Những thông tin người khuyết tật cần biết

Chia sẻ: Truong The Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
158
lượt xem
40
download

Những thông tin người khuyết tật cần biết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Những thông tin người khuyết tật cần biết

 1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Môû TPHCM Khoa Xaõ Hoäi Hoïc Chöông Trình Khuyeát Taät vaø Phaùt Trieån (DRD) THOÂNG TIN NGÖÔØI KHUYEÁT TAÄT CAÀN BIEÁT TPHCM, Thaùng 6 Naêm 2007
 2. MUÏC LUÏC Ai laø ngöôøi khuyeát taät? 4 Laø ngöôøi khuyeát taät, toâi seõ ñöôïc höôœng nhöõng öu ñaõi gì? 4 Toâi seõ ñöôïc chaêm soùc söùc khoeœ ôœ ñaâu? 5 Khi caàn duïng cuï phuïc hoài chöùc naêng, toâi coù theå lieân heä ôœ ñaâu? 8 Khi gaëp khoù khaên trong cuoäc soáng, ai seõ giuùp ñôõ toâi vaø giuùp nhö theá naøo? 10 Toâi coù ñöôïc hoïc vaên hoùa vaø hoïc ngheà khoâng? Hoïc ôœ ñaâu? Coù ñöôïc mieãn, giaœm hoïc phí khoâng? 11 Toâi coù theå tìm vieäc laøm khoâng? ÔÛ ñaâu? Thuœ tuïc theá naøo? 18 3 Neáu toâi coù nhu caàu môœ cô sôœ saœn xuaát, kinh doanh, toâi phaœi laøm gì? Coù ñöôïc nhaø nöôùc hoã trôï khoâng? 22 Neáu yeâu thích caùc moân vaên hoùa, theå duïc theå thao, ngheä thuaät, toâi coù ñöôïc tham gia khoâng? 24 Toâi coù theå söœ duïng caùc coâng trình coâng coäng khoâng? 25 Toâi coù theå laøm theœ xe buyùt ôœ ñaâu? 25 Toâi gaëp khoù khaên khi hoøa nhaäp coäng ñoàng, coù theå lieân heä ôœ ñaâu? 26 Neáu coù nhu caàu du lòch, vui chôi, giaœi trí, toâi coù theå ñeán nôi naøo? 28 Toâi coù theå lieân laïc ôœ ñaâu ñeå ñöôïc tö vaán vaø hoã trôï phaùp lyù khi caàn? 30 Danh saùch caùc toå chöùc hoaït ñoäng cho ngöôøi khuyeát taät? 31
 3. GIÔÙI THIEÄU Ai laø ngöôøi Laø ngöôøi khuyeát taät, Toâi seõ ñöôïc chaêm Thuû tuïc mieãn, giaûm vieän phí Giaùm ñoác beänh vieän laø ngöôøi coù thaåm quyeàn xem xeùt, khuyeát taät? toâi seõ ñöôïc höôûng soùc söùc khoûe ôû ñaâu, giaûi quyeát vieäc mieãn noäp moät phaàn vieän phí cho baïn. Cuoäc soáng naøy khoâng coù ai laø hoaøn haûo vaø cuõng khoâng ai nhöõng öu ñaõi gì? nhö theá naøo? Baïn caàn laøm ñôn xin mieãn hoaëc giaûm vieän phí (neân coù theå baûo ñaûm töông lai cho chuùng ta ñöôïc. Neáu khoâng Ngöôøi taøn taät (quyeån coù xaùc nhaän cuûa UBND xaõ, phöôøng nôi cö truù veà hoaøn may baïn khoâng theå noùi, khoâng theå nghe, khoâng theå nhìn, saùch naøy taïm goïi laø ngöôøi Nhö taát caû caùc coâng daân Baïn seõ ñöôïc caùc cô quan y caûnh gia ñình khoù khaên), keøm theo giaáy chöùng nhaän khoâng theå vaän ñoäng ñöôïc thì cuõng chaúng sao caû, baïn vaãn khuyeát taät) laø ngöôøi bò khaùc, baïn coù ñaày ñuû caùc teá höôùng daãn caùch chaêm tæ leä thöông taät cuûa baïn (do phoøng y teá quaän, huyeän coù cô hoäi vaø coù khaû naêng ñeå hoïc vaên hoùa, hoïc ngheà, lao khieám khuyeát moät hay quyeàn coâng daân, coù quyeàn soùc söùc khoûe, phoøng beänh, hoaëc hoäi ñoàng y khoa caáp) gôûi cho giaùm ñoác beänh vieän. ñoäng, vui chôi, giaûi trí, taäp theå duïc theå thao vaø môû cô sôû nhieàu boä phaän cô theå veà chính trò, kinh teá, vaên khaùm, chöõa beänh tuøy theo (Theo Thoâng tö soá 14/TTLB ngaøy 30/9/1995 cuûa Lieân saûn xuaát, kinh doanh baèng chính noã löïc baûn thaân, naêng hoaëc chöùc naêng, bieåu hieän hoùa, xaõ hoäi vaø ñöôïc daïng beänh. Khi ñieàu trò Boä Y teá, Taøi chính, Lao ñoäng TBXH). löïc, theå traïng vaø ñieàu kieän cuûa mình. Vaø baïn vaãn coù theå döôùi nhöõng daïng taät khaùc phaùt huy khaû naêng cuûa beänh taïi caùc cô sôû khaùm, trôû thaønh ngöôøi coù hoïc vaán cao, thaønh ñaït, nhau (khoâng phaân bieät mình ñeå hoøa nhaäp coäng chöõa beänh cuûa nhaø nöôùc, Khoa Vaät Lyù Trò Lieäu vaø thaäm chí laø moät tæ phuù! nguoàn goác gaây ra khuyeát ñoàng, tham gia caùc hoaït baïn ñöôïc mieãn noäp moät Beänh Vieän Chôï Raãy 201 Nguyeãn Chí Thanh, Quaän 5. Vaán ñeà laø laøm caùch naøo baïn coù theå thöïc hieän ñöôïc 4 5 taät), coù khaû naêng lao ñoäng ñoäng xaõ hoäi (theo khoaûn phaàn vieän phí (trong ÑT (08) 8 554 173 (Xin soá 124) nhöõng öôùc muoán ñoù? Quyeån saùch naøy seõ cung caáp nhöõng bò suy giaûm 21%, ñöôïc 1, ñieàu 3 Phaùp Leänh veà ñoù coù tieàn thuoác, dòch Phuïc hoài chöùc naêng cho ngöôøi bò tai bieán maïch maùu thoâng tin cô baûn vaø höõu hieäu nhaát cho baïn. Phoøng y teá quaän, huyeän nguôøi taøn taät). Ngoaøi ra, truyeàn, maùu, hoaù chaát, xeùt naõo, chaán thöông soï naõo hoaëc Hoäi ñoàng giaùm baïn seõ ñöôïc Nhaø nöôùc nghieäm, phim X quang) Nhaän beänh nhaän noäi ngoaïi truù ñònh y khoa xaùc nhaän hoã trôï ôû moät soá lónh vöïc - theo Nghò ñònh 95/CP (Theo ñieàu 1, Nghò ñònh cuï theå: hoïc taäp, lao ñoäng, ngaøy 27/8/1994. Laøng Hoaø Bình Beänh Vieän Töø Duõ 116/2004/NÑ-CP ngaøy kinh doanh, hoaït ñoäng 284 Coáng Quyønh , P. Phaïm Nguõ Laõo, Q.1. 23/4/2004 vaø Phaùp Leänh vaên hoùa, theå duïc theå thao ÑT (08) 8 392 722 (xin soá 248) ngöôøi taøn taät). Chuyeân phuïc hoài chöùc naêng cho treû khuyeát taät tay chaân, baïi naõo, ... Tieáp nhaän beänh nhaân töø 15 thaùng tuoåi treân toaøn quoác, öu tieân caùc tænh phía Nam.
 4. Khoa Vaät Lyù Trò Lieäu - Beänh Vieän Nhi Ñoàng 1 Khoa Tuûy Soáng - Beänh Vieän Ñieàu Döôõng PHCN vaø Ñieàu Trò Beänh Ngheà Beänh Vieän Chaán Thöông Chænh Hình Nghieäp (khu B) 341 Sö Vaïn Haïnh, P.10, Q.10. 929 Traàn Höng Ñaïo, P.1, Q.5. ÑT (08) 9 235 791 ÑT (08) 9 271 156 125/61 AÂu Döông Laân, P.2. Quaän 8. ÑT (08) 8 518 733 Chuyeân ñieàu trò vaø phuïc hoài chöùc naêng cho ngöôøi bò Chuyeân phuïc hoài chöùc naêng cho treû khuyeát taät baïi naõo, Chuyeân ñieàu trò & PHCN cho ngöôøi toån thöông tuûy chaán thöông coät soáng, cuït chi, ... baïi lieät, veïo coät soáng, chaân khoeøo,.. soáng. Coù caùc möùc hoã trôï: 30%, 50%, 70% treân toång vieän Tieáp nhaän beänh nhaân soáng taïi TPHCM vaø caùc tænh Tieáp nhaän beänh nhaân treân toaøn quoác phí cho caùc ñoái töôïng beänh nhaân ñöôïc xaùc nhaän laø phía Nam. ngheøo. Caùc möùc hoã trôï naøy laø tuøy vaøo ñieàu kieän khoù Khoa Vaät Lyù Trò Lieäu - Beänh Vieän Nhi Ñoàng 2 Trung Taâm Chænh Hình Phuïc Hoài Chöùc Naêng Thaønh Phoá khaên cuûa hoä gia ñình beänh nhaân. 14 Lyù Töï Troïng, Quaän 1. Lieân heä: phoøng Taâm Lyù Xaõ Hoäi. 70 Baø Huyeän Thanh Quan, Quaän 3. ÑT (08) 9 325 884 ÑT (08)8 295 723 Chuyeân chænh hình vaø phuïc hoài chöùc naêng cho thöông Khoa Vaät Lyù Trò Lieäu - Beänh Vieän Ñieàu Döôõng PHCN vaø Ñieàu Trò Beänh Chuyeân phuïc hoài chöùc naêng cho treû khuyeát taät baïi naõo, beänh binh, treû baïi naõo, baïi lieät, cuït chi, tai bieán maïch Ngheà Nghieäp baïi lieät, veïo coät soáng, chaân khoeøo, phoûng, ... maùu naõo, ... Tieáp nhaän beänh nhaân treân toaøn quoác 125/61 AÂu Döông Laân, P2. Quaän 8. ÑT (08) 8 569 147 Tieáp nhaän beänh nhaân soáng taïi TPHCM vaø caùc tænh phía 6 7 Chuyeân chaêm soùc, ñieàu trò beänh ngheà nghieäp: tai bieán Nam. Trung Taâm Chænh Hình vaø Phuïc Hoài Chöùc Naêng maïch maùu naõo, chaán thöông soï naõo, Cho Treû Khuyeát Taät Vaän Ñoäng Khoa Vaät Lyù Trò Lieäu - Hoäi Chöõ Thaäp Ñoû Quaän Bình Thaïnh chaán thöông coät soáng,... 1 A Lyù Thöôøng Kieät, Quaän Taân Bình. ÑT (08) 8 651 312 Tieáp nhaän beänh nhaân soáng taïi TPHCM vaø caùc tænh 96 Nô Trang Long, Quaän Bình Thaïnh. ÑT (08) 8 414 892 Chuyeân chænh hình vaø phuïc hoài chöùc naêng cho treû baïi phía Nam. Chuyeân phuïc hoài chöùc naêng cho ngöôøi bò baïi lieät, lieät, thaáp khôùp, gai coät soáng, di chöùng sau chaán thöông do Khoa Vaät Lyù Trò Lieäu - Beänh Vieän Haïnh Phuùc Höôùng daãn kyõ naêng töï löïc cho treû coù ñoä tuoåi töø 5 ñeán tai naïn, 15 tuoåi 446A Ñöôøng 3/2, P.12, Quaän 10. ÑT (08) 8 622 699 Tieáp nhaän moïi löùa tuoåi sinh soáng taïi TPHCM, öu tieân Tieáp nhaän beänh nhaân soáng taïi TPHCM vaø caùc tænh phía Chuyeân phuïc hoài chöùc naêng cho treû baïi lieät, baïi naõo, quaän Bình Thaïnh (ñieàu trò mieãn phí) Nam veïo coät soáng, chaân khoeøo, ... Tieáp nhaän beänh nhaân soáng taïi TPHCM vaø caùc tænh phía Nam.
 5. Khi caàn duïng cuï phuïc hoài chöùc naêng, Xöôûng Duïng Cuï Chænh Hình - Beänh Vieän Ñieàu Döôõng PHCN & Ñieàu Trò Xöôûng Chænh Hình - Trung Taâm Chænh Hình Phuïc Hoài Chöùc Naêng TP Cô Sôû Saûn Xuaát Xe Laên, Xe Laéc Ñöùc Cöôøng Beänh Ngheà Nghieäp (khu B) 70 Baø Huyeän Thanh Quan, Quaän 3. ÑT (08) 9 325 884 62/06 Leâ Nieäm, P. Phuù Thaïnh. Q. Taân Phuù. toâi coù theå lieân heä ôû ñaâu? 125/61 AÂu Döông Laân, P.2. Q.8. ÑT (08) 8 514 423 Cung caáp chaân tay giaû mieãn phí cho thöông beänh binh ÑT (08) 9 782 783 Cung caáp caùc loaïi neïp chænh hình (aùo neïp, neïp coå, ...) vaø ngöôøi khuyeát taät ngheøo sinh soáng taïi TPHCM vaø caùc Chuyeân saûn xuaát vaø baùn xe laên, xe laéc. Khi ñöôïc caùc cô sôû chænh hình, phuïc hoài chöùc naêng cuûa Laøm baøn tay/ngoùn tay thaåm myõ. tænh laân caän. Lieân heä tröïc tieáp. Lieân heä tröïc tieáp. nhaø nöôùc chæ ñònh caàn phaûi coù chaân tay giaû, duïng cuï Coù cheá ñoä mieãn giaûm cho NKT, lieân heä tröïc tieáp ñeå bieát chænh hình, baïn ñöôïc mua taïi caùc cô sôû cuûa nhaø nöôùc Xöôûng Chænh Hình Ba Tru Cô Sôû Saûn Xuaát Gaäy Cho Ngöôøi Muø thoâng tin. vaø theo giaù quy ñònh. Baïn seõ ñöôïc giaûm giaù 50% neáu coù 97 Nguyeãn Thaùi Sôn, P.4. Q.Goø Vaáp. ÑT (08) 8 955 447. 122 Nguyeãn Ngoïc Nhöït, P. Taân Quùy. Q. Taân Phuù. hoaøn caûnh khoù khaên; ñöôïc caáp mieãn phí neáu taøn taät Coâng ty TNHH 2 Hieäp Chuyeân saûn xuaát chaân tay giaû vaø caùc loaïi giaøy deùp, neïp ÑT (08) 8 472 406 naëng, khoâng coù nguoàn thu nhaäp vaø khoâng nôi nöông töïa 29 Hoà Haûo Hôùn, P. Coâ Giang. Q.1. ÑT (08) 8 368 624 cho ngöôøi khuyeát taät vaän ñoäng. Lieân heä tröïc tieáp. Chuyeân saûn xuaát vaø baùn gaäy cho ngöôøi muø. hoaëc taøn taät naëng, coù ngöôøi thaân thích Chuyeân saûn xuaát gia coâng caùc thieát bò duïng cuï chuyeân Lieân heä tröïc tieáp. nhöng giaø yeáu, gia ñình ngheøo. Cô Sôû Saûn Xuaát Xe Laên, Xe Laéc Kieán Töôøng duøng cho ngöôøi khuyeát taät. Laøm neïp chænh hình nhöïa Ñeå ñöôïc mua giaûm giaù hoaëc caáp chaân tay giaû, duïng PP. Laøm AÙo neïp, neïp coå, vaø chaân tay giaû. 50A - 52 Phuù Thoï, P.2, Q.11. ÑT (08) 9 696 080 8 cuï chænh hình, baïn caàn phaûi laøm ñôn trình UBND xaõ, Lieân heä tröïc tieáp. Chuyeân saûn xuaát vaø baùn xe laên tay, xe laéc, naïng, khung phöôøng nôi cö truù xaùc nhaän hoaøn caûnh gia ñình khoù ñi, gheá veä sinh, giöôøng beänh nhaân, baêng ca, ... khaên vaø gôûi ñeán cô sôû y teá coù thaåm quyeàn Xöôûng Duïng Cuï Chænh Hình - Trung Taâm Chænh Hình vaø Phuïc Hoài Chöùc Lieân heä tröïc tieáp. ñeå ñöôïc xem xeùt giaûi quyeát. Naêng Cho Treû Khuyeát Taät Vaän Ñoäng Cô Sôû Saûn Xuaát Xe Laên, Xe Laéc Phana 1 A Lyù Thöôøng Kieät, Quaän Taân Bình. ÑT (08) 8 651 312 Laøm chaân tay giaû, neïp chænh hình cho ngöôøi khuyeát taät 124/93 Phan Huy Ích, P.14. Q. Taân Bình. öu tieân treû em. ÑT (08) 8 151 767 Lieân heä tröïc tieáp. Chuyeân saûn xuaát vaø baùn xe laên, xe laéc, caùc thieát bò y teá, duïng cuï taäp vaät lyù trò lieäu. Lieân heä tröïc tieáp.
 6. Khi gaëp khoù khaên Toâi coù ñöôïc hoïc vaên Trung Taâm Baûo Trôï Treû Taøn Taät vaø Moà Coâi Thò Ngheø, Nhaø Nuoâi Döôõng Treû Khuyeát Taät Thieân Phöôùc Hoïc sinh, sinh vieân khuyeát taät theo hoïc taïi caùc tröôøng Thuû tuïc ñeå ñöôïc höôûng trôï caáp xaõ hoäi: Baïn hoaëc ngöôøi thaân phoå thoâng, ñaïi hoïc, trung hoïc chuyeân nghieäp, cao ñaúng caàn phaûi laøm ñôn ñeà nghò ñöôïc höôûng trôï caáp xaõ hoäi, trình 153 Xoâ Vieát Ngheä Tónh, P.17. Q. Bình Thaïnh. AÁp loä 6, Xaõ An Nhôn Taây, Huyeän Cuû Chi. trong cuoäc soáng, hoùa vaø hoïc ngheà ñöôïc mieãn noäp hoïc phí (theo Quyeát ñònh 70/1998/QÑ- baøy roõ hoaøn caûnh gia ñình, gôûi ñeán UBND xaõ, phöôøng nôi ÑT: (08) 8 993 738 ÑT: (08) 8 926 368 ai seõ giuùp ñôõ toâi vaø khoâng, hoïc ôû ñaâu? TTg). Khi theo hoïc heä chính quy taäp trung - daøi haïn taïi cö truù ñeå cô quan naøy xem xeùt, ñeà nghò UBND quaän, huyeän Nuoâi döôõng chaêm soùc, ñieàu trò vaø phuïc hoài chöùc naêng, Taäp kyõ naêng töï löïc vaø ñöa treû ñi khaùm chuyeân khoa. giuùp nhö theá naøo? Coù ñöôïc mieãn, giaûm caùc tröôøng ñaøo taïo coâng laäp, hoïc sinh ñöôïc höôûng trôï quyeát ñònh. (Theo Thoâng tö 13/2000/TT-BLÑTBXH ngaøy daïy vaên hoùa, höôùng nghieäp, ... cho treû moà coâi, treû bò boû Tieáp nhaän treû bò hoäi chöùng down, treû baïi naõo, chaäm hoïc phí khoâng? caáp xaõ hoäi vôùi möùc 100.000ñ/thaùng neáu gaëp khoù khaên 12/5/2000 cuûa Boä Lao ñoäng TBXH). rôi vaø treû baïi naõo, baïi lieät, chaäm phaùt trieån. phaùt trieån trí tueä. Neáu baïn khoâng coøn khaû veà kinh teá, khaû naêng lao ñoäng bò suy giaûm töø 41% trôû Öu tieân treân ñòa baøn Cuû Chi: Tieáp nhaän treû töø 2 - 25 tuoåi, cö truù taïi TPHCM. naêng lao ñoäng, khoâng coù leân (Theo Thoâng tö 53/1998/TT-LT BGD&ÑT-BTC- Thuû tuïc ñeå ñöôïc nuoâi döôõng taïi cô sôû baûo trôï xaõ hoäi cuûa nhaø Laø ngöôøi khuyeát taät, baïn nguoàn thu nhaäp ñeå ñaûm Trung Taâm Nuoâi Döôõng Baûo Trôï Treû Em Tam Bình Nhaø May Maén TB&XH). nöôùc: Baïn hoaëc ngöôøi thaân laøm ñôn ñeà nghò ñöôïc ñöa vaøo ñöôïc quyeàn hoïc vaên hoùa baûo ñôøi soáng vaø khoâng nuoâi döôõng taïi cô sôû baûo trôï xaõ hoäi cuûa nhaø nöôùc, trình baøy 273 Quoác Loä 1A, Phöôøng Bình Chieåu. Quaän Thuû Ñöùc. 6/17 Taân Kyø Taân Quyù, Khu Phoá 4, P. Bình Höng Hoøa, taïi caùc tröôøng daønh rieâng coøn ngöôøi thaân ñeå nuoâi Khi hoïc ngheà, boå tuùc ngheà taïi caùc tröôøng coâng laäp, hoïc roõ hoaøn caûnh gia ñình, gôûi ñeán UBND xaõ, huyeän nôi cö truù ñeå ÑT: (08) 7 294 935 Quaän Bình Taân. ÑT: (08) 8 755 171 hoaëc hoïc taïi caùc tröôøng döôõng (hoaëc coøn ngöôøi sinh, sinh vieân laø ngöôøi khuyeát taät ñöôïc giaûm, mieãn cô quan naøy xem xeùt, laäp danh saùch chuyeån phoøng Lao ñoäng Chaêm soùc ngöôøi khuyeát taät, ngöôøi giaø neo ñôn. Nuoâi döôõng, chaêm soùc söùc khoûe, daïy vaên hoùa vaø daïy phoå thoâng. Treû em khuyeát thaân nhöng döôùi 16 tuoåi hoïc phí, caùc khoaûn ñoùng goùp vaø höôûng trôï caáp xaõ hoäi, - Thöông binh xaõ hoäi quaän, huyeän hoaøn thieän hoà sô trình Sôû ngheà (may, vi tính, taïo maãu in treân vaûi,...) mieãn phí cho taät khoâng nôi nöông töïa 10 11 hoaëc lôùn hôn 60 tuoåi, Trung Taâm Baûo Trôï Xaõ Hoäi Taân Hieäp TP HCM xeùt caáp hoïc boång. Khi theo hoïc taïi caùc tröôøng baùn Lao ñoäng - Thöông binh xaõ hoäi quyeát ñònh. treû em moà coâi, khuyeát taät vaø treû ñöôøng phoá töø 6 tuoåi ñöôïc nuoâi döôõng taïi caùc gia ñình ngheøo); baïn seõ coâng, daân laäp, tö thuïc, cuõng ñöôïc giaûm hoaëc mieãn hoïc (Theo Thoâng tö 13/2000/TT-BLÑTBXH ngaøy 12/5/2000 cuûa 463 Nô Trang Long, P.13, Q. Bình Thaïnh. trôû leân, ngöôøi tröôûng thaønh khuyeát taät töù chi. cô sôû giaùo duïc, nuoâi döôõng ñöôïc nuoâi döôõng taïi caùc phí. Cuï theå : Boä Lao ñoäng TBXH). ÑT: (08) 5 531 527 Tieáp nhaän treân toaøn quoác. noäi truù khoâng phaûi ñoùng cô sôû cuûa nhaø nöôùc hoaëc Caùc tröôøng hôïp ñöôïc mieãn hoïc phí : Ngöôøi coù tæ leä Baûo trôï, nuoâi döôõng ngöôøi khuyeát taät. hoïc phí vaø ñöôïc caáp saùch, ñöôïc höôûng trôï caáp xaõ Cô Sôû Baûo Trôï Xaõ Hoäi Kyø Quang thöông taät töø 41% trôû leân; hoïc sinh, sinh vieân hoïc vôû, ñoà duøng hoïc taäp; hoäi vôùi möùc thaáp nhaát laø Trung Taâm Nuoâi Döôõng vaø Baûo Trôï Treû Em Goø Vaáp taïi caùc tröôøng ñaøo taïo ngheà daønh cho ngöôøi khuyeát 154/4A Leâ Ñöùc Thoï, P.17. Quaän Goø Vaáp. ngoaøi ra, coøn ñöôïc höôûng 65.000ñ/thaùng neáu soáng taät (Theo Thoâng tö 01/1998/TT-LT BLÑTBXH-BTC- 45 Nguyeãn Vaên Baûo, P.4. Q. Goø Vaáp. ÑT: (08) 8 955 581 ÑT: (08) 8 941 442 trôï caáp xaõ hoäi laø taïi gia ñình. BKHÑT). Nuoâi döôõng, chaêm soùc, höôùng nghieäp mieãn phí cho treû Nuoâi döôõng, chaêm soùc söùc khoûe treû khieám thò vaø chaäm 100.000ñ/thaùng. (Theo Phaùp leänh veà ngöôøi Caùc tröôøng hôïp ñöôïc giaûm hoïc phí : Ngöôøi coù tæ leä moà coâi, treû bò boû rôi, treû khuyeát taät khoâng nôi nöông phaùt trieån coù hoaøn caûnh ñaëc bieät khoù khaên ôû vuøng saâu, vuøng xa, treû moà coâi khoâng nôi nöông töïa. taøn taät vaø Nghò ñònh thöông taät töø 31% ñeán 40% ñöôïc giaûm 50% hoïc phí töïa. 168/2004/NÑ-CP). (Theo Thoâng tö 01/1998/TT-LT BLÑTBXH-BTC- Lieân heä Sôû Lao Ñoäng Thöông Binh vaø Xaõ Hoäi. Tieáp nhaän treân toaøn quoác. Lieân heä tröïc tieáp. BKHÑT).
 7. Toâi coù ñöôïc hoïc vaên Tröôøng Tö Thuïc Khieám Thính Anh Minh Neáu hoïc ngheà, boå tuùc ngheà taïi caùc cô sôû do nhaø nöôùc Thuû tuïc xeùt mieãn, giaûm hoïc phí, nhaän trôï caáp xaõ hoäi, hoïc Coù hoã trôï chöông trình giaùo duïc hoaø nhaäp cho hoïc sinh quaûn lyù, hoïc sinh khuyeát taät ñöôïc höôûng hoïc boång chính boång, nhaän kinh phí hoïc ngheà: Öu tieân hoïc sinh khieám thính ôû Quaän Bình Thaïnh. 155 Xoâ Vieát Ngheä Tónh, P.17. Quaän Bình Thaïnh. hoùa vaø hoïc ngheà saùch vôùi möùc 120.000ñ/thaùng (Theo Thoâng tö 53/1998/ Nhaän treû nhoû döôùi 03 tuoåi treân ñòa baøn TP. Ñeå ñöôïc mieãn, giaûm hoïc phí hoaëc höôûng trôï caáp xaõ hoäi ÑT: (08) 8 401 249. khoâng, hoïc ôû ñaâu? TT-LT BGD&ÑT-BTC-TB&XH). Khi theo hoïc taïi caùc cô baïn phaûi laøm ñôn (xin höôûng trôï caáp xaõ hoäi hoaëc xin Email: trinhthithuong@yahoo.com Coù ñöôïc mieãn, giaûm Tröôøng Khieám Thính Hy Voïng Goø Vaáp sôû do nhaø nöôùc quaûn lyù nhöng khoâng ñöôïc nhaø nöôùc caáp mieãn giaûm hoïc phí), coù xaùc nhaän cuûa UBND phöôøng, Can thieäp sôùm cho treû khieám thính töø 0 - 3 tuoåi hoïc phí khoâng? kinh phí ñaøo taïo, ngöôøi khuyeát taät ñöôïc xeùt hoã trôï kinh 93 Nguyeãn Oanh, P.17. Quaän Goø Vaáp. ÑT: (08) 8 940 884 xaõ veà hoaøn caûnh khoù khaên, keøm theo bieân baûn giaùm Daïy vaên hoaù cho treû khieám thính töø 03 -10 tuoåi phí hoïc ngheà baèng 50% hoïc phí phaûi traû cho nôi daïy Daïy vaên hoùa cho caùc em khieám thính töø 5 ñeán 12 tuoåi ñònh y khoa vaø gôûi cho ban giaùm hieäu nhaø tröôøng ñeå Phaùt trieån naêng khieáu cuûa treû nhö hoäi hoaï, ñaøn, muùa ngheà. Nhaän treû khieám thính treân ñòa baøn TP. ñöôïc xem xeùt, giaûi quyeát (theo Quyeát ñònh 70/1998/ Öu tieân treû khieám thính ôû Quaän Bình Thaïnh. (Theo Thoâng tö 01/1998/TT-LT BLÑTBXH-BTC-BKHÑT). QÑ-TTg vaø Thoâng tö 53/1998/TT-LT BGD&ÑT-BTC- Tröôøng Hy Voïng Quaän 6 Tröôøng Khieám Thính Hy Voïng Quaän 1 Hoïc boång : Hoïc sinh khuyeát taät ñöôïc höôûng hoïc boång TB&XH). chính saùch vôùi möùc 120.000ñ/thaùng. Ngoaøi ra, coøn ñöôïc 241/44/75A Nguyeãn Vaên Luoâng, P.11. Q.6. Soá 1 Coâng Xaõ Paris, P.Beán Ngheù, Quaän 1. trao hoïc boång khuyeán khích hoïc taäp vôùi möùc 36.000ñ/ ÑT: (08) 7 510 015 Tröôøng hôïp nhaän hoïc boång : Nhaø tröôøng seõ xeùt caên ÑT: (08) 8 222 288 thaùng ñoái vôùi sinh vieân ñaïi hoïc, cao ñaúng vaø 33.000ñ/ Giaùo duïc phuïc hoài chöùc naêng cho treû khieám thính vaø cöù keát quaû hoïc taäp haøng naêm cuûa baïn (theo Thoâng tö Email: ngoihyvong1@mail.saigonnet.vn 12 13 thaùng ñoái vôùi hoïc sinh THCN, daïy ngheà coù keát quaû hoïc chaäm phaùt trieån trí tueä. 53/1998/TT-LT BGD&ÑT-BTC-TB&XH). Trong moät Can thieäp sôùm cho treû nhoû döôùi 03 tuoåi taäp ñaït loaïi khaù; 96.000ñ/thaùng ñoái vôùi sinh vieân ñaïi hoïc, Nhaän treû khieám thính vaø chaäm phaùt trieån treân ñòa baøn soá tröôøng hôïp, baïn caàn phaûi laøm ñôn nhö khi xin mieãn Chöông trình giaùo duïc ñaëc bieät cho hoïc sinh khieám cao ñaúng vaø 88.000ñ/thaùng ñoái vôùi hoïc sinh THCN, daïy Quaän 6. giaûm hoïc phí. thính döïa theo chöông trình giaùo duïc phoå thoâng keát ngheà coù keát quaû hoïc taäp ñaït loaïi gioûi; 144.000ñ/thaùng ñoái hôïp vôùi höôùng nghieäp, phaùt trieån naêng khieáu. Tröôøng Nuoâi Daïy Treû Quaän 12 vôùi sinh vieân ñaïi hoïc, cao ñaúng vaø 132.000ñ/thaùng ñoái Muoán nhaän ñöôïc kinh phí hoïc ngheà, baïn caàn phaûi laøm Nhaän treû khieám thính treân ñòa baøn TP. vôùi hoïc sinh THCN, daïy ngheà coù keát quaû hoïc taäp ñaït loaïi 37/3 Toâ Kyù, P. Taân Chaùnh Hieäp. Q.12. ÑT: (08) 8 910 813 ñôn xin caáp kinh phí hoïc ngheà, gôûi Phoøng Lao ñoäng Tröôøng Khieám Thính Hy Voïng Bình Thaïnh xuaát saéc (Theo Thoâng tö 53/1998/TT-LT BGD&ÑT-BTC- Thöïc hieän chöông trình giaùo duïc cho treû khieám thính - Thöông binh xaõ hoäi xin xaùc nhaän vaø noäp cho Sôû Lao TB&XH) töø 4 -14 tuoåi. ñoäng - Thöông binh xaõ hoäi (keøm theo hôïp ñoàng hoïc 25 Nguyeãn Vaên Laïc, P.21, Quaän Bình Thaïnh. Nhaän treû khieám thính treân ñòa baøn TPHCM. ngheà vaø giaáy chöùng nhaän tæ leä thöông taät) ñeå ñöôïc ÑT: (08) 8 995 822 xem xeùt giaûi quyeát (Theo Thoâng tö 01/1998/TT-LT Can thieäp sôùm cho treû nhoû döôùi 03 tuoåi BLÑTBXH-BTC-BKHÑT). Daïy vaên hoaù vaø daïy ngheà cho cho hoïc sinh töø 4 - 23 tuoåi
 8. Toâi coù ñöôïc hoïc vaên Tröôøng Phoå Thoâng Ñaëc Bieät Nguyeãn Ñình Chieåu Maùi AÁm Thieân AÂn Tröôøng Töông Lai Quaän 5 Danh saùch caùc tröôøng daønh cho treû chaäm phaùt trieån trí tueä, down: 184 Nguyeãn Chí Thanh, P.3. Q.10 122 Nguyeãn Ngoïc Nhöït, P. Taân Quùy. Q. Taân Phuù. 27 - 29 Ngoâ Quyeàn, P.10. Q.5 hoùa vaø hoïc ngheà ÑT: 08) 8 8352 959 ÑT: (08) 8 472 406 - 8 472 861 ÑT: (08) 8 552 429 khoâng, hoïc ôû ñaâu? Tröôøng Töông Lai Quaän 1 Giaùo duïc vaên hoaù cho treû khieám thò töø maãu giaùo ñeán Email: matavn@gmail.com Thöïc hieän chöông trình giaùo duïc ñaëc bieät cho treû Coù ñöôïc mieãn, giaûm 27A2 Traàn Nhaät Duaät, P. Taân Ñònh, Q.1 caáp 3 Thöïc hieän chöông trình giaùo duïc hoaø nhaäp cho hoïc chaäm phaùt trieån hoïc phí khoâng ? ÑT: (08) 8 483 589 Nghieân cöùu giaùo duïc treû muø ña taät, treû nhìn keùm, sinh khieám thò töø 6 tuoåi trôû leân. Höôùng nghieäp vaø daïy caùc ngaønh ngheà nhö may, theâu, Daïy vaên hoaù, kyõ naêng chaêm soùc söùc khoeû, sinh hoaït chöông trình can thieäp sôùm vaø thöïc nghieäm lôùp maãu Höôùng nghieäp daïy ngheà (massage, laøm gaäy, ñaøn, ...). veõ cho treû cho treû chaäm phaùt trieån trí tueä töø 5 ñeán 15 tuoåi giaùo. Nhaän treû khieám thò ôû caùc tænh. Nhaän treû töø 6 -15 tuoåi treân ñòa baøn quaän 5. Nhaän treû chaäm phaùt trieån ôû ñòa baøn Quaän 1 vaø caùc Nhaän hoïc sinh khieám thò coù hoä khaåu TPHCM vaø caùc Huynh Ñeä Nhö Nghóa Tröôøng Daân Laäp Ña Thieän Quaän 7 Quaän/huyeän khaùc. tænh laân caän khoâng coù tröôøng muø. 267/4 Nguyeãn Thò Tuù, Khu Phoá 2, P.Bình Höng Hoøa. 78/12 Laâm Vaên Beàn, KP4. P. Taân Thuaän Taây. Q.7 Tröôøng Töông Lai Quaän 3 Maùi AÁm Nhaät Hoàng Q.Bình Taân. ÑT: (08) 4 251 376 ÑT: (08) 8 728 167 290/14 Nam Kyø Khôûi Nghóa, P.8. Q.3 20/4 Xoâ Vieát Ngheä Tónh, P.19. Q. Bình Thaïnh. Email: nhunghiafmm@yahoo.ca Giaùo duïc, phuïc hoài chöùc naêng vaø daïy ngheà cho treû 14 15 ÑT: (08) 8 482 760 ÑT: (08) 8 400 207 Daïy vaên hoaù cho treû töø 6 - 16 tuoåi khuyeát taät. Daïy vaên hoaù, kyõ naêng töï löïc, giao tieáp xaõ hoäi, ngheà Email: schoolnhathong@yahoo.com Phaùt trieån naêng khieáu cuûa treû nhö ñaøn, haùt Tieáp nhaän treû treân ñòa baøn TPHCM vaø caùc tænh laân caän. nghieäp. Phuïc hoài ngoân ngöõ, aâm nhaïc trò lieäu. Can thieäp sôùm cho treû nhoû döôùi 03 tuoåi. Höôùng daãn caùc kyõ naêng sinh hoaït haèng ngaøy giuùp treû Tröôøng Maàm Non Phöôøng 2, Quaän 11 Phaùt trieån naêng kheáu cho treû. Thöïc hieän chöông trình hoaø nhaäp cho hoïc sinh töø 3 töï tin hoaø nhaäp vaøo coäng ñoàng,... Nhaän treû töø 7 ñeán 15 tuoåi sinh soáng ôû quaän 3 vaø caùc tuoåi trôû leân. Nhaän hoïc sinh toaøn quoác. 286/4 Minh Phuïng, P.2. Q.11 quaän khaùc. Höôùng nghieäp daïy ngheà (massage, ñaøn, photo, ñoùng ÑT: (08) 8 558 653 Tröôøng Böøng Saùng saùch,) Nuoâi döôõng v aø giaùo duïc treû chaäm Tröôøng Tieåu Hoïc Daønh Cho Treû Em Taøn Taät 15/5 - Nhaän treû khieám thò vaø treû ña taät ôû TP.HCM. 266/5 Nguyeãn Tri Phöông, P.4. Q.10. ÑT: (08) 9 270 537 phaùt trieån vaø beänh down töø 275/6/7 Lyù Thöôøng Kieät, P.15, Quaän 11 Daïy aâm nhaïc, daïy ngheà, taïo vieäc laøm cho treû em khieám 2 ñeán 5 tuoåi. Nhaän treû treân ñòa ÑT: (08) 8 638 254 thò baøn quaän 11. Thöïc hieän chöông trình giaùo duïc ñaëc bieät keát hôïp Nhaän treû khieám thò ôû TPHCM vaø caùc tænh. höôùng nghieäp vaø phaùt trieån naêng khieáu cho treû khuyeát taät - Nhaän treû töø 5 ñeán 20 tuoåi, cö truù taïi ñòa baøn Quaän 11
 9. Toâi coù ñöôïc hoïc vaên Tröôøng Maãu Giaùo Sôn Ca Tröôøng Nuoâi Daïy Treû Khuyeát Taät Hoaøng Mai Tröôøng Chuyeân Bieät Caàn Thaïnh Trung Taâm Nghieân Cöùu Giaùo Duïc Treû Khuyeát Taät TPHCM 181/31/7 Bình Thôùi, P.9. Q.11 23/470B Ñöôøng 26 thaùng 3, P.16. Quaän Goø Vaáp Khu Phoá Phong Thaïnh, Thò Traán Caàn Thaïnh, 108 Lyù Chính Thaéng, P.8. Quaän 3 hoùa vaø hoïc ngheà ÑT: (08) 9 633 840 ÑT: (08) 8 947 961 Huyeän Caàn Giôø ÑT: (08) 8 483 612 khoâng, hoïc ôû ñaâu? Nuoâi döôõng vaø giaùo duïc treû chaäm phaùt trieån vaø beänh Daïy cho treû kyõ naêng ñeå töï löïc trong sinh hoaït haèng ÑT: (08) 8 740 071 Thöïc hieän chöông trình can thieäp sôùm cho caùc daïng Coù ñöôïc mieãn, giaûm down töø 18 thaùng ñeán 5 tuoåi. ngaøy Höôùng daãn gia ñình caùch chaêm soùc vaø daïy doã treû taïi taät, nghieân cöùu caùc phöông phaùp giaùo duïc thích hôïp hoïc phí khoâng? Nhaän treû treân ñòa baøn quaän 11. Tieáp nhaän treû ôû Quaän Goø Vaáp nhaø cho töøng daïng taät taïi gia ñình, tröôøng chuyeân bieät, hoäi Chaêm soùc söùc khoûe haøng thaùng cho treû . nhaäp vaø coäng ñoàng. Tröôøng Maàm Non 2 Tröôøng nuoâi Daïy Treû Baùn Taäp Trung Huyeän Bình Chaùnh Tieáp nhaän treû ôû 7 xaõ cuûa Huyeän Caàn Giôø. Boài döôõng chuyeân moân cho caùc giaùo vieân daïy treû 364 Haøn Haûi Nguyeân, P.10, Quaän 11 AÁp 2, Xaõ Phong Phuù. Huyeän Bình Chaùnh. TP.HCM khieám thính vaø chaäm phaùt trieån trí tueä taïi TP.HCM vaø ÑT: (08) 8 585 328 ÑT: (08) 8 757 127 Danh saùch caùc tröôøng ñaøo taïo, boài döôõng vaø tö vaán veà caùc tænh coù nhu caàu. Nuoâi döôõng vaø giaùo duïc treû chaäm phaùt trieån töø 3 ñeán Chaêm soùc, nuoâi daïy treû chaäm phaùt trieån vaø khieám giaùo duïc cho ngöôøi khuyeát taät: Höôùng daãn thoâng tin veà giaùo duïc treû khuyeát taät, höôùng 5 tuoåi thính. daãn caùc loaïi trang thieát bò caàn thieát cho caùc lôùp rieâng Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm TPHCM - Khoa Giaùo Duïc Ñaëc Bieät Nhaän treû treân ñòa baøn quaän 11 Tieáp nhaän treû treân ñòa baøn huyeän Bình Chaùnh, Quaän 8, cho töøng daïng taät. 16 17 tænh Long An. 280 An Döông Vöông, Quaän 5 Lieân heä tröïc tieáp. Tröôøng Chuyeân Bieät Thaùnh Maãu ÑT: (08) 8 352 020 Tröôøng Nuoâi Daïy Treû Khuyeát Taät Huyeän Cuû Chi 280 Buøi Höõu Nghóa, P.2. Q. Bình Thaïnh Ñaøo taïo giaùo vieân giaùo duïc ñaëc bieät trình ñoä cöû nhaân ÑT: (08) 8 030 056 KP3, Thò traán Cuû Chi, H. Cuû Chi ñaïi hoïc sö phaïm daïy treû khuyeát taät. Thöïc hieän chöông trình can thieäp sôùm cho treû töø 3-5 ÑT: (08) 7 907 454 Thi tuyeån sinh ñaàu vaøo. tuoåi. Giaùo duïc chuyeân bieät cho treû töø 6 tuoåi trôû leân. Daïy vaên hoùa, höôùng nghieäp daïy ngheà vaø phuïc hoài chöùc Tröôøng Cao Ñaúng Sö Phaïm Maãu Giaùo TW3 TPHCM- Boä Moân Giaùo Duïc Daïy vaên hoaù, höôùng nghieäp vaø phaùt trieån naêng khieáu naêng cho treû khieám thính vaø chaäm phaùt trieån trí tueä Ñaëc Bieät cho treû chaäm phaùt trieån trí tueä. Tieáp nhaän treû ôû huyeän Cuû Chi. Nhaän treû töø 3 -15 tuoåi treân ñòa baøn quaän Bình Thaïnh. 182 Nguyeãn Chí Thanh, P.3. Quaän 10 ÑT: (08) 8 390 606 Ñaøo taïo giaùo vieân maàm non daïy treû khuyeát taät. Thi tuyeån sinh ñaàu vaøo.
 10. Toâi coù theå tìm vieäc Trung Taâm Daïy Ngheà Ngöôøi Khuyeát Taät vaø Treû Moà Coâi Cô Sôû Daïy Ngheà Cho Ngöôøi Khuyeát Taät Thieän Taâm - Laø ngöôøi khuyeát taät, baïn vaãn coù quyeàn coù vieäc laøm, hoaëc 200 giôø/naêm. Khi laøm theâm giôø, baïn seõ ñöôïc traû ñöôïc höôûng quyeàn bình ñaúng trong vieäc tuyeån duïng, löông ít nhaát baèng 150% ñôn giaù tieàn löông vaøo ngaøy AÁp 6, Xaõ Xuaân Thôùi Thöôïng, Huyeän Hoùc Moân, TP.HCM 134 Ngoâ Taát Toá, P. 22, Q. Bình Thaïnh laøm khoâng, ôû ñaâu, traû löông, thöôûng, tham gia baûo hieåm xaõ hoäi nhö nhöõng thöôøng, ít nhaát baèng 200% vaøo ngaøy nghæ haøng tuaàn vaø ÑT: (08) 7 137 912 ÑT: (08) 8 408 670 thuû tuïc nhö theá ngöôøi lao ñoäng khaùc. Moïi caù nhaân, toå chöùc khoâng ñöôïc ít nhaát baèng 300% vaøo ngaøy leã, ngaøy nghæ ñöôïc höôûng Ngaønh ngheà: Vi tính, ñieän, ñieän töû, may coâng nghieäp, Daïy may mieãn phí vaø taïo vieäc laøm cho ngöôøi khuyeát taät naøo? phaân bieät ñoái xöû vôùi ngöôøi lao ñoäng laø ngöôøi khuyeát taät. löông. Tuy nhieân, neáu baïn bò suy giaûm khaû naêng lao thieát keá thôøi trang, theâu tay, theâu maùy, hoøa vaûi, ñaát seùt, Coù choã ôû cho hoïc vieân ôû xa (Theo ñieàu 9 Phaùp Leänh veà ngöôøi taøn taät). ñoäng töø 51% trôû leân thì baïn khoâng phaûi laøm theâm giôø, tranh gheùp goã, massage. Lieân heä tröïc tieáp. Caùc cô quan haønh chính, söï nghieäp cuûa nhaø nöôùc phaûi khoâng phaûi laøm vieäc vaøo ban ñeâm (Theo Boä Luaät Lao Daïy ngheà mieãn phí cho ngöôøi khuyeát taät. Tröôøng Cao Ñaúng Ngheà Kyõ Thuaät Coâng Ngheä (Tröôøng Kyû Ngheä II) thoâng baùo coâng khai vieäc tuyeån nhaân söï vaø khoâng ñöôïc ñoäng). Coù choã aên ôû cho hoïc vieân ôû xa. töø choái ñôn xin vieäc cuûa baïn khi baïn ñuû tieâu chuaån ñeå Khi tìm kieám vieäc laøm taïi caùc trung taâm dòch vuï vieäc Ngöôøi khuyeát taät vaø treû moà coâi töø 15 tuoåi trôû leân 502 Ñoã Xuaân Hôïp, P. Phöôùc Bình, Q.9, TP.HCM ñöôïc tuyeån choïn laøm coâng vieäc phuø hôïp maø cô quan ñoù laøm, baïn seõ ñöôïc mieãn leä phí giôùi thieäu vieäc laøm. (Theo Thuû tuïc: ÑT: (08) 7 314 032 tuyeån duïng. (Theo khoaûn 1, ñieàu 21 Phaùp Leänh veà ngöôøi Thoâng tö 01/1998/TT-LT BLÑTBXH-BTC-BKHÑT). Sô yeáu lí lòch (coù xaùc nhaän cuûa ñòa phöông) Daïy ngheà mieãn phí cho ngöôøi khuyeát taät coù hoaøn caûnh taøn taät). Caùc loaïi coâng vieäc phuø hôïp vôùi baïn : Tuyø theo daïng Ñôn xin hoïc ngheà . Baûn sao hoä khaåu, chöùng minh nhaân khoù khaên Caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc, tö nhaân, lieân doanh phaûi khuyeát taät (khieám thò, khieám thính, khuyeát taät vaän ñoäng) daân (coù xaùc nhaän cuû ñòa phöông). Ngaønh ngheà: may coâng nghieäp, may thôøi trang, ñieän, 18 1 nhaän töø 2% - 3% ngöôøi khuyeát taät vaøo laøm vieäc. Neáu vaø tuøy theo sôû tröôøng cuûa mình, baïn coù theå choïn caùc 04 hình 3x4, 02 hình toaøn thaân. Giaáy khaùm söùc khoûe. söûa xe maùy, tin hoïc, tieän cô khí, söûa chöõa oâ toâ, sao cheùp khoâng nhaän ñuû soá ngöôøi khuyeát taät vaøo laøm vieäc, doanh ngheà nhö: laøm haøng thuû coâng myõ ngheä (goã sôn maøi, theâu tranh treân ñaù, kim hoaøn, in luïa, ñieâu khaéc goã. Cô Sôû Daïy Ngheà Thuû Coâng Myõ Ngheä Nhaân Taâm nghieäp phaûi noäp vaøo Quyõ taïo vieäc laøm cuûa ngöôøi khuyeát tranh, laøm hoa giaáy), may coâng nghieäp, phuïc vuï, naáu aên, Tö vaán, höôùng nghieäp vaø giôùi thieäu vieäc laøm. taät moät khoaûn tieàn. (Theo ñieàu 4, Nghò ñònh 81/CP). coi phoøng Internet, voâ bao ñoùng goùi haøng hoùa, massage 151/13 Tröôøng Chinh, P.Ñoâng Höng Thuaän, Q.12, Tuyeån sinh hoïc ngheà mieãn phí vaøo thaùng 9 haøng naêm Cô quan, ñôn vò söû duïng lao ñoäng laø ngöôøi khuyeát taät - Hoà sô xin vieäc laøm goàm coù: TP.HCM Trung Taâm Tin Hoïc Vì Ngöôøi Muø Sao Mai phaûi taïo ñieàu kieän cho ngöôøi khuyeát taät laøm vieäc nhö : Ñôn xin vieäc (ñieàn theo maãu coù saün hoaëc ÑT: (08) 5 924 447 boá trí maùy moùc, thieát bò, trang bò phöông tieän baûo hoä lao vieát tay, ñaùnh maùy). Ngaønh ngheà: Sôn maøi, caån oác, caån tröùng, khaéc truõng, veõ Soá 12B/C7 Hoaøng Hoa Thaùm, P.13, Q.Taân Bình ñoäng, an toaøn vaø veä sinh lao ñoäng phuø hôïp vôùi taâm sinh Sô yeáu lyù lòch (coù xaùc nhaän cuûa Coâng an phöôøng, xaõ). sôn daàu, sôn maøi, naén töôïng ñaát, ñieâu khaéc goã, veõ luïa, ÑT:(08) 8 495 069 lyù vaø daïng taät cuûa ngöôøi khuyeát taät. (Theo ñieàu 16, Nghò Baûn sao baèng caáp vaø caùc chöùng chæ coù lieân quan in luïa, veõ aùo daøi, sôn son thieáp vaøng, ñoà hoïa vi tính . Email: saomai-center@hcm.vnn.vn ñònh 81/CP). (neáu coù). Giaûm vaø mieãm phí cho ngöôøi khuyeát taät, ngöôøi ngheøo, Daïy tin hoïc mieãn phí cho ngöôøi khieám thò Baïn seõ phaûi laøm vieäc khoâng quaù 7 giôø/ngaøy, khoâng quaù Giaáy khaùm söùc khoûe hoaëc giaáy chöùng nhaän moà coâi. Lieân heä tröïc tieáp. Xaây döïng trình duyeät internet tieáng Vieät daønh cho 42 giôø/tuaàn. Neáu do yeâu caàu cuûa chuû doanh nghieäp, baïn tæ leä thöông taät. ngöôøi khieám thò. coù theå phaûi laøm theâm giôø, nhöng khoâng quaù 4 giôø/ngaøy 02 aûnh 3x4. Hoïc vieân ôû xa töï lo nôi aên, ôû.
 11. Toâi coù theå tìm vieäc Trung Taâm Daïy Ngheà Q 10 Tröôøng Cao Ñaúng Ngheà TP HCM Coâng ty TNHH thôøi trang Minh Thö Cô sôû saûn xuaát beáp ga Mini Taêng Tö vaán höôùng nghieäp/ Giôùi thieäu vaø taïo vieäc laøm. Gia Huøng Ñôn xin hoïc ngheà, hoaëc ñaêng kyù vieäc laøm (2 sô yeáu lyù 303 Ñöôøng 3/2, Q.10, TP.HCM 38 Traàn Khaùnh Dö, P.Taân Ñònh, Q.1, TP.HCM 128 Traàn Huy Lieäu, P.15, Q.PN, TPHCM laøm khoâng, ôû ñaâu, lòch, baûn sao hoä khaåu, CMND). ÑT: (08) 9 721 980. Fax: (08) 9 271 120 ÑT: (08) 8 483 265 - 8 438 720. Fax: (08) 8 350 096 ÑT: (08) 9 972 990 55 Löông Nhöõ Hoïc, Quaän 5. thuû tuïc nhö theá Danh saùch caùc coâng ty/cô sôû nhaän ngöôøi khuyeát taät: Email: daynghequan10@hcm.vnn.vn Daïy caét goït kim loaïi, cô ñieän töû, ñieän coâng nghieäp, ñieän Email: aodaiminhthu@yahoo.com ÑT: (08) 8 593 604 naøo? Daïy ñieän töû, ñieän coâng nghieäp, ñieän laïnh, söûa chöõa töû coâng nghieäp, coâng ngheä thoâng tin, coâng ngheä thöïc Website: www.aodaiminhthu.com Ngaønh ngheà: Laép raùp, Coâng ty TNHH Minh Chaâu xe maùy, may thôøi trang, may coâng nghieäp, tin hoïc, keá phaåm, quaûn trò maïng maùy tính, ñoà hoïa, tin hoïc keá toaùn, Ngaønh ngheà: May aùo daøi, thieát keá thôøi trang, saûn xuaát beáp ga 59 Bình Giaõ, P.13, Q.Taân Bình, TP.HCM toaùn, caøi ñaët laép raùp maùy tính, söûa chöõa ñieän thoaïi di coâng ngheä may. Toát nghieäp THCS trôû leân. dòch vuï cöôùi. Lieân heä tröïc tieáp hoaëc 215 ÑT: (08) 8 427 417 - 8 498 910. Fax: (08) 8 100 153 ñoäng. Lieân heä tröïc tieáp. Lieân heä tröïc tieáp ñeå bieát theâm thoâng tin mieãn giaûm Ñaøo taïo taïi choã vaø taïo vieäc laøm. Lieân heä tröïc tieáp. Voõ Thò Saùu, Quaän 3 Wmail: linhmy@hcm.fpt.vn hoïc phí. Tröôøng Kyõ Thuaät Coâng Ngheä Huøng Vöông Coâng ty coå phaàn may in luïa Ngoïc Phöôùc Trung Taâm Coâng Ngheä Thoâng Tin & Website: www.minhchau.biz Caâu Laïc Boä Höôùng Nghieäp Treû Ñieän Töû Thaùi Sôn Ngaønh ngheà: May maëc. 161-165 Nguyeãn Chí Thanh, P.12, Q.5, TP.HCM 155/10 Leâ Thò Rieâng, P.Thôùi An, Q.12, TP.HCM Nhaän ngöôøi khuyeát taät laøm vieäc. Lieân heä tröïc tieáp. ÑT: (08) 8 558 016 - 8 563 399. Fax:(08) 8 532 039 289 Hai Baø Tröng, Quaän 3. ÑT: (08) 8 207 918 ÑT: (08) 8 7174 610 - Fax: (08) 7 174 613 Laàu 3, soá 3 ñöôøng 3 thaùng 2, Email: ttdnq5@hcm.vnn.vn Daïy tin hoïc vaên phoøng, ñoà hoïa vi tính, thuû coâng myõ Email: ngocphuoc@hcm.fpt.vn P.11, Q.10, TP.HCM 20 21 Cô sôû may Hoaøng Taâm Daïy ñieän töû coâng nghieäp & daân duïng, ñieän coâng ngheä, keát cöôøm. Lieân heä tröïc tieáp. Website: www.ngocphuoc.com. ÑT: (08) 2 148 338 125/295 Ñinh Tieân Hoaøng, P.3, Q.Bình Thaïnh, TP.HCM nghieäp, ñieän gia duïng, ñieän laïnh coâng nghieäp & daân Ngaønh ngheà: May, in luïa Website: www.thasimex. Xí nghieäp saûn xuaát cuûa thöông beänh binh vaø ngöôøi taøn taät ÑT: (08) 5 101 547 duïng, tin hoïc öùng duïng, may coâng nghieäp vaø gia duïng, Nhaän ngöôøi khuyeát taät laøm vieäc. Lieân heä tröïc tieáp. com.vn Ngaønh ngheà: May maëc. Ñaøo taïo ngheà taïi choã vaø taïo thieát keá thôøi trang, nöõ trang, thaåm myõ, uoán toùc, nöõ 153C Xoâ Vieát Ngheä Tónh, P.17. Q. Bình Thaïnh. Ngaønh ngheà: Ñieän töû vaø Cô sôû Huøng Loa vieäc laøm . coâng. Lieân heä tröïc tieáp. ÑT: (08) 8 992 841 tin hoïc. Tieáp nhaän ngöôøi khuyeát taät coù hoaøn caûnh khoù khaên. Chuyeân daïy ngheà vaø tuyeån duïng thöông beänh binh, 146 Nguyeãn Kim, P.6, Q.10. ÑT: (08) 8 550 753 Nhaän ngöôøi khuyeát taät laøm Trung Taâm Daïy Ngheà Q 8 ngöôøi taøn taät (cö truù taïi TPHCM) laøm moäc daân duïng, Ngaønh ngheà: Laép raùp, saûn xuaát loa vieäc. Lieân heä tröïc tieáp. 47 Cao Loã, P.4, Q.8, TP.HCM maøi ñaù myõ ngheä, laøm goïng löng muû cao su. Nhaän ngöôøi khuyeát taät laøm vieäc. Lieân heä tröïc tieáp. Coâng ty TNHH Vaïn Thieân Sa ÑT: (08) 8 557 637 Lieân heä tröïc tieáp. Soá 3 ñöôøng 3C, P.An Laïc A, Q.Bình Taân, TP.HCM Email: namsaigon.edu.vn Trung Taâm Baûo Trôï - Daïy Ngheà Vaø Taïo Vieäc Laøm Cho Ngöôøi Taøn Taät ÑT: (08) 7 515 049 Daïy tin hoïc, keá toaùn, ñieän- ñieän töû, may, söûa chöõa xe Email: info@vanthiensa.com. maùy. Coù kyù tuùc xaù cho hoïc vieân ôû xa 215 Voõ Thò Saùu, P.7. Quaän 3. ÑT: (08) 9 326 944 Daïy laøm tranh caùt vaø taïo vieäc laøm. Toát nghieäp caáp II trôû leân. Lieân heä tröïc tieáp ñeå bieát Daïy ngheà: Ñieän cô, ñieän töû, söûa xe gaén maùy, in luïa, may Lieân heä tröïc tieáp. theâm thoâng tin mieãn giaûm hoïc phí. maëc, ...
 12. Neáu toâi coù nhu caàu Tuyø theo ñieàu kieän kinh Caùc öu ñaõi cuï theå: Ñöôïc nhaø nöôùc baûo trôï vaø khuyeán Ñöôïc mieãn thueá thu nhaäp doanh nghieäp, thueá nhaø chöùng chæ haønh ngheà cuûa baïn hoaëc gia ñình; phaûi boå teá vaø khaû naêng cuûa baûn ñaát, thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp. Rieâng thueá giaù trò sung theâm chöùng chæ hoaëc vaên baûn cuûa cô quan coù khích phaùt trieån; ñöôïc öu tieân caáp ñòa ñieåm thuaän lôïi môû cô sôû saûn xuaát, thaân, baïn coù theå môû gia taêng seõ ñöôïc giaûm theo ñieàu kieän cuï theå taïi Coâng thaåm quyeàn xaùc nhaän soá voán phaùp ñònh cuûa mình; phaûi ñeå laäp cô sôû; ñöôïc giuùp ñôõ ñaàu tö kyõ thuaät, caûi tieán, ñoåi kinh doanh, toâi phaûi moät cô sôû saûn xuaát, kinh vaên 4892/TC-TCT ngaøy 23/01/2000 cuûa Boä Taøi chính. cung caáp baûn sao chöùng chæ haønh ngheà cuûa chuû hoaëc môùi coâng ngheä. laøm gì, coù ñöôïc nhaø doanh, cung caáp dòch vuï Ngoaøi ra, caùc cô sôû daïy ngheà truyeàn thoáng, cô sôû daïy giaùm ñoác quaûn lyù doanh nghieäp. nöôùc hoã trôï khoâng? nhö cöûa haøng baùn hoa, Caáp voán : Cô sôû daïy ngheà, cô sôû saûn xuaát kinh doanh ngheà khoâng daønh rieâng nhöng coù daïy ngheà cho ngöôøi + Ñeå thaønh laäp coâng ty, baïn caàn chuaån bò caùc hoà sô sau quaø taëng, haøng thuû coâng khuyeát taät cuõng ñöôïc mieãn, giaûm thueá thu nhaäp doanh vaø noäp taïi Phoøng ñaêng kyù kinh doanh caáp Tænh : daønh rieâng cho ngöôøi khuyeát taät cuûa baïn seõ ñöôïc caáp myõ ngheä, tieäm söûa chöõa nghieäp. Ñôn ñaêng kyù kinh doanh. voán (töø nguoàn quyõ vieäc laøm daønh cho ngöôøi khuyeát xe gaén maùy hoaëc thaäm Ñieàu leä coâng ty. taät) ñeå xaây döïng, söûa chöõa nhaø xöôûng, mua maùy moùc, chí baïn cuõng coù theå môû Moät soá thuû tuïc caàn thieát khi kinh doanh Danh saùch thaønh vieân (hoaëc danh saùch coå ñoâng tuøy thieát bò, duy trì daïy ngheà vaø phaùt trieån saûn xuaát. Möùc moät doanh nghieäp, moät Ñaêng kyù kinh doanh (theo Thoâng tö 08/2001/TT-BKH): theo loaïi hình coâng ty). voán ñöôïc caáp seõ caên cöù vaøo döï aùn daïy ngheà, soá ngöôøi hôïp taùc xaõ, toå saûn xuaát, + Neáu kinh doanh nhoû, leû theo hình thöùc hoä kinh Cung caáp baûn sao CMND hoaëc hoä khaåu cuûa ngöôøi khuyeát taät ñöôïc ñaøo taïo haøng naêm (ñoái vôùi cô sôû daïy moät cô sôû daïy ngheà. doanh caù theå, baïn caàn chuaån bò caùc hoà sô sau vaø noäp quaûn lyù, ñaïi dieän coâng ty khi ñöôïc yeâu caàu. ngheà) hoaëc caên cöù vaøo döï aùn saûn xuaát, kinh doanh 22 23 Ñeå ñöôïc höôûng nhöõng taïi Phoøng ñaêng kyù kinh doanh caáp huyeän : Ngoaøi ra, ôû moät soá ngaønh ngheà baïn cuõng phaûi boå sung vaø danh saùch lao ñoäng (ñoái vôùi cô sôû saûn xuaát, kinh öu ñaõi cuûa nhaø nöôùc, cô Ñôn ñaêng kyù kinh doanh (ñieàn theo maãu coù saün). theâm chöùng chæ hoaëc vaên baûn cuûa cô quan coù thaåm doanh), nhöng khoâng quaù 1.000.000ñ/lao ñoäng khuyeát sôû cuûa baïn phaûi coù treân Xuaát trình baûn chính CMND hoaëc hoä khaåu khi ñöôïc quyeàn xaùc nhaän soá voán phaùp ñònh cuûa mình; phaûi cung taät. (Theo Thoâng tö 01/1998/TT-LT BLÑTBXH-BTC- 31% soá lao ñoäng laø ngöôøi yeâu caàu caáp baûn sao chöùng chæ haønh ngheà cuûa giaùm ñoác hoaëc BKHÑT). khuyeát taät hoaëc phaûi ñöôïc Ñoái vôùi moät soá ngaønh ngheà, baïn caàn boå sung baûn sao thaønh vieân coâng ty. ñöôïc coâng nhaän laø cô sôû Cho vay voán : Duø baïn kinh doanh döôùi baát kyø hình thöùc chöùng chæ haønh ngheà cuûa baïn hoaëc gia ñình. Ñeå ñöôïc coâng nhaän laø cô sôû saûn xuaát kinh doanh daønh saûn xuaát kinh doanh, cô + Tröôøng hôïp laäp doanh nghieäp tö nhaân, baïn caàn rieâng cho ngöôøi khuyeát taät, baïn phaûi gôûi ñôn xin ñöôïc naøo (ñôn leû, cô sôû saûn xuaát kinh doanh hay doanh sôû daïy ngheà daønh rieâng chuaån bò caùc hoà sô sau vaø noäp taïi Phoøng ñaêng kyù kinh coâng nhaän, keøm theo baûn sao giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù nghieäp), baïn seõ ñöôïc xem xeùt cho vay voán vôùi möùc toái cho ngöôøi khuyeát taät. doanh caáp Tænh. kinh doanh, ñieàu leä hoaëc quy cheá hoaït ñoäng cuûa cô sôû, ña laø 15 trieäu ñoàng (hoä gia ñình) vaø töø 15 trieäu ñeán toái (Theo Thoâng tö 01/1998/ Ñôn ñaêng kyù kinh doanh. danh saùch ban quaûn lyù vaø ñieàu haønh, danh saùch thaønh ña laø 200 trieäu (cô sôû saûn xuaát daønh cho ngöôøi khuyeát TT-LT BLÑTBXH-BTC- Xuaát trình baûn chính CMND hoaëc hoä khaåu khi ñöôïc vieân ñeán Phoøng Lao ñoäng - Thöông binh xaõ hoäi quaän, taät). Laõi suaát cho vay luoân thaáp hôn laõi suaát ngaân haøng BKHÑT). yeâu caàu. huyeän ñeå xaùc nhaän vaø trình Sôû Lao ñoäng - Thöông binh cuøng thôøi ñieåm, hieän nay laø 0,35%/thaùng. (Theo Thoâng Ñoái vôùi moät soá ngaønh ngheà, baïn caàn boå sung baûn sao xaõ hoäi xem xeùt, ra quyeát ñònh coâng nhaän. tö 01/1998/TT-LT BLÑTBXH-BTC-BKHÑT vaø Thoâng tö 06/2002/TTLT/BLÑTBXH-BTC-BKHÑT).
 13. Neáu yeâu thích caùc Toâi coù theå söû duïng Toâi coù theå laøm theû Trung Taâm Theå Thao Cho Ngöôøi Khuyeát Taät (Theo Thoâng tö 01/1998/TT-LT BLÑTBXH-BTC- khuyeát taät taïi cô sôû (coù xaùc nhaän cuûa Phoøng Lao ñoäng Sau ñoù, Sôû LÑTB&XH seõ BKHÑT). - Thöông binh vaø xaõ hoäi). 448 Hoaøng Vaên Thuï, Phöôøng 4, Quaän Taân Bình, TPHCM taäp hôïp toaøn boä nhöõng moân vaên hoùa, theå caùc coâng trình coâng xe buùyt ôû ñaâu? ÑT: (08) 8 475 138 Ñeå ñöôïc mieãn caùc loaïi thueá baïn phaûi laøm ñôn xin mieãn + Baûn sao quyeát ñònh thaønh laäp cô sôû hoaëc giaáy chöùng phieáu naøy ñeå chuyeån duïc theå thao, ngheä coäng khoâng ? Daïy caùc moân theå thao nhö ñieàn kinh, boùng roå, quaàn vôït, côø thueá (coù xaùc nhaän cuûa Ñoäi thueá hoaëc Chi cuïc thueá tröïc nhaän ñaêng kyù kinh doanh. ñeán Sôû Giao Thoâng Coâng - Neáu baïn soáng vaø laøm thuaät, toâi coù ñöôïc töôùng, boùng baøn, bôi loäi, caàu loâng, baén suùng, cöû taï, ñaåy taï. tieáp quaûn lyù), keøm theo giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh + Cô sôû daïy ngheà hoaëc saûn xuaát kinh doanh daønh rieâng Chaùnh caáp theû cho caùc vieäc taïi TPHCM, baïn coù Tham döï caùc giaûi theå thao ngöôøi khuyeát taät trong vaø ngoaøi - Caùc coâng trình coâng tham gia khoâng? doanh, ñaêng kyù noäp thueá, quyeát ñònh coâng nhaän cô cho ngöôøi khuyeát taät phaûi chuaån bò theâm baûn sao baïn. Khi coù theû xe buyùt theå ñeán ñòa phöông nôi cö nöôùc. Lieân heä tröïc tieáp. coäng, beänh vieän, tröôøng sôû saûn xuaát kinh doanh daønh rieâng cho ngöôøi khuyeát quyeát ñònh coâng nhaän cô sôû saûn xuaát kinh doanh daønh mieãn phí, baïn bò töø choái truù ñeå xin laøm theû xe buùyt hoïc, coâng sôû, phöông tieän taät, bieân baûn kieåm tra quyeát toaùn thueá, baùo caùo quyeát rieâng cho ngöôøi khuyeát taät hoaëc giaáy chöùng nhaän cô sôû phuïc vuï hoaëc nhaân vieân Baïn seõ ñöôïc nhaø nöôùc vaø Caâu Laïc Boä Theå Thao Cung Vaên Hoùa Lao Ñoäng mieãn phí. Thuû tuïc cuõng giao thoâng coâng coäng, toaùn naêm, gôûi ñeán Cuïc tröôûng Cuïc thueá hoaëc Toång coù ngöôøi khuyeát taät tham gia töø 31% trôû leân. coù thaùi ñoä khoâng toân xaõ hoäi taïo ñieàu kieän thuaän 55B Nguyeãn Thò Minh Khai, Quaän 1. khaù ñôn giaûn chæ caàn: ñöôïc xaây döïng phaûi ñaùp Cuïc tröôûng Toång Cuïc thueá (Thoâng tö 23 TC/TCT ngaøy troïng haønh khaùch khuyeát lôïi ñeå phaùt huy tieàm naêng ÑT: (08)9 309 778 + Ñieàn vaøo phieáu ñaêng kyù öùng nhu caàu söû duïng toái 26/4/1996 vaø Coâng vaên 4892/TC-TCT ngaøy 23/01/2000 taät, caùc baïn ghi laïi soá xe, Bôi loäi laø moân theå thao chuû ñaïo cuûa CLB. saùng taïo vaên hoïc, ngheä theû buùyt mieãn phí daønh thieåu cuûa baïn (tröôùc heát cuûa Boä Taøi chính). Lieân heä tröïc tieáp. giôø ñoùn khaùch, vaø loä trình thuaät, theå thao, khoa hoïc, cho ngöôøi khuyeát taät laø ñoái töôïng khuyeát taät Muoán ñöôïc caáp kinh phí, caáp voán hoaëc vay voán, ñoùn khaùch ñeå gôûi veà Sôû kyõ thuaät; tham gia saùng 24 25 + Noäp 2 taám aûnh 3*4 vaän ñoäng vaø khuyeát taät thò Saân Vaän Ñoäng Thoáng Nhaát Baïn caàn chuaån bò hoà sô sau ñaây vaø gôûi veà Sôû lao ñoäng Giao Thoâng Coâng Chaùnh taùc, bieåu dieãn, thi ñaáu giaùc), ñaëc bieät laø caùc coâng 138 Ñaøo Duy Töø, Phöôøng 6, Quaän 10 Thöông binh xaõ hoäi, Sôû Taøi chính ñeå ñöôïc xem xeùt, giaûi hoaëc Sôû LÑTB&XH nhôø trong nöôùc vaø quoác teá vaø trình ôû caùc thaønh phoá vaø ÑT: (08) 8 557 865 quyeát: can thieäp. tham gia caùc hoaït ñoäng ñaàu moái giao thoâng quan + Ñôn (ñoái vôùi caù nhaân) hoaëc tôø trình (ñoái vaên hoùa, theå thao khaùc Nhaø Thi Ñaáu Phuù Thoï troïng (theo Nghò ñònh vôùi cô sôû saûn xuaát) xin caáp voán hoaëc xin phuø hôïp vôùi khaû naêng vaø Soá 1 Löõ Gia, Phöôøng 15. Quaän 11 55/1999/NÑ-CP). vay voán. söùc khoûe. ÑT: (08) 8 665 159 - Ngöôøi khuyeát taät ñöôïc + Döï aùn xin caáp voán, kinh phí hoaëc döï Caùc cô sôû vaên hoùa, theå höôûng cheá ñoä öu tieân, aùn xin vay voán. thao taïo ñieàu kieän thuaän ñöôïc giaûm, mieãn cöôùc phí + Danh saùch hoïc vieân, lao ñoäng lôïi vaø öu tieân trôï giuùp vaän chuyeån xe laên, xe ñaåy ngöôøi khuyeát taät sinh hoaït khi ñi treân caùc phöông vaên hoùa, taäp luyeän theå tieän giao thoâng coâng coäng duïc, theå thao; trang bò kyõ (theo Nghò ñònh 55/1999/ thuaät. NÑ-CP).
 14. Toâi gaëp khoù khaên Hoäi Thanh Nieân Khuyeát Taät TP HCM Nhoùm Khuyeát Taät Pleiku laøm cho ngöôøi khuyeát taät; Toå chöùc hoäi thaûo lieân quan Hoaït ñoäng: Höôùng nghieäp vaø taïo vieäc laøm cho hoäi vieân; ñeán caùc vaán ñeà khuyeát taät; Taäp huaán kyõ naêng cho Tham gia giao löu vaên hoaù, vaên ngheä, theå thao 5 Ñinh Tieân Hoaøng, Q.1. TP.HCM 65 Leâ Lôïi, TP.Pleiku. Tænh Gia Lai. khi hoøa nhaäp coäng ngöôøi khuyeát taät Ngöôøi lieân heä: Quaûng Thò Ngoïc Thaïch - Chuû tòch ÑT 9 105 503 - 0918 235 375 ÑT: (059) 827 954 ñoàng, coù theå lieân heä Ngöôøi lieân heä: Voõ Thò Hoaøng Yeán - Giaùm ñoác. Email: dya_hcmcvn@yahoo.com Email: bngth5519@yahoo.com ôû ñaâu? Hoäi Ngöôøi Khuyeát Taät TP Vuõng Taøu Muïc tieâu: Naâng cao nhaän thöùc cho coäng ñoàng veà vaán Hoaït ñoäng: Toå chöùc caùc hoaït ñoäng giao löu vaên hoaù, Dieãn Ñaøn Ngöôøi Khuyeát Taät 160/33 Xoâ Vieát Ngheä Tónh, P. Thaéng Tam. TP Vuõng Taøu ñeà khuyeát taät thoâng qua caùc hoaït ñoäng nhö giao löu vaên ngheä, theå thao. Tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi Ñeå hoaø nhaäp toát vôùi coäng 214 Nguyeãn Löông Baèng, Ñoáng Ña. Haø Noäi ÑT: (064) 812 503 - 0909 730 233 vaên hoaù, vaên ngheä, toå chöùc caùc lôùp taäp huaán naâng cao khaùc ñoàng baïn coù theå tìm ñeán ÑT: (04) 5 131 389 Email: hoikhuyettat_tpvt@yahoo.com.vn naêng löïc vaø kyõ naêng cho thanh nieân khuyeát taät. Ngöôøi lieân heä: Buøi Ngoïc Thaønh - Tröôûng nhoùm nhöõng toå chöùc ñoaøn theå, Email: forum@idea.org.vn Hoaït ñoäng: Daïy vi tính, söûa chöõa ñieän töû, ñieän thoaïi di Ngöôøi lieân heä: Löu Thò AÙnh Loan - Chuû tòch hoäi, nhoùm cuûa ngöôøi Nhoùm Khuyeát Taät Ñoàng Haønh Huyeän Kieân Löông - Beänh vieän Ña Khoa Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng hoã trôï, giao löu, chia seû kinh ñoäng cho ngöôøi khuyeát taät; Giôùi thieäu vieäc laøm cho hoäi khuyeát taät, tham gia sinh Caâu Laïc Boä Khuyeát Taät Treû Huyeän Kieân Löông Tænh Kieân Giang nghieäm, ñaøo taïo vaø thoâng tin trong coäng ñoàng ngöôøi vieân; Tham gia giao löu vaên hoaù, vaên ngheä, theå thao hoaït, giao löu, gaëp gôõ khuyeát taät Ngöôøi lieân heä: Voõ Thò Ngoïc Mai - Chuû tòch 289 Hai Baø Tröng, Q.1. TPHCM ÑT: (077) 858 881 - 0984 242 090 nhöõng ngöôøi ñoàng caûnh Ngöôøi lieân heä: Nguyeãn Thò Lan Anh - Caùn boä thoâng tin ÑT: (08) 8 207 918 Email: donghanhkienluong@yahoo.com 26 27 ngoä ñeå hoïc hoûi, chia seû Email: clbkhuyettattre@yahoo.com Hoaït ñoäng: Taäp hôïp caùc baïn khuyeát taät trong huyeän ñeå Caâu Laïc Boä Khuyeát Taät Caàn Thô kinh nghieäm cuõng nhö Nhaèm taïo ñieàu kieän cho Ngöôøi Khuyeát Taät hoïc taäp, chia seû thoâng tin. trao ñoåi thoâng tin höõu ích 91/31 ñöôøng 30/04 Höng Lôïi, Ninh Kieàu. TP Caàn Thô höôùng nghieäp, sinh hoaït, giao löu vaên hoaù, vaên ngheä, Ngöôøi lieân heä: Nguyeãn Thanh Duõng - Tröôûng nhoùm cho cuoäc soáng cuûa mình. ÑT: (071) 838 427 theå thao, naâng cao khaû naêng hieåu bieát ñeå hoäi nhaäp xaõ Caâu Laïc Boä Khuyeát Taät Ñaø Laït Email: hongnga58@hcm.vnn.vn hoäi. Hoaït ñoäng: Kinh doanh vaø daïy ngheà mieãn phí, vaän Ngöôøi lieân heä: Traàn Vaên Trung -Chuû nhieäm 39 An Döông Vöông, Phöôøng 2. Ñaø Laït. ñoäng caùc cô sôû saûn xuaát tuyeån duïng lao ñoäng khuyeát ÑT 0982 145 614 Chöông Trình Khuyeát Taät vaø Phaùt Trieån (DRD) taät Hoäi Ngöôøi Khuyeát Taät Ñöùc Troïng Ngöôøi lieân heä: Buøi Thò Hoàng Nga - Chuû nhieäm 35- 37 Hoà Haûo Hôùn, Q.1. TPHCM. ÑT: (08) 9 205 519 208 KP9, Nguyeãn Ñình Chieåu. Thò Traán Lieân Nghóa. Email: info@drdvietnam.com Huyeän Ñöùc Troïng. Tænh Laâm Ñoàng. Naâng cao nhaän thöùc coäng ñoàng veà vaán ñeà khuyeát taät ÑT (063) 844 281 - 0984 182 090 thoâng qua trang web, thö vieän; Tö vaán, giôùi thieäu vieäc Email: hnktdt_ngocthach@yahoo.com
 15. Neáu coù nhu caàu du Coâng vieân vaên hoùa Ñaàm Sen Nhaø saùch Nguyeãn Vaên Cöø Quaùn caø pheâ Khaùnh Haø Khaùch saïn Ñeä Nhaát Soá 3 Hoøa Bình, Quaän 11, ÑT: (08) 8 841 195 235C Nguyeãn Vaên Cöø, Quaän 1. ÑT: (08) 9 201 856 19 ñöôøng Nguyeãn Thò Dieäu, Quaän 3. ÑT: (08) 9 306 634 18 Hoaøng Vieät, Phöôøng 4, Quaän Taân Bình. lòch, vui chôi, giaûi ÑT: (08) 8 441 199 trí, toâi coù theå ñeán Khu Du Lòch Suoái Tieân Thöông xaù Tax Quaùn kem Pinky nôi naøo? Khaùch saïn Thy Thy Xa Loä Haø Noäi, P. Taân Phuù, Quaän 9, ÑT: (08) 8 960 260 135 Nguyeãn Hueä, Quaän 1. ÑT: (08) 8 213 849 55 ñöôøng Söông Nguyeät AÙnh, Quaän 1. ÑT: (08) 9 256 246 674/15 Xoâ Vieát Ngheä Tónh, Phöôøng 25, Q. Bình Thaïnh. - Do ñieàu kieän kinh teá cuûa Coâng vieân Leâ Vaên Taùm Sieâu thò Coop Mart ÑT: (08) 8 999 267 ngöôøi khuyeát taät coøn haïn Quaùn Caø Pheâ Ñoâng Hoà Hai Baø Tröng, Quaän 1, ÑT: (08) 8 290 945 168 Nguyeãn Ñình Chieåu, Quaän 3. ÑT: (08) 9 301 384 cheá vaø xaõ hoäi chöa quan Khaùch saïn Nhaät Bình 195 -197 Cao Thaéng noái daøi, Quaän 10 taâm nhieàu ñeán lónh vöïc Coâng vieân Leâ Thò Rieâng Sieâu thò Coop Mart 555/B5 Xoâ Vieát Ngheä Tónh, Phöôøng 26. Q. Bình Thaïnh. naøy, haàu nhö chöa coù nôi Karaoke K-T 875 Caùch Maïng Thaùng 8, Quaän 10, ÑT: (08) 8 640 677 497 Hoøa Haûo, Quaän 10. ÑT: (08) 9 572 855 ÑT(08) 8 996 412 naøo chuyeân phuïc vuï nhu 676 ñöôøng Sö Vaïn Haïnh noái daøi, Quaän 10. caàu du lòch cho ngöôøi Coâng vieân Hoøang Vaên Thuï, Quaän Taân Bình Sieâu thò Metro Khaùch saïn Sheraton ÑT: (08) 8 627 173 28 2 khuyeát taät. Tuy nhieân, 50-52 Khu Daân Cö Bình Phuù, ñöôøng 22, P.10. Quaän 6 80 Ñoâng Du, Quaän 1. ÑT: (08) 8 272 828 hieän coù moät soá nôi ngöôøi Khu Du Lòch Bình Qöôùi Karaoke Nice ÑT: (08) 8 768 963 khuyeát taät coù theå ñeán Khaùch saïn Caravell 1147 Bình Qöôùi, P.28. Quaän Bình Thaïnh. 8 Maïc Ñænh Chi, Quaän 1. ÑT: (08) 8 233 995 Quaùn Caø pheâ Theàm Xöa ÑT: (08) 5 565 891 19 -23 Coâng Tröôøng Lam Sôn. ÑT: (08) 8 234 999 Khaùch saïn Hoøang Ñeá 371 D1 Nguyeãn Caûnh Chaân, P. Nguyeãn Cö Trinh, Q.1. Nhaø haùt Beán Thaønh Khaùch saïn Hiyatt ÑT: (08) 8 378 259 117 Nguyeãn Ñình Chieåu, Quaän 1. ÑT: (08) 9 303 811 Soá 6 Maïc Ñænh Chi, Quaän 1. ÑT: (08) 8 232 676 101 Hai Baø Tröng, Quaän 1. ÑT: (08) 8 241 234 Quaùn Caø pheâ Hoa Anh Ñaøo Khaùch saïn Metropole Nhaø saùch Thò Ngheø Khaùch saïn Phöôïng Hoaøng 4 Toân Ñöùc Thaéng, phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1 148 Traàn Höng Ñaïo, Quaän 1. ÑT: (08) 9 201 939 21 Nguyeãn Cöûu Vaân, Quaän Bình Thaïnh. 411 Traàn Höng Ñaïo B , Quaän 5. ÑT: (08) 8 551 888 Quaùn caø pheâ Thuûy Truùc Khaùch saïn Queâ Höông 4 ÑT: (08) 8 404 547 Nhaø khaùch Ngöôøi Coù Coâng 197 Ñinh Boä Lónh, Phöôøng 26, Quaän Bình Thaïnh 265 Phaïm Nguõ Laõo, Quaän 1. ÑT: (08) 8 364 556 ÑT: (08) 8 995 737 168 Hai Baø Tröng, Quaän 1. ÑT: (08) 8 232 134
 16. Toâi coù theå lieân laïc ôû Danh saùch caùc toå Vaên Phoøng tö vaán phaùp luaät mieãn phí Vaên phoøng tö vaán phaùp luaät mieãn phí Hoäi LHPNTP Ban Ñieàu Phoái Caùc Hoïat Ñoäng Hoã Trôï Ngöôøi Khuyeát Taät Thu phí tuøy tröôøng hôïp. Ñieàu kieän: - Coù xaùc nhaän gia ñình khoù khaên 76 - 78 Hoaøng Hoa Thaùm, Q.BT, ÑT: (08) 8 433 950 71 Voõ Thò Saùu, Quaän 3 2 Ñinh Leã, Quaän Hoøan Kieám. Haø Noäi, ñaâu ñeå ñöôïc tö vaán chöùc hoïat ñoäng cho - Laøm vieäc giôø haønh chaùnh (Tröø T.7 + CN) Tö vaán vaø hoã trôï phaùp lyù taát caû caùc lónh vöïc ÑT: (08) 8 200 486 ÑT: (04) 9 360 277 vaø hoã trôï phaùp lyù ngöôøi khuyeát taät Thôøi gian laøm vieäc: Saùng thöù 4 & thöù 5 Tö vaán hoã trôï phaùp lyù taát caû caùc lónh vöïc. khi caàn? Vaên phoøng trôï giuùp phaùp lyù Ñaïi dieän Ban Ñieàu Phoái Caùc Hoïat Ñoäng Hoã Trôï Ngöôøi Ñieàu kieän: Coù xaùc nhaän gia ñình khoù khaên Chi nhaùnh cuïc trôï giuùp phaùp lyù boä tö phaùp Vaên Phoøng tö vaán phaùp luaät mieãn phí Khuyeát Taät Phía Nam Thôøi gian laøm vieäc: Caùc ngaøy trong tuaàn Ñeå hoã trôï cho caùc ñoái 30 Traàn Cao Vaân, P.6, Quaän 3 55 Maïc Ñænh Chi, Q.1, ÑT: (08) 8 272 361 (Tröø tröa T.7 + CN) 45 Phaïm Ngoïc Thaïch, Quaän 1. TPHCM töôïng yeám theá trong xaõ ÑT: (08) 8 224 543 Chuyeân veà khieáu naïi nhaø ñaát. Laøm vieäc chieàu thöù 3 hoäi, nhaø nöôùc thaønh laäp Vaên phoøng tö vaán phaùp luaät Baùo Phuï Nöõ Sôû Lao Ñoäng Thöông Binh vaø Xaõ Hoäi Ñieàu kieän: Coù xaùc nhaän gia ñình khoù khaên. raát nhieàu trung taâm hoã Ñoaøn Luaät sö TP HCM Thôøi gian laøm vieäc: Thöù 5 haèng tuaàn 147 Kyù Con, Quaän 1 159 Pasteur, P.6, Quaän 3. TPHCM trôï tö vaán phaùp luaät mieãn 104 Nguyeãn Ñình Chieåu, Quaän 1 ÑT: (08) 8 298 282 ÑT: (08) 8 292 491 Trung taâm tö vaán phaùp luaät Lieân Ñoaøn Lao Ñoäng TP phí, vì vaäy, baïn coù theå lieân ÑT: (08) 8 222 113 Tö vaán hoã trôï phaùp lyù taát caû caùc lónh vöïc. laïc vôùi caùc trung taâm naøy Hoäi Chöõ Thaäp Ñoû TPHCM 14C CMT8, P. Beán Thaønh, Quaän 1 Tö vaán hoã trôï phaùp lyù taát caû caùc lónh vöïc. Ñieàu kieän: Thôøi gian laøm vieäc: Thöù tö haèng tuaàn. 30 31 ñeå tìm söï coâng baèng cho ÑT: (08) 8 246 796 - Coù xaùc nhaän gia ñình khoù khaên 201 Nguyeãn Thò Minh Khai, Quaän 1 chính mình. Vaên phoøng luaät sö ngöôøi ngheøo Tö vaán vaø hoã trôï phaùp lyù trong lónh vöïc lao ñoäng, hoân - Laøm vieäc giôø haønh chaùnh (Tröø T.7 + CN) ÑT: (08) 8 395 479 nhaân gia ñình vaø daân söï, ... 288 Hoaø Höng, Phöôøng 13, Quaän 10 Trung taâm trôï giuùp phaùp lyù nhaø nöôùc Hoäi Baûo Trôï Ngöôøi Taøn Taät vaø Treû Moà Coâi Ñieàu kieän: Coù xaùc nhaän gia ñình khoù khaên ÑT: (08) 8 622 809 Thôøi gian laøm vieäc: Caùc ngaøy trong tuaàn (Tröø T.7 + CN) 25/5 Hoaøng Vieät, P.4. Quaän Taân Bình Tö vaán hoã trôï phaùp lyù cho ngöôøi ngheøo vaø ngöôøi khuyeát 33b Phuøng Khaéc Khoan, Quaän 1 ÑT: (08) 8 116 901 taät trong taát caû caùc lónh vöïc. Ñieàu kieän: ÑT: (08) 8 273 045 Hoäi Luaät Gia Quaän Bình Thaïnh Tö vaán, hoã trôï phaùp lyù taát caû caùc lónh vöïc tröø lónh vöïc - Coù xaùc nhaän gia ñình khoù khaên Hoäi Cöùu Trôï Treû Em Taøn Taät TPHCM 457A Baïch Ñaèng , P.2. Quaän Bình Thaïnh kinh doanh Ñieàu kieän: - Laøm vieäc giôø haønh chaùnh (Tröø T.7 + CN) ÑT: (08) 8 410 468 - Coù xaùc nhaän gia ñình khoù khaên 172 Ñeà Thaùm, P. Caàu OÂng Laõnh, Quaän 1 Baùo Phaùp Luaät Tö vaán vaø hoã trôï phaùp lyù trong lónh vöïc lao ñoäng, hoân - Laøm vieäc giôø haønh chaùnh (Tröø T.7 + CN) ÑT: (08) 8 946 257 nhaân gia ñình, daân söï, haønh chính, ñaát ñai, 470 Nguyeãn Tri Phöông, P.9. Q.10. ÑT: (08) 8 347 Hoäi Luaät Gia TPHCM Ñieàu kieän: Coù xaùc nhaän gia ñình khoù khaên 399 Thôøi gian laøm vieäc: Caùc ngaøy trong tuaàn 111 Leâ Thaùnh Toân, P. Beán Ngheù, Quaän 1 Tö vaán hoã trôï phaùp lyù taát caû caùc lónh vöïc. (Tröø tröa T.7 + CN) ÑT: (08) 8 230 054 Thôøi gian laøm vieäc: Caû ngaøy T.2 & T.4, Saùng T.6 & T.7 Tö vaán hoã trôï phaùp lyù taát caû caùc lónh vöïc.
 17. Chuùng toâi xin chaân thaønh caûm ôn Hoäi AÙi Höõu Vieät - Phaùp (AFV) ñaõ taøi trôï thöïc hieän quyeån saùch naøy (Amicasle des Francophones du Vietnam) This directory was published thanks to the financial support of the “Amicale des Francophones du Viet Nam 32
Đồng bộ tài khoản