intTypePromotion=1

Những mẹo IT chuyên dụng phần 4

Chia sẻ: Sdfasfs Sdfsdfad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
53
lượt xem
14
download

Những mẹo IT chuyên dụng phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuy nhiên, bạn vẫn chưa hoàn toàn gỡ bỏ chương trình khỏi hệ thống. Hãy mở cửa sổ System Configuration Utility để xem liệu tập tin tự khởi động của ứng dụng đó đã thật sự được xóa chưa?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những mẹo IT chuyên dụng phần 4

  1. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org Trư ng h p không tìm th y tùy ch n này, hãy th ki m tra thêm thông tin t i trang web c a nhà s n xu t ho c liên h b ph n h tr k thu t. N u v n ti p t c không có gi i pháp t t tính năng này cũng như không có nhi u lý do b n s d ng chương trình ó n a, hãy g b chúng kh i h th ng. 8.3.2.Lo i b nh ng ng d ng không c n thi t - Nh ng ng d ng không dùng n có th làm xáo tr n và gi m hi u su t c a W indows. Hãy g cài t (uninstall) các chương trình ó ra kh i h th ng càng s m càng t t, dù vi c này không ph i ơn gi n. a s các chương trình u có s n th t c g cài t nhưng không th g b hoàn toàn m i th ã cài vào h th ng. Các nhà phát tri n ph n m m u mu n ph n m m c a h ư c s d ng, vì v y nh ng th t c g b cài t thư ng ư c t o m t cách mi n cư ng. Dù v y s d ng th t c g cài t có s n c a chương trình v n là s l a ch n t t nh t. N u không tìm th y th t c ó, hãy ch n Start.Control Panel.Add or Remove Programs (trong Windows XP) ho c Start.Settings.Control Panel.Add/Remove Programs (các phiên b n W indows khác). Tìm chương trình mu n g b trong danh sách Currently installed programs ho c Install/Uninstall (trong Windows 98). Nh n Add/Remove ho c Change/Remove (hình 2) và th c hi n theo hư ng d n. Tuy nhiên, b n v n chưa hoàn toàn g b chương trình kh i h th ng. Hãy m c a s System Configuration Utility xem li u t p tin t kh i ng c a ng d ng ó ã th t s ư c xóa chưa? N u t p tin ó v n còn, b n vô hi u hóa chúng. K n, m c a s W indows Explorer, tìm và xóa thư m c ch a ng d ng ó trong “C:Program Files” (n u ng d ng ư c cài t vào thư m c này). Và n u bi u tư ng c a ng d ng trên v n còn trong trình ơn Start, nh n ph i chu t lên bi u tư ng ó và ch n Delete. ch nh l i chương trình dùng m các t p tin liên quan thay th cho chương trình v a b g b , m W indows Explorer, ch n Tools.Folder Options (trong Windows 98 là View.Folder Options), sau ó nh n vào nhãn File Types. Trong m c Registered file types, ki m tra ph n m r ng t p tin c a chương trình ã g b . N u tìm th y, nh n Change và ch n chương trình thay th m d ng t p tin ó. Ví d : n u ã g b m t ph n m m biên t p nh, b n có th ch nh l i ti n ích Paint c a W indows m nh ng t p tin có ph n m r ng .bmp ho c ch n Delete yêu c u W indows nh c nh ngư i dùng ch n chương trình m các t p tin nh d ng này vào nh ng l n sau. Ngoài ra, b n cũng c n xóa s ch nh ng thông tin c a chương trình này ư c lưu trong Windows Registry (xem m c “D n d p Registry”). 8.3.3.Phòng ch ng Spyware - B n nên thư ng xuyên ki m tra các ph n m m gián i p (spyware) nhi m vào h th ng, nh t là khi Windows ho t ng m t cách khác thư ng. Th c t , không có m t ph n m m nào th t s hi u qu vì th b n nên k t h p s d ng nhi u chương trình v i nhau. Trong s nh ng ph n m m mi n phí thì Ad-Aware (www.pcworld.com.vn, Download, ID: 42748) và Spybot Search & Destroy (www.pcworld.com.vn, Download, ID: 42746) ư c ánh giá có kh năng phát hi n và quét ph n m m gián i p t t nh t. B n nên t i v các b n c p nh t m i nh t trư c khi ti n hành ki m tra toàn b h th ng. B n cũng có th tham kh o website SpywareGuide (www.spywareguide.com), nơi cung c p nhi u thông tin h u ích v i cơ s d li u hơn 800 ph n m m gián i p ho c c thêm các hư ng d n phát hi n và phòng ch ng ph n m m gián i p t i find.pcworld.com/46320. 8.3.4.C p nh t trình i u khi n - M t bi n pháp h u d ng W indows luôn ho t ng suôn s là thư ng xuyên ki m tra và c p Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 16 of 31
  2. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org nh t các trình i u khi n thi t b . Nh ng ph n m m này s giúp Windows làm vi c t t hơn v i các thi t b ph n c ng trên h th ng. N u máy tính c a b n v n ang làm vi c t t thì không có lý do gì c p nh t các trình i u khi n. Tuy nhiên n u máy g p tr c tr c, vi c này có th giúp b n kh c ph c v n . Trư c h t, hãy m c a s Device Manager b ng cách nh n ph i chu t lên bi u tư ng My Computer và ch n Properties. Ti p n trong Windows XP, b n ch n nhãn Hardware và nh n nút Device Manager (v i W indows 98, ch n Device Manager). Tìm các li t kê ư c ánh d u h i màu vàng ho c d u ch m than màu . D u h i thông báo cho b n bi t W indows ang s d ng trình i u khi n cơ b n cho thi t b ó thay vì s d ng trình i u khi n chuyên bi t. D u ch m than thông báo thi t b ó không còn ho t ng trong Windows. Thông thư ng, trình i u khi n c a card h a, card âm thanh và máy in c n ư c c p nh t thư ng xuyên trong khi trình i u khi n c a nh ng thi t b hi n th dư i các m c Computer, Disk drives, Floppy disk drives và Keyboards hi m khi c n ph i c p nh t. c p nh t trình i u khi n, hãy nh n úp vào thi t b tương ng. Ch n Driver.Update Driver trong h p tho i Properties. Tính năng Hardware Update Wizard s t ng tìm ki m và c p nh t n u tìm th y trình i u khi n thích h p trên ĩa c ng hay website Windows Update c a Microsoft. N u không tìm th y trình i u khi n c n thi t, hãy th tìm m t phiên b n m i t i website c a nhà s n xu t ho c dùng các website tìm ki m v i t khóa là tên y c as n ph m và thêm t khóa “driver”. Khi tìm th y b n c p nh t, b n ph i ch c ch n r ng nó tương thích v i phiên b n W indows ang s d ng. T i trình i u khi n ó v máy và kích ho t nó. Cũng có th vi c c p nh t m t trình i u khi n m i làm m i th tr nên t i t hơn. Tuy nhiên v i W indows XP, b ng cách ch n Roll Back Driver t nhãn Driver c a h p tho i Properties s giúp b n khôi ph c l i trình i u khi n cũ. Trong trư ng h p ang s d ng Windows 98, Me và 2000, do không có tùy ch n trên nên b n ph i thay th b ng trình i u khi n cơ b n cho n khi nhà s n xu t cung c p b n s a l i m i. 8.3.4.D n d p Registry - C m i l n cài t ph n m m, thay i thi t b ph n c ng ho c t i xu ng th gì ó t Internet, b n u tác ng n cơ s d li u h th ng i u khi n m i ho t ng c a W indows. ó chính là Registry. Vi c d n d p Registry s giúp c i thi n hi u qu ho t ng c a h th ng. Trư c khi b t u, b n c n m b o có th ph c h i Registry tr l i tr ng thái cũ nh m phòng trư ng h p x y ra sai sót. Windows 98, Me, XP (ngo i tr W indows 2000) u có tính năng t ng sao lưu Registry tuy nhiên l i không có tính năng m r ng như t sao lưu trư c khi ngư i dùng th c hi n vi c cài t ho c thay i c u hình máy. V i d li u cá nhân, b n có th sao lưu vào m t phân vùng ĩa c ng khác phòng s c nhưng i u này không th th c hi n v i Registry. N u c ng c a b n b h ng, vi c ph c h i Registry cũng tr nên vô d ng v i m t phiên b n W indows hoàn toàn m i. Trong Windows XP và Me, b n có th s d ng ti n ích System Restore sao lưu Registry b ng cách ch n Start.All Programs.Accessories.System Tools.System Restore.Create a restore point và th c hi n theo các hư ng d n trên màn hình. sao lưu Registry trong Windows 98, b n hãy nh n Start.Run, gõ vào scanreg và nh n OK. N u không có thông báo l i nào xu t hi n thì nh n Yes và OK ti p t c. Windows 2000 không ư c tích h p tính năng sao lưu Registry, vì th b n ph i s d ng ph n m m c a m t hãng th ba như Emergency Recovery Utility NT, m t ti n ích mi n phí c a hãng Lars Hederer (www.pcworld.com.vn, Download, ID: 42636). Thay vì s d ng ti n ích ch nh s a Registry có s n c a W indows, s d dàng và an toàn hơn khi tinh ch nh Registry v i ti n ích Reg Organizer giá 30USD c a hãng ChemTable Software (www.chemtable.com). Các khóa Registry ư c hi n th tr c quan, rõ ràng v i nh ng thông tin như lo i t p tin, chương trình liên quan... Th m chí b n có th t o m t danh sách nh ng khóa Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 17 of 31
  3. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org Registry thư ng dùng và truy c p nhanh chóng ch b ng m t thao tác nh n chu t. Công c Registry Cleanup c a Reg Organizer s tìm ki m trong Registry và hi n th t t c thi t l p l i. Qua ó, b n có th tùy thích s a l i ho c xóa h n. N u v a g b m t ph n m m, b n c n s d ng tính năng Search and Replace xóa s ch t t c nh ng li t kê có ch a tên ph n m m. Nu t tin và kinh nghi m, b n có th s d ng công c ch nh s a Registry có s n trong Windows là Registry Editor. 8.4.Nh ng th thu t “tăng t c” Windows XP - Sau m t th i gian s d ng, b n nh n th y máy tính c a b n, v i h i u hành tr nên ỳ ch và ôi lúc khi n b n phát iên vì s r rà. Có nh t thi t ph i cài l i c máy, công vi c h a h n s ng n c a b n c ngày? Dư i ây là m t vài thao tác ơn gi n c i thi n tình tr ng máy b n. 8.4.1.Ti t ki m tài nguyên - N u xài Windows XP trong m t th i gian dài, b n s nh n th y ư c s hi n di n c a file hiberfil.sys, chi m g n h t b nh c a máy và có dung lư ng r t l n (trên dư i 300MB). ó là t p tin c a ch c năng “ng ông” Hibernate c a W indows XP. Khi s d ng ch c năng này (Start/Turn Off Computer/Hibernate), t t c thông tin v h i u hành, v các chương trình ang s d ng, v cách s p t h th ng s ư c lưu l i trong t p tin hiberfil.sys trư c khi t t máy. Khi b n m máy ra, các thông tin ang ng ông trên s ư c ư c tr v tr ng thái cũ. Nói tóm l i là v i ch c năng này, b n có th t t và m máy r t nhanh ng th i gi l i ư ïc t t c nh ng gì mình ang làm vi c. Nhưng ch c năng này tiêu t n r t nhi u tài nguyên c a máy (b nh và dung lư ng). N u b n không bao gi s d ng ch c năng Hibernate, t c là s t n t i c a t p tin hiberfil.sys trên máy là th a, b n nên xóa nó i b ng cách: ch n Start/Run, sau ó gõ powercfg.cpl. M t c a s s hi n lên, b n ch n phi u Hibernate. khung Hibernate, b n ánh d u b ch n ph n Enable Hibernation. S thay i oc th c hi n r t nhanh và t p tin hiberfil.sys s t ng b xoá b. 8.4.2.Kh i ng nhanh Windows - B n ch n Start/Run, sau ó gõ vào khung Open dòng Regedit, click OK. Sau ó, b n l n lư t m khoá sau: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftDfrgBootOptimizeFunction. B n nhìn qua c a s bên ph i, double click vào bi u tư ng Enable. Trong khung Value Data, b n thay i giá tr Y thành giá tr N. Click OK và kh i ng l i máy. Windows XP s kh i ng nhanh hơn t 5-8 giây tùy theo c u hình máy c a b n. 8.4.3.M t s phương pháp tăng t c máy tính - Kh i ng ch m, m chương trình ch m, làm vi c ch m, lên m ng ch m… B n iên c ngư i vì s ì ch này làm b n t n nhi u th i gian và c ti n n a. B n mu n c i thi n tình hình? Hãy tham kh o vài phương pháp “ph thông” sau: a)Di t Virus - C n t c vô ưu, b n ng nên xem nh vi c ki m soát s xâm nh p c a các “v khách không m i” nhé vì ch c r ng b n bi t rõ “công d ng” c a chúng. B n ã có m t chương trình ch ng virus? Quá hay, nhưng ó ch gi i quy t ư c n a v n thôi. i u quan tr ng là các “vaccin” c a b n ph i ư c c p nh t thư ng xuyên vì các con b áng ghét này luôn ư c làm m i h ng ngày. B n có th s d ng các ph n m m quét virus quen thu c Vi t Nam như BKAV hay D32. Dĩ nhiên, b n hoàn toàn có th “th ” s n trong máy Norton Antivirus, tuy hơi “choán ch ” nhưng r t v ng ch c. Ngoài ra, website c a Symantec s cung c p cho b n m t máy quét và di t virus tr c tuy n r t ơn gi n mà hi u qu : ch c n k t n i vào ó và b m nút Scan. Hai tr Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 18 of 31
  4. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org th r t x n khác mà b n có th tìm th y mi n phí trên m ng là A2 free edition và McAfee AVERT Stinger . C hai ti n ích này u n m trong top 40 các trình quét virus t t nh t th gi i và chúng luôn ư c c p nh t thư ng xuyên. b)L t m t Spywares - Nh ng chương trình gián i p này s t do t nh p vào máy tính c a b n m t cách h p pháp khi b n cài t m t ph n m m mi n phí hay download m t file nào ó b ng h th ng Peer to Peer (Kazaa ch ng h n). Nh ng tên gián i p này s làm ch m máy b n vì chúng s liên t c g i nh ng thông tin cá nhân ã ăn c p c a b n v các công ty g i thư rác khi máy tính k t n i vào Internet. Hãy l t m t chúng b ng các ti n ích như LavaSoft Ad-Aware, Spybot Search & Destroy hay SpywareBlaster... c)D n nhà - Khi b n cài t m t chương trình m i vào máy, h th ng s t ng “c p nhà” cho chương trình ó trên c ng. Khi b n g b nó, chương trình ó s l i m t kho ng tr ng trong c ng c a b n. Nhi u l n cài và g các ph n m m vào máy s làm các kho ng tr ng tăng lên. i u này s làm kh cho u c c a c ng vì nó ph i c c nh ng kho ng tr ng không c n thi t trong quá trình tìm ki m d li u. Vi c s p x p l i d li u s giúp cho u c không ph i th c hi n nh ng vi c th a vì h th ng s s p x p l i các d li u trên c ng sao cho các kho ng tr ng không còn n a. kích ho t ch c năng này trong Windows, b n ch n Start/Programs/Accessories/System Tools/Disk Defragmenter. B n ch c n ch n dĩa c ng và click nút Defragment b t u vi c d n d p. B n còn có th s d ng ph n m m O&O Defrag vi c s p x p hi u qu hơn. d)Ki m tra các t p tin h th ng - Trong quá trình s d ng, các file h th ng căn b n c a h i u hành Windows XP có th b t n h i do nhi u nguyên nhân. B n hãy ki m tra và h i ph c chúng l i. u tiên, ch n Start/Run. Sau ó trong khung Open, b n gõ SFC/scannow. H th ng s yêu c u b n ưa vào CD cài t W indows XP. Hãy cho nó vào CD-Rom c a b n và ng i ch k t qu . e)Kh i ng nhanh hơn - Vi c kh i ng máy ch m có nhi u nguyên nhân mà ch y u là do nh ng chương trình trong máy như Yahoo!Messenger, Vietkey, Norton Antivirus hay BKAV ư c cài vào khung Startup c a W indows (b n có th tìm th y khung này phía dư i bên ph i desktop). H n ch ư c s lư ng ng d ng cài trên thanh Startup s c i thi n t i a t c kh i ng Windows c a máy. u tiên, b n hãy kh i ng ti n ích System Configuration Utilities c a W indows b ng cách vào Start/Run và gõ msconfig vào ô Open. Sau ó, b n ch n th Startup và b n s th y m t danh sách dài nh ng chương trình s ư c kích ho t khi Windows kh i ng. Click b ch n nh ng chương trình không c n thi t. f)Thay i th i gian sao lu d phòng c a System Restore (r t c n thi t cho nh ng ngư i hay "táy máy") - W indows XP t ng ki m soát, qu n lý m i thay i trong máy b n. Như v y, khi g p m t s c nào liên quan n h th ng (cài t chương trình h ng, làm hư registry, thay i driver), v i System Restore, b n có th d dàng khôi ph c l i nh ng gì ã m t b ng cách tr v vài ngày trư c ó, lúc mà s c chưa x y ra. Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 19 of 31
  5. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org i u b n c n ph i bi t là ti n ích này t o nh ng “c t m c khôi ph c” theo t ng th i gian nh t nh. Thông thư ng, c m i 24 ti ng, System Restore th c hi n m t c t m c khôi ph c. N u b n là ngư i thư ng xuyên install và uninstall nhi u ph n m m, b n nên tăng t n s c a System Restore các c t m c khôi ph c ư c chính xác và c p nh t hơn, như v y, vi c “tr v quá kh ” c a b n s d dàng hơn. Ngư c l i, b n nên gi m t n s n u không mu n System Restore chi m quá nhi u ch trong b nh c a máy. th c hi n i u này, b n vào Registry (Start/Run/Regedit). Sau ó, b n tìm khóa HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE MicrosoftWindows NT CurrentVersion SystemeRestore. Sau ó, tìm bên c a s bên ph i giá tr DWORD mang tên RPGlobalInterval và nh p úp vào nó. Trong c a s m i, ch n Base/Decimal s d ng các s trong h th p phân và trong khung Value Data, b n s thay i s 86400 (giây - 24 ti ng) theo ý mình. ng nên ch n s quá nh . Ít nh t, b n nên ch n t n s là 6 gi (21600 giây) System Restore t o ra 4 c t m c khôi ph c m i ngày. 8.5.Gi u Taskbar - ã bao gi b n có ý nghĩ mu n gi u thanh Taskbar chưa nh ? V i lo i màn hình 17 inch tr lên thì ng tác này có v không c n thi t, nhưng v i màn hinh 14 inch ho c máy xách tay thì nhi u khi m t chút di n tích cũng áng giá y. Hãy click chu t trái vào “Start” r i ch n “Settings”, sau ó vào “Taskbar and Start Menu”. Ch c n tick vào “Auto hide the taskbar” và OK là xong. Quá ơn gi n! 8.6.Taskbar ch y i âu? - Thanh Taskbar b ng nhiên l i d c màn hình. Làm th nào lôi nó tr v bên dư i? Click vào m t ch tr ng gi a thanh Taskbar. Gi nguyên như v y và kéo tay theo hình vòng cung xu ng dư i màn hình. Ngon lành cành ào! 8.7.Gi u toàn b các bi u tư ng trên desktop 8.8.Hư ng d n s a l i không m ưc ĩa (autorun) - Th i gian qua, chúng tôi nh n ư c khá nhi u câu h i c a khách hàng v hi n tư ng: máy tính sau khi b nhi m các virus lây qua USB thì không th m ư c các ĩa b ng cách nháy kép chu t. Nguyên nhân c a hi n tư ng này như sau: các virus phát tán qua USB thư ng t o ra các file Autorun.inf trong các ĩa ph c v cho m c ích lây lan c a chúng. M i khi ngư i dùng nháy kép vào ĩa, tính năng AutoRun c a W indows s ư c kích ho t, file th c thi ư c ch ra trong Autorun.inf s ư c g i ch y lên. B ng cách này, virus có th xâm nh p vào máy tính c a ngư i s d ng. Tuy nhiên n u có l i x y ra, ngư i dùng s không th truy nh p vào ĩa này b ng cách nháy kép chu t. x lý nh ng trư ng h p này, cũng như phòng ch ng các lo i virus phát tán qua USB nói chung (trong trư ng h p máy tính chưa ư c c p nh t phiên b n di t virus m i nh t), b n có th vô hi u hóa tính năng AutoRun c a W indows b ng cách th c hi n theo các bư c sau: a)T i file AutorunFix.exe c a Bkav v máy c a b n. b)Ch y file AutorunFix.exe m i t i v và ch n "Fix Autorun". c)Kh i ng l i máy tính. Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 20 of 31
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản