intTypePromotion=1

Những bước đơn giản đến ước mơ : 15 bí quyết hiệu nghiệm của những người thành công nhất thế giới

Chia sẻ: Lam Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

2
1.114
lượt xem
481
download

Những bước đơn giản đến ước mơ : 15 bí quyết hiệu nghiệm của những người thành công nhất thế giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có bao giờ bạn tự hỏi "Bạn là ai?", "Bạn được sinh ra với sứ mệnh gì?","Bạn sẽ đạt được những gì khi rời bỏ thế giới này? Nếu bạn có trong tay cây đèn thần của Aladin và thần đèn có thể biến tất cả mơ ước của bạn thành hiện thực thì bạn sẽ mong ước điều gì? Một cuộc sống giàu có và sung túc? Một cuộc hôn nhân hoàn hảo? Một sự nghiệp thành công vượt trội? Một thân hình lý tưởng?...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những bước đơn giản đến ước mơ : 15 bí quyết hiệu nghiệm của những người thành công nhất thế giới

 1. Nh ng Bư c Đơn Gi n Đ N Ư C MƠ Dõch giaã: Trêìn Àùng Khoa Uöng Xuên Vy NHAÂ XUÊËT BAÃN P HUÅ N ÛÄ
 2. http://tgm.vn/mua-sach LÚÂI GIÚÁI THIÏåU www.vuontoithanhcong.com
 3. http://tgm.vn/mua-sach www.vuontoithanhcong.com
 4. http://tgm.vn/mua-sach CAÃM NHÊÅN VÏÌ QUYÏÍN SAÁCH ”NHÛÄNG BÛÚÁC ÀÚN GIAÃN ÀÏËN ÛÚÁC MÚ” ”Trïn nhûäng trang saách naây, Steven Scott àûa ra möåt cöng thûác giaãn àún nhûng coá sûác maånh biïën ûúác mú thaânh hiïån thûåc. Lyá do khiïën quyïín saách naây coá sûác thuyïët phuåc töi àïën nhû vêåy laâ vò töi àaä chûáng kiïën anh aáp duång nhûäng nguyïn tùæc naây àïí àaåt àûúåc nhûäng thaânh cöng vang döåi – caã trong sûå nghiïåp, gia àònh vaâ moåi lônh vûåc trong cuöåc söëng cuãa anh. Àêy laâ möåt quyïín saách baån nïn àoåc.” HYRUM W. SMITH, Chuã tõch Höåi àöìng quaãn trõ Cöng ty Franklin Covey ”Thêåt laâ möåt thaãm kõch khi hêìu hïët moåi ngûúâi tûâ boã ûúác mú cuãa mònh tûâ rêët súám. Quyïín saách naây cuãa Steven Scott truyïìn caãm hûáng cho chuáng ta mú nhûäng ûúác mú cao àeåp.” CONNIE SELLECCA vaâ JOHN TESH ”Töi muöën mua thïm möåt quyïín nûäa ngay tûác thò! Quyïín saách naây chûáa àûång nhûäng thöng tin quan troång àïën nöîi töi àaä gûãi quyïín àêìu tiïn cuãa töi cho ngûúâi baån thên nhêët trûúác khi töi àoåc xong. THÊÅT TUYÏåT VÚÂI!” CHERYL LADD ”Trong quyïín saách cuãa mònh, Steven Scott cung cêëp cho chuáng ta nhûäng chiïën lûúåc vaâ kyä thuêåt cuå thïí maâ chuáng ta cêìn nùæm roä vaâ sûã duång àïí àaåt àûúåc nhûäng ûúác mú giaá trõ nhêët. Öng khöng nhûäng hûúáng dêîn chuáng ta caách laâm cho nhûäng ûúác mú khöng tûúãng trúã nïn khaã thi maâ öng coân chó chuáng ta caách thûác cuå thïí àïí biïën chuáng thaânh hiïån thûåc.” CHRISTIE BRINKLEY ”Trong ngaânh kinh doanh cuãa chuáng töi, chuáng töi taåo cú höåi àïí giuáp àúä ngûúâi khaác thûåc hiïån ûúác mú cuãa mònh. Trong quyïín saách naây, Steven Scott àûa ra möåt cöng cuå hoaân haão, möåt baãn hûúáng dêîn chi tiïët tûâng bûúác àïí biïën caã nhûäng giêëc mú kyâ vô nhêët thaânh hiïån thûåc. Nïëu baån àoåc quyïín saách naây, noá seä thay àöíi caách nhòn cuãa baån maäi maäi. Nïëu baån söëng theo quyïín saách naây, noá seä thay àöíi cuöåc àúâi baån vônh viïîn.” SANDIE TILLOTSON – ngûúâi àöìng saáng lêåp vaâ Phoá chuã tõch Nu Skin International www.vuontoithanhcong.com
 5. http://tgm.vn/mua-sach ”Nïëu baån bõ ”mùæc keåt” trong cöng viïåc, sûå nghiïåp hoùåc caác möëi quan hïå vaâ àoá khöng phaãi laâ nhûäng gò baån mong muöën, thò Steven Scott seä trao cho baån nhiïìu ”kyä thuêåt àöåt phaá” trong möîi chûúng saách hún laâ àa söë moåi ngûúâi coá thïí phaát hiïån trong suöët cuöåc àúâi.” HENRY MARSH, böën lêìn tham dûå Olympic, taác giaã quyïín ”Nhên töë àöåt phaá” (The Breakthrough Factor) ”Steven Scott laâ chuyïn gia têìm cúä thïë giúái trong viïåc biïën nhûäng ûúác mú khöng tûúãng thaânh hiïån thûåc… Töi chñnh laâ möåt bùçng chûáng söëng.” GARY SMALLEY, taác giaã quyïín ”Àïí tònh yïu keáo daâi maäi maäi” (Making Love Last Forever) ”THÊÅT KHÖNG THÏÍ TIN ÀÛÚÅC! Quyïín saách naây phaãi laâ saách göëi àêìu giûúâng cho möîi ngûúâi àaân öng, àaân baâ söëng trïn àêët Myä. Trong quyïín saách, Steven Scott khöng chó chûáng minh baån vaâ gia àònh baån coá thïí àaåt àûúåc nhûäng ”ûúác mú khöng tûúãng” nhêët, öng coân trao cho baån nhûäng kiïën thûác thûåc tïë, cêìm tay baån têån tònh chó dêîn tûâng bûúác möåt, vaâ hún thïë nûäa giuáp baån tûå tin vaâ coá àuã sûác maånh àïí àaåt àûúåc tûâng ûúác mú.” CHUCK NORRIS ”THÊÅT LA MÖÅT HIÏåN TÛÚÅNG! Steven Scott coá khaã nùng thêåt sûå trong viïåc biïën ûúác mú cuãa baån thaânh hiïån thûåc. Caách thûác cuãa öng cuäng chñnh laâ nhûäng kyä thuêåt àaä àûúåc sûã duång búãi hêìu hïët nhûäng ngûúâi àaåt àûúåc nhûäng thaânh tûåu phi thûúâng. Nïëu baån laâm theo hûúáng dêîn cuãa öng, chùæc chùæn baån seä vûún túái nhûäng ûúác mú vô àaåi nhêët trong àúâi.” JOE MONTANA www.vuontoithanhcong.com
 6. http://tgm.vn/mua-sach LÚÂI MÚÃ ÀÊÌU www.vuontoithanhcong.com
 7. http://tgm.vn/mua-sach www.vuontoithanhcong.com
 8. http://tgm.vn/mua-sach www.vuontoithanhcong.com
 9. http://tgm.vn/mua-sach M CL C L I M Đ U C A GARY SMALLEY Ph n 1: B N CÓ TI M NĂNG M NH M … NHƯNG B K T L I B PHÓNG! 1 Chương 1: “GI C MƠ LÀ S MONG M I T ĐÁY LÒNG” 3 Ngh Thu t Hi n Th c Hóa Ư c Mơ có th bi n mơ ư c thành hi n th c trong b t c lĩnh v c nào trong cu c s ng. Chương 2: N U Ư C MƠ C A STEVEN TÔI THÀNH S TH T THÌ AI CŨNG CÓ TH LÀM ĐƯ C NHƯ TH ! 9 Làm th nào m t công ty đang ng c ngo i giãy ch t có th đ t doanh thu hàng tri u đô? Làm th nào m t ngư i không bi t gì v âm nh c l i có th ch huy dàn nh c giao hư ng? Và b ng cách nào m t ngư i ch ng vô tâm, ích k l i có th có đư c m t cu c s ng hôn nhân h nh phúc? Chương 3: ĐI U GÌ NGĂN C N H U H T M I NGƯ I KHÔNG Đ T ĐƯ C Ư C MƠ C A MÌNH? 23 B n gi ng như m t tên l a b k t l i b phóng còn ư c mơ c a b n thì xa v i như m t trăng không th nào v i t i. Ph n 2: CH T Đ T SÁU S I DÂY XÍCH 27 Chương 4: S I DÂY XÍCH TH NH T: B N ĐƯ C L P TRÌNH S N S T M THƯ NG 29 T khi còn bé, b n đã đư c m c đ nh là xoàng xĩnh. Bí quy t hi u nghi m 1: L p trình l i b não siêu phàm c a b n Chương 5: S I DÂY XÍCH TH HAI: N I S TH T B I 45 N i s th t b i trong ý th c ho c ti m th c bào mòn kh năng vươn t i thành công c a b n. Bí quy t hi u nghi m 2: Vư t qua n i s th t b i Chương 6: S I DÂY XÍCH TH BA: NÉ TRÁNH S CH TRÍCH PHÊ BÌNH 61 Vô tình ho c c tình tránh né nh ng l i phê bình ch trích s làm t n h i và bóp ch t suy nghĩ sáng t o trong b n, đ ng th i ch n đ ng bư c ti n c a b n ngay trư c khi b n b t tay vào hành đ ng. Bí quy t hi u nghi m 3: Bi n s ch trích t thù thành b n www.vuontoithanhcong.com
 10. http://tgm.vn/mua-sach Chương 7: S I DÂY XÍCH TH TƯ: THI U T M NHÌN RÕ RÀNG VÀ CHÍNH XÁC 77 N u b n không có m t khái ni m rõ ràng v đích đ n và m t t m b n đ chính xác, làm sao b n có th b t đ u cu c hành trình. Bí quy t hi u nghi m 4: Có t m nhìn sáng t và chính xác Chương 8: S I DÂY XÍCH TH NĂM: THI U KI N TH C 85 B n không th phóng tên l a c a mình lên m t trăng n u b n không bi t cách đi u khi n tên l a bay lên. Hãy khám phá m t k ho ch bay v i đ y đ thông tin c n thi t đ đ n v i ư c mơ c a b n. Bí quy t hi u nghi m 5: Vư t qua vi c thi u ki n th c Chương 9: S I DÂY XÍCH TH SÁU: THI U ĐI U KI N 103 B n không th t mình phóng tên l a lên đư c. Th t b i trong vi c tìm ki m ngu n l c h tr bên ngoài s làm cho cu c hành trình bay đ n ư c mơ c a b n tr nên b t kh thi. Bí quy t hi u nghi m 6: Vư t qua vi c thi u đi u ki n Ph n 3: KÍCH HO T B Y Đ NG CƠ C C M NH 115 Chương 10: Đ NG CƠ TH NH T: “HI U SU T LÀM VI C HENRY FORD” 117 M T THÓI QUEN TUY T V I MÀ AI CŨNG CÓ TH CÓ ĐƯ C Henry Ford không sáng ch ra xe hơi nhưng đi u ông làm đư c còn vĩ đ i hơn r t nhi u! Bí quy t hi u nghi m 7: Đ t đư c nhi u hơn trong kho ng th i gian ng n hơn Chương 11: Đ NG CƠ TH HAI: “S C M NH BABE RUTH” 139 M T S C M NH KH NG KHI P MÀ AI CŨNG CÓ TH CÓ ĐƯ C Chuy n nh ng cú đánh trúng bóng thành nh ng cú ghi đi m tuy t đ i. Bí quy t hi u nghi m 8: Hãy mơ và đ t đư c nh ng ư c mơ không tư ng Chương 12: Đ NG CƠ TH BA: “MÔ HÌNH H P TÁC STEVEN SPIELBERG” 161 M T K NĂNG TĂNG S C M NH MÀ AI CŨNG CÓ TH H C ĐƯ C G b nh ng rào c n gi i h n các đi u ki n và nhân lên g p b i ti m năng s n có! Bí quy t hi u nghi m 9: Tuy n d ng đúng đ i tác và c v n cho ư c mơ c a b n Chương 13: Đ NG CƠ TH TƯ: “TINH TH N L C QUAN HELEN KELLER” 197 TĂNG T C H NH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG C A B N! Ki m soát y u t quy t đ nh h nh phúc c a b n và tác đ ng đ n cu c s ng c a nh ng ngư i b n g p. Bí quy t hi u nghi m 10: Kích ho t đ ng cơ “Tinh th n l c quan” www.vuontoithanhcong.com
 11. http://tgm.vn/mua-sach Chương 14: Đ NG CƠ TH NĂM: “S C THUY T PH C M NH NHƯ Đ NG Đ T” 229 M T NGH THU T MÀ AI CŨNG CÓ TH TINH THÔNG Chìa khóa v n năng m cánh c a ư c mơ c a b n. Bí quy t hi u nghi m 11: Giao ti p hi u qu và thuy t ph c Chương 15: Đ NG CƠ TH SÁU: “S C B N B C A GI NG CHÓ PIT BULL” 275 M T K LU T D DÀNG MÀ AI CŨNG CÓ TH H C ĐƯ C Bí quy t thành công v i xác su t 90%. Bí quy t hi u nghi m 12: T o d ng lòng kiên trì Chương 16: Đ NG CƠ TH B Y: “K HO CH ƯU TIÊN CHÍNH XÁC NHƯ LA-DE” 299 L TRÌNH Đ T ĐƯ C Ư C MƠ MÀ AI CŨNG CÓ TH ÁP D NG Bí quy t đ đ t đư c nhi u thành tích hơn trong kho ng th i gian ng n hơn và b t căng th ng hơn. Bí quy t hi u nghi m 13: Ki m soát th i gian trong đ i, t ng phút m t Ph n 4: PHÓNG Đ N Ư C MƠ KHÔNG TƯ NG C A B N! 319 Chương 17: NHIÊN LI U CHO C B Y Đ NG CƠ: “NI M ĐAM MÊ MANG TÊN OPRAH WINFREY” 321 M T L A CH N THAY Đ I CU C Đ I CÓ TH Đ N T B T KỲ AI Đam mê là ngu n nhiên li u cho c b y đ ng cơ. Bí quy t hi u nghi m 14: Có đư c ngu n nhiên li u đam mê Chương 18: KÍCH HO T CÁC Đ NG CƠ C A B N 333 S c m nh t ng h p c a b y đ ng cơ kh ng l s ch ng có ý nghĩa gì khi b n không kích ho t chúng. M t công t c nh trong trái tim b n có th kích ho t t ng đ ng cơ ngay l p t c! Bí quy t hi u nghi m 15: B t công t c kích ho t nh ng đ ng cơ www.vuontoithanhcong.com
 12. http://tgm.vn/mua-sach 1 B N CÓ TI M NĂNG M NH M … NHƯNG B K T L I B PHÓNG! www.vuontoithanhcong.com
 13. http://tgm.vn/mua-sach www.vuontoithanhcong.com
 14. http://tgm.vn/mua-sach CHƯƠNG 1 “GI C MƠ LÀ S MONG M I T ÁY LÒNG” CHƯƠNG 1: “GI C MƠ LÀ S MONG M I T ÁY LÒNG” 003 www.vuontoithanhcong.com
 15. http://tgm.vn/mua-sach Steven K. Scott 004 NH NG BƯ C ƠN GI N N Ư C MƠ www.vuontoithanhcong.com
 16. http://tgm.vn/mua-sach Trêìn Àùng Khoa - Uöng Xuên Vy CHƯƠNG 1: “GI C MƠ LÀ S MONG M I T ÁY LÒNG” 005 www.vuontoithanhcong.com
 17. http://tgm.vn/mua-sach Steven K. Scott Lưu Ý S Khác Bi t Trong su t quy n sách này, tôi s dùng nh ng t như Ngh Thu t Hi n Th c Hóa Ư c Mơ hay Hi n Th c Hóa Ư c Mơ và Quy Trình Hi n Th c Hóa Ư c Mơ. Khi tôi dùng t Hi n Th c Hóa Ư c Mơ hay Ngh Thu t Hi n Th c Hóa Ư c Mơ, tôi mu n nói đ n t t c nh ng chi n lư c và k thu t ch a đ ng trong quy n sách này. Khi tôi dùng t Quy Trình Hi n Th c Hóa Ư c Mơ, tôi mu n đ c p đ n m t phương pháp hay k thu t đơn l đ đ t đư c m t ư c mơ bao g m vi c vi t ra đ nh nghĩa rõ ràng v nó r i l p ra k ho ch c th ví như m t t m b n đ chính xác đ n t ng chi ti t đưa b n đ n đích cu i cùng. Quy Trình Hi n Th c Hóa Ư c Mơ s đư c gi i thích c n k Chương 10. 006 NH NG BƯ C ƠN GI N N Ư C MƠ www.vuontoithanhcong.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2