Những bệnh lý thường gặp khi khám thịt

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
104
lượt xem
38
download

Những bệnh lý thường gặp khi khám thịt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hạch sung huyết, xuất huyết, hoại tử, có sắc tố , mủ. Nếu do các thương tích cơ học, tùy mức độ nặng nhẹ cũng thấy hạch bị xuất huyết, sung huyết, tu huyết, hoại tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những bệnh lý thường gặp khi khám thịt

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ K iÓm KiÓm so¸t vÖ sinh thó y C¸c C¸c s¶n phÈm ®éng vËt An An toµn thùc phÈm Ch−¬ng 8 Nh÷ng bÖnh lý th−êng gÆp khi kh¸m thÞt - C¸ch xö lý Chñ biªn: PGs. Ts. Ch©u B¸ Léc Lý ThÞ Liªn Khai, MVD, M.Sc.
 2. &Kˆ‡QJ 1+mu1* '$€1* %j€1+ /
 3. *DQ [‡ +D›FK GDL Fˆ‘QJ PDŽX YDŽQJ F‚–W KD›FK WKƒš\ W†˜ FKˆ‘F OL…Q N…šW PDŽX WU‚–QJ WURQJ F‡ FƒšX KD›FK *DQ WKRD‘L KR‘D P‡ +D›FK P…—P WR YDŽQJ QKD›W P† OL…Q N…šW [XQJ TXDQK ORQJ OHR 7Uˆ‡ŽQJ K‡œS Q‚›QJ FR‘ WK…˜ J‚›S [XƒšW KX\…šW [XQJ TXDQK KD›FK 0‚›W F‚–W FR‘ QKˆQJ FKXŽP YDŽQJ QƒX Vƒ›P QKD›W [HQ Oƒ™Q QKDX ,, 3+k}, ;XƒšW KX\…šW 0DŽX „R Wˆ‡L NKL JLD VX‘F P‡‘L E…›QK KR‚›F JLDL „RD›Q „ƒ—X FXD E…›QK FƒšS WŒQK KD\ GR NH›S „L…›Q 0DŽX Vƒ›P „R „HQ GR FD‘F „L…˜P [XƒšW KX\…šW WKƒš\ WU…Q E…— P‚›W SK†˜L „D OƒX iL…˜P [XƒšW KX\…šW WKˆ‡ŽQJ Wƒ›S WUXQJ ‡ WKX\Ž KRDŽQK FD‘FK P† 1…šX [XƒšW KX\…šW GR NH›S „L…›Q „R Wˆ‡L SK†˜L WŒFK Qˆ‡‘F WK…˜ WŒFK SK†˜L W‚QJ +X\ 6XQJ KX\…šW 3K†˜L FR‘ PDŽX „R Vƒ›P Fˆ‘QJ FK‚–F K‡Q E‰QK WKˆ‡ŽQJ G…™ F‚–W F‚–W SK†˜L ˆ‘ QKL…—X KX\…šW mv KX\…šW 3K†˜L F‚QJ ˆQJ „R F‚–W QJDQJ NL…˜P WUD WKƒš\ ˆ‘ PD‘X PDŽX „R Vƒ›P YXŽQJ ˆ‘ PD‘X WKˆ‡ŽQJ QR‘QJ 7Kˆ‡ŽQJ WKƒš\ WURQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS WKX‘ E…›QK „R KR‚›F E…›QK SK†˜L FK…šW WUˆ‡‘F NKL JL…šW P†˜ P…›W GR FKX\…Q FK‡ [D Kƒ›X TXD FXD E…›QK SK†˜L .KŒ WKXQJ 119
 4. 3K†˜L F‚QJ „…—X FR‘ PDŽX K†—QJ [D‘P FR‘ [XƒšW KX\…šW FKƒšP QKL…—X Q‡L NKL ER‘S QJKH ODŽR [DŽR F‚–W FR‘ ERœW NKŒ PDŽX K†—QJ WUDŽR UD +X\ 3K†˜L FR‘ Qˆ‡‘F K†— WUX›Q 7Kˆ‡ŽQJ WKƒš\ ‡ KHR WKX\Ž „ŠQK WKX\Ž WLP 1…šX Q‚›QJ WKƒš\ ‡ WKXŽ\ KRDŽQK FD‘FK P† 9XŽQJ FR‘ Qˆ‡‘F F‚QJ QR‘QJ .KL F‚–W FR‘ Qˆ‡‘F FKD\ UD +X\ 9L…P PDŽQJ SK†˜L 3OHXULWLV 7X\Ž TXD‘ WU‰QK YL…P WD WKƒš\ SK†˜L YL…P GŒQK Vˆ‡ŽQ KD\ GŒQK [RDQJ QJˆ›F YL…P FX›F E†œ KD\ YL…P WRDŽQ E†œ &R‘ WK…˜ WKƒš\ E…›QK WŒFK Q†šW PX WU…Q SK†˜L [XƒšW KX\…šW ˆ‘ KX\…šW VXQJ KX\…šW 1KˆQJ WU…Q P‚›W OD‘ SK†˜L EDR JL‡Ž FXQJ WKƒš\ QKˆQJ V‡œL PDŽX WU‚–QJ „X›F GDŽ\ „‚›F WU…Q PDŽQJ SK†˜L +X\ ‡ ERŽ SKDL O†œW ER FD PDŽQJ GŒQK WU…Q [RDQJ QJˆ›F *LXQ SK†˜L 0HWDVWURQJ\OXV VDOPL 7Kˆ‡ŽQJ WKƒš\ ‡ KHR 7U…Q SK†˜L FR‘ FD‘F WL…˜X WKX\Ž Q†˜L O…Q PDŽX WU‚–QJ GDL F‚–W UD WKƒš\ WˆŽQJ FKXŽP JLXQ SK†˜L 7UL…›X FKˆ‘QJ 1KH› NK†QJ UR 1‚›QJ KHR JDŽ\ †šP VX\ GLQK Gˆ‡QJ KR UR QKƒšW YDŽR VD‘QJ V‡‘P W†šL *LXQ SK†˜L WL…šW „†œF W†š YDŽR PD‘X KHR FR‘ WK…˜ E WUX‘QJ „†œF 3KƒQ EL…›W KR GR N\‘ VLQK WUXŽQJ YDŽ E…›QK WUX\…—Q QKL…™P *LXQ FD‘L „H WUˆ‘QJ ‡ NKŒ TXDQ NKL KHR KR WUˆ‘QJ ORœW TXD UX†œW WKHR SKƒQ UD QJRDŽL JLXQ „ƒšW WU‡ WKDŽQK ƒšX WUXŽQJ FDP QKL…™P N\‘ VLQK ‡ WKDŽQK WKˆ›F TXDQ YDŽ PD›FK PD‘X FXD JLXQ „ƒšW 1…šX JLXQ „ƒšW FK…šW ƒšX WUXŽQJ V†šQJ „ˆ‡œF WXƒ—Q WURQJ „ƒšW ƒ˜P +HR ‚Q SKDL JLXQ FR‘ ƒšX WUXŽQJ Jƒ\ QKL…™P 7Uˆ‘QJ VH [X\…Q TXD WKDŽQK UX†œW WKHR KD›FK OƒP ED PDŽQJ WUHR UX†œW YDŽR 120
 5. PD‘X „L „…šQ SK†˜L SK…š EDŽR QKD‘QK NKŒ TXDQ SK†˜L YDŽ SKD‘W WUL…˜Q WKDŽQK ODL WUˆ‡QJ WKDŽQK N\‘ VLQK ‡ WKXŽ\ KRDŽQK FD‘FK P† WKX\Ž WLP 3K†˜L JDQ KR‘D QKX›F KR‘D /DŽ Kƒ›X TXD FXD TXD‘ WU‰QK YL…P SK†˜L PDQ WŒQK 3K†˜L FR‘ PDŽX „R Vƒ›P WK…˜ FKƒšW GDL FK‚–F JL†šQJ QKˆ WKW .KL F‚–W ER YDŽR Qˆ‡‘F SK†˜L FK‰P %…›QK WŒFK WKˆ‡ŽQJ WKƒš\ ‡ WKXŽ\ „ŠQK WKXŽ\ WLP 7KŒ GX› 0\FRSODVPRVLV +X\ 9L…P SK†˜L WKX\Ž 7UƒX ERŽ KHR „…—X FR‘ 4XDQ VD‘W WKƒš\ P†œW V†š WL…˜X WKXŽ\ SK†˜L FR‘ PDŽX WŒP „R QKˆ JDQ WK…˜ FKƒšW GDL FK‚–F &‚–W SK†˜L ER YDŽR Qˆ‡‘F SK†˜L Q†L˜ O‡ OˆQJ ER‘S QJKH ODŽR [DŽR P‚›W F‚–W FR‘ PDŽX „R K†—QJ UŠ GFK PDŽX K†—QJ „X›F +X\ 9L…P SK†˜L PDQ WŒQK &D‘F WL…˜X WKXŽ\ FXD SK†˜L PDŽX „R QKD›W +DL OD‘ SK†˜L „…—X E [H›S GDL WKˆ‡ŽQJ WKƒš\ ‡ WKXŽ\ „ŠQK WKXŽ\ WLP %R‘S NK†QJ QJKH J‰ FD +X\ 3K†˜L KR‘D VX›Q RVVLILFDWLRQ 7Kˆ‡ŽQJ WKƒš\ ‡ WKXŽ\ KRDŽQK FD‘FK P† PDŽX WU‚–QJ „X›F Q†˜L O…Q P‚›W SK†˜L F‚–W WKƒš\ Fˆ‘QJ .KD‘F Y‡‘L SK†˜L KR‘D &D ‡ E…›QK WŒFK ODR KR‘D &D GD›QJ JL†šQJ „D‘ Y†L  3K†˜L FKˆ‘D WKˆ‘F ‚Q 7Kˆ‡ŽQJ WKƒš\ ‡ WUƒX ERŽ YXŽQJ Qƒ—\ WK…˜ WŒFK W‚QJ PDŽX Vƒ›P E…— P‚›W QD‘P QR‘QJ 9L…P SK†˜L FR‘ PX D 3K†˜L QKL…™P PX 121
 6. 0X „‚›F 1†šW PX P…—P FR‘ EDR PRQJ Q‚“P UDL UD‘F WU…Q E…— P‚›W SK†˜L QKX P† SK†˜L WKD\ „†˜L NK†QJ FRŽQ [†šS PDŽ WU‡ Q…Q GDL FK‚–F ‡ SKƒ—Q FR‘ E…›QK WŒFK 1KL…—X ERœF PX FKˆ‘D PX V…›W PDŽX YDŽQJ VD‘QJ „†L NKL D‘QK [DQK 4XDQK FD‘F Q†šW YDŽ ERœF PX FR‘ SKDQ ˆ‘QJ YL…P 0X KR‘D FDOFLXP %…— P‚›W SK†˜L FR‘ QKˆQJ Q†šW PX QKR „D KR‘D FDOFLXP 1†šW PX NK† Fˆ‘QJ PDŽX YDŽQJ 1KL…—X WUˆ‡ŽQJ K‡œS Q†šW PX O‡‘Q „ˆ‡ŽQJ NŒQK  .2 PDŽX PX YDŽQJ VD‘QJ KR‚›F D‘QK [DQK 1KˆQJ Q†šW PX Wˆ‡QJ Wˆ› FXQJ [XƒšW KL…›Q WU…Q YD‘FK QJˆ›F E 3K†˜L Yƒš\ PX 7Kˆ‡ŽQJ J‚›S NKL FR‘ Vˆ› Oƒ\ ODQ WURQJ TXD‘ WU‰QK YL…P PDŽQJ SK†˜L KR‚›F YL…P SK†˜L KRD›L WKˆ Jƒ\ QKL…™P WD›R PDŽQJ PX PRQJ PDŽX [DQK OD‘ Fƒ\ KR‚›F YDŽQJ QKD›W SKX E…— P‚›W SK†˜L 0DŽQJ PX N…šW GŒQK Y‡‘L O‡‘S PDŽQJ EDR WU…Q E…— P‚›W SK†˜L ODŽP FKR QKX P† SK†˜L NK†QJ FRŽQ OL…Q WX›F ,,, *$1  mv KX\…šW 7UƒX ERŽ KHR QKƒ›Q GL…›Q QKˆ QKDX 5‰D K‡L WURŽQ WRDŽQ E†œ JDQ „R Vƒ™P WˆŽQJ WL…˜X WKXŽ\ KR‚›F WRDŽQ E†œ F‚–W WKƒš\ PD‘X UŠ UD ;ˆ O\‘ ŒW WKˆ‡ŽQJ FKR GXŽQJ  9L…P JDQ V‡œL KX\…šW 7U…Q E…— P‚›W JDQ FR‘ QKˆQJ V‡œL PDŽX WU‚–QJ „X›F FK‚“QJ FKW WK…˜ FKƒšW JDQ K‡L Fˆ‘QJ .KD‘P FR‘ WUˆ‡ŽQJ K‡œS WKXŽ\ JDQ QDŽ\ YL…P GŒQK Y‡‘L WKXŽ\ JDQ NLD KR‚›F Y‡‘L F‡ KRDŽQK FD‘FK P† 122
 7. 1…šX YL…P FX›F E†œ WKƒš\ FD‘F W…š EDŽR Kƒ—X K…šW WKRD‘L KR‘D FD‘F V‡œL KX\…šW [ƒP QKƒ›S YDŽR YXŽQJ „R‘ „ƒ˜\ OXŽL FD‘F QKX P† JDQ FD‘F WL…˜X WKXŽ\ JDQ FD›QK „R‘ NK†QJ FRŽQ K‰QK „D JLD‘F PDŽ WKƒš\ PH‘R PR‘ WRDŽQ E†œ †šQJ Gƒ™Q WD›L YXŽQJ QDŽ\ NŒFK WKˆ‡‘F E WHR 1…šX W‚–F QJKHQ OƒX QJDŽ\ Jƒ\ [‡ JDQ WKˆ‡ŽQJ WKƒš\ ‡ WUƒX *DQ [‡ KR‘D &R‘ WK…˜ WˆŽQJ WL…˜X WKXŽ\ KR‚›F WRDŽQ E†œ WU…Q E…— P‚›W JDQ FR‘ QKˆQJ UDQK JL‡‘L UR U…›W NKL ƒšQ WD\ YDŽR WKƒš\ K‡L Fˆ‘QJ PDŽX WU‚–QJ „X›F &‚–W UD WKƒš\ E…Q WURQJ FR‘ QKˆQJ V‡œL OL…Q N…šW WU‚–QJ FKD›\ QJDQJ GRœF NK†QJ WKˆ‘ Wˆ› ODŽ GR Kƒ›X TXD FD‘F P† OL…Q N…šW EDR TXDQK WˆŽQJ WL…˜X WKXŽ\ ODŽP „ƒ˜\ OXŽL QKX P† JDQ ;XƒšW KX\…šW *DQ FR‘ YH P…—P K‡Q E‰QK WKˆ‡ŽQJ WKƒš\ UR WL…˜X WKXŽ\ „ƒ›P PDŽX Y…šW F‚–W UŠ PD‘X 0X .ŒFK WKˆ‡‘F PX WR QKR SKƒQ E†š WURQJ P†œW KR‚›F QKL…—X WL…˜X WKXŽ\ *DQ YDŽQJ 7RDŽQ E†œ JDQ FR‘ PDŽX YDŽQJ UR KD\ NK†QJ WXŽ\ Pˆ‘F „†œ .KL F‚–W WKƒš\ P‚›W F‚–W K‡L FK‚–F P‚›W F‚–W ˆQJ YDŽQJ i…˜ OƒX Jƒ\ KRD›L Wˆ *DQ FR‘ N\‘ VLQK WUXŽQJ 7UƒX ERŽ FR‘ VD‘Q OD‘ JDQ )DVFLROD KHSDWLFD ) JLJDQWLFD +R‚›F ORDŽL VD‘Q OD‘ JDQ QKR K†—QJ 'LFURFRFOLXP GHQWULWLFXP ‡ †šQJ Gƒ™Q Pƒ›W QKR 7UƒX ERŽ KHR $‘X VD‘Q FKR‘ &\VWLFHUFXV WHQXLFROOLV FXD VD‘Q 7DQLD HFKLQRFRFFXV ED‘P YDŽR E…— P‚›W FXD JDQ ODŽP †šQJ Gƒ™Q Pƒ›W GDŽ\ [‡ WL…˜X WKXŽ\ JDQ PH‘R PR‘ 123
 8. *DQ KRD›L Wˆ %…— P‚›W JDQ QKD‘P NK†QJ WU‡Q iL…˜P KRD›L Wˆ PDŽX WU‚–QJ 9L WK…˜ 7XŽ\ Pˆ‘F „†œ PDŽ WD FR‘ WK…˜ TXDQ VD‘W „ˆ‡œF FD‘F GD\ W…š EDŽR NK†QJ QJX\…Q YH›Q KR‚›F „D PƒšW K…šW 1…šX NK†QJ W‚QJ VLQK „ˆ‡œF WK‰ WD›L „R‘ W†˜ FKˆ‘F OL…Q N…šW WKD\ YDŽR ODŽ WL…—Q „…— FKR [‡ JDQ KRD›L Wˆ 9 7,0  9L…P PDŽQJ QJRDŽL WLP %DR WLP FR‘ WK…˜ GŒQK OD‘ WKDŽQK OD‘ WD›QJ WˆŽQJ SKƒ—Q KR‚›F GŒQK K…šW NKR‘ ER‘F 1…šX ER‘F „ˆ‡œF WKƒš\ P‚›W QJRDŽL WLP [XŽ [‰ FR‘ V‡œL PDŽX WU‚–QJ 7XŽ\ TXD‘ WU‰QK YL…P WKƒš\ V‡œL WU‚–QJ V‡œL „R V‡œL „HQ OƒX QJDŽ\ W…š EDŽR F‡ WLP WKRD‘L KR‘D 7LP FR‘ P‡ YDŽQJ +ƒ—X K…šW QK‰Q WKƒš\ WU…Q KHR QJˆ‡ŽL WD FKR U‚“QJ  0† OL…Q N…šW NK†QJ YDŽQJ 'R WX› PD‘X OƒX WLP YDŽQJ QKL…—X V‚–F W†š FDURWHQH 0† OL…Q N…šW YDŽQJ „ƒ›P QKD›W WˆŽQJ FK†™ WLP KHR E KRDŽQJ „DQJ *D›R WU…Q WLP 7XŽ\ K‰QK WKˆ‘F 0‡‘L QKL…™P QRQ 1 +X\ NKL FR‘ P†œW KD›W JD›R Wˆ‡L ;XƒšW KX\…šW 124
 9. &R‘ WK…˜ WKƒš\ WU…Q WƒP QKŠ KR‚›F WU…Q WLP %†˜ UD [HP Q†œL WƒP PD›F FR‘ [XƒšW KX\…šW NK†QJ 1…šX FR‘ WKƒš\ YDQ Vƒ—Q VXŽL E…Q QJRDŽL WLP K‡L V‚Q Fˆ‘QJ OD›L &‡ WLP E EL…šQ PDŽX +ƒ›X TXD FXD E…›QK O‡ P†—P ORQJ PR‘QJ à WLP FR‘ K‰QK GD FRœS PDŽX YDŽQJ K†—QJ „R [HQ Oƒ™Q QKDX 9, 7+h€1  1DQJ WKXQJ WU…Q WKƒ›Q 7Kƒš\ K‡L J†— O…Q YXŽQJ QKX P† PRQJ OD›L NŒFK WKˆ‡‘F NK†QJ „…—X *LXQ WKƒ›Q 6WHSKDQXUXV GHQWDWXV &KX \…šX ‡ KHR &K†˜ P‡ YXŽQJ U†šQ WKƒ›Q WKƒš\ FX›F VˆQJ Fˆ‘QJ QKˆ „D‘ Y†L .KL F‚–W WKƒš\ FR‘ YDŽL FRQ JLXQ +R‚›F FK†™ P‡ WURQJ E…˜ WKƒ›Q KR‚›F E†˜ „†L WKƒ›Q WKƒš\ JLXQ FKXL UD 1‡L JLXQ „L TXD KR‚›F „DQJ V†šQJ VH Jƒ\ KRD›L Wˆ [XQJ TXDQK P† OL…Q N…šW SKD‘W WUL…˜Q EDR TXDQK FD‘F SKƒ—Q FRŽQ OD›L W‚QJ VLQK ODŽ Kƒ›X TXD YL…P †šQJ WKƒ›Q FƒšS KD\ PDQ WŒQK +X\ ER 7Kƒ›Q G K‰QK 'R Eƒ™P VLQK GR TXD‘ WU‰QK YL…P WKƒ›Q FR‘ P† V‡œL SKD‘W WUL…˜Q Y‡‘L NŒFK WKˆ‡‘F O‡‘Q FKHŽQ H‘S QKX P† WKƒ›Q ODŽP FKR QKL…—X W…š EDŽR WKƒ›Q EƒšW Gˆ‡QJ P† OL…Q N…šW NH W‚QJ O…Q QKL…—X NKL P† V‡œL FR WK‚–W ODŽP FKR WKƒ›Q PH‘R PR‘ %ƒšW Gˆ‡QJ $WURSK\ WKRD‘L EL…šQ 0HWDSODVLD 7Kƒ›Q WHR QKR P…—P PƒšW „DŽQ WŒQK PDŽX K‡L QKD›W WU…Q P‚›W WKƒ›Q FR‘ QKˆQJ FKƒšP Y…›W GDŽL QJR‚“Q QJRHŽR ;XQJ TXDQK YXŽQJ Qƒ—\ P† OL…Q N…šW 125
 10. SKD‘W WUL…˜Q FKHŽQ H‘S QKX P† WKƒ›Q 7Kƒ›Q W‚QJ VLQK O‡‘Q „…˜ KRD›W „†œQJ EXŽ „‚–S 0DŽQJ EDR WKƒ›Q UƒšW NKR‘ ER‘F 7UL…™Q Gˆ‡QJ +\SHUWURSK\ 0DŽX V‚–F WKƒ›Q E‰QK WKˆ‡ŽQJ QKˆQJ NŒFK WKˆ‡‘F O‡‘Q K‡Q Fˆ‘QJ K‡L WURŽQ &‚–W „†L WKƒš\ YXŽQJ QKX P† WKƒ›Q GDŽL FKL…šP Jƒ—Q K…šW SKƒ—Q WX\ UƒšW PRQJ &D‘F †šQJ Oˆ‡œQ W‚QJ VLQK QKL…—X QDQJ EDRZPDQ +X\ %ƒšW WUL…˜Q $QDSODVLD 0†œW TXD WKƒ›Q „ˆ‡œF WKD\ KRDŽQ WRDŽQ E‚“QJ P† OL…Q N…šW TXD FRŽQ OD›L W‚QJ VLQK %†˜ „†L WKƒ›Q WKƒš\ YXŽQJ QKX P† FKX \…šX ODŽ FD‘F W†˜ FKˆ‘F OL…Q N…šW GDŽ\ „‚›F E…˜ WKƒ›Q WKDŽQK P†œW NK†šL .H‘P WUL…˜Q +\SRSODVLD 7Kˆ‡ŽQJ WKƒš\ ‡ WUˆ‡ŽQJ K‡œS WKƒ›Q Q‚“P VDL Y WUŒ 0DŽQJ EDR WKƒ›Q GDŽ\ ED‘P FK‚–F YDŽR QKX P† WKƒ›Q 1…šX J‡ UD „ˆ‡œF WU…Q P‚›W WKƒ›Q FR‘ PDŽX Vƒ›P QKˆQJ „†šP QKD›W „R‘ ODŽ P† VH›R 9L…P GŒQK PDŽQJ EDR WKƒ›Q 0DŽQJ EDR WKƒ›Q Wˆ‡QJ „†šL GDŽ\ ER‘F FR‘ WK…˜ NH‘R WKHR P†œW ŒW QKX P† WKƒ›Q 7U…Q P‚›W WKƒ›Q WKƒš\ [XŽ [‰ NK†QJ WU‡Q OD‘QJ YXŽQJ YL…P GŒQK WKƒš\ WKƒ›Q K‡L VˆQJ %†˜ „†L WKƒš\ QKX P† YXŽQJ „R‘ GDŽ\ W‚QJ VLQK 7Kƒ›Q WKRD‘L KR‘D P‡ 7Kƒ›Q O‡‘Q K‡Q WURŽQ PƒšW FD‘F J†šF FD›QK PDŽX WU‚–QJ QKD›W „…šQ YDŽQJ FDP 0‚›W WKƒ›Q Yƒ™Q FRŽQ WU‡Q OD‘QJ QK‰Q N\ FR‘ QKˆQJ „†šP WU‚–QJ 7Kƒ›Q K‡L P…—P %†˜ „†L WKƒš\ QKˆQJ WLD VRœF [XQJ TXDQK „†œQJ PD›FK K‰QK YDŽQK FXQJ +X\ 7Kƒ›Q WKƒP QKƒ›S GD›QJ E†œW 126
 11. 7Kƒ›Q QKD›W PDŽX FR‘ QKˆQJ „†šP WU‚–QJ QJD YDŽQJ Q‚“P UDL UD‘F KR‚›F WX› OD›L WˆŽQJ PDQ 7Kƒ›Q FR‘ QKˆQJ „†šP KRD›L Wˆ 7Kƒ›Q WR PDŽX V‚–F WKD\ „†˜L WˆŽ VXQJ KX\…šW „…šQ SKXŽ WKXQJ 7U…Q P‚›W WKƒ›Q FR‘ QKˆQJ „†šP KRD›L Wˆ WU‚–QJ YDŽ [XQJ TXDQK EDR JL‡Ž FXQJ FR‘ VXQJ KX\…šW [XƒšW KX\…šW +X\ 7Kƒ›Q WU…Q TXƒ—\ WKW KRDŽQJ „DQJ 7Kƒ›Q Y‚“Q QƒX K‡L WK‚–W HR %†˜ „†L WKƒš\ YDŽQJ Vƒ›P YDŽ FR‘ VRœF WU‚–QJ Kˆ‡‘QJ WˆŽ YXŽQJ QKX P† YDŽR YXŽQJ WX\ %…˜ WKƒ›Q YDŽQJ Vƒ›P GXŽ Qˆ‡‘F WL…˜X NK†QJ FR‘ KHPRELOLUXELQ QKˆQJ Yƒ™Q FR‘ KX\…šW V‚–F W†š ODŽP YDŽQJ 7Kƒ›Q VXQJ KX\…šW 0DŽX „R Vƒ›P 0‚›W QJRDŽL F‚QJ NKL F‚–W PD‘X ˆ‘D UD 1K‰Q N\ WU…Q P‚›W WKƒ›Q FR‘ QKˆQJ GƒšX WX› PD‘X K‰QK YX†QJ WURŽQ SKƒQ E†š Wˆ‡QJ „†šL „†—QJ „…—X %†˜ „†L P‚›W F‚–W VXQJ KX\…šW 7Kƒ›Q [XƒšW KX\…šW 7Kƒ›Q FR‘ PDŽX „R QKD›W „…šQ Vƒ›P 'ƒšX [XƒšW KX\…šW O‡‘Q QKR Wƒ›S WUXQJ KR‚›F SKƒQ WD‘Q „R „HQ WXŽ\ TXD‘ WU‰QK E…›QK EL…šQ %†˜ „†L WKƒ›Q WD WKƒš\ YXŽQJ WX\ Kƒ—X K…šW [XƒšW KX\…šW „L…˜P YXŽQJ QKX P† YR FR‘ WK…˜ WKƒš\ QKˆQJ ŒW +D›FK WKƒ›Q FK‚–F FK‚–Q KRD›L Wˆ 9L…P WKƒ›Q PDQ WŒQK 7U…Q P‚›W WKƒ›Q WKƒš\ QKˆQJ „†šP [XƒšW KX\…šW P‡Ž %†˜ „†L YXŽQJ YR WX\ PDŽX YDŽQJ [D‘P &D‘F P† V‡œL SKD‘W WUL…˜Q Wˆ‡QJ „†šL QKL…—X ‡ YXŽQJ QKX P† WKƒ›Q ODŽ Kƒ›X TXD YL…P GŒQK PDŽQJ EDR WKƒ›Q +X\ %…˜ WKƒ›Q WŒFK Qˆ‡‘F WL…˜X 127
 12. 7Kƒ›Q WR YXŽQJ QKX P† PRQJ FKˆ‘D Qˆ‡‘F E…Q WURQJ FR‘ NKL GŒQK OX†Q PDŽQJ EDR WKƒ›Q +X\ 9,, 78
 13. %RŽ 7Kˆ‡ŽQJ FR‘ GƒšX KL…›X „‚›F WUˆQJ NKL [D\ UD GFK WU…Q „ˆ‡ŽQJ Gƒ\ JL…šW P†˜ ŒW WKƒš\ %L…šQ „†˜L FXD FD‘F KD›FK OƒP ED UƒšW UR KD›FK VˆQJ WR [XQJ TXDQK KD›FK WKX\ WKXQJ P‚›W F‚–W KD›FK PDŽX „R Wˆ‡L „R [D‘P KR‚›F YDŽQJ +X\…šW „HQ Oƒ—\ QKƒ—\ NK†QJ „†QJ E +HR %…›QK WKˆ‡ŽQJ SKD‘W VLQK FX›F E†œ E…›QK WŒFK WKˆ‡ŽQJ WKƒš\ ‡ YXŽQJ KRœQJ UƒšW KL…šP WKƒš\ KHR P‚–F E…›QK WRDŽQ WKƒQ /D‘FK NK†QJ VˆQJ QKˆQJ KD›FK OƒP ED Gˆ‡‘L KDŽP VˆQJ WR JƒšS  Oƒ—Q [XƒšW KX\…šW PDŽX „R JD›FK FR‘ NKL KD›FK OƒP ED FR‘ KRD›L Wˆ %…›QK QKL…›W WKD‘Q FX›F E†œ ‡ KHR WKˆ‡ŽQJ Jƒ\ E…›QK ‡ Kƒ—X UX†œW 1Kˆ E…›QK WŒFK WKƒš\ ‡ UX†œW WKDŽQK UX†œW GDŽ\ QL…P PD›F WX› KX\…šW [XƒšW KX\…šW .KL SKD‘W KL…›Q UX†œW NKD QJKL NL…˜P WUD WRDŽQ E†œ KD›FK OƒP ED NL…˜P WUD YL WK…˜ iD‘QK JLD‘ Y…› VLQK  7KW ERŽ 7KW YDŽ SKX WD›QJ PD‘X O†QJ GD WKL…X KX\ KR‚›F FK†Q VƒX JLˆD KDL O‡‘S Y†L 7KW FXD QKˆQJ JLD VX‘F NKD‘F E QKL…™P WUXŽQJ WRDŽQ E†œ WKW YDŽ SKX WD›QJ SKDL KX\ ER KR‚›F ODŽP QJX\…Q OL…›X FKR F†QJ QJKL…›S 7KW KHR 1…šX KD›FK OƒP ED Gˆ‡‘L KDŽP FR‘ E…›QK WŒFK VRL NŒQK WKƒš\ YL WUXŽQJ KX\ ER „ƒ—X FRŽQ FD‘F KD›FK OƒP ED NKD‘F SK…šW NŒQK NK†QJ FR‘ YL WUXŽQJ SKDL OX†œF %L…›Q SKD‘S Y…› VLQK „†šL Y‡‘L ORŽ P†˜ FR‘ E…›QK QKL…›W WKD‘Q /RDQ ED‘R FKR WRDŽQ E†œ ORŽ P†˜ EL…šW NKL SKD‘W KL…›Q FR‘ E…›QK QKL…›W WKD‘Q WURQJ ORŽ 1…—Q FKX†—QJ GX›QJ FX› FK‚Q QX†L Q‡L JL…šW P†˜ SKDL „ˆ‡œF VD‘W 129
 14. WUXŽQJ E‚“QJ 1D2+ Qˆ‡‘F Y†L  &†QJ QKƒQ SKDL „L NKD‘P „…˜ QJˆŽD E…›QK Oƒ\ FKR QJˆ‡ŽL %…›QK ODR %…›QK GR YL NKXƒ˜Q 0\FREDFWHULXP WXEHUFXORVLV ODŽ P†œW YL NKXƒ˜Q NKD‘QJ WRDQ NKD‘QJ F†—Q FR‘ W\SH ERŽ FKLP QJˆ‡ŽL +HR FDP QKL…™P W\SH 9L NKXƒ˜Q ODR E…—Q YˆQJ Y‡‘L QKL…›W „†œ OD›QK YDŽ PX†šL %…›QK ODR WKˆ‡ŽQJ J‚›S ‡ ERŽ KHR FRŽQ G… FˆŽX ŒW P‚–F E…›QK .L…˜P WUD WUˆ‡‘F NKL JL…šW P†˜ FR‘ WK…˜ SKD‘W KL…›Q FR‘ E…›QK WŒFK ODR ‡ SK†˜L KD›FK OƒP ED [ˆ‡QJ YX‘ D /DR FR‘ WK‡ŽL N‰ WK…˜ 7K‡ŽL N‰ „ƒ—X 7Kƒš\ FD‘F KD›W OƒšP WƒšP QKR QKˆ ODŽ KD›W N… PDŽX [D‘P KR‚›F YDŽQJ WKˆ‡ŽQJ WKƒš\ ‡ SK†˜L SKŒD WURQJ Vˆ‡ŽQ 7K‡ŽL N‰ WKˆ‘  KD›W ODR O‡‘Q WˆŽ E‚“QJ KD›W „ƒ›X „…šQ WUˆ‘QJ FKLP WURQJ FR‘ PX K‡L ORQJ OƒX QJDŽ\ „‚›F OD›L 7K‡ŽL N‰ FKR‘W FD‘F KD›W ODR KR‘D Y†L E /DR FR‘ WK…˜ /DR FX›F E†œ FKŠ FR‘ P†œW E†œ SKƒ›Q FXD SKX WD›QJ FR‘ E…›QK WŒFK ODR SK†˜L WKW NK†QJ QJX\ KL…˜P /DR WRDŽQ WKƒQ 9L WUXŽQJ ODR WKHR PD‘X „L NK‚–S F‡ WK…˜ Q‡L QDŽR FR‘ E…›QK WŒFK ODR [ƒP FKL…šP KD›FK OƒP ED YXŽQJ „R‘ VˆQJ FR‘ PX F iD‘QK JLD‘ Y…› VLQK  /DR WRDŽQ WKƒQ FRQ Yƒ›W Jƒ—\ FRŽP WKW YDŽ SKX WD›QJ SKDL KX\ ER 130
 15. /DR WRDŽQ WKƒQ QKˆQJ WKX‘ FRŽQ EH‘R W†šW KX\ ER Q‡L FR‘ E…›QK WŒFK WKW SKDL OX†œF /DR FX›F E†œ KX\ SKƒ—Q FR‘ E…›QK WŒFK FRŽQ OD›L OX†œF 8QJ NKŒ WKD‘Q WKD‘Q WKˆ 1†œL WƒP PD›F YL…P 7KW FR‘ PXŽL K†L FXD E‡ Kˆ ‡ EX›QJ [†QJ O…Q W‰P NK†šL X ‡ FD‘F E‚–S WKW „XŽL P†QJ YDL 6‡Ž WD\ YDŽR NK†šL X QJKH WL…šQJ ODŽR [DŽR QKˆ Q‚–Q EDR WUƒšX F‚–W NK†šL X UD QJˆL FR‘ PXŽL E‡ Kˆ YDŽ WKƒš\ ‡ JLˆD NK†šL X WKW WKƒP WŒP „HQ [D‘P KR‚›F QƒX [D‘P FR‘ QKˆQJ † QKR FKˆ‘D K‡L [XQJ TXDQK NK†šL X SKXŽ WKXQJ iD‘QK JLD‘ Y…› VLQK KX\ ER WRDŽQ E†œ WKW YDŽ SKX WD›QJ %…›QK Vƒ˜\ WKDL %UXFHOORVLV %UXFHOOD PHOLWHQVLV G… UƒšW QJX\ KL…˜P FKR QJˆ‡ŽL FXQJ QKˆ %UXFHOORVLV ‡ KHR %…›QK QDŽ\ UƒšW NKR‘ W‰P QJˆ‡ŽL WD Gˆ›D YDŽR KL…›Q Wˆ‡œQJ „H QRQ FXD JLD VX‘F FD‘L E…›QK WŒFK WU…Q WKDL F‡ TXDQ VLQK GX›F &KX \…šX Gˆ›D YDŽR NL…˜P WUD YL WUXŽQJ %RŽ YL…P ƒP „D›R Wˆ FXQJ VR‘W QKDX .KL FRQ Yƒ›W ODŽQK E…›QK Y‹QK YL…™Q FKˆ‘D YL NKXƒ˜Q WURQJ EX†—QJ WUˆ‘QJ KD›FK OƒP ED YX‘ NK‡‘S [ˆ‡QJ 1R‘ WKDL YL NKXƒ˜Q P†™L Oƒ—Q „H TXD VˆD FKƒšW WL…šW WˆŽ F‡ TXDQ VLQK GX›F +HR YL…P ƒP „D›R NK‡‘S VˆQJ YL…P Wˆ FXQJ EX†—QJ WUˆ‘QJ FKƒQ VDX WKˆ‡ŽQJ ED›L OL…›W iD‘QK JLD‘ Y…› VLQK 7Uˆ‡‘F NKL JL…šW FR‘ WUL…›X FKˆ‘QJ UR FR‘ E…›QK WŒFK WKW YDŽ SKX WD›QJ 131
 16. SKDL OX†œF FKŒQ KR‚›F PX†šL QJDŽ\ P‡‘L FKR [XƒšW ORŽ F‡ TXDQ VLQK GX›F SKDL KX\ ER 7Uˆ‡‘F NKL JL…šW P†˜ FR‘ SKDQ ˆ‘QJ KX\…šW WKDQK Gˆ‡QJ WŒQK QKˆQJ NK†QJ FR‘ WUL…›X FKˆ‘QJ TXDQ VD‘W WKƒš\ FR‘ E…›QK WŒFK F‡ TXDQ VLQK GX›F SKDL KX\ WKW YDŽ SKX WD›QJ FRQ FD‘L „HP OX†œF P‡‘L FKR [XƒšW ORŽ „†šL Y‡‘L FRQ WKX‘ „ˆ›F WKW FKR [XƒšW ORŽ %…›QK O‡ P†—P ORQJ PR‘QJ /‡ ORH‘W ‡ FKƒQ FR‘ NKL PR‘QJ E ORQJ O‡œL E ORH‘W SKX WD›QJ ŒW FR‘ E…›QK WŒFK WKˆ‡ŽQJ WKW NK†QJ E EL…šQ FKƒšW %…›QK WŒFK ‡ P†—P YX‘ NH FKƒQ PX›Q Qˆ‡‘F PX›Q O‡ ORH‘W [XƒšW KX\…šW EDR WLP GD› GDŽ\ UX†œW iD‘QK JLD‘ Y…› VLQK 7URQJ PRœL WUˆ‡ŽQJ K‡œS WUˆ‡‘F NKL „ˆD WKW UD WK WUˆ‡ŽQJ SKDL OX†œF FKŒQ SKƒQ Qˆ‡‘F WKDL WL…X „†œF WUˆ‡‘F NKL FKD\ UD QJRDŽL %…›QK „ƒ›X %…›QK Oƒ\ FKR QJˆ‡ŽL YDŽ WD›R PL…™Q GFK „†šL Y‡‘L E…›QK „ƒ›X QJˆ‡ŽL E…›QK WŒFK QJRDŽL GD QL…P PD›F „ˆ‡ŽQJ WL…X KR‘D K† KƒšS E…›QK WŒFK ODŽ QKˆQJ PX›Q „R QXQJ PX PX NK† „R‘QJ WKDŽQK Yƒ™\ WKˆ‡ŽQJ PX›Q PRœF ‡ EX†—QJ YX‘ iD‘QK JLD‘ Y…› VLQK 1…šX WKW FR‘ [XƒšW KX\…šW KRD›L Wˆ NK†QJ „ˆ‡œF GXŽQJ WKW KX\ ODŽP QJX\…Q OL…›X FKR F†QJ QJKL…›S 1…šX WKW SKƒ˜P FKƒšW W†šW WKW VDX NKL O†œW GD FKR [XƒšW ORŽ iƒ—X PR‘QJ FR‘ PX›Q „ƒ›X F‚–W ER SKƒ—Q FR‘ E…›QK WŒFK SKƒ—Q FRŽQ OD›L FKR [XƒšW ORŽ %…›QK „R‘QJ GƒšX (U\VLSHORVLV 132
 17. %…›QK GR YL NKXƒ˜Q (U\VLSHORWKUL[ LQVLGLRVD Jƒ\ UD %…›QK „R‘QJ GƒšX Oƒ\ ODQ VDQJ QJˆ‡ŽL KHR JLD Fƒ—P „†œQJ Yƒ›W FR‘ YX‘ +HR  WKD‘QJ WKˆ‡ŽQJ P‚–F E…›QK ‡ WK…˜ FƒšS WŒQK &ˆŽX ERŽ KHR O‡‘Q P‚–F E…›QK ‡ WK…˜ PDQ WŒQK +D›FK OƒP ED VˆQJ P‚›W F‚–W KD›FK [XƒšW KX\…šW FR‘ NKL WX› KX\…šW OD‘FK VˆQJ WX› PD‘X VˆQJ NK‡‘S YL…P Q†œL WƒP PD›F YDO WLP Vƒ—Q VXŽL QKˆ E‚–S FDL E†QJ 7U…Q GD FR‘ QKˆQJ GƒšX [XƒšW KX\…šW YX†QJ WURŽQ K‰QK TXD O… iD‘QK JLD‘ Y…› VLQK 7KW YDŽ SKX WD›QJ SKDL OX†œF FKŒQ WUˆ‡‘F NKL FKR [XƒšW ORŽ /HSWRVSLURVLV 7UX\…—Q QKL…™P TXD GD WL…X KR‘D QL…P PD›F P‚–W F‡ TXDQ VLQK GX›F *DQ VˆQJ WR PDŽX YDŽQJ QƒX WX‘L Pƒ›W VˆQJ Qˆ‡‘F WL…˜X PDŽX FDŽ SK… 7KW PDŽX QKD›W FR‘ NKL QJD PDŽX YDŽQJ +HR FRQ Jƒ\ WKL…šX PD‘X +HR QD‘L Jƒ\ Vƒ˜\ WKDL N\Ž FX†šL  WXƒ—Q WUˆ‡‘F NKL „H iD‘QK JLD‘ Y…› VLQK *LD VX‘F E…›QK FƒšS WŒQK Jƒ—\ †šP NK†QJ „ˆ‡œF SKH‘S P†˜ WKW 7UL…›X FKˆ‘QJ ‡ KHR QD‘L V†šW FDR Vƒ˜\ WKDL WL…˜X UD PD‘X Y‰ [XƒšW KX\…šW WKƒ›Q VˆD PDŽX K†—QJ JLRœW VˆD FX†šL FR‘ PDŽX YDŽQJ 7KW YDŽ SKX WD›QJ SKDL KX\ ER 133
 18. &ƒ—Q FKX‘ \‘ FD‘F EL…›Q SKD‘S QJ‚Q QJˆŽD E…›QK Oƒ\ FKR QJˆ‡ŽL ;, 1+mu1* %j€1+ 758
 19. %…›QK WŒFK EL…˜X KL…›Q ‡ UX†œW YL…P OR‘HW [XƒšW KX\…šW /D‘FK VˆQJ WR GDL QKˆ FDR VX PDŽX [DQK WKƒ™P +HR QD‘L PDQJ WKDL YL NKXƒ˜Q WKˆ‡QJ KDŽQ WƒšQ F†QJ Jƒ\ FK…šW WKDL Vƒ˜\ WKDL %…›QK PDQ WŒQK Jƒ\ WL…X FKD\ FKƒ›P O‡‘Q E†œL QKL…™P VˆQJ SK†˜L VˆQJ NK‡‘S iD‘QK JŒD Y…› VLQK 1…šX WKW EL…šQ „†˜L à KX\ ODŽP QJX\…Q OL…›X FKR F†QJ QJKL…›S 1…šX E…›QK WŒFK QKH› NK†QJ UR WKW SKDL OX†œF 7X› KX\…šW WUXŽQJ %…›QK WŒFK „‚›F WUˆQJ ‡ SK†˜L PDŽQJ SK†˜L KD›FK OƒP ED VˆQJ WR WKX\ WKXQJ [XƒšW KX\…šW NKŒ TXDQ FX†šQJ SK†˜L VˆQJ „R 3K†˜L YL…P VˆQJ FR‘ NKL YL…P GŒQK YDŽR O†—QJ QJˆ›F SK†˜L FR‘ QKL…—X PDŽX „R „HQ YDŽQJ WU‚–QJ iD‘QK JLD‘ Y…› VLQK 1Kˆ E…›QK SKR‘ WKˆ‡QJ KDŽQ %…›QK VX\…˜Q KHR /DŽ P†œW E…›QK PDQ WŒQK Jƒ\ W†˜Q WKƒšW O‡‘Q „†šL Y‡‘L FK‚Q QX†L Y‰ KHR FKƒ›P O‡‘Q %…›QK WŒFK FKX \…šX ‡ „ˆ‡ŽQJ K† KƒšS WKXŽ\ „ŠQK WKXŽ\ WLP YL…P SK†˜L WK…˜ JDQ KR‘D QKX›F KR‘D E…›QK WŒFK FR‘ WŒQK FKƒšW „†šL [ˆ‘QJ JLˆD KDL OD‘ SK†˜L +D›FK OƒP ED VˆQJ WKX\ WKXQJ &D‘F SKX WD›QJ NKD‘F ŒW FR‘ E…›QK WŒFK 1…šX FR‘ E…›QK JKH‘S 3KR‘ WKˆ‡QJ KDŽQ WX› KX\…šW WUXŽQJ NKL „R‘ QJRDŽL E…›QK WŒFK WU…Q FRŽQ FR‘ E…›QK WŒFK FXD E…›QK JKH‘S ;ˆ O\‘ 3KX WD›QJ FR‘ E…›QK WŒFK SKDL KX\ 135
 20. &D‘F SKX WD›QJ NKD‘F „HP OX†œF 1…šX JKH‘S Y‡‘L FD‘F E…›QK NKD‘F F‚Q Fˆ‘ YDŽR E…›QK JKH‘S [ˆ O\‘ %…›QK X†šQ YD‘Q .K†QJ FR‘ E…›QK WŒFK „‚›F KL…›X FKX \…šX Gˆ›D YDŽR FKƒ˜Q „RD‘Q OƒP VDŽQJ TXD Y…šW WKˆ‡QJ Y…šW WL…P WKX†šF Y…šW WKL…šQ OX‘F NKD‘P V†šQJ ;ˆ O\‘ 7KW JLD VX‘F P‚–F E…›QK QDŽ\ JRœL ODŽ WKˆ›F SKƒ˜P NK†QJ QJX\ KD›L Y‰ YL WUXŽQJ YDŽ „†œF W†š TXD OX†œF FKŒQ „D E WL…X GL…›W *LD VX‘F FR‘ WUL…›X FKˆ‘QJ OƒP VDŽQJ F‚–W ER Q‡L FR‘ E…›QK WŒFK SKƒ—Q FRŽQ OD›L SKDL OX†œF FKL‘Q 1…šX E…›QK WŒFK SKD‘W VLQK QKL…—X Q‡L WKW PƒšW „DŽQ WŒQK WKW YDŽ SKX WD›QJ ODŽP QJX\…Q OL…›X FKR F†QJ QJKL…›S 1ƒšP $FWLQRP\FRVLV 7UƒX ERŽ %…›QK WŒFK WKˆ‡ŽQJ WKƒš\ ‡ „ƒ—X [ˆ‡QJ KDŽP Gˆ‡‘L VˆQJ WR [ˆ‡QJ WU‡ Q…Q [†šS FR‘ NKL [ˆ‡QJ KDŽP Gˆ‡‘L FR‘ O†˜ GRŽ UL Qˆ‡‘F PX PDŽX YDŽQJ KD›FK OƒP ED Gˆ‡‘L KDŽP VˆQJ WR lt GD F†˜ „ƒ—X FR‘ Q†šW VˆQJ Q†˜L O…Q QKˆQJ Q†šW VˆQJ FR‘ QXQJ PX YDŽ FR‘ O†˜ GRŽ +HR %…›QK WŒFK WKˆ‡ŽQJ [XƒšW KX\…šW JL‡‘L KD›Q EX†—QJ YX‘ %…›QK WKˆ‡ŽQJ WKƒš\ E…›QK WŒFK FX›F E†œ ŒW FR‘ E…›QK WŒFK WRDŽQ WKƒQ ;ˆ O\‘ &‚–W ER SKƒ—Q FR‘ E…›QK WŒFK SKƒ—Q FRŽQ OD›L FKR [XƒšW ORŽ ;,, &$v& %j€1+ .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản