intTypePromotion=1
ADSENSE

Những câu hỏi hóc búa trong phỏng vấn

Chia sẻ: Trần Văn Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

385
lượt xem
129
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách tốt nhất để tránh khống thể trả lời các câu hỏi mà các nhà tuyển dụng đưa ra khi đi vào cuộc phỏng vấn là hãy chuẩn bị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những câu hỏi hóc búa trong phỏng vấn

  1. HÓC BÚA cho
  2. M nguyên nhân? .............................................................................................................................................. 2 u v b n .......................................................................................... 2 Câu h i 2: Hãy k ............................................................................................................. 2 .................................................................................... 3 : ......................................................................................... 3 .......................................................... 3 N ....... 3 ................................................. 4 ................................................................................................ 4 ............................................................................ 4 .............................................................................................................. 5 ............................................................................. 5 ........................................................................ 6 ......................... 6 ...................... 7 ng không ? ........................................................................ 7 ............................................................................................................................................................ 7 ............................................................................................ 8 ng ra sao? ................................................................................................ 8 Câu h i 17: B ngh m c l Câu h i 18: B n có câu h i nào cho chúng tôi không ? ................................................................................ 9 www.giangblog.com 1
  3. Phân tích n. 2 Phân tích: ng bao gi k ih t i u s b n thân nhà tuy n d ng mu n nghe ch là m n mô t ng n g n ch ng 2-3 phút v b nb có th ng tuy n vào v trí này (b ng c p, kinh nghi m làm vi . Hãy chu n b m m nh qu ng bá b i phù h p v i v trí b n ng tuy n tránh gây ph n tác d ng. Ch ng h n, b Tôi v a hoàn thành m t khóa h c thi t k h a v i k t qu xu t s c ng tuy n vào v trí nhân viên kinh doanh hóa ch t! Tr l i: Tôi là m c và sáng t o, tôi luôn mu n hoàn thành công vi c hi u qu và nhanh nh t. VD B n ng tuy n v n lý r i ro tín d tr l i thêm: Tôi am hi u quy trình tín d ng, tôi có kh t thành th o v i máy tính. (Ho c ch nêu ý trên là c !) 3: Phân tích - www.giangblog.com 2
  4. - Tôi phát âm - - - 4 ? Phân tích: 5 Phân tích: 6: thì Phân tích anh ( ngân hàng uy ngân hàng ". www.giangblog.com 3
  5. 7: Phân tích v 8: Khi nào Phân tích: công ty". 9: Phân tích: " www.giangblog.com 4
  6. c : café 10: Phân tích: . 1: Phân tích: có www.giangblog.com 5
  7. 12: Phân tích: gì!) 3 Phân tích: duy www.giangblog.com 6
  8. 14: Phân tích: VD 1: VD 2: yên chân VD 3: ) Câu 5: ? Phân tích: giao. www.giangblog.com 7
  9. khác. 6: ch Phân tích: ng. Theo Ngh nh s 163 -CP v b m ti n vay c a các t ch c tín d ng có nêu rõ t ch c tín d c quy n l a ch n, quy nh vi c cho vay có b m b ng tài s n, cho vay không có b m và ch u trách nhi m v quy nh c a mình. Khách hàng n u là DN có uy tín v tin c y cao thì s v n có th x lý cho vay t giá tr m b o. V ng h p này, tôi s ph : Kh n xu t kinh doanh, tính kh thi c a d án, ngành ngh kinh doanh, m i quan h t ín d ng c a khách hàng v có s ph i h p ki i chi u th c t p lý. 7: Phân tích: t trong nh ng câu h i khó nh c bi i v i nh u kinh nghi m. Vi u tiên c c khi d ph ng v n là nghiên c u m bi n trong ngành ngh c a b ng con s ngh . Hãy trình bày rõ ràng v i nhà tuy n d ng r ng b n s ch bàn th o chi ti t v cl ngh tuy n d ng. Tr l i: u t iên tôi quan tâm khi ng tuy n m t công vi c là không bi t tôi s làm nh ng gì và kh i th tôi s tv u. M ng làm vi c t t s bao g m 4 y u t chính: www.giangblog.com 8
  10. - ng làm vi c: Li u có chuyên nghi - Quan h v i c ng nghi p ra sao: N u c p trên kh t khe và hay ch i m ng m th y áp l c - Các ch : a ngân hàng th các ch ng x n r t vui lòng làm vi c - là y u t cu n. N u nhà tuy n d ng thúc ép b t câu tr l i c th , b tm c t con s chính xác. VD: Kho ng t m t n 5 tri ng h p lý. 8 ? Phân tích: Hãy t n d th hi n s nhi t thành c a mình v i công vi c! Hãy h i nhà tuy n d ng ít nh t m t câu, có th là v ch phúc l u ki n và th i gian làm vi Không l i t t c các câu h i c a tôi r i nào c - Tôi có ph i làm vi c vào chi u ngày th b y không ? - Tôi có th làm vi c ngay khi bàn giao xong công vi c công ty hi n t i không ? - hóc búa www.giangblog.com www.giangblog.com 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2