NHÓM MÁU ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

Chia sẻ: Bảo Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
295
lượt xem
83
download

NHÓM MÁU ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năm 1900, khoa hoc̣ phat́ hiêṇ 4 nhoḿ maú cuả con ngươi: A, B, AB và O. Tuy nhiên, điều mà ngươi ta thắc mắc là phải chăng nhưng ngươi có chung nhóm máu thương có tiń h cách giống nhau? Nói khác đi, phải chăng nhóm máu đã ảnh hương nhất định đến tiń h cać h con ngươi?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHÓM MÁU ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

  1. NHOM MAU ANH HƯỞNG ĐÊN TINH CACH CON NGƯỜI? ́ ́ ̉ ́ ́ ́ Năm 1900, khoa hoc phat hiên 4 nhom mau cua con ngươi: A, B, AB và O. Tuy nhiên, ̣ ́ ̣ ́ ́ ̉ điêu mà ngươi ta thăc măc là phai chăng nhưng ngươi có chung nhom mau thương có ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ tinh cach giông nhau? Noi khac đi, phai chăng nhom mau đã anh hương nhât đinh đên ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ tinh cach con ngươi? ́ ́ Nhom mau AB: chiêm khoang 4% dân số nươc Phap, nhưng ngươi thuôc nhom nay ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̀ thương nhay cam và có môt trưc giac siêu đăng, do đo, họ năm đươc chia khoa cua khia ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ canh logic nhât trong moi vân đề và săn sang sư dung nhưng chia khoa đo. Phụ nư thuôc ̣ ́ ̣ ́ ̃ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ nhom nay rât có khiêu ngoai giao, có khả năng đi guôc vao bung ngươi khac. Nhưng ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ngươc lai, ngươi khac rât khó long hiêu đươc ho! Họ siêng năng và lam viêc quên thôi, ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ nên không dễ tha thư cho tât lươi biêng. Găp nhưng ông chủ có nhom mau AB thì nhân ̣ ́ ̣ ́ ́ viên chỉ có cach xăn tay ao lên để "cay hung huc". Ngươi nhom mau AB không thich sư ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ́ ù lì nên luôn cân sư năng đông cua ngươi khac. Họ có nhiêu sang kiên và ưng xư rât ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ nhay, nhưng lai không thich lam giau, mà chỉ cân dung sư linh hoat để đat tham vong. ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ Trong khi tât cả nhưng ngươi khac con lương lư thì họ đã tim ra biên phap tôi ưu để giai ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̉ quyêt vân đê. Cân cân thân khi lam viêc vơi ho, vì họ sẽ nôi trân lôi đinh nêu ta "giâm lên ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̃ chân ho". Trí nhơ cua họ cung thuôc hang cao thu, không bỏ qua bât cư tiêu tiêt nao. Tuy ̣ ̉ ̃ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̀ nhiên, bên canh nhưng ưu điêm đo, họ cung có nhiêu nhươc điêm. Chăn han, họ sông ̣ ̉ ́ ̃ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ không trung thưc và cơi mơ dù có khiêu ngoai giao. Nêu là nhân viên, họ thương tỏ ra ́ ̣ ́ vô kỷ luât và lam chương tai gai măt câp trên. Nhưng môt khi đã thanh thât thì họ săn ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̃ sang phơi bay ruôt gan. Điên hinh là siêu sao điên anh Marilyn Monroe, đôi luc ngây ngô ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ như trẻ con. Về phương diên năng đông và quyên rũ quân chung, phai kể đên cố tông ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̉ thông Mỹ John Fitzrerald Kennedy. Cac vị chỉ huy nên mưng nêu tuyên đươc môt thuôc ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ câp có nhom mau AB, bơi le, nơi ngươi thuôc nhom mau nay, nhưng chông hồ sơ cao ́ ́ ́ ̃ ̣ ́ ́ ̀ ̀ như nui không hề lam họ run sơ. Vả chăng, trong moi cach giai quyêt, họ thich đi đương ́ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ tăt để tiêt kiêm thì giơ và công sưc! Tom lai, họ là nhưng ngươi thông minh và cung thâp ́ ́ ̣ ́ ̣ ̃ ̣ phân ngang nganh, nhưng sư nham chan, đơn điêu dễ lam họ nôi điên. ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ Nhom mau B: Chiêm khoang 10% dân số nươc Phap. Cung thông minh và thu hut ́ ́ ́ ̉ ́ ̃ ́ ngươi khac, ngươi thuôc nhom mau B có vẻ bât cân dư luân, thich lam moi sư theo ý ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ minh. Tuy nhiên, môt khi đã tim đươc ngươi đông cam, họ lai lệ thuôc vao ngươi nay ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ đên độ khó tin. Lam viêc vơi ngươi thuôc nhom mau B phai rât cân thân, vì chỉ môt cư ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ chỉ nghi ngơ nhỏ là đủ lam họ rủ ao ra đi. Ngươi thuôc nhom mau nay rât tư tin, thâm ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ chí tư kiêu và đôc đoan, cưc đoan. Họ rât tin vao tai phân tich cua minh, nên không ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ muôn lăng nghe ý kiên ngươi khac. Tuy nhiên, khi găp khó khăn, họ vân quyên biên và ́ ́ ́ ́ ̣ ̃ ̀ ́ tỏ ra cưng đâu cưng cô, bao thủ đên độ lam phât long ngươi khac. Chăn han, khi lâp luân ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ bị đap đô, họ vân nhanh chong tim ra vai tiêu tiêt hơp lý đê... bao vệ lâp trương. Ơ nha, ̣ ̉ ̃ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ họ lai là ngươi câu tha, nhưng châp nhân sư ngăn năp và vệ sinh! Nêu ngươi thuôc ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ nhom mau AB chỉ "tỏ ra" vô kỷ luât thì ngươi thuôc nhom mau B săn sang nôi loan vì ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̃ ̀ ̉ ̣ không chiu nôi sư cai quan cua câp trên.Điêu nôi bât là họ có khiêu tông hơp nhưng vân ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ́ đề thoat trông chăn liên quan gì vơi nhau. Họ thương hoat đông đôc lâp và kiêm sông ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ băng tai kheo tay như thơ thủ công. Nêu lao vao linh vưc kinh doanh, họ sẽ là nhưng ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̃ thương gia xuât săc. Nêu hoat đông trong nhưng linh vưc sang tao, họ sẽ là nhac si, hoa ́ ́ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̃ ̣ sĩ thiên tai và môt đâu bêp tuyêt luân. Nêu là nhà bao, họ sẽ có nhưng bai bao nong hôi ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ và cưc thông minh. Tuy nhiên, họ không bên chi. Nêu găp bât cư trơ ngai nao, họ săn ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̃
  2. sang chuyên nghê. Họ cung chăng quan tâm lăm đên vân đề tiên bac, vì lẽ sông cua họ là ̀ ̉ ̀ ̃ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̉ sang tao. Chăng thế mà trên nhât bao Asahi Shimbun cua Nhât, ngươi ta đoc đươc dong ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ quang cao sau: "Toyota Enterprises LTD cân tuyên nhân viên có băng câp chuyên về ̉ ́ ̀ ̉ ̀ ́ thương mai và tiêp thi, thuôc nhom mau A hoăc B". Và ngay bên dươi là thông bao tuyên ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ngươi cua hang Honda: "Chỉ tiêp nhưng ưng viên thuôc nhom mau B". ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ Nhom mau A: Chiêm khoang 41% dân số Phap. Ngươi thuôc nhom mau nay có tinh tư ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ chủ rât cao. Họ không bao giơ thich nôi giân hay trả đua, và nêu không tư kiêm chế ́ ́ ̉ ̣ ̃ ́ ̀ đươc, đêm đó họ sẽ mât ngủ vì tư trach minh. Trong khi nhưng ngươi khac uông rươu ́ ́ ̀ ́ ́ say mem và phat biêu vô tôi va, họ chỉ ngôi yên và mim cươi. Khi đôi măt vơi khó khăn ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ và nguy hiêm, họ thương tim biên phap ôn hoa hơn là biên phap kich đông. Đôi khi, ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ngươi ta trach họ là ù li, thiêu sang tao. Nhâm to! Họ là môt quả nui lưa luc nao cung sôi ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̃ sung suc, chỉ có điêu không để nó bung nô. Môt khi đã lên diên đan, ngươi nhom mau A ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̃ ̀ ́ ́ hay dông dai và noi trang giang đai hai. Họ luôn có môt mơ chuyên tiêu lâm hay giai ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ thoai trên môi, để có dip là tung ra. Oc cua họ là môt may tinh đang sơ. Họ nhơ rât kỹ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ nhưng chuyên đang nhơ, do đo, nhơ luôn cả nhưng gì mà ngươi khac đã lam phiên ho. ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ Kêt ban vơi họ là tôt, vì họ luôn là nhưng ngươi ban chung thuy và hêt long. Họ rât điêu ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̀ độ trong cuôc sông, không tư cho phep minh xả hơi quá đang. Tuy nhiên, ngươi thuôc ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ nhom mau A có nhiêu tinh cam mâu thuân, binh thương họ hơi bi quan và nhut nhat, ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̃ ̀ ́ ́ nhưng khi đã quyêt đinh là "đinh đong côt, dao chem đa". Điên hinh là thanh Gandhi cua ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̉ ́ Ân Đô. ̣ Nhom mau O: Phổ biên hơn ca, chiêm 44% dân số Phap. Họ rât rông lương, sông vị tha ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ vơi moi ngươi. Khi họ nôi giân thì rât đang sơ, nhưng họ chăng trả thù ai bao giơ. ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̉ Nhưng ngươi nay lai có nhu câu quang giao, thich trò chuyên và kêt ban vơi nhiêu ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ngươi. Họ rât dễ hoa nhâp vao môt công đông vì luôn nơ nụ cươi, sông hao hiêp và ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ phong khoang. Tuy nhiên, so vơi ngươi biêt tư chủ cua nhom mau A thì họ kem hơn ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ trong viêc điêu khiên ngôn ngư và hanh vi cua minh. Trong nhưng cuôc "đung đô", họ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ noi vô tôi va, lam tôn thương nhưng ngươi khac dù không cố y. Nhưng sau đo, họ quên ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ngay. Họ rât kiên trì theo đuôi muc tiêu và không bao giơ bỏ cuôc vơi bât kỳ lý do nao. ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ Nhưng khó khăn và vương măc chỉ là thuôc kich thich cho ho. Sư năng đông và long ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ nhân nai đôi luc đây họ lên tôt đinh vinh quang, đó là trương hơp cua tông thông Phap ̃ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ́ Jacques Chirac. Đôi luc, họ rât cưc đoan, săn sang gat bỏ lơi gop ý cua ngươi khac. Tuy ́ ́ ̃ ̀ ̣ ́ ̉ ́ rât thân thiên vơi moi ngươi, đôi khi họ tỏ ra kiêu hanh, thâm chí xem thương ngươi ́ ̣ ̣ ̉ ̣ khac. Lam viêc vơi ho, nhưng ngươi chỉ huy có vẻ rât khổ sơ, vì họ có thể là trung tâm ́ ̀ ̣ ̣ ́ đoan kêt cua cơ quan, là sư giả hoa binh. Nhưng ngay môt ngay hai, họ sẽ là ngoi nô. ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ Tuy nhiên, dù sao, vân nhơ môt điêu là họ không biêt thù oan ai bao giơ. ̃ ̣ ̀ ́ ́ Nhom mau và tinh cach ́ ́ ́ ́ Tim hiêu về nhom mau, ban có thể biêt thêm nhiêu điêu để dễ dang hiêu đươc ngươi ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ khac trong quá trinh lam viêc, giao tiêp… Thưc tế cho thây giưa cac nhom mau có vai ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ yêu tố khac nhau: nguy cơ măc bênh, sơ thich ăn uông, tinh tinh và cả cach yêu. ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ Tuy nhiên nhưng yêu tố nay chỉ mang tinh dư đoan để cac ban tham khao. ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̉ Những người có nhom mau O ́ ́ Đây là nhom mau cổ xưa nhât, phan anh lôi sông cua con ngươi trong thơi kỳ nguyên ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̉ thuy, khi con phai săn thu, hai lươm để sinh sông, tôn tai. Nhom mau O phổ biên nhât ̉ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ hiên nay. Nhưng ngươi thuôc nhom mau nay thương manh me, tư tin, thăng thăn, quyêt ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̃ ̉ ́ ́
  3. đoan và vưng vang trong cuôc sông. Họ cung là nhưng ngươi nhân nai, duy tâm, gơi ́ ̀ ̣ ́ ̃ ̃ ̣ cam, tư duy lôgic và có oc chiên lươc. Vơi thiên hương thich lanh đao, họ luôn tim kiêm ̉ ́ ́ ́ ̃ ̣ ̀ ́ danh vong, có tinh hương ngoai và thinh thoang hay ghen. ̣ ́ ̣ ̉ ̉ Ngươi có nhom mau O nên lam viêc theo chương trinh đã vach săn cho tưng ngay, tranh ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ ́ bôc đông, tuy hưng. Nghề thich hơp: nhân viên ngân hang, môi giơi đâu tư... ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ Những người có nhom mau A ́ ́ Đươc goi là nhom mau cua “ngươi thơ cay”, xuât hiên sau giai đoan săn băt, hai lươm. ̣ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ Đây là thơi điêm cua đan suc vât thưa dân, loai ngươi bơt di chuyên, biêt cach trông trot, ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̣ bao quan thưc ăn. Ngươi thuôc nhom mau nay có xu thế hương nôi, nhay cam, thich ̉ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ hoan thiên, hoai cô, sang tao và rât bao thu. Họ cung là nhưng ngươi thich thơi trang, ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̃ ́ kiêu cach, luôn tuân theo luât phap và rât khó tinh, giư ke. ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ ̃ Đăc điêm nôi bât cua ngươi thuôc nhom mau nay là thich cuôc sông ôn đinh, ơ nơi yên ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ tinh, it anh sang choi. Họ coi trong lao đông sang tao, ren luyên trong trang thai tinh ̃ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̃ nhiêu hơn đông, ngủ 8 tiêng trơ lên môi ngay và không thưc quá 11 giơ đêm. Nghề thich ̀ ̣ ́ ̃ ̀ ́ hơp là kế toan, lâp trinh viên… ́ ̣ ̀ Những người có nhom mau B ́ ́ Đươc goi là nhom mau "ngươi du cư", xuât hiên ơ giai đoan sau trong quá trinh tiên ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ hoa, thich nghi hai hoa vơi đơi sông du cư, chăn nuôi bo, cưu ơ nhưng vung cao. Ngươi ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ thuôc nhom mau B cân hoat đông thể chât, xen kẽ loai cương độ cao vơi cac hinh thưc ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ thư gian. Họ có tinh đôc lâp trong suy nghi, linh hoat, tổ chưc tôt, dễ cam thông vơi moi ̃ ́ ̣ ̣ ̃ ̣ ́ ̉ ̣ ngươi nhưng dễ tư phat, tư cao. ́ Nhưng ngươi nay coi trong hoat đông thị giac, sang tao, sông gian dị và săp xêp moi viêc ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ theo ý minh. Họ ăn nhiêu bưa, chú trong đên chât lương hơn số lương. Nghề thich hơp: ̀ ̀ ̣ ́ ́ ́ nâu ăn, thơ lam toc, phong viên, nhà lanh đao quân đôi... ́ ̀ ́ ́ ̃ ̣ ̣ Những người có nhom mau AB ́ ́ Đây là nhom mau mơi nhât trong quá trinh tiên hoa, chỉ mơi xuât hiên khoang 10-15 thế ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̉ kỷ trơ lai đây. Nhom mau nay là sư kêt hơp đa số cac ưu điêm cung như nhươc điêm ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̃ ̉ cua nhom mau A và B, hiêm găp nhât và con đang biên chuyên. ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ Ngươi thuôc nhom mau AB thương thụ đông, vị ky, thich sư riêng biêt, xa cach moi ̣ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ngươi. Họ thich yên tinh, sâu kin, trung gian giưa hương ngoai và hương nôi, rât nhay ́ ̃ ́ ̣ ̣ ́ ̣ cam, có trưc giac tôt nhưng phan ưng châm. Đa số ngươi có nhom mau nay đêu sông ̉ ́ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ trung thưc, có lý tri, có tai ngoai giao, nhưng it khoan dung và mô pham. Môn thể thao ́ ̀ ̣ ́ ̣ tôt cho nhom AB là nhưng môn đem lai sư binh than và tâp trung: đanh gôn, đi bô, bơi ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ lôi, đap xe và thể duc nhip châm. ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ Nêu có nhom mau AB, ban nên sông gân gui vơi thiên nhiên, tranh lo nghi, lam viêc theo ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̃ ́ ̃ ̀ ̣ chương trinh vach săn và tăng cương hoat đông xã hôi. Nghề thich hơp: đai diên ban ̀ ̣ ̃ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ hang, giao viên, công tac xã hôi... ̀ ́ ́ ̣ Nhom mau anh hưởng it nhiêu đên cach yêu ́ ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ Theo môt vai nghiên cưu, nhưng ngươi có nhom mau khac nhau cung thể hiên nhưng cá ̣ ̀ ́ ́ ́ ̃ ̣ tinh khac nhau trong tinh yêu. Mơi ban cung tham khao vai biêu hiên cơ ban dươi đây: ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ Nhom mau Á ́ Ban bao thu, khăng khăng cho minh đung, khó thay đôi. Ban rât khó yêu, con tim cư ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ́ đong suôt nên thương thây cô đơn. Ban không thich ngươi yêu chưng diên và rât cưng ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ nhăc, khó tha thư nêu ngươi ây pham lôi. ́ ́ ́ ̣ ̃
  4. Nhom mau B ́ ́ Ban là ngươi theo chủ nghia cá nhân và quyêt đoan. Ban ich kỷ khi yêu, có thể yêu nhiêu ̣ ̃ ́ ́ ̣ ́ ̀ ngươi nhưng muôn ngươi ây chỉ có riêng minh. Bề ngoai, ban tỏ ra yêu say đăm, nhưng ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ có thể bỏ ngươi ta không thương tiêc. Điêm yêu cua ban là khi đã "châm" ai thì phai ́ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̉ cươi băng đươc. ̀ Nhom mau AB ́ ́ Ban hay u sâu, thich tranh xa ngươi khac, luc nao cung nhin đơi băng đôi măt u buôn. ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̃ ̀ ̀ ́ ̀ Trong tinh yêu, ban rât dễ bị tôn thương. Ngươi ta có thể vơn ban như meo vơn chuôt. ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ Ngươi thuôc nhom mau nay thương bị rơi vao tinh yêu đơn phương, không lôi thoat. ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ Nhom mau O ́ ́ Là ngươi manh me, giao thiêp rông, có duyên giao tiêp và biêt cach noi chuyên để thu ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ hut ngươi khac. Ban yêu sâu săc, bề ngoai hơi lanh lung, kiêu hanh nhưng bên trong là ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̃ trai tim nông chay, đây khao khat. Ban rât chung thuỷ và cung ghen đao đê. ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̃ ́ ̉ Chế độ ăn cho người có nhom mau B ́ ́ Nêu như thưc đơn cua ngươi có nhom mau AB nghiêng về thưc vât thì ngươi có nhom ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ mau B lai thich hơp vơi môt chế độ ăn gôm thit rưng, thit thú nuôi theo đan (như cưu), ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ trưng, san phâm tư sưa it chât beo. Ngoai ra, cân ăn thêm ca, đâu hat, ngũ côc, trai cây và ̉ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ rau. Nhom mau B đươc goi là nhom mau “ngươi du cư”. Nó xuât hiên ơ giai đoan sau trong ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ quá trinh tiên hoa, thich nghi hai hoa vơi đơi sông du cư, chăn nuôi bo, cưu ơ nhưng ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ vung cao. Nhưng thưc ăn kỵ vơi ngươi có nhom mau B gôm băp, kiêu mach, đâu lăng, đâu phông ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ (lac), mè (vưng) và lua mì - vì chung chưa cac lectin lam trì trệ sư chuyên hoa ho, dân ̣ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̃ tơi mêt moi, ư dich và hạ đương huyêt. Thit ga, vôn có nhưng lectin kêt dinh tân công ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ luông mau tuân hoan cua nhom B, cung có thể dân tơi đôt quỵ và nhưng bênh rôi loan ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̃ ̃ ̣ ̣ ́ ̣ miên dich. Môt số đâu hat như đâu lăng, đâu trăng ham chưa lectin can trơ tiên trinh san ̃ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ xuât insulin. Cung như vơi ngươi có nhom mau O, ngươi nhom B cung không nên ăn cà ́ ̃ ́ ́ ́ ̃ chua. Do it phai “đương đâu” vơi môi trương như nhom mau O, và it phai chiu “ganh năng” ́ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ về măt thể chât như nhom mau A nên nhưng ngươi thuôc nhom mau B cân hoat đông thể ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ chât xen kẽ loai cương độ cao vơi cac hinh thưc thư gian. Ví dụ như ba ngay môi tuân ́ ̣ ́ ̀ ̃ ̀ ̃ ̀ chơi thể duc nhip điêu, đanh tennis, tâp judo, đi bô, đap xe đap, bơi lôi, chay bộ hay cư ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ta; con 2 ngay khac tâp tai-chi, yoga, chơi gôn. ̣ ̀ ̀ ́ ̣ Nhưng ngươi thuôc nhom mau B có nhiêu nguy cơ bị virus phat triên châm tân công hệ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ́ thân kinh hơn nhưng ngươi thuôc nhom mau khac. Họ cung hay bị bênh xơ cưng rai rac, ̀ ̣ ́ ́ ́ ̃ ̣ ̉ ́ Lou Gehrig hơn. Hệ miên dich cua họ không nhân biêt đươc cac virus kể trên kẻ thu. ̃ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̀ Thit gà và băp vôn có nhưng lectin khiên ngươi nhom mau B dễ nhay cam hơn vơi loai ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ virus nay nên cung là nhưng thưc ăn cân kiêng cư. ̀ ̃ ̀ Nhom mau tiêt lộ 'ban linh đan ông' ́ ́ ́ ̉ ̃ ̀ Nhom mau cua đưc lang quân có thể mach ban chut bí mât về "ban linh đan ông" cua ho. ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̃ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ Đan ông mau A
  5. Thơi gian "trong cuôc" binh quân cua họ là 4 phut 26 giây. Tuy nhiên, cac bà vơ đưng ̣ ̀ ̉ ́ ́ vôi chê bai bơi nhưng quý ông nay tuy không dai sưc nhưng lai là nhà vô đich về số lân ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ "yêu". Họ có thể "gân gui" vơ 196 lân môt năm tưc gân hai ngay môt lân. ̀ ̃ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ Đăc biêt, nhưng ngươi nay thương rât nỗ lưc để ban đơi cam thây hanh phuc. Họ quan ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ tâm đên xuc cam cua vơ và thương xuyên tim hiêu, câp nhât thông tin về chuyên vơ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ chông để lam hai long ngươi phụ nư cua minh. Đăc biêt, chang luôn ghi nhơ nhưng lơi ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ khen tăng hoăc than phiên cua ban khi gân bên nhau. Vì thê, nêu ban biêt khen chông ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ đung luc, đam bao chang sẽ luôn cố găng nhiêu hơn. ́ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ Vì rât quan tâm đên xuc cam nên vơi chang, quan hệ vơ chông phai luôn đây mau săc. ́ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ Sư sang tao trong vị tri, khung canh cua ban có thể thuc đây nhưng ý tương mơi và ham ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ muôn cua anh ây. ́ ̉ ́ Quý ông nhom mau A thich hơp vơi nhưng phụ nư nhom mau A và O. ́ ́ ́ ́ ́ Đan ông mau B ̀ ́ Đây đươc xem là nhà vô đich trong chuyên vơ chông. Nhưng quý ông mang nhom mau ̣ ̣ ̀ ́ ́ B có thể duy trì phong độ hơn 7 phut. Binh quân môi năm họ "yêu" 158 lân, tưc cach 2-3 ́ ̀ ̃ ̀ ́ ngay môt lân. ̀ ̣ ̀ Họ có suy nghĩ rât thông thoang về quan hệ nam nư nên có thể gân gui dù không yêu. Vì ́ ́ ̀ ̃ thê, quý ông nhom mau B dễ bị hiêu lâm là Sơ Khanh. Điêu họ cân là xuc cam không vơi ́ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ trong chuyên vơ chông. ̣ ̀ Chang có thể vao cuôc bât kỳ luc nao, ơ đâu. Vơi cac ông chông nhom mau B, ban phai ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ biêt chiêu chuông. Nêu ban thuôc nhom mau A, B hoăc AB thì rât thich hơp vơi anh ây. ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ Đan ông mau AB ̀ ́ Hơn 6 phut là thơi gian phong độ cua chang nay. Binh quân, họ lam "chuyên ây" khoang ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ 173 lân/ năm tưc hơn 2 ngay môt lân. ̀ ̀ ̣ ̀ Họ rât bao thủ và cho răng phai có tinh cam mơi "yêu" đươc. Vơi nhưng ngươi nay, ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ chuyên trinh tiêt cua phụ nư rât quan trong. ̣ ́ ̉ ́ ̣ Tuy nhiên, đây là đôi tương dễ chiêu chuông vì chang chỉ thich nhưng cach quan hệ tư ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ nhiên, truyên thông. Họ có vẻ hơp vơi cac cô gai nhom mau A. ̀ ́ ́ ́ ́ ́ Đan ông mau O ̀ ́ Thơi gian "chiên đâu" cua nhưng quý ông nay khoang 5 phut rươi, vơi khoang 180 lân ́ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̉ ̀ môt năm. ̣ Vơi đan ông thuôc nhom mau O, quan hệ vơ chông là điêu không thể thiêu trong cuôc ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ sông, tinh yêu và hôn nhân. ́ ̀ Chang nay cung thich đăt ra nhưng quy luât trong quan hê, Tuy nhiên, chinh anh ây lai là ̀ ̀ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ngươi phá vơ chung vì không kiêm chế đươc cam xuc cua minh. Vơi ngươi đan ông ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ nay, ban sẽ có nhưng phut bât ngơ. Họ hơp vơi nhưng nang nhom mau 0. ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ Tinh cach chang qua nhom mau Theo môt nghiên cưu khoa hoc thì nhom mau cung gop phân tiêt lộ tinh cach cua chang. ̣ ̣ ́ ́ ̃ ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̀ Cac ban gai đang yêu hay xem ngươi đan ông cua minh thuôc nhom mau nao. ́ ̣ ́ ̃ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̀ - Nhom mau A: Chang là ngươi rât chăm chi, cân cù lam viêc và lam viêc đây trach ́ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ nhiêm. Chang cung là ngươi sông có trach nhiêm. Khi lam viêc hay lam bât kỳ viêc gì ̣ ̀ ̃ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ chang cung lam rât chi tiêt, kỹ cang tưng điêm môt. Chang rât dơ trong viêc bôc lộ cam ̀ ̃ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̉ xuc, tinh cam cua minh. ̉ ̀
  6. - Nhom mau AB: Chang là ngươi thich tim hiêu và thu thâp nhưng thông tin và con sô, ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ́ có khả năng tiên đoan, dư tinh tuyêt vơi. Chang cung khá gioi trong viêc lâp kế hoach, ́ ́ ̣ ̀ ̃ ̉ ̣ ̣ ̣ dư trù moi viêc. Tuy nhiên, chang là ngươi khó gân gui, khó tiêp xuc. ̣ ̣ ̀ ̀ ̃ ́ ́ - Nhom mau B: Chang là ngươi cua xã hôi, chang yêu thich lam viêc liên quan đên cac ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ hoat đông xã hôi, hương ngoai. Chang có khả năng sang tao tuyêt vơi. Tuy nhiên, ban gai ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ cân thân hơn nêu chang cua ban thuôc nhom mau B vì đa số cac chang thuôc nhom mau ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ B thương rât đa tinh, và khó mà chiu "yên ôn" môt môi tinh. ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ - Nhom mau O: Theo Phụ Nư TP HCM, nêu chang cua ban thuôc nhom mau nay thì rât ́ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ tuyêt vơi. Chang là ngươi sông nhiêt tinh, thiêt tha và hêt long vơi công viêc, cuôc sông ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ và đơi sông tinh cam cá nhân cua minh. ́ ̀ ̉ ̉ ̀ Nhom mau và hanh phuc lứa đôi ́ ́ ̣ ́ Kêt quả cua nhom nghiên cưu ngươi Phap, Đưc, Anh và Israel cho thây nhom mau có ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ anh hương lơn nêu như không muôn noi là quyêt đinh đên tinh cach cua con ngươi. Lẽ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̉ tât yêu nó có liên quan mât thiêt đên cuôc sông vơ chông. ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ A + A: Không hề trai dâu. ́ ́ Nhưng ngươi cung nhom mau A chung sông vơi nhau không hề "tương xung, tương ̀ ́ ́ ́ khăc" mà ngươc lai do cung có tinh cach nhẹ nhang và thich quan tâm đên nhau nên cuôc ́ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ sông vơ chông noi chung rât hoa hơp, dễ chiu. Tuy nhiên, cả hai đêu yêu đuôi, thiêu tinh ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ quyêt đoan và không thich phiêu lưu nên cuôc sông vơ chông đôi khi tẻ nhat, it có ân ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ tương sâu săc. Để cuôc sông thêm phân thi vi, ngươi đan ông nên cố găng chủ đông ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ phiêu lưu, thêm gia vị cho cuôc sông lưa đôi. ̣ ́ B + B: Cân có nhưng suy nghĩ thiêt thưc. ̀ ́ Cả hai đêu rât manh me, lac quan nhưng đôi khi ao tương, thich đăt ra nhưng muc tiêu ̀ ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ cao cả nhưng lai không nghĩ đên cac bươc tiên hanh cụ thể nên chăng đat đươc gi. Vì ̣ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ vây, cả hai vơ chông cân cung nhau đăt ra muc tiêu chung thiêt thưc và cung cố găng để ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ đat đươc muc tiêu đo. ̣ ̣ ́ O + O: Môt nươc không thể có hai vua, môt nhà không thể có hai chu. ̣ ̣ ̉ Là nhưng ngươi có tinh cam set đanh, yêu nhau ngay tư cai nhin đâu tiên nhưng khi kêt ̀ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ hôn rôi cả hai lai vô tinh đăt minh vao thế xung khăc. Tinh hiêu thăng, không chiu ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ nhương nhin khó sưa cua cả hai rât dễ dân đên canh tan đan, xẻ nghe. Vì vây, khi băt đâu ̣ ̉ ́ ̃ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̀ cuôc sông gia đinh không có cach nao khac là cả hai vơ chông phai thân trong và cố găng ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ nhương nhin nhau. ̣ AB + AB: Không nên châp văt. ́ ̣ Rât sôi nôi, manh mẽ nhưng đôi khi lai lăm lơi nên chuyên cai nhau cua hai vơ chông ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̃ ̉ ̀ xay ra như cơm bưa. Nêu biêt nhương nhin nhau và kêt hơp hai hoa sơ thich thì cả hai ̉ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ sẽ có nhưng giơ phut cưc kỳ hanh phuc. Cả hai vơ chông phai hêt sưc chú ý tranh để xay ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ra cai vã dư dôi vì đên mưc đó khả năng lam lanh gân như không có và hai ngươi sẽ chia ̃ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ tay nhau bât châp nhưng hâu quả xâu mà con cai minh phai chiu. ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣ A + B: Cân quan tâm đên nhau thương xuyên. ̀ ́ Ngươi có nhom mau A thương thich lam viêc đôc lâp, khoa hoc nhưng rât thich đươc ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ đông viên, khuyên khich, khen ngơi kêt quả lao đông cua minh. Con ngươi có nhom mau ̣ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ́ B thương dễ xuc đông, yêu băng tai và thich đươc chiêu chuông, vỗ về ngon ngot. Khi ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ chung sông, cả hai ngươi đêu thich đươc chăm soc nhưng lai rât it khi quan tâm đên sơ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ́
  7. thich cua ngươi kia. Vì vây, để tranh tinh ich ky, cả hai vơ chông đêu phai biêt nhương ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ nhin và quan tâm đên nhau thương xuyên hơn. ̣ ́ A + O: Căp vơ chông lý tương. ̣ ̀ Đan ông nhom mau O có tinh cach rât manh me, quyêt đoan và hanh đông theo lý tri. ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̃ ́ ́ ̀ ̣ ́ Tuyp ngươi nay là chỗ dưa vưng chăc cho ngươi con gai có nhom mau A vôn nhẹ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ nhang, yêu đuôi cân đươc bao vệ cua ngươi có nhom mau O. Nêu vơ minh là ngươi có ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̀ nhom mau O thì cac đưc lang quân cung cân vui vẻ nhương quyên quan xuyên và quyêt ́ ́ ́ ̃ ̀ ̀ ́ ́ ́ đinh cac công viêc cho vơ. ̣ ́ ̣ A + AB: Cuôc sông vơ chông hai hoa. ̣ ́ ̀ ̀ ̀ Nhưng ngươi thuôc nhom mau A và AB có tinh cach khá trai ngươc nhau nhưng vân có ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̃ thể chung sông. Tinh cach manh me, quyêt đoan và nhay cam cua ngươi có nhom mau ́ ́ ́ ̣ ̃ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ AB có thể lam cho ban đơi yêu đuôi cua minh cam thây hanh phuc. Ngươc lai, chinh cai ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ yêu đuôi cân đươc chơ che cua ngươi vơ thuôc nhom mau A lai rât phù hơp vơi tinh ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ yêng hung cua chông minh. ̀ ̉ ̀ ̀ B + O: Tôn trong nhau là chia khoa hanh phuc. ̣ ̀ ́ ̣ ́ Cả hai ngươi đêu có cá tinh khá giông nhau, rât tư tin, đôc lâp và quyêt đoan nên nhiêu ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ khi cuôc sông vơ chông không có cam thông, kêt hơp hai hoa. Vì vây, ngươi có nhom ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ́ mau O nên hoc hoi và tan thương nhưng điêm manh cua ngươi có nhom mau B, và ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ngươc lai ngươi có nhom mau B cung không đươc quên răng ngươi ban đơi cua minh ̣ ́ ́ ̃ ̀ ̣ ̉ ̀ cung rât manh me, thông minh và quyêt đoan. Chỉ có sư cam thông, nhương nhin và tôn ̃ ́ ̣ ̃ ́ ́ ̉ ̣ trong nhau mơi bao đam hanh phuc gia đinh cho hai ngươi thuôc nhom mau nay. ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ B + AB: Dĩ hoa vi quy. ̀ ́ Nư giơi thuôc nhom mau B thương có tinh cach cua môt bà lơn thich ra mênh lênh và ̣ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ đươc đôi phương phuc tung mênh lênh cua minh. Trong khi đo, nam giơi có nhom mau ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ AB cung rât manh me, ương bương và quyêt đoan giông như môt đai trương phu hay ̃ ́ ̣ ̃ ́ ́ ́ ̣ ̣ môt trang nam tư thich điêu khiên ngươi khac và không bao giơ phuc tung phụ nư. ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ Trong trương hơp nay, ngươi vơ phai khôn kheo chiu lep vê, bù lai sẽ đươc bao vệ chơ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ che và yêu thương hêt mưc. Nêu không hâu quả sẽ là cai va, thâm chí đanh lôn và môi ́ ́ ̣ ̃ ̃ ̣ ́ ̣ ̃ ngươi môt hương. ̣ O + AB: Kẻ tung ngươi hưng nhip nhang. ̣ ̀ Đây là môt căp vơ chông rât hiêu nhau. Đơi sông tinh cam cung như tinh cam rât lai ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̃ ̀ ̉ ́ lang, dat dao và sung tuc. Chỉ có môt khiêm khuyêt nhỏ là ngươi có nhom mau O hơi ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ nong vôi, bôc đông. Vì thê, nêu môt trong hai ngươi khăc phuc đươc nhươc điêm nay ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ cua nhau thì cuôc sông vơ chông sẽ hêt sưc lý tương. ̉ ̣ ́ ̀ ́
Đồng bộ tài khoản