Nhôm

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
98
lượt xem
41
download

Nhôm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhôm là kim loại màu trắng bạc, t=660 độ C khá mềm, dễ dát mỏng. Nhẹ, dẫn điện và nhiệt tốt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhôm

 1. TiÕt 47 : TiÕt nh«m vμ hîp chÊt cña nh«m. ( TiÕt 1 ) a. Nh«m. B. hîp chÊt quan träng cña Nh«m.
 2. I. VÞ trÝ trong b¶ng tuÇn hoμn, cÊu h×nh electron nguyªn tö. Nh«m ( Al ) ë « sè 13 nhãm IIIA, chu k× 3. CÊu h×nh electron nguyªn tö :nh«m Em h·y cho biÕt 1s22s22p63s23p1vÞ trÝ nμo trong n»m ë Nh«m cã sè oxi ho¸ +3 trong n ? hîp chÊt. b¶ng tuÇn hoμ c¸c
 3. II. TÝnh chÊt vËt lÝ. Nh«m cã nh÷ng tÝnh chÊt vËt lÝ nh− thÕ nμo ? Nh«m lµ kim lo¹i mµu tr¾ng b¹c, tnc = 660oC, kh¸ mÒm, dÔ d¸t máng. NhÑ, dÉn ®iÖn vµ nhiÖt tèt.
 4. III. TÝnh chÊt ho¸ häc. Nh«m cã tÝnh khö m¹nh : Nh«m cã tÝnh chÊt Al3+ + 3e Al ho¸ häc nµo ? LÊy vÝ dô minh ho¹ ?
 5. 1. T¸c dông víi phi kim. a. T¸c dông víi halogen. 2 Al + 3Br2 TN 2 AlBr3 b. T¸c dông víi oxi. to 2 Al2O3 4Al + 3 O2
 6. 2. T¸c dông víi axit. a. Víi dd HCl, H2SO4 lo·ng. 2 Al + 3 H2SO4 Al2(SO4)3 + 3 H2 b. Víi dd HNO3, H2SO4 ®Æc, nãng. Al + 4 HNO3 Al(NO3)3 + NO + 2 H2O Chó ý : Nh«m bÞ thô ®éng hãa víi dung dÞch H2SO4 ®Æc, nguéi vμ HNO3 ®Æc, nguéi.
 7. 3. T¸c dông víi oxit kim lo¹i. ë nhiÖt ®é cao nh«m khö ®−îc nhiÒu ion kim lo¹i trong oxit. to 2 Al + Fe2O3 Al2O3 + 2 Fe Ph¶n øng nhiÖt nh«m. Ph¶n øng nhiÖt nh«m cã øng dông g× trong thùc tÕ ?
 8. 4. T¸c dông víi n−íc. Nh«m t¸c dông víi 2 Al + 6 H2O 2 Al(OH)3 + 3 H2 n−íc nh− thÕ nµo ? T¹i sao nh«m bÒn ë nhiÖt ®é th−êng ?
 9. 5. T¸c dông víi dung dÞch kiÒm. dung dÞch Nh«m t¸c dông víi dung dÞch kiÒm nh− thÕ nμo ? 2 NaAlO2 + 3 H2 2 Al + 2 NaOH + 2H2O
 10. IV. øng dông vμ tr¹ng th¸i tù nhiªn. 1. øng dông. Nh«m cã nh÷ng øng nµo trong thùc tÕ ?
 11. 2. Tr¹ng th¸i tù nhiªn. Mét sè hîp chÊt cña nh«m : t¹i ë d¹ng nμo ? Trong tù nhiªn nh«m tån Mica : K2O.Al2O2.6SiO2 Boxit : Al2O3.2H2O Criolit : 3NaF.AlF3
 12. V. S¶n xuÊt nh«m. 1. Nguyªn liÖu. Nh«m ®−îc s¶n xuÊt trong c«ng nghiÖp QuÆng boxit : Al2O3.2H2O c¸ch nµo ? b»ng
 13. 2. §iÖn ph©n nh«m oxit nãng ch¶y. + B−íc 1 : Hoµ tan Al2O3 trong criolitch¶y. ch¶y nãng Hoµ tan Al2O3 trong criolit nãng cã t¸c dông g× ? + B−íc 2 : Qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n. ë anot : ë catot : 2O2- Al3+ + 3e O2 + 4e Al
 14. Bμ i t Ë p : Cã 4 mÉu kim lo¹i lµ Na, Al, Ca, Fe. NÕu chØ dïng n−íc lµm thuèc thö th× sè kim lo¹i cã thÓ ph©n biÖt ®−îc tèi ®a lµ bao nhiªu ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 ( Bμi tËp 7 - Tr 129 – SGK )
Đồng bộ tài khoản