NHÓM CHẤT LƯỢNG - QCC

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
567
lượt xem
87
download

NHÓM CHẤT LƯỢNG - QCC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định nghĩa: • Là một nhóm ít người • Cùng trong một đơn vị công tác • Tự nguyện tham gia các hoạt động chất lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHÓM CHẤT LƯỢNG - QCC

  1. QCC NHÓM CHẤT LƯỢNG - QCC ̣ ̃ Đinh nghia: • Là môt nhom it ngươi ̣ ́ ́ • Cung trong môt đơn vị công tac ̀ ̣ ́ • Tư nguyên tham gia cac hoat đông chât lương ̣ ́ ̣ ̣ ́ Hoat đông nhom chât lương: ̣ ̣ ́ ́ • Là môt bộ phân không thể thiêu đươc cua Quan lý chât lương toan ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ diên - TQM • Vơi nôi dung chủ yêu là kiêm soat và cai tiên chât lương ̣ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ • Sư dung cac công cụ quan lý và cai tiên chât lương ̣ ́ ̉ ̉ ́ ́ Đầu trang Muc đich và muc tiêu hoat đông cua nhom chât lương ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ Muc đich (Purpose): 1. Nâng cao khả năng quan lý và lanh đao cho quan đôc, đôc công và ̉ ̃ ̣ ̉ ́ ́ đông viên moi ngươi tham gia để không ngưng tiên bô. ̣ ̣ ́ ̣ 2. Nâng cao ý thưc cua ngươi lao đông, tao ra môt môi trương lam viêc ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ trong đó moi ngươi không nhưng chỉ ý thưc đươc về vân đề chât ̣ ́ ́ lương mà con biêt chủ đông giai quyêt nhưng vân đề tôn tai để cai ̀ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̉ tiên chât lương. ́ ́ 3. Tao ra nhưng hat nhân để thưc hiên chủ trương, chinh sach do lanh ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̃ đao đề ra nhăm không ngưng nâng cao chât lương. ̣ ̀ ́ Muc tiêu cơ ban cua hoat đông nhom chât lương (Objectives): ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ́ Đong gop cho sự cai tiên và phat triên cua doanh nghiêp ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̉ ̣ Hoat đông nhom chât lương chủ yêu xoay vao viêc xư lý nhưng vân đề tôn ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ tai nhăm không ngưng cai tiên chât lương noi riêng và phat triên doanh ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ̉ nghiêp noi chung. Tinh đăc thù cua cua hoat đông nhom chât lương ơ Nhât ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̣ Page 1 of 3 Cập nhật ngày: 28/03/09
  2. QCC đươc hoan thiên dân theo sư hoan thiên cua nganh chât lương Nhât Ban ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ (TQM). Tao ra môi trương lam viêc lanh manh, trong sang trên cơ sơ tôn ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ trong ngươi lao đông. ̣ ̣ Khai thac khả năng và tiêm năng to lơn cua ngươi lao đông. ́ ̀ ̉ ̣ Đầu trang Nhưng nguyên tăc cua hoat đông nhom chât lương ́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ 1. Nhom chât lương ra đơi và trương thanh tai chinh nơi lam viêc cua ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ngươi lao đông ̣ 2. Tao ra, môt hinh thưc hoat đông phong phu, có thể lôi keo đươc moi ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ngươi tham gia, kể cả nhưng ngươi it noi, it năng đông nhât. ́ ́ ́ ̣ ́ 3. Hoat đông nhom chât lương chỉ diên ra trong thơi gian lam viêc và ̣ ̣ ́ ́ ̃ ̀ ̣ không vươt quá pham vi công viêc hang ngay. ̣ ̣ ̀ ̀ 4. Hoat đông nhom chât lương băt đâu tư nhưng viêc binh thương nhât, ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ dễ giai quyêt nhât sau đó dân dân chuyên sang nhưng viêc khó khăn ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ hơn, phưc tap hơn. ̣ 5. Tai nơi lam viêc phai tao ra “Tinh trang đươc kiêm soat” môt cach ôn ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̉ đinh, có biên phap phong ngưa tai diên và dư kiên trươc đươc nhưng ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̃ ́ vân đề có khả năng xây ra. ́ ̉ 6. Tim nhưng chủ đề thich hơp, đung luc, đề ra muc tiêu cụ thể nhăm ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ liên tuc cai tiên. 7. Vân đông moi ngươi tham gia trên nguyên tăc tư nguyên, binh đăng ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ và hơp tac vơi nhau. ́ 8. Moi ngươi đêu có quyên trinh bay ý kiên cá nhân cua minh môt cach ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ́ chân thanh, cơi mơ trên cơ sơ khả năng cua riêng minh. ̀ ̉ ̀ 9. Thưc hanh cac kỹ thuât kiêm tra chât lương và quan lý chât lương đã ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ đươc hoc để giai quyêt tưng vân đề cụ thê. Quá trinh hoc tâp - ap ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ Page 2 of 3 Cập nhật ngày: 28/03/09
  3. QCC dung - hoc tâp - ap dung... sẽ lam moi ngươi nâng cao đươc trinh độ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ và cam thây thich thu. ̉ ́ ́ ́ Môi ngươi sẽ có niêm vui to lơn khi họ tư giai quyêt đươc môt vân đề ̃ ̀ ̉ ́ ̣ ́ cụ thể và sẽ có ham muôn đươc tiêp tuc kham phá - giai quyêt. Nơi ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ lam viêc không chỉ là nơi lam viêc kiêm sông mà con là nơi để thể ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ hiên đươc sư sang tao, do đó ngươi lao đông cam thây có ý nghia. ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̃ 10.Cac nhom chât lương giao tiêp, trao đôi kinh nghiêm thông qua cac ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ hôi nghị nhom chât lương, hôi thao... ơ cả bên trong và bên ngoai lam ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ tăng cương sư hiêu biêt, tăng cương tinh đoan kêt. ̉ ́ ́ ̀ ́ Cac nhom chât lương thưc hiên nguyên tăc “Có cho, có nhân” để moi ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ngươi có cơ hôi giup đơ lân nhau. ̣ ́ ̃ Đầu trang Nhưng yêu tố cơ ban cua hoat đông nhom chât lương ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ́ 1. Tư nâng cao trinh độ ̀ 2. Hoat đông tư nguyên ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ 3. Hoat đông nhom 4. Đông viên moi ngươi tham gia ̣ ̣ 5. ap dung cac kỹ thuât kiêm tra chât lương ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ 6. Nhom chât lương băt nguôn tư nơi lam viêc ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ 7. Lam cho cac hoat đông nhom chât lương tôn tai lâu bên ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ 8. Cung nhau phat triên 9. Sư sang tao ́ ̣ 10.ý thưc về chât lương, ý thưc về nhưng vân đề tôn tai, và ý thưc về sư ́ ́ ̀ ̣ ̉ ́ cai tiên. Page 3 of 3 Cập nhật ngày: 28/03/09

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản