intTypePromotion=1
ADSENSE

Những tháo gỡ ban đầu về khả năng tiếp cận hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chia sẻ: Cothumenhmong Cothumenhmong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

26
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đề cập một số giải pháp về chính sách giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn tín dụng chính thức dễ dàng hơn, phát huy hiệu quả, sức cạnh tranh cũng như tiềm năng của khu vực này. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những tháo gỡ ban đầu về khả năng tiếp cận hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhung thao go ban ddu ve kha nang tiep can<br /> h6 tro tin dung cho doanh nghiep nho va vCfa<br /> PHAM NGOC LINH<br /> <br /> <br /> 7 ^ oanh nghiep nhd vd viia (DNNW) chiem khoang 95% tdng so'cdc doanh nghiep dang<br /> J-^ hoqt dgng tqi Viet Nam, song phdn Idn cdc DNNW dang gap khd khdn, nhat Id trong<br /> vdn de tiep can cdc nguon vdn. Thdi gian qua, tuy hdnh lang phdp ly, mdi triidng kinh doanh dd<br /> diidc cdi thien nhiing vdn chiia ddp iing diidc yeu cdu phdt trien da dqng cua cdc DNNW trong<br /> tinh hinh khung hoang tdi chinh vd suy thodi kinh te the gidi vdn con tdc dgng den nen kinh te<br /> Viet Nam. Tdc gid bdi vie't de cap mot sdgidi phdp ve chinh sdch giup cdc DNNW tiep can nguon<br /> tin dung chinh thUc de ddng hdn, nhdm phdt huy hieu qud, siic cqnh tranh cdng nhii tiem ndng<br /> cua khu viic ndy.<br /> <br /> vTr heo so heu cua Tong cue Tho'ng ke, khu vUc nay. He tho'ng phap luat, moi trUdng<br /> VIU den thdi diem 31-12-2006 so liTdng cac kinh doanh dang dan dUdc cai thien. Cac<br /> doanh nghiep thUc te hoat dong san xuat kinh D N N W dang ngay cang dUdc hUdng nhieu<br /> doanh thuoc cac nganh kinh te (khong bao chinh sach Uu dai va binh dang hdn, tinh<br /> gom hdp tac xa nong, lam, ngiJ va ho kinh trang phan biet do'i xU giUa cac doanh nghiep<br /> doanh ca the) la 131.322 doanh nghiep, trong dan doanh va doanh nghiep nha nUdc da giam<br /> do CO 127.600 D N N W - xet theo tieu chi lao nhieu. Tuy nhien, theo danh gia ciia cac<br /> dong, chiem 97,2% tong sd'doanh nghiep, hoac chuyen gia, hanh lang phap ly, moi trUdng<br /> 114.790 doanh nghiep - xet theo tieu chi vo'n, kinh doanh hien nay chUa dap iing dUdc yeu<br /> chiem 87,4% tong so'doanh nghiep. Ciing theo cau phat trien, da dang ciia cac D N N W . Dac<br /> danh giii ciia Tong cue Tho'ng ke, tijf nam 2000 biet, trong van de tiep can cac nguon vo'n, cac<br /> den nam 2006, ciic doanh nghiep dan doanh D N N W con gap nhieu kho khan, nhat la cac<br /> (khu viJc doanh nghiep dan doanh chiem hdn khoan vay trung va dai han tijf cac ngan hang<br /> 95,5% tong so' cac D N N W - xet theo quy mo va cac to chiic tin dung khac.<br /> lao dong, va hdn 97,9% tong so' cac D N N W - 1. Kho khan cua D N N W trong tiep<br /> xet theo quy mo vo'n) da dong gop hdn 40% can ho trd tin dung<br /> GDP va 29%) tong kim ngach xuat khau ciaa Theo so' lieu dieu tra cua Cue Doanh<br /> ca nxidc, dong gop khoang 14,8% tong thu nghiep nho va vula. Bo Ke hoach va Dau tU<br /> ngan sach nha nU6c. Co the noi, D N N W la tien hanh cuo'i nam 2005: co t6i 66,95% doanh<br /> mot bo phan quan trong, tao dong liic phat nghiep cho biet thUdng gap kho khan ve von<br /> trien kinh te cua dat niJ6c. Khu viJc nay luon tai chinh, trong khi chi c6 50,62%) doanh<br /> CO to'c do tang trUdng Idn hdn to'c do tang nghiep kho khan ve md rong thi trUdng. Hoac<br /> trUdng GDP va to'c do tang trUdng cua cac khu theo dieu tra ciia Vien Nghien ciiu quan ly<br /> vUc kinh te khac, dong thdi gop phan thiic day kinh te trung Udng nam 2005, cac D N N W<br /> chuyen dich cd cau kinh te theo hUdng cong thUdng tiep can cac nguon vo'n til cac to chiic<br /> nghiep hoa, hien dai hoa (chii yeu hoat dong phi tai chinh, cu the la chu yeu til than nhan<br /> tren Hnh vUc cong nghiep va dich vu). va ban be chiem ty trong rat cao (80%)), chi co<br /> Xac dinh dUdc tam quan trong cua cac khoang 20% vay tin dung tii ngan hang va mot<br /> DNNW, Chinh phu da co nhieu chinh sach,<br /> giai phiip quan trong nhSm phat huy hieu Pham Ngoc Linh, TS., Tiardng Dai hoc Kinh te qu6c<br /> quii. siic canh tranh cung nhU tiem nang cua dan Ha Ndi.<br /> <br /> 42<br /> Nhijfng th^o go ban dau ...<br /> <br /> <br /> ty le rat nho tU nguon von nha nUdc va nguon DNNW- trien khai qud cham. Nhieu quoc gia<br /> khac'. Nguon von tU cac to chUc phi tai chinh va vung lanh tho co chinh sach ho trd cho<br /> la mot nguon von an toan, it nii ro nhUng kho phat trien D N N W rat tot thong qua viec<br /> dap ling dUdc nhUng nhu cau von 16n, kho thanh lap Quy bao lanh tin dung, vi du nhU:<br /> phuc vu dUdc cac du an dau tU lau dai ciia Nhat Ban, Han Quoc, Dai Loan.... Muc dich ra<br /> doanh nghiep va doi khi doanh nghiep phai ddi va boat dong cua quy nay la chia se riii ro<br /> tra lai suat cao hdn nhieu lan so vdi lai suat vdi ngan hang, ho trd doanh nghiep lap<br /> chinh thiic de phuc vu cho nhu cau trUdc mSt phUdng an san xuat kinh doanh de doanh<br /> va cap bach ciia minh. Trong khi do nhiJng nghiep vay vo'n boat dong chi c6 lai ma khong<br /> yeu cau ve thu tuc, ve tai san the chap khien CO 16. Lam dUdc viec do, cac quoc gia nay da<br /> nhieu doanh nghiep gap kho khan trong viec gan ket rat tot ldi ich ciia doanh nghiep, ngan<br /> tiep can cac khoan tin dung ngan han, trung hang va Nha nUdc vdi nhau.<br /> han va dai ban tU ngan hang va cac to chUc Ngay 23-11-2001, Chinh phii Viet Nam<br /> tin dung khac. Nguyen nhan cua tinh trang ban hanh Nghi dinh 90/2001/ND-CP trd giup<br /> nay la do cac van de con ton tai giUa doanh phat trien D N N W . Ngay sau do. Thii tUdng<br /> nghiep va cac to chiic tin dung va sU tac dong Chinb phii ban hanh Quyet dinh so 193/TTg<br /> ciia cd che chinh sach nh&m ho trd kha nang de thanh lap, to chUc va boat dong cho Quy<br /> tiep can tin dung cho cac DNNW^ chUa dUdc bao lanh tin dung cho DNNW. Bo Tai chinh<br /> phat huy tot. Khao sat ve thUc tien boat dong da ban hanh Thong tU so 42/TT-BTC hudng<br /> cho vay g&n day nhat ciia Cong ty Tai chinh dan ve Quy che thanh lap to chiic va boat<br /> quoc te (IFC) va Hiep hoi ngan hang Viet dong cua Quy biio lanh tin dung cho DNNW.<br /> Nam cho thay 93%) cac ngan hang deu muon Ngan hang Nha nUdc ciing ban hanh Thong<br /> nhan bat dong san lam tai san the chap cho tu s6'06/NHNN ve viec gop vdn thanh liip Quy<br /> cac khoiin vay thUdng mai, trong khi do phan biio lanh tin dung cho D N N W ciia ciic td chUc<br /> Idn tai siin ciia cac D N N W la cac dong siin theo quyet dinh ciia Thii tUdng Chinh phii.<br /> nhu hang ton kho va cac khoiin phai thu ma Mac du thong tU dUdc ban hanh kip thdi<br /> tri giii CO the len tdi hang ty USD. Do vay, cac nhUng do mot sdquy dinh trong van biin chUa<br /> D N N W CO rat it cd hoi de co the tiep can dUdc phu hdp vdi thUc te, nen viec thanh lap Quy<br /> Ciic nguon von tin dung tU cac to chiic tai biio lilnb tin dung khong the trien khai dUdc.<br /> chinh. De khac phuc nhiing diem vUdng mdc, Thii<br /> 2. Nhin tii goc do c h i n h sach cua tudng Chinh phu da ban hanh Quyet dinh<br /> Chinh phii 115/TTg sua ddi bd sung Quyet dinh sd<br /> 193/TTg va theo quyet dinh mdi thi vdn dieu<br /> Nhin td goc do chinh sach, noi chung boat le, dieu hanh boat dong cua quy dii dUdc quy<br /> dong trd giiip phat trien D N N W deu dUdc cac dinh phu hdp hdn vdi tinh hinh thUc te. Theo<br /> dia phUdng tren ca nUdc thUc hien tich cUc. do, Chii tich uy ban nhan dan cac tinh. thanh<br /> Ngoai cac chinh sach chung, da co 39 tinh, phd trUc thuoc trung Udng ciing dUdc chii<br /> thanh thUc hien chUdng trinh ho trd trUc tiep dong, tu xem xet quyet dinh viec lUa ebon md<br /> doanh nghiep ve tai chinh, dao tao nguon hinh hoac td chUc diim nhan viec dieu hanh<br /> nhan lUc, xiic tien thUdng mai va trd giiip ky Quy bao lanh tin dung; ddng thdi van diim<br /> thuiit, cong nghe'-. Tuy nhien hau bet cac bao nguyen tac tan dung cac dieu kien sin co<br /> doanh nghiep cho rhng, sU ho trd tot nhat til ve vat cha't ciia cac td chUc tai chinh dia<br /> cd quan quiin ly nha nU6c la tao dieu kien di phUdng. De trien khai viec thanh lap va boat<br /> dang hdn, it ton kem hdn cho doanh nghiep dong cua quy. Bo Tai chinb da ban hanh Thong<br /> trong viec tiep can nguon tin dung td ngan<br /> hiing va ciic to chiic tin dung, sau do mdi de<br /> 1. Diiu tra DNNVV- Vien Nghien curu quiin ly kmh te<br /> cap den cac ho trd khac. trung Udng. 2005.<br /> Triidc het, Quy bdo Idnh tin dung - ciiu 2. Tiii lieu hoi thiio "Trd giup phiii triC-n DNNVV". llii<br /> cdnh cho tiep can vdn tin dung ciia cdc Ndi ngiiy 4-4-2008.<br /> <br /> 43<br /> Nghien CM Kinh te so 373 - Thang 6'2009<br /> Nhirng thao go ban dau ...<br /> <br /> <br /> tu 93 thay the Thong tu so 42 hudng dan mot niidc ngodi vdo cudc. Hien nay, cd che cho vay<br /> sd noi dung cu the, trong do dUa ra cac dieu Uu dai do'i vdi D N N W dUdc thUc hien theo<br /> kien thanh lap, td chiic dieu hanh quy va Nghi dinh 106/2004/ND-CP cua Chinh phu.<br /> hudng dan chi tiet ve quan ly tai chinh, che Theo dd, cac doanh nghiep dUdc ca'p tin dung<br /> do thong tin, bao cao kiem tra, tranh cha'p, Uu dai khi du dieu kien nam trong so 15<br /> giiii the va td chUc thUc hien. danh muc nganh nghe dau tU. Ciing co<br /> Theo Quyet dinh 193/QD-TTg, von boat nghia, chinh sdch Uu dai da khoanh viing<br /> dong ciia Quy bao lanh tin dung cho D N N W trong pham vi hep nhiing do'i tUdng dUdc thu<br /> dUdc hinh thanh tii nguon vo'n ca'p ciia ngan hUdng. De dUdc vay Uu dai, cdc doanh nghiep<br /> sach tinh, thanh pho'; vo'n gop cua cac td chUc phai trai qua cdc thu tuc het siic rUdm ra,<br /> tin dung doanh nghiep va cac hiep hoi nganh phUc tap. yeu cau cd tai san the cha'p va phi<br /> nghe, cac td chUc dai dien va ho trd cho cac moi gidi... la nhUng can trd khien cac doanh<br /> DNNW; vdn tai trd hdp phap ciia cac td chiic nghiep co nhu cau vay vo'n niin long. Mat<br /> va ca nhan, vo'n bd sung tU ket quii boat dong khdc, do nguon cung tin dung ban che, lai<br /> ciia Quy bao lanh tin dung. Tuy nhien, ngan suat lai tha'p hdn dang ke so vdi lai sua't vay<br /> sach ciia hau bet cac dia phUdng deu ra't ban ngan hang thUdng mai, dan den canh tranh<br /> hep ve nguon thu, ma Luat Ngan sach nha quyet liet giUa cdc doanh nghiep, xuat hien<br /> nUdc lai khong co nguon cho Quy bao lanh tieu cUc, khong minh bach trong moi gidi,<br /> tin dung. Trong khi do, cac td chUc tin dung trong xet tuyen cac tieu chuain difdc vay.<br /> va doanh nghiep lai khong san sang gop vo'n Trong khi cdc to chiic tai chinh trong nUdc<br /> vi ho cho rang Quy la mot td chiic tai chinh con dang ban ron xay dUng quy che de ho trd<br /> boat dpng khong vi muc tieu ldi nhuan, nen ve vo'n cho D N N W thi cac td chUc tai chinh<br /> viec dung vdn dieu le va quy dU trU (theo nUdc ngoai da vao eupc. De co the ho trd ciic<br /> hudng dan Cong viin 1070/NHNN-TD) de gdp D N N W tiep can nguon tai chinh chinh thUc,<br /> von 111 rat kho kbiin. Mat khdc, quy dinh mot so du an bo trd cua nUdc ngoai da cung<br /> phap ly hien hiinh ciing con nhieu bat cap. Ung nguon tin dung cho cac D N N W va cac<br /> Quy che thanh lap quy chUa xac dinh ro bp gia dinh thong qua he tho'ng ngan hang<br /> quyen loi cung nhu trdcb nhiem ciia cac to thUdng mai. Ngan hang The gidi (WB) va<br /> chUc gdp von thanh lap quy, chUa c6 nhiing Ngan hang Phat trien Chau A (ADB) Id hai<br /> quy dinh cu the ve viec rut von, cbu\'en nha tai trd boat dpng tich cUc trong linh vUc<br /> nhUdng von gop cua cac to chiic, ca nhan sau nay vdi dU dn "Tai trd cho doanh nghiep d<br /> khi tham gia gdp vo'n vao Quy bao lanh tin viing nong thon" cua ADB va du an "Tdi trd<br /> dung. cho doanh nghiep d viing nong tbdn giai doan<br /> Nhu vay, Quy biio lanh tin dung dUdc cdc I, 11" cua WB. Ngan hang Hdp tac qud'c te<br /> doanh nghiep dat nhieu ky vong vao kha Nhat Ban (JIBIC) vdi dU an "Tai trd cho<br /> nang khai thong nguon vo'n van dang bi tac, D N N W " va Ngdn hang Tai thiet Diic vdi hai<br /> do mot so' quy dinh trong cdc van biin chUa du an "Tdi hda nhap kinh te ciia ngUdi hoi<br /> tbiit sU phu hdp vdi tinh hinh thiic te. Sau 7 hUdng" va du an "ChUdng trinh tin dung va<br /> niim ban hanh. mdi chi co 9 tinh thanh lap tiet kiem nong thon" ciing da tien hanh cung<br /> difdc quy (Tra Vinh, Yen Bdi, Ddng Thap, Ha iing cdc khoan vay cho D N N W cung vdi cac<br /> Noi, thanh phd Hd Chi Minh, Vinh Phiic, ho trd ky thuiit nbSm cai thien boat dpng cho<br /> Binh Thuan. Bac Ninh, Ha Giang), trong dd vay do'i vdi cdc D N N W . Quy Doanh nghiep<br /> mdi chi cd 3 quy di vao boat dong thi diem, 6 Me Kong ciing dUdc nhieu td chiic ddng tai<br /> quy con Lai da dUdc thanh lap nhUng chUa trd de dau tu vao cac D N N W thupc khu vUc<br /> dUa vao boat dong dUdc, do cbira buy dong du tu nhan, thong qua Quy Ho trd phdt trien va<br /> sdvdn theo quy dinh (30 ty dong vo'n dieu le). mot sd ngan hang thUdng mai, vdi tdng vdn<br /> giiii ngan cho giai doan 2 (2002-2004) la 290<br /> Thii hai. thii tuc cho vay liu ddi phiic tap<br /> ty ddng.<br /> vd chiia minh bqch, cdc td chiic tdi chinh<br /> <br /> 44 Nghi4n cuv Kinh 14 so 373 - Thing 62009<br /> Nhirng thao go ban dau<br /> <br /> <br /> Co mot nghich canh la vo'n trong nUdc ho Tif goc nhin chinh sach, mot so chuyen gia<br /> trd cho D N N W da khd va kbi co vdn cua nUdc kinh te^ da cho rang, chinh sdch thong dung<br /> ngoai cung iing cho cac ddi tUdng doanh nha't giup cdc D N N W tiep can tin dung chinb<br /> nghiep thi hp lai ciing ra't khd tiep can dUdc. quy gom: (1) bao lanh vay; (2) thanh lap nbUng<br /> Chu yeu la do miic dp tin nhiem ve tdi chinb dinh che tdi chinb rieng cho DNNVI': (3) phat<br /> va thUdng hieu cua cac D N N W chUa cao. cac trien chUng khoan: va (4) cac chinh sach khac.<br /> ngan bang cd doi tac lai c6 nhiing yeu cau ra't Ngoai ra cac doanh nghiep cd the tiep can vdn<br /> ngat ngheo. Do vay D N N W khong ddp Ung vay thdng qua phdng thUdng mai, cac hpi kinh<br /> dUdc nhiing yeu cau nen bp cdn ngdn ngai doanh va cac hiep hpi bao trd Idn nhau. Trong<br /> trong viec cho vay, nha't la cac khoan vay dai khuon kho bai vdet nay, cbi xin de cap den hai<br /> hiin. Dieu nay ciing de bieu bdi hau bet cdc giai phdp Idn ve chinh sach can phai lam:<br /> D N N \ ^ cong nghe deu lac hau, nang lUc Tren cd sd that chat ddu tii cong, thuc ddy<br /> canh tranh tha'p khong cbi d thi trUdng ngoai nhanh chdng thdnh lap vd diia vdo hoqt ddng<br /> nUdc ma ngay ca thi trUdng trong nUdc. Theo Quy bdo Idnh tin dung d tat cd cdc dia<br /> do trinh dp quan ly ciia cac chu D N N W cdn phiicfng.<br /> nhieu ban che, cbd't lUdng nguon nhan lUc cdn Thdi gian giUa nam 2008, nham kiem che<br /> tha'p. da so' chii doanh nghiep khong hoach lam phat, Chinh phu thUc thi chinh sach tbiit<br /> dinh dUdc chien lUdc va phUdng an kinh chat tin dung. Vdi lai suat buy dpng 17-18°/o<br /> doanh kha thi de ngan hdng ho trd tin dung. va tran lai sua't cho vay dUdc khdng che tdi<br /> Trong kbi thu tuc vay vdn hien cdn nhieu 21%, cac ngan hdng khd ma cd lai bdi cbi phi<br /> phien hd, ddi hdi nhieu cbi phi phiic tap vd cho vay cd tiet kiem lam cung da mii't 3.2"(..<br /> khdng minh bach, khien cho chi phi vay vdn Do dd, viec cac ngan hdng "bien tifdng" bang<br /> tang cao, nang lUc tham dinh dU dn cho vay cac loai phi, day lai thuc ma doanh nghiep<br /> cua can bp tin dung cdn bijn che da can trd cdc phiii tra len tren 21%, tham chi tdi 25-27%<br /> D N N W vay vdn, khien cho nhieu dU dn giai dang la mot tbilc te. NbUng tieu cUc nhU tren<br /> ngan ra't cham... phat sinh la do lUdng vdn dang qua hiem khi<br /> Tha ba, chinh sdch liu ddi tin dung dd tao Nha nudc that chat tin dung. nhUng lUdng<br /> nen sii bdt binh dang trong cqnh tranh giUa tien vo'n dau tU dUdc chi ra nhieu va lang phi<br /> cdc doanh nghiep. Qua danh gia cua Bp Ke lai chinh Id d dau tU cua Nbd nUdc. cua cac<br /> hoach va Dau tU, bien nay trong sd cac dU dn doanh nghiep nha nUdc vdi sdtien hang nghin<br /> da cap cho vay Uu dai, chi cd 23%o dU an cua ty ddng. Ngay 2-12-2008, Chinh phu da dUa<br /> cac doanh nghiep ndm trong danh muc dUdc ra gdi kich cau dau tU va tieu diing tri gia 1 ty<br /> vay Uu dai, cdn lai Id cac dU dn thupc hnh vUc, USD nhdm ngan chan da suy giam kinh te.<br /> nganh nghe khac. Dieu dd chiing td ho trd tin Cu the, cac dU an ket cau ba tang giao thong<br /> dung cap sai doi tUdng chiem mot ty le ra't Idn, quy mo Idn, cac dU dn dUdng bp cao tdc, mot so<br /> diin den sU cfinh tranh bat binh dang giUa cac san bay, cang bien; cac dU dn diiu tU khu vUc<br /> doanh nghiep nhan dUpc tin dung Uu dai va nong nghiep nong tbdn, xay dUng quy nha xa<br /> cac doanh nghiep khong nhan dUdc tin dung hpi cho ngUdi ngheo cd thu nhap thap, doanh<br /> nghiep vda va nhd... se dUdc hd trd 4°i lai<br /> Uu dai boat dpng ciing nganh hang. Vdi mUc<br /> sua't vay vdn ngan hdng thUdng miu trong<br /> lai sua't chenh lech thap hdn lai suat thi<br /> thdi gian td'i da 8 thang, ket thuc vao ngay 31-<br /> trUdng den 5,16%), nen ty sua't ldi nhuan cua<br /> 12-2009. Dau thang 3-2009, Thu tUdng Chinh<br /> cac doanh nghiep dUdc Uu dai se cao hdn<br /> phu da quyet dinh bd sung ddi tUdng dUdc<br /> nhieu so vdi cac doanh nghiep khac. Day<br /> thuc hien cd che hd trd lai sua't la cac cong<br /> khdng phiii la ket qua nd lUc ciinb tranh tvong<br /> ty tai chinh. Ket qua sau 2 thang trien khai<br /> san xuat kinh doanh, ma la do doanh nghiep<br /> cd difdc ldi the tii dUdc cap tin dung Uu dai.<br /> 3. Nhifng thao gd( ban dau cho cac 3. Vd Tri Thiuih. Vu Viet Ngoiin (2006). Niing cao kha<br /> nang tiep ci'in ngudn tiii ehi'nh chinh quy cua ciic DNN\ V.<br /> DNNW<br /> 45<br /> Nghi4n CM Kinh l4 s6 373 • Thang 6 2009<br /> Nhirng thao go ban dau<br /> <br /> <br /> ChUdng trinh hd trd lai sud't cua Chinb phu, Rut ngdn khoang cdch giUa ngdn hdng vdi<br /> hdn 202.130 ty ddng tien vo'n vay hd trd lai cdc DNNW<br /> sua't da den cac dd'i tUdng dang can vay vdn. Tang kha nang tiep can tin dung cho<br /> Mdi day Chinh phu Viet Nam tiep tuc dUa ra D N N W d Viet Nam la ra't can thiet de cd the<br /> gdi kich thich kinh te thii hai (Quyet dinh 443 dat dUdc muc tieu tang trUdng kinh te manh<br /> do Thu tudng Chinh phu ban hanh va cd hieu me hdn. Van de dat ra la can cd sii cai thien<br /> liic ngay 4-4-2009). Gdi kich thich kinh te ndy ve mat chinh sach va phap ly dd'i vdi ca ngan<br /> nhdm cung ca'p bii lai sua't 4% cho doanh hang va doanh nghiep. Cac ngan hang can ddi<br /> nghiep, song hUdng vao cdc ngudn vo'n trung mdi phifdng thUc kinh doanh, tich ciic hdn<br /> va dai ban trong hkoang thdi gian td'i da 24 trong viec tim kiem kha nang cho vay, tang<br /> thang. Viec hd trd lai sua't nay dUdc thiic hien cUdng dpi ngii cdn bp di sat cd sd, xay dUng va<br /> tif ngay 1-4- 2009 den het ngdy 31-12-2011. td chiic tot mang ludi thong tin doanh nghiep,<br /> Doi tUdng ap dung van la cdc ngan hang binh ddng hdn trong quan he tin dung giiia<br /> thUdng mai, Ngan hang Phat trien Viet Nam, cdc loai hinh doanh nghiep, doi mdi cd cau dau<br /> cong ty tai chinh thiic hien ho trd lai sua't theo tu va nang cao ty trpng cho vay D N N W .<br /> quy dinh cua Thii tUdng trUdc day. Ddy dUdc<br /> De thao gd va'n de the chap, Hiep hpi<br /> xem la giai phdp dung vd can thiet, tuy nhien<br /> D N N W nganh nghe ndng th6n Viet Nam cd<br /> giai phap nay da dUa ra qud cham va noi<br /> sang kien la: cac ngan hang chap nhan cho<br /> dung, 16 trinh khong rd rdng da tao ke hd<br /> D N N W vay vo'n neu dii an kha thi vdi dieu<br /> phap ly cho cac doanh nghiep ddo nd den ban.<br /> kien doanh nghiep phai c6 50% tdi san the<br /> Do vay, kenh ma Nha nUdc can that chat<br /> chap; 50% cdn lai se la vdn ciia ngan hang.<br /> trUdc het phai Id khu viic dau tU cdng, neu<br /> TrUdng hdp cac doanh nghiep chifa dii 50%<br /> khdng se khien cho nhieu D N N W lam vao<br /> vo'n vay ma dii an cd trien vpng thi hiep hpi se<br /> canh khd khan ve vdn.<br /> "rot" vdn tham gia dau tU cho dii yeu cau de<br /> Ly do cdc quy dinh trong Nghi djnh ve Quy ho trd doanh nghiep vay dUdc v6'n. Dinh che<br /> bao lanh tin dung cd nhieu sd xuat, nhieu bat tai chinh nay cd the hd trd giup cdc D N N W<br /> cap ma bay gid Bp Tai chinh van chUa sUa de dang vay vo'n ngan hang hdn, trong dieu<br /> dUdc, dd la quy dinh mdi dia phUdng bd ra 30 kien thieu bat dpng san cho the cha'p vay vo'n.<br /> ty ddng, va ngdn hang ciing dau tU 30 ty Ve phia cac doanh nghiep ciing can phai<br /> ddng... de "mdi" cho Quy bao lanh tin dung cd nd lUc bdn niia de nang cao nang liic, chu<br /> boat dpng, nbUng tat ca deu khong cd hudng dpng trong viec xay diing dU an, phUdng thUc<br /> dan cu the nen tif nam 2001 den nay viec dau tu phii hdp vdi nang liic ve vdn, cdng<br /> trien khai van giam chan tai chd. nghe va con ngUdi. Ben canh dd, cdc td chiic<br /> Nhu vay, viec hd trd doanh nghiep tiep tai chinh can dUdc tiep can vdi cac thdng tin<br /> can vo'n qua kenh Quy bao lanh tin dung vao chinb xac mot each nbanh chdng de ra quyet<br /> thdi diem nay la khong kha thi. Tuy nhien, dinh cho vay ciia minh. Vi vay, mot he thd'ng<br /> ve lau dai, can xiic tien viec thanh lap va dang ky tho'ng nha't, triic tuyen se tdng<br /> boat dpng cua Quy bao lanh tin dung d cac cUdng manh me hieu qua ludng thdng tin va<br /> dia phifdng. De giiii quyet kho khan ve ngudn tao dieu kien thuan ldi cho ta't cii cac ben co<br /> vo'n hinh thanh quy, Chinh phu va cac dia hen quan. D N N W muo'n vay vdn thanh cong<br /> phifdng nen sii dung nguon ngan sach hang can phiii thuyet phuc dUdc ngan hang ve mat<br /> chuc nghin ty ddng dUdc cat giam tii dau tU hieu qua ciia phUdng an mot each rd rang va<br /> c6ng chuyen cho he th6'ng ngan hang vdi muc day du cac yeu to' nhU: ldi nhuan, chi phi,<br /> dich duy nha't la cho D N N W vay, hoac diing doanh thu, ke hoach tra nd... Cac ngan hang<br /> so' tien dd de hd trd lai sua't cho khu vUc ndy ciing can hudng dan tan tinh cac doanh<br /> de diim biio cho ngan hdng boat dpng van cd nghiep ve each thiic chuan hi cac giay td can<br /> liii. Nhu vay, khd khan ve vdn cua D N N W thiet di kem vdi bo hd sd vay vo'n; hd sd thiic<br /> khong phai la be tac. hien du an./<br /> <br /> <br /> 46 Nghien cM Kinh 14 so 373 - Thang 6'2009<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2