêåu goåi laâ "thûá nùm" nûäa àêu, quaá nûãa àïm röìi, chñnh cêåu àaä trúã thaânh thûá nùm röìi àêy. http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2