intTypePromotion=1
ADSENSE

Những nguyên lý cơ bản và thực hành khi nuôi dưỡng gia súc nhai lại

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

46
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu trình bày những kiến thức mới về khoa học trong nuôi dưỡng gia súc bằng thứ ngôn ngữ dễ hiểu đối với người chăn nuôi. Tài liệu gồm 11 chương với nội dung như sau: Gia súc mới sinh, lên men trong dạ cỏ, lượng thức ăn vào, nhu cầu năng lượng, nhu cầu protein, khoáng và vitamin, chuẩn bị chế biến thức ăn, bảo quản thức ăn, chăn nuôi cừu, chăn nuôi bò thịt, chăn nuôi bò sữa. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những nguyên lý cơ bản và thực hành khi nuôi dưỡng gia súc nhai lại

Nu«i d­ìng gia sóc nhai l¹i Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n vµ thùc hµnh T¸i b¶n lÇn hai 1 Nu«i d­ìng gia sóc nhai l¹i Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n vµ thùc hµnh T¸i b¶n lÇn thøc hai E.R. ∅RSKOV ViÖn Nghiªn cøu Rowett, Aberdeen Ng­êi dÞch: • Ph¹m Kim C­¬ng • NguyÔn M¹nh Dòng HiÖu ®Ýnh: • Vò ChÝ C­¬ng • NguyÔn Quèc §¹t 2 Môc lôc Trang Lêi tùa cho lÇn t¸i b¶n thø hai Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng 1. Gia sóc míi sinh Dinh d­ìng cho gia sóc míi sinh Nu«i d­ìng nh©n t¹o HuÊn luyÖn gia sóc non uèng s÷a b»ng c¸c thiÕt bÞ nu«i d ­ìng nh©n t¹o S÷a nguyªn chÊt Thµnh phÇn cña s÷a thay thÕ Tiªu thô thøc ¨n ®Ëm ®Æc Khi nµo th× cai s÷a dïng thøc ¨n d¹ng cøng Nhu cÇu protein cña gia sóc cai s÷a Bæ sung protein qua r·nh thùc qu¶n Cai s÷a muén b»ng thøc ¨n cøng Ch­¬ng 2. Lªn men trong d¹ cá C¸c nguyªn lý c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh lªn men Nh÷ng thuËn lîi vµ bÊt lîi cña qu¸ tr×nh lªn men ë d¹ dµy tr ­íc vµ phÇn sau ®­êng tiªu ho¸ Tèc ®é lªn men cña c¸c lo¹i thøc ¨n kh¸c nhau lªn men c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau cña thøc ¨n Phèi hîp c¸c lo¹i thøc ¨n víi nhau KiÓm so¸t ®é axit trong d¹ cá Thøc ¨n hçn hîp lµ g×? HËu qu¶ cña axÝt ho¸ trong d¹ cá Thay ®æi tõ thøc ¨n nhiÒu x¬ (th«) sang thøc ¨n tinh vµ ng ­îc l¹i Lµm thÕ nµo tiªu ho¸ c¸c lo¹i thøc ¨n ®¹t ® ­îc møc tèi ®a Ch­¬ng 3. L­îng Thøc ¨n ¨n vµo Thøc ¨n tinh 3 Thøc ¨n th« TiÒm n¨ng cña thøc ¨n C¸c yÕu tè vÒ gia sóc Ch­¬ng 4. nhu cÇu n¨ng l­îng Nhu cÇu duy tr× Nhu cÇu tiÕt s÷a Gi¸ trÞ n¨ng l­îng cña thøc ¨n §¸p øng nhu cÇu vÒ n¨ng l ­îng §é chÝnh x¸c kh«ng cao Ch­¬ng 5. nhu cÇu protein C¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nhu cÇu Nhu cÇu protein cho vi sinh vËt Nhu cÇu protein cho gia sóc HËu qu¶ cña thiÕu protein X¸c ®Þnh gi¸ trÞ protein cña thøc ¨n Ch­¬ng 6. kho¸ng vµ vitamin Kho¸ng Vitamin Ch­¬ng 7. chuÈn bÞ vµ chÕ biÕn thøc ¨n Cá kh« Thøc ¨n ñ chua Thøc ¨n cñ qu¶ R¬m ChÕ biÕn thøc ¨n th« b»ng ph ­¬ng ph¸p c¬ häc Xö lý r¬m Thøc ¨n h¹t Ch­¬ng 8. b¶o qu¶n thøc ¨n Ngò cèc Thøc ¨n th« xanh Ch­¬ng 9. Ch¨n nu«i cõu Nu«i bé cõu con 4 Nu«i d­ìng cõu con cai s÷a sím Vç bÐo cõu sím Vç bÐo cõu muén Nu«i cõu th©m canh Nu«i cõu ë vïng ®Êt thÊp Nu«i cõu trªn ®åi Ch­¬ng 10. Ch¨n nu«i bß thÞt Nu«i bß thÞt th©m canh Nu«i bß dù tr÷ Bß mÑ nu«i bª Ch­¬ng 11. Ch¨n nu«i bß s÷a Dinh d­ìng cho bß ®Î ChÕ ®é nu«i d­ìng tr¸nh ngé ®éc Nu«i d­ìng b»ng khÈu phÇn hçn hîp hoµn chØnh Ph­¬ng ph¸p nu«i d ­ìng ®ång ®Òu Cho ¨n thøc ¨n tinh tù ®éng ngoµi khu vùc v¾t s÷a Lo¹i thøc ¨n tinh 5

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2