Những khái niệm cơ sở về mạng máy tính part 8

Chia sẻ: AJFGASKJHF SJHDB | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
87
lượt xem
23
download

Những khái niệm cơ sở về mạng máy tính part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(DNS : DOMAIN NAME SYSTEM ) Cơ sở của sự vận hành của internet làhệ thống tên miền (DNS), trong đó máy tính có thể tiếp xúc với nhau và thực hiện nhiều chức năng như trao đổi thư tín, hiện thị các trang web . . .khi bạn kết nối internet và muốn tiếp xúc với một địa chỉ – chẳng hạn như website, bạn phải gõ địa chỉ website đó thì IP sử dụng thông tin địa chỉ internet và hệ thống tên niềm (DNS) để phân phối thư tín và thông tin từ máy tính này đến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những khái niệm cơ sở về mạng máy tính part 8

  1. Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Chöông 8. SÖÏ VAÄN HAØNH CUÛA HEÄ THOÁNG TEÂN MIEÀN (DNS : DOMAIN NAME SYSTEM ) Cô sôû cuûa söï vaän haønh cuûa internet laøheä thoáng teân mieàn (DNS), trong ñoù maùy tính coù theå tieáp xuùc vôùi nhau vaø thöïc hieän nhieàu chöùc naêng nhö trao ñoåi thö tín, hieän thò caùc trang web . . .khi baïn keát noái internet vaø muoán tieáp xuùc vôùi moät ñòa chæ – chaúng haïn nhö website, baïn phaûi goõ ñòa chæ website ñoù thì IP söû duïng thoâng tin ñòa chæ internet vaø heä thoáng teân nieàm (DNS) ñeå phaân phoái thö tín vaø thoâng tin töø maùy tính naøy ñeán maùy tính khaùc. Heä thoáng teân mieàn (DNS) ñoùng vai troø laø dòch caùc ñòa chæ cuûa caùc trang web töø chöõ thaønh caùc soá ñeâû maùy tính treân internet coù theå hieåu ñöôïc. Ñeå thöïc hieän ñieàu naøy moät caùch hieäu quûa, internet ñöôïc toå chöùc thaønh caùc mieàn chính: .com : chæ veà caùc lónh vöïc thöông maïi ( commercial) .edu : chæ veà caùc lónh vöïc giaùo duïc ( education) .org : chæ veà caùc toå chöùc (organisation) .gov : chæ veà caùc toå chöùc chính phuû (government) .net : caùc toå chöùc cung caáp dich vuï internet .mil : caùc toå chöùc thuoäc veà quaân ñoäi (military) .int :caùc toå chöùc quoác teá (international organization)… Nhöng do ñòa chæ internet luoân phaùt trieån khoâng ngöøng, heä thoáng teân mieàn ñöôïc ñöôïc môû roäng vaø boå sung theâm caùc mieàn môùi. Moät soá teân mieàn ñaïi dieän cho quoác gia thöôøng coù hai kyù töï: .au : cuûa nöôùc Uùc .vn : cuûa nöôùc Vieät Nam .ca : cuûa nöôùc Canada .uk : cuûa nöôùc Anh .fr : cuûa nöôùc Phaùp . . . Trang 43
  2. Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Caùc mieàn ñöôïc toå chöùc theo thöù baäc, döôùi teân caùc mieàn chính laø teân caùc mieàn phuï. Ví duï : www.spacelink.longhai.com Trong ñoù mieàn lôùn nhaát laø .com, mieàn phuï laø cô quan longhai, spacelink laø maùy tính chaïy chöông trình spacelink. Heä thoáng teân mieàn (DNS) thöôøng xuyeân theo doõi caùc thay ñoåi ñeå khi ñòa chæ IP thay ñoåi thì ñòa chæ e-mail khoâng thay ñoåi, e-mail vaãn ñöôïc phaân phoái ñuùng theo ñòa chæ. Caùc maùy chuû ñöôïc goïi laø maùy chuû heä thoáng teân mieàn (DNS Server) chòu traùch nhieäm theo doõi caùc thay ñoåi ñoù vaø dieãn dòch ñòa chæ IP vaø ñòa chæ mieàn. Caùc maùy chuû teân mieàn laøm vieäc vôùi heä thoáng teân mieàn ñeå ñaûm baûo thö tín ñeán ñuùng nôi ngöôøi nhaän ñoàng thôøi chòu traùch nhieäm löu thoâng treân internet. Caùc maùy treân internet khoâng theå hieåu caùc ñòa chæ theo kyù töï, do ñoù caùc maùy chuû teân mieàn phaûi dieãn dòch ñòa chæ ñoù ra IP. Caùc maùy chuû teân mieàn luoân luoân coù caùc baûng caäp nhaät toång hôïp giöõa caùc ñòa chæ internet vaø IP. Trang 44
  3. Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Chöông 9. SÖÏ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA MAÙY CHUÛ HEÄ THOÁNG TEÂN MIEÀN (DOMAIN NAME SYSTEM SERVER) Khi moät vò trí nguoàn taøi nguyeân ñoäc nhaát caàn ñöôïc tieáp xuùc, ñòa chæ vò trí nguoàn taøi nguyeân ñoäc nhaát ñoù phaûi töông hôïp vôùi ñòa chæ IP. Boä trình web cuûa baïn ñaàu tieân phaûi ñeán maùy chuû teân mieàn ôû dòch vuï cung caáp internet (Internet Supply Provider : ISP) cuûa baïn, dòch vuï tröïc tuyeán nhaän thoâng tin ñoù. Neáu IP ôû treân cuøng moät maïng vôùi maùy tính cuûa baïn, maùy chuû heä thoáng teân mieàn ñoù seõ coù khaû naêng dòch vò trí nguoàn taøi nguyeân ñoäc nhaát theo ñòa chæ IP vaø göûi ñòa chæ IP naøy ñeán maùy tính cuûa baïn. Khi boä trình web cuûa baïn coù ñiaï chæ IP cuûa nôi baïn muoán ñeán, boä trình web söû duïng ñòa chæ IP vaø tieáp xuùc vôùi website ñoù, website naøy seõ göûi thoâng tin maø baïn yeâu caàu. Neáu thoâng tin maø baïn yeâu caàu khoâng coù ôû trong maïng , maùy chuû teân mieàn ñoù coù theå khoâng coù ñòa chæ baïn muoán tìm. Trong tröôøng hôïp ñoù, maùy chuû teân mieàn seõ tieáp xuùc vôùi maùy chuû teân mieàn thöù 2 (ñaây laø nôi chöùa toaøn boä ñòa chæ caùc website) ñeå tìm thoâng tin thích hôïp. Sau khi tìm ñöôïc thoâng tin, maùy chuû teân mieàn cuûa baïn seõ göûi thoâng tin cho maùy tính cuûa baïn. Boä trình duyeät web cuûa baïn sau khi coù ñòa chæ IP cuûa vò trí nguoàn taøi nguyeân ñoäc nhaát, seõ duøng ñòa chæ ñoù ñeå tieáp xuùc vôùi caùc website ñöôïc yeâu caàu. Trang 45
  4. Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Trang 46
  5. Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương PHAÀN III. QUAÛN LYÙ – KHAI THAÙC VAØ BAÛO TRÌ HEÄ THOÁNG MAÏNG CHÖÔNG 1. Mét sè c¸c thao t¸c c¬ b¶n khi sö dông m¹ng HiÖn nay cã rÊt nhiÒu hÖ ®iÒu hµnh m¹ng kh¸c nhau nh­ Netwere, Unix, WindowsNT... Trong phÇn nµy chóng t«i xin giíi thiÖu mét sè thao t¸c c¬ b¶n nhÊt khi khai th¸c sö dông tµi nguyªn trªn m¹ng WindowsNT 1. Login vµo m¹ng. T¹i mét tr¹m lµm viÖc sau khi bËt m¸y ®Ó cã thÓ truy nhËp tµi nguyªn trªn m¹ng cÇn ph¶i thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký nhËp m¹ng hay cßn gäi lµ login vµo m¹ng. §Ó cã thÓ login vµo m¹ng ta cÇn ph¶i biÕt c¸c th«ng tin sau: Formatted: Bullets and Numbering Domain name : Tªn vïng User name : Mçi mét vïng cã nhiÒu ng­êi dïng trªn vïng ®ã, tªn nµy do ng­êi qu¶n trÞ m¹ng ®Æt ra. Password : MËt khÈu cña ng­êi dïng ®ã. VÝ dô : M¹ng WindowsNT vµ m¸y b¹n sö dông hÖ ®iÒu hµnh windows95 th× sau khi khëi ®éng m¸y hiÖn lªn mét b¶ng hái sau: NÕu gâ vµo ®óng User name, Password, Domain name th× m¸y sÏ ®­îc ®¨ng nhËp vµo m¹ng, nÕu sai sÏ b¾t nhËp l¹i. NÕu gâ cancel th× m¸y sÏ tiÕp tôc qu¸ tr×nh khëi ®éng nh­ng kh«ng ®¨ng nhËp ®­îc vµo m¹ng mµ b¹n chØ cã thÓ sö dông tµi nguyªn trªn m¸y cña m×nh nh­ mét PC riªng lÎ mµ th«i. Trang 47
  6. Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương 2. Thao t¸c víi c¸c file trªn m¹ng. §Ó truy nhËp tíi file trªn m¹ng b¹n cã thÓ bÊm ®óp chuét mouse trªn biÓu t­îng Network Neighborhood hoÆc nÕu b¹n ®ang ch¹y Exploring, hoÆc trong khi më, ghi... mét file trªn m¹ng lóc ®ang ch¹y Word, Excel, Access... th× di chuyÓn mouse xuèng danh môc Network Neighborhood, click mouse khi ®ã sÏ xuÊt hiÖn danh s¸ch c¸c m¸y cïng m¹ng cña b¹n. §Ó truy nhËp th«ng tin trªn m¸y nµo Click mouse vµo m¸y ®ã khi ®ã sÏ tr¶i ra danh môc c¸c th­ môc cña m¸y, tõ ®©y b¹n cã thÓ sao chÐp, thùc hiÖn mét ch­¬ng tr×nh, ®æi tªn, hoÆc më mét v¨n b¶n ra ®Ó ®äc hay so¹n l¹i... nh­ thùc hiÖn c¸c file trªn m¸y cña b¹n. Tuy nhiªn l­u ý r»ng khi ch¹y trªn m¹ng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh b¶o mËt ng­êi qu¶n trÞ sÏ cÊp cho mçi User mét sè quyÒn thao t¸c nhÊt ®Þnh, ®ång thêi t¹i mçi m¸y ng­êi dïng cã thÓ cho phÐp ng­êi kh¸c xem, hay kh«ng xem v× vËy b¹n chØ cã thÓ thao t¸c ®­îc trong ph¹m vi quyÒn cña m×nh vµ c¸c th«ng tin trªn m¸y kh¸c nÕu chñ nh©n cña m¸y ®ã cho phÐp. 2.1. Thùc hiÖn mét file ch­¬ng tr×nh n»m trªn m¹ng. Cã nghÜa lµ tõ mét m¸y tr¹m nµo ®ã ta cã thÓ thùc hiÖn mét file ch­¬ng tr×nh n»m trªn m¸y Server hoÆc mét m¸y kh¸c. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó thùc hiÖn viÖc nµy: Formatted: Bullets and Numbering Tõ menu Start, bÊm vµo Run (H1), sau ®ã chän Browse (H2), trªn « Login bÊm chän Network Neighborhood (H3). Khi ®ã sÏ cã mét danh s¸ch c¸c m¸y cïng m¹ng hiÖn lªn, BÊm ®óp chuét vµo m¸y cã chøa file ch­¬ng tr×nh, khi ®ã hiÖn ra danh s¸ch th­ môc, File trªn m¸y ®ã. Chän file cÇn thùc hiÖn råi bÊm OK. Tõ menu Start bÊm chuét vµo Run, chän Browse ®Ó t×m file ch¹y nÕu kh«ng râ ë ®©u hoÆc gâ lu«n tªn file víi ®­êng dÉn ®Çy ®ñ vµo « lÖnh. VÝ dô \\ACERNT\GAME\Ninja.exe sÏ ch¹y ch­¬ng tr×nh NÞna trªn m¸y AcerNT trong th­ môc Game Trang 48

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản