intTypePromotion=1

Những mẹo IT chuyên dụng phần 5

Chia sẻ: Sdfasfs Sdfsdfad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
12
download

Những mẹo IT chuyên dụng phần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Internet Explorer (IE) là một trình duyệt web không xa lạ gì đối với người dùng máy tính. Tuy nhiên, thao tác sao cho nhanh và gọn trên chương trình này khi duyệt web thì không phải ai cũng biết nhiều.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những mẹo IT chuyên dụng phần 5

  1. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 9.Mư i i u c n nh khi g i e-mail - Nhi u ngư i hi n nay coi m t e-mail v i m t dòng tiêu thư không rõ ràng là m t i u b t l ch s nh t. Thêm vào ó, do n i s v nh ng virus máy tính, hi n nay, nhi u ngư i ã g i th ng t t c nh ng email có v n t i “thùng rác” (deleted items). Th c ch t cách x s c a b n có th không chê vào âu ư c nhưng m i ngư i v n có th trách b n do hi u l m. Dư i ây là nh ng l i khuyên nh m giúp b n tránh ư c nh ng l i mà nhi u ngư i hay m c ph i: 9.1. ó có ph i là câu tr l i cu i cùng? Nh ng ngư i b n chu áo thư ng xuyên g i thư. Tuy nhiên, nh ng ngư i b n r n s ch g i e- mail cho b n khi nào h mu n m t i u gì ó. Nh ng b c thư này thư ng ch i b nm t câu tr l i rõ ràng cho m t v n nào ó. Khi b n vi t thư tr l i, hãy m b o r ng b n ã tr l iv n ó v i h t kh năng c a mình. ng bu c ngư i g i thư ph i h i l i v n , trao i i l i hàng lo t e-mail dài dòng. T t nh t là không nên tr l i nh ng lá thư ó quá ch m. 9.2. Tránh vi t t t Nh ng ngư i s d ng máy tính cá nhân thư ng dùng nh ng ký hi u vi t t t riêng tránh ph i ánh máy nhi u, ví d như “IMHO” (in my humble pinion – theo ý ki n c a tôi) và “TTYL” (talk to you later – tôi s trao i c th v i b n sau). Tuy nhiên, nhi u ngư i nh n ra r ng nh ng ch vi t t t ó khó hi u như nh ng công th c hóa h c h u cơ. B n không th c cho r ng m i ngư i u quen thu c v i nh ng ký hi u vi t t t mà b n ang áp d ng. WIDLTO (when in double, leave them out – khi còn nghi ng i, hãy t b nó). 9.3. Tránh hi u l m v n i dung thư Nhi u công ty rà soát t t c các e-mail n c a t t c nhân viên tìm ki m t ng ho c nh ng file nh g i kèm có n i dung x u (theo các t khóa b x p lo i có v n ). Nh ng b c nh này không nh ng không thích h p mà còn chi m m t b nh trên máy ch c a công ty. Nh ng tin nh n, nh ng b c nh hay nh ng trò chơi v i nh ng hình nh màu s c s c s có th vi ph m các chính sách v thư i n t và em n cho ngư i nh n nh ng r c r i. B n thân nh ng tin nh n mang tính ch t gi i trí có th gây b c mình cho chính ngư i nh n. Vì v y, hãy nghĩ th t k trư c khi g i nh ng b c thư ó t i cho t t c nh ng ngư i có tên trong danh sách c a b n. B n có th nghĩ ra m t ch nào ó không h có h i nhưng nh ng ngư i khác l i không nghĩ th . 9.4. ng tr l i ch m tr Có ph i tr l i t t c các thư mà b n nh n ư c không? Có ph i tr l i chúng m t cách nhanh chóng hay không? Trên nguyên t c, t t c các thư i n t , ngoài nh ng e-mail dư i d ng bom thư ho c nh ng b c thư có n i dung không lành m nh, u c n ư c tr l i. Lý thuy t ây là: Không ai có nhi u th i gian r i. Tuy nhiên, nh ng b c thư t nh ng ngư i như: S p, khách hàng, nh ng ngư i mà b n quan tâm, và nh ng ngư i mà b n chưa bao gi nói chuy n u luôn ư c ưu tiên hơn. Khi g i m t b c thư i n t , hãy ngh m t cách d t khoát v i ngư i nh n n u như b n c n h tr l i trong m t kho ng th i gian nh t nh. 9.5. Th n tr ng v i các file ính kèm C n ph i chú ý c bi t t i nh ng file ính kèm khi g i thư. ng bao gi g i thư có file ính kèm cho nh ng ngư i mà b n không quen bi t vì nhi u kh năng thư s b xóa, không ư c c vì ngư i nh n s ó là nh ng file có ch a virus. Thêm vào ó, nh ng file g i kèm v i dung lư ng l n c n r t nhi u th i gian t i v t máy ch . Ngư i b n ang sân bay h n s không “hâm” ph i ch t i 10 phút m i t i v ư c nh ng b c nh c a bu i sinh nh t mà b n g i t i. Ngoài ra, hãy c nén nh ng file có dung lư ng l n, c bi t là nh ng file nh. Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 21 of 31
  2. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 9.6. ng vô c m trong giao ti p b ng email Thư i n t có th là m t trong nh ng i u nh t nh o nh t, m t ki u truy n thông chán nh t gi a ngư i v i ngư i trong th gi i hi n i. Hãy nghĩ k trư c khi b n vi t thư n u có th liên l c ư c b ng các phương ti n khác. N u b n th c s t c gi n vì m t i u gì ó, hãy t o cho mình m t kho ng th i gian d u b t nó (kho ng th i gian lý tư ng nh t là t 24 gi tr lên) trư c khi b t tay vào vi t m t b c thư i n t . N u vi t ngay, v n có th tr nên n ng n hơn so v i th c t vì b n không truy n t i ư c b ng các tín hi u giao ti p khác. c bi t, hãy th n tr ng v i nh ng l i ch trích thông qua e-mail. 9.7. ng t tr thành ngư i g i bom thư C nh báo: H u h t chúng ta u gi danh sách a ch e-mail c a các thành viên trong gia ình, nh ng ngư i b n thân và nhi u a ch khác tương t . Khi b n tr l i thư c a nh ng ngư i thân, hãy b o m r ng b n ch phúc áp l i nh ng ngư i g i thư cho b n ch không ph i t t c nh ng ngư i thân có tên trong danh sách. Ngoài ra, n u b n chuy n nh ng b c thư này cho m t ai khác, ch nên chép và dán nh ng thông tin vào trong m t b c thư m i. Không nên chuy n toàn b b c thư ó v i hàng lo t nh ng a ch trong ó. B n không mu n b coi là c u th ch ? ng cho r ng nh ng ngư i m i quen u mu n có tên trong t t c các b c thư c a b n. N u b n làm i u gì tương t như v y, hãy h i ý ki n h trư c. 9.8. Ng n g n là hay M t s ngư i nghĩ nh ng b c thư i n t thì nên dài và t m , song t t nh t là nên ng n g n và rõ ràng. Hãy biên t p l i thư sau khi b n ã vi t xong nó. ng quên nh ng thông tin quan tr ng. N u b n g i m t b c thư i n t bày t m t quan i m riêng, hãy nêu ngay quan i m ó ra và th hi n ngay trong dòng ch u. B n có th thêm vào thư nh ng tin hài hư c không liên quan n n i dung và vi t nó cu i thư. N u b n g i m t câu tr l i tr c tuy n, hãy g i m t b c thư có tiêu bao hàm toàn b n i dung c a thư (n u có th ). B ng cách ó, ngư i nh n s không ph i m b c thư c a b n. Ví d : “Hôm nay b n có m t gói hàng m u, không cái gì b v . Cám ơn (không có n i dung i kèm)”. 9.9. Tránh vi t hoa Nh ng t vi t hoa trong nh ng b c thư làm cho ngư i nh n có c m giác ngư i vi t là m t ngư i kiêu căng ho c ang gi n d . Vì v y, ng s d ng nh ng t vi t hoa, tr khi b n mu n ngư i ta nh m b n v i LEONA HELMSLEY. Hãy t nh r ng ngư i nh n không quan tâm n vi c phím “Caps Lock” c a b n có b k t hay không. Nh ng t vi t hoa cũng gây s m t m i i v i ngư i nh n, th m chí khi ó là m t tin vui. Vì v y không nên vi t hoa, tr khi báo tin KHÚC THANH TH Y Ã SINH TƯ hay THANH AN TRÚNG X S 9.10. Chú ý t tiêu th ư M y ngày trư c, b n có th nh n ư c m t b c thư không có n i dung gì ngoài m t dòng tiêu “B a t i”. Hôm nay, ch c ch n b n nh n ư c m t b c thư có n i dung y hơn, ch ng h n “B a t i v i Thu Hơng vào ngày 5/11 quán Cà Chua N u”. Hãy nh r ng: “Ngư i nh n thư bao gi h cũng ưu tiên c nh ng dòng tiêu thư trư c, sau ó m i n n i dung thư, quy t nh có b qua b c thư ó hay không. Tiêu thư c n ph i rõ ràng, lành m nh, không dài dòng. “Làm ơn cho bi t ý ki n c a b n v cu c th o lu n ngày hôm nay”. N u ngư i nh n không nh n ra a ch thư c a b n, hãy c g ng vi t rõ ràng hơn. Và không nên ghi t “kh n” trong thư c a b n m t cách thư ng xuyên, n u như th c s b c thư ó không c n g p. N u không b n s ch c t c ngư i nh n. Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 22 of 31
  3. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 10.Nh ng ti n ích khác trên m ng 10.1.Tìm t vi t t t - www.acronymfinder.com là công c h tr tra c u các t vi t t t trong t t c các lĩnh v c công ngh thông tin, thương m i, y khoa,... M t website r t h u ích cho các nhà báo tìm hi u các t vi t t t khi c n. Ví d : CEO, RSS... 10.2.Chuy n i ơn v o lư ng tr c tuy n - B n ph i làm vi c v i các i tác nư c ngoài và công vi c òi h i ph i thư ng xuyên tính toán, chuy n i các ơn v o lư ng. R i b n g p r c r i khi th y nh ng ơn v tính tr ng lư ng l ho c như dram, koku, lispund… B n s p i Trinidad & Tobago hay Israel nhưng không bi t ng ti n y có tr giá b ng bao nhiêu so v i ti n Vi t Nam? B t ch t b n tr nhà h i b n nh ng câu h i d ng ánh như “m t ngày có bao nhiêu mili giây?” hay “15 gam b ng bao nhiêu ounce Anh và bao nhiêu ounce theo ơn v tính cho kim lo i quí?”. H th ng o lư ng tr c tuy n www.convertworld.com v i 24 th ti ng s giúp b n có áp án ngay trong tích t c v i k t qu chính xác n 10 s th p phân. T i trang web này b n còn có th tính toán t giá h i oái c a 59 nư c s p x p theo châu l c, chuy n i t t c các ơn v o lư ng như nhi t , t c , tr ng lư ng, th i gian, áp su t, th tích… 10.3.Ph c h i d li u h u hi u v i Recover My Files - “L d i” xoá i m t file d li u quan tr ng nào ó là chuy n v n ôi khi x y ra ngay c v i nh ng ngư i s d ng máy tính có kinh nghi m. V n s tr nên nghiêm tr ng hơn khi b n thư ng xuyên d n d p máy tính và xóa s ch m i file rác lưu trong “Recycle Bin”. Nhưng v i công c “Recover My Files” thì b n s c m nh n ư c r ng vi c xóa “tri t căn” m t file nào ó so v i vi c không xóa nó i, th t s không có khác bi t nhi u l m. “Recover My Files” là công c ph c h i file ã xóa c c k ỳ h u hi u, nó s làm b n th t s kinh ng c v i kh năng ph c h i nh ng file b xóa t bao lâu trư c ó. Hai ch c năng chính c a “Recover My Files” là tìm - ph c h i nh ng file ã b xóa và ph c h i l i h u như nguyên v n các file ư c lưu trên m t phân vùng ĩa c ng nào ó ã b format. “Recover My Files” ho t ng t t trên h u h t các môi trư ng lưu tr hi n nay như ĩa c ng, ĩa m m, ĩa Zip, SD card, CD Card…th m chí “Recover My Files” v n có th ph c h i d li u trên nh ng ĩa c ng ang g n như “ch t” h n. Sau khi cài t thành công, “Recover My Files” s cung c p cho ngư i dùng 4 tính năng ph c h i g m: - Fast File Search: tìm ra toàn b nh ng file, thư m c và file t m hi n v n còn kh năng ph c h i ư c, b t ch p nó ã b xóa kh i Recyble Bin ho c b “t n di t” b ng các công c chuyên d n rác máy tính. - Complete File Search: có kh năng tìm ki m và ph c h i m nh hơn “Fast File Search” nhưng t n nhi u th i gian hơn. - Fast Format Recover: có kh năng tìm ki m và ph c h i l i g n như nguyên v n nh ng file ã ư c lưu trên m t phân vùng ĩa c ng v a ư c format. - Complete Format Recover: Có kh năng ph c h i m nh hơn Fast Format Recover nhưng v i th i gian lâu hơn. Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 23 of 31
  4. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org Ngư i dùng có th l a ch n 1 trong 4 tính năng trên d a theo nhu c u c n ph c h i. ph c h i m t file nào ó ta ch n “Fast File Search” ho c “Complete File Search”, nh t “Next”, sau ó l a ch n nh ng phân vùng ĩa c ng có file c n ph c h i ho c các thư m c lưu tr c bi t như Recycled, Temp, Mydocument… ti p t c nh n Next “Recover My Files” tìm ki m file l xóa. quá trình tìm ki m ư c nhanh hơn, b n nên vào m c “Manualy Set Options” l a ch n ki u c a file l xóa c n ph c h i b ng cách nh n vào th “File Types”, ho c các tính năng tìm ki m nâng cao khác. Khi tìm ư c file c n ph c h i, “Recover My Files” s ưa ra các m c ph c h i như “Good”, “Very Good” ho c “Overwriten”. i u k ỳ l là ngay c tình tr ng thông báo “Overwriten”, “Recover My Files” v n ph c h i file ư c, nhưng nó s cho file ư c ph c h i vào thư m c Recycle và ngư i dùng ch vi c “móc” file ra là xong. Vi c ph c h i l i m t phân vùng ĩa c ng nào ó v a ư c format cũng ti n hành tương t như ph c h i file. Ngư i dùng ch vi c ánh d u vào phân vùng c n ph c h i, nh p Next, ch n ki u file c n ph c h i… là “Recover My Files” s ti n hành toàn b ph n vi c còn l i. “Recover My Files” khó ph c h i l i d li u nh ng ph n ĩa c ng ã b ghi è d li u m i, nhưng nh ng ph n chưa b ghi è v n s ư c ph c h i t t. Có l vì công c này quá h u d ng nên công ty GetData hi n ang bán ra “Recover My Files” v i giá 70 USD. Hi n “Recover My Files” ã có m t t i các c a hàng ph n m m tin h c t i TP H Chí Minh. 10.4.Danh sách nh ng ph n m m mi n phí hi u d ng - Trong th gi i ph n m m Windows, mi n phí thư ng ng nghĩa v i spyware, qu ng cáo i kèm và ch c năng b gi i h n, t c là h u như ch ng h có chuy n cho không. Nhưng sau ây, chúng tôi giúp b n ti p c n v i hang ch c ph n m m mi n phí úng nghĩa và 24 trang web áng tin c y b n tìm thêm. Tumi Cursor PowerPack XP 1.0 ây là m t b sưu t p khá s , v i hơn 400 m u tr chu t, t t c u là hình ng 3D c c p. Sau khi t i v , b n ch y file setup, chương trình s t ng chép các t p tin hình nh vào thư m c Cursor c a W indows. s d ng, b n vào m c Mouse trong Control Panel, ch n th Pointer, chương trình ã t o s n 27 nhóm trong khung Scheme. B n hãy l a ch n nhóm ưng ý nh t và nh n OK. Có nh ng nhóm r t p và l m t như: tinh th Crystal, m nh kim lo i... hay ng nghĩnh như nhóm “nh c c ”, v i con tr chu t là... chi c àn guitar. Chương trình mi n phí, có dung lư ng 4,35MB. Dàn Karaoke mi n phí dành cho ngư i Vi t So v i nh ng chương trình cùng lo i thì Karaoke Hifi vư t tr i hơn h n v i nhi u tính năng n i b t: hoàn toàn mi n phí, giao di n ti ng Vi t thân thi n và d s d ng, cài t s n hàng trăm bài hát Vi t Nam cũng như nư c ngoài, có th c p nh t mi n phí v i nhi u bài hát m i, có kh năng chơi các file nh c *.CDG (m t d ng file karaoke ư c s d ng ph bi n trên th gi i), hi n th Playlist giúp b n ch n bài m t cách d dàng... VBULLENTIN 3.6X: S tay hư ng d n t o Forum Trong s báo trư c ây, e-CHÍP ã gi i thi u s tay làm Forum 1.0 c a tác gi Hoài An và c ng s . Nay xin gi i thi u v i các b n m t s tay khác c a tác gi Hoàng Vi t Tu n hư ng d n làm Forum r t chi ti t theo phương th c “C m tay ch vi c” cho n khi b n có th t o riêng cho mình m t di n àn v i th t nhi u ch c năng hay. Ebook này có dung lư ng kho ng 5MB. Trong ebook này, b n s ư c hư ng d n t vi c làm th nào t o m t hosting ch y di n àn, upload di n àn n vi c t o localhost ngay trên PC c a b n có th th c hi n vi c ki m tra th di n àn. Windows In A Box B n ã quá m t m i v i vi c tìm ki m các chương trình, các l nh thi t l p c a W indows XP trong Control Panel? Windows XP có hàng trăm tùy ch n thi t l p như v y và ư c b trí nhi u ngõ Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 24 of 31
  5. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org ngách khác nhau. N u không am hi u tư ng t n, b n không th nào nh h t t t c các l nh, các tùy ch n trong Windows XP. Th t là may m n vì ã có Windows In A Box, chương trình này t ng h p t t c các l nh chương trình, ti n ích c a W indows XP v m t m i và b n có th i u khi n m i th t h p công c h u d ng này. Sweet Bomb SweetBomb, m t ph n m m Vi t cho th n dân Internet, t ng h p các tính năng ph c v cho vi c lư t web như: xem truy n hình, nghe ài phát thanh tr c tuy n, h tr chat Yahoo! Messenger. Link Grabber Thông thư ng t i file t i Megaupload, b n nh p a ch vào thanh Address và ch trong m t kho ng th i gian nh t nh, sau ó ph i nh p vào mã xác nh n t i file v . N u mu n ti t ki m m t bư c nh p mã xác nh n, b n có th s d ng ph n m m Link Grabber. sTabLauncher 2.1.0.3 Hi u ng, màu s c hi n th khá b t m t, cho phép b n t bi u tư ng c a nh ng ng d ng quen thu c trên thanh truy c p nhanh khi c n có th s d ng ngay l p t c là nh ng ưu i m mà sTabLauncher mang l i cho ngư i dùng. sTabLauncher 2.1.0.3 có dung lư ng 1,44MB, tương thích Windows XP/ Vista, yêu c u máy tính cài s n .NET FrameWork 2.0. E-book ti ng Vi t: K thu t s a xe máy H n chúng ta u ang s h u hay s d ng m t chi c xe máy. Bình thư ng thì ch m i vi c “cư i” lên xe và r máy ch y. N u xe có tr c tr c, h ng hóc gì thì ưa nó ra th s a xe. Tuy nhiên, t tìm hi u các hư h ng cơ b n chính b n thân mình bi t s a ch a, b o trì xe thì r t t t vì ôi lúc xe tr ch ng mà l i không có th , không ch ng chính nh v n hi u bi t có ư c mà chúng ta có th t ch n oán và s a ư c thì sao. E-book không quá ph c t p, ch y u t p trung vào các thành ph n cơ b n c a xe mà chúng ta d bi t nh t. Có c bài vi t v mua và s a xe Trung Qu c v n ư c khá nhi u ngư i mua do giá r . MultiDictionary 8.0 MultiDictionary là t i n a ngôn ng c a tác gi Ngô Huy Biên. Nó có nhi u tính năng áng giá như: t ng tìm nguyên th c a m t t ã b chia, tìm ki m m t t mà b n không nh rõ cách vi t, tra t trong c a s các ng d ng khác, phát âm, cho phép s a i n i dung t i n... Và c bi t ph n m m này hoàn toàn mi n phí. Hot Corner 2.2.2.0 Vi c t o shortcut trên màn hình desktop tuy khá thu n ti n, nhưng n u b n có nhi u ng d ng c n m thì sao? Lúc ó, màn hình p c a b n ã b các shortcut che m t. Hot Corner là m t ti n ích giúp b n m nhanh t t c nh ng ng d ng b n c n ch b ng cách “l c chu t”. Ch c n vài phút tinh ch nh, b n có th rê chu t vào 4 góc màn hình là nh ng chương trình b n c n s ư c m ra ngay. B n có 8 cách m nhanh 8 ng d ng: 4 góc màn hình và 4 ki u rê chu t lên, xu ng, trái, ph i; v i 4 ki u rê chu t thì b n ph i nh n t h p phím Windows+X r i rê chu t thì chương trình m i th c hi n ư c. Boom Offline D o g n ây b n thư ng nghe nói nhi u v trò chơi Boom Online, m t trò chơi bóng nư c vui nh n dành cho các game th “xì tin”. Tuy nhiên, vì là game online nên b n ch có th chơi tr c tuy n v i các gamer khác mà không th chơi khi offline, ó là m t i u thi t thòi cho nh ng ai không n i m ng ư c. Gi ây, ngư i chơi có th “an i” ư c ph n nào khi Boom gi i thi u m t phiên b n Boom mini d ng Flash có th chơi khi không có m ng. B n nh hơn, và không có nhi u v t ph m cũng như nh ng nhân v t “nhí nh nh” như phiên b n online, tuy nhiên cũng b n t p chơi trư c khi vào tr n chính th c. B n cũng có nhi m v là t bom làm s c nư c tên h i t c hung ác. B n s d ng các phím mũi tên di chuy n, và phím cách (space bar) t bom nư c. Khi vư t qua m i màn chơi, m c c a nó s khó d n lên. Trong m i màn, b n có 3 m ng chơi, n u s c nư c hơn 3 l n thì ph i chơi l i màn chơi ó (th t may là không ph i chơi l i t u!). Vista Boot Logo Generator Boot Screen (BS) là màn hình m màn quá trình kh i ng vào Windows Vista. Trong Windows Vista ã tích h p s n 2 BS, nhưng c hai u không p m t cho l m. B n mu n t o ra m t BS không “ ng hàng” thay th cho BS c a W indows Vista? Hãy nh n tr th Vista Boot Logo Generator (VG). E-book: S d ng ph n m m Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 25 of 31
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản