intTypePromotion=1

Những tuyệt chiêu trong Powerpoint 2010

Chia sẻ: Nguyen Huu Trung | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:14

0
273
lượt xem
54
download

Những tuyệt chiêu trong Powerpoint 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PowerPoint la ̀ môṭ trong nhưñ g san̉ phâm̉ chiêń lươc̣ nhât́ cuả bô ̣ Microsoft Office và đa ̃ đươc̣ ra măt́ ngươì duǹ g tư ̀ nhưñ g phiên ban̉ đâù tiên tư ̀ thań g 10/1990 daǹ h cho Windows 2.0. Sau nhiêù năm caỉ tiêń va ̀ tiêṕ câṇ ngươì duǹ g, đêń nay PowerPoint đã trơ ̉ thaǹ h môṭ san̉ phâm̉ quen thuôc̣ cho bât́ cư ́ ai muôń lam̀ công tać triǹ h baỳ . Baṇ có thê ̉ duǹ g PowerPoint đê ̉ lam̀ lic̣ h, sać h, business card, băǹ g câṕ chưń g nhâṇ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những tuyệt chiêu trong Powerpoint 2010

 1. Những tuyêt chiêu trong PowerPoint 2010 ̣ Posted on 20/01/2011    PowerPoint là môt trong những san phâm chiên lược nhât cua bô ̣ Microsoft Office va ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̉ đã được ra măt người dung từ những phiên ban đâu tiên từ thang 10/1990 danh cho ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ Windows 2.0. Sau nhiêu năm cai tiên và tiêp cân người dung, đên nay PowerPoint đa ̃ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ trở thanh môt san phâm quen thuôc cho bât cứ ai muôn lam công tac trinh bay. Ban co ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ thể dung PowerPoint để lam lich, sach, business card, băng câp ch ứng nhân, đô ̀ thi, t ờ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ rơi, biêu mâu, thư mời, bao cao…thâm chí ban có thể dung để thê ̉ hiên cac y ́ t ưởng ̉ ̃ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ phuc vụ cho muc đich công đông, hay giới thiêu môt baì hat, môt baì th ơ, môt câu châm ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́́ ̣ ̣ ̣ ̃ ̉ ́ ngôn, triêt ly, môt câu chuyên, môt mâu quang cao v.v.. Tinh tương thich ́ ́ Kể từ phiên ban 2007, PowerPoint đã mang dang ve ̉ mới v ới giao diên Ribbon va ̀ l ưu ̉ ́ ̣ trữ bai trinh bay ở dang OpenXML. Tuy nhiên, ban vân có thê ̉ dung PowerPoint 2010 đê ̉ ̀̀ ̀ ̣ ̣ ̃ ̀ mở cac tai liêu PowerPoint được tao từ cac phiên ban trước hoăc lưu laị môt baì trinh ́ ̣̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ bay theo đinh dang cũ 97/2003. Nêu ban đang dung PowerPoint 2003 va ̀ muôn m ở môt ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ tai liêu cua PowerPoint 2010 thì môt số thanh phân trên baì trinh bay co ́ thê ̉ không chinh ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ sửa được mà chỉ con ở dang hinh anh. ̀ ̣ ̀ ̉ Lưu trữ và sử dung moi luc, moi nơi ̣ ̣́ ̣ Sang phiên ban 2010, Microsoft đã caỉ tiên toan bô ̣ cac san phâm cua minh theo ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ phương châm là chay trên cả may tinh để ban, trên trinh duyêt va ̀ điên thoaị di đông. ̣ ́́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣
 2. Môt bai trinh bay sau khi được hoan tât có thể lưu trữ lên đia cứng cua may tinh, co ́ thê ̉ ̣ ̀̀ ̀ ̀ ́ ̃ ̉ ́́ lưu lên web với chức năng “Save to Web”, lưu trữ lên mang intranet cua công ty thông ̣ ̉ qua “Save to SharePoint”. Ban có thể mở bai trinh bay trực tiêp trên cac trinh duyêt web như IE, Firefox ̣ ̀̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ 3.5,Google Chrome, Safari 4.0 chỉ có Opera la ̀ ch ưa đ ược hô ̃ tr ợ. Ban cung có thể mở được cac tai liêu PowerPoint 2010, Word 2010, Excel 2010 va ̀ ̣ ̃ ́ ̣̀ OneNote 2010 trực tiêp từ điên thoaị di đông có chay Windows Mobile t ừ phiên ban 6.5 ́ ̣ ̣ ̣ ̉ trở lên hoăc smartphone dung hệ điêu hanh Symbian cua Nokia dong E-series. ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ Chinh sửa bai thuyêt trinh trực tuyên ̉ ̀ ́ ̀ ́ Để có thể lưu trữ bai thuyêt trinh cua minh lên mang, trước tiên ban cân phaỉ đăng ky ́ ̀ ́̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ môt tai khoan miên phí trên www.skydrive.com. ̣̀ ̉ ̃ Sau khi đăng ký xong, ban sẽ có môt taì khoan sở hữu môt không gian l ưu tr ữ liên đên ̣ ̣ ̉ ̣ ́ 25GB dữ liêu trực tuyên. Không những thế ban con có môt đia chi ̉ e-mail dang ̣ ́ ̣ ̀ ̣̣ ̣ .hotmail.com hoăc .live.com. Với kho l ưu tr ữ nay ban co ́ thê ̉ phuc vu ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ cho muc tiêu lưu trữ tai liêu, hinh anh, video… và đăc biêt la ̀ ban co ́ thê ̉ tao mât khâu đê ̉ ̣ ̣̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ lưu trữ những vung thông tin đăc biêt riêng tư hoăc bao mât. ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣
 3. Sau khi đã lưu trữ bai trinh bay cua minh trên mang, ban co ́ thê ̉ m ở no ́ ngay trên trinh ̀̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ duyêt bât cứ luc nao. Office Web Apps sẽ cho phep ban thực hiên nh ững chinh s ửa đ ơn ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ gian ngay trên trinh duyêt (như hinh minh hoa bên d ưới). ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ Bổ sung nhiêu template mới hâp dân cho PowerPoint 2010. ̀ ́ ̃ Ngoai những biêu mâu thông thường với đủ thể loaị phong phu ́ t ừ File | New cua ̀ ̉ ̃ ̉ PowerPoint 2010
 4. PowerPoint 2010 con cho phep ban dung những biêu mâu đăc biêt co ́ background ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̃ ̣ ̣ đông. Sở dĩ lam được những slide có hiêu ứng đăc biêt nay là do PowerPoint 2010 cho ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ phep chay chữ ngay trên nên cua video bên dưới. Ban co ́ thê ̉ download tr ực tuyên ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ những biêu mâu nay tai đây. Rât đep, tao ân tượng manh va ̀ không mât nhiêu công ̉ ̃ ̀ ̣ ́ ̣ ̣́ ̣ ́ ̀ sức. http://office.microsoft.com/en-us/templates/results.aspx? qu=template+with+video&origin=TC101881359
 5. Công cụ chinh sửa hinh anh chuyên nghiêp trong PowerPoint 2010 ̉ ̀ ̉ ̣ Office 2010 bổ sung thêm nhiêu công cụ hỗ trợ chinh sửa đồ hoa rât thu ́ vi. T ừ môt tâm ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̣́ anh có săn ban có thể tao nhiêu hiêu ứng khac nhau nh ư thay đôỉ mau săc, bô ̉ sung ̉ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ thêm cac hiêu ứng nghệ thuât như biên thanh môt b ức vẽ băng but chi, tao hiêu ứng ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣̀ ̣ như gương, trên nhựa, cho toa sang hoăc mờ đi, đổ bong, phan chiêu … Ban cung co ́ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̃ thể dễ dang tach bỏ phân mau nên để chỉ lây hinh anh cua vât thê ̉ bên trên v.v.. ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ̣
 6. Hiêu ứng hoat hinh mới ̣ ̣̀ PowerPoint 2010 bổ sung thêm chức năng sao chep hiêu ứng hoat hinh t ừ đôí t ượng ́ ̣ ̣̀ nay sang đôi tượng khac giup ban tiêt kiêm được rât nhiêu thời gian. Đông th ời cung ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̃ cung câp thêm nhiêu hiêu ứng hoat hinh mới khá thú vi. ́ ̀ ̣ ̣̀ ̣ Hiêu ứng chuyên canh ̣ ̉ ̉ PowerPoint 2010 bổ sung thêm những hiêu ứng chuyên canh 3-D rât hay. Taì liêu trinh ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ bay cua ban sẽ giông như môt đoan video chuyên nghiêp vây. ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ Ban có thể xem thêm về cac kiêu chuyên canh mới được tao từ phiên ban PowerPoint ̣ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ 2010 với đoan video sau đây ̣ Broadcast slideshow Tuy nhiên, môt đăc điêm rât thú vị cua PowerPoint 2010 là kha ̉ năng trinh diên t ừ xa ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ̃ thông qua mang internet. Chức năng nay goị la ̀ “Broadcast slideshow” ̣ ̀
 7. Thử tưởng tượng ban mới hoan tât môt bai trinh bay và muôn giới thiêu nôị dung đo ́ cho ̣ ̀ ́ ̣ ̀̀ ̀ ́ ̣ môt số khach hang hoăc đôi tac ở xa. Tuy nhiên, ban không muôn g ửi đi baì trinh bay ̣ ́ ̀ ̣ ́́ ̣ ́ ̀ ̀ nay, và cung không có điêu kiên để đên tân nơi thuyêt trinh. Ban vân co ́ thê ̉ ngôì taị nha ̀ ̀ ̃ ̀ ̣ ́ ̣ ́̀ ̣ ̃ và thuyêt trinh nhanh qua internet. PowerPoint 2010 se ̃ đ ưa toan bô ̣ nôị dung baì trinh ́̀ ̀ ̀ bay cua ban lên internet và cho ban môt đường link. ̀ ̉ ̣ ̣ ̣
 8. Ban chỉ viêc gửi cho khan giả cua minh đường link và có thể băt đâu baì trinh bay cua ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ minh thông qua internet (tât nhiên để co ́ âm thanh ban phaỉ dung điên thoaị hoăc môt ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ chương trinh chat hoăc voice miên phí nao đó như Live Messenger, Skype hoăc ̀ ̣ ̃ ̀ ̣ Yahoo). Chức năng Broadcast slideshow cua PowerPoint 2010 co ́ thê ̉ chay đ ược trên ̉ ̣ cac trinh duyêt như IE7, IE8, Firefox 3.5 and Safari 4. Trong môt sô ́ tr ường h ợp ban se ̃ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ thây font hiên thị bị lôi (hoăc hiên thị không đung). Có thê ̉ do Server ch ứa baì thuyêt ́ ̉ ̃ ̣ ̉ ́ ́ trinh cua ban không có font đăc biêt đó chăng han. Tôt nhât ban nên l ưu baì thuyêt trinh ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́̀ cua minh lai cung với font chữ băng cach dung File / Options / Save / Embed fonts in ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ the file như hinh minh hoa bên dưới. ̀ ̣ Lam viêc với video trong PowerPoint 2010 ̀ ̣ Xu hướng thuyêt trinh hiên nay sẽ dung nhiêu hinh anh minh hoa va ̀ video thay cho cac ́̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ đoan văn ban thông thường, Theo dự bao cua Gartner thi ̀ đên năm 2013 se ̃ co ́ đên h ơn ̣ ̉ ́ ̉ ́ ́ 25% nôi dung tai liêu mà người dung văn phong nhin thây se ̃ được thê ̉ hiên ở dang ̣ ̣̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ video, hinh anh và âm thanh. Và đó cung chinh là nh ững caỉ tiên đang kê ̉ trong ̀ ̉ ̃ ́ ́ ́ PowerPoint 2010 Chinh sửa video ̉
 9. Ban có thể dễ dang chen vao bai trinh bay môt đoan video ngăn. Sau đo ́ dung công cu ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ Video Tools để chinh sửa nhanh chong. Ví dụ như ban có thê ̉ căt ngăn đoan video đê ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ chon đoan cân trinh bay mà thôi, muôn điêu chinh âm thanh, muôn tao hiêu ứng sang ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ dân hoăc tôi dân khi mở đâu hoăc kêt thuc, muôn đoan phim đ ược chay lăp đi lâp laị ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ v.v… Không chỉ dừng lai ở đo, ban có thể thay đôỉ đinh dang luôn cho đoan phim thông qua ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ công cụ Video Format. Ban có thể thay đôỉ mau săc cho đoan phim, tao cac hiêu ứng ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ cho phim như môt hinh anh thông thường. Ví dụ như tao khung, đô ̉ bong, phan chiêu, ̣̀ ̉ ̣ ́ ̉ ́ toa sang, hinh anh nôi lên hoăc chim xuông, hiêu ứng 3 chiêu, xoay v.v.. Ban cung co ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̃ thể tao môt hoăc nhiêu “book mark” cho đoan video đê ̉ ng ười trinh bay co ́ thê ̉ chuyên ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ nhanh đên đoan cân biêu diên thay vì phaỉ chay môt cach tuân t ự. ́ ̣ ̀ ̉ ̃ ̣ ̣ ́ ̀
 10. Chen video từ mang ̀ ̣ Ban cung có thể nhung môt đoan video và cung có thê ̉ chen môt đoan video t ừ mang ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ internet.
 11. Đoan video có thể từ môt đia chỉ web, môt đường link hoăc đoan ma ̃ nhung đên đoan ̣ ̣̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̣ video trên Youtube chăng han… ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ Chuyên bai thuyêt trinh thanh đoan video Sau khi hoan tât bai thuyêt trinh cua minh, ban co ́ thê ̉ biên no ́ thanh môt đoan video rât ̀ ́ ̀ ́̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ dễ dang với PowerPoint 2010. Như vây đây cung là môt phương phap m ới đê ̉ tao video ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ̣ mà không cân môt chương trinh đăc biêt cua hang thứ ba. ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̃ Cach thực hiên rât đơn gian với Save & Send | Create a Video như hinh minh hoa bên ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ dưới
 12. Sau khi chuyên đôi bai thuyêt trinh thanh môt file video ban co ́ thê ̉ đ ưa no ́ lên Youtube, ̉ ̉ ̀ ́̀ ̀ ̣ ̣ facebook hoăc bât cứ mang xã hôị nao để lam công tac tuyên truyên, ban cung co ́ thê ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̃ lưu chung vao zune, ipod, hoăc điên thoaị di đông đê ̉ xem laị bât c ứ luc nao, thâm chi ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ban cung có thể tao thanh đia DVD và trinh chiêu trên man hinh TV… ̣ ̃ ̣ ̀ ̃ ̀ ́ ̀ ̀ Để tao ra môt đoan video hay ban có thể kêt hợp tinh năng Slide Show cua PowerPoint ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ 2010 Môt số lưu ý chinh khi dung chức năng Slide Show như sau: ̣ ́ ̀ Nêu ban muôn xac đinh thời gian cho từng slide và lông ca ̉ giong noí cua minh vao t ừng ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ slide thì dung lênh Record Slide Show như hinh minh hoa bên dưới. ̀ ̣ ̀ ̣
 13. Nêu ban muôn xac đinh thời gian chinh xac cho từng slide mà không lông tiêng cua ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ minh vao thì có thể dung lênh Rehearsal Timing. PowerPoint 2010 sẽ mở man hinh ở ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ chế độ Full Screen và cho phep ban nhâp vao thời gian trinh diên cho t ừng slide môt. ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̃ ̣
 14. Ngoai ra con rât nhiêu tinh năng mới hâp dân trong PowerPoint 2010 va ̀ trong môt baì ̀ ̀ ́ ̀́ ́ ̃ ̣ viêt tôi không thể trinh bay hêt. Hy vong ban sẽ có thể tự tim hiêu thêm khi s ử dung ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ PowerPoint 2010
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2