intTypePromotion=1

Những vấn đề cơ bản của pháp luật về kinh doanh chứng khoán - chương 5

Chia sẻ: Nguyen Bac A. Châu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
211
lượt xem
71
download

Những vấn đề cơ bản của pháp luật về kinh doanh chứng khoán - chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những vấn đề cơ bản của pháp luật về kinh doanh chứng khoán. Tiến sĩ Lê Vũ Nam.Chương 5: Môi trường đầu tư và môi trường pháp lý cho đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những vấn đề cơ bản của pháp luật về kinh doanh chứng khoán - chương 5

 1. CHƯƠNG V MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO ĐẦU TƯ CHỨNG KHÓAN TẠI VIỆT NAM TS. Lê Vũ Nam 1
 2. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ CHỨNG KHÓAN qYếu tố chính trị. qYếu tố kinh tế: èTăng trưởng kinh tế. èMức thu nhập bình quân đầu người. èLạm phát. èTỷ giá đồng nội tệ. èChính sách ngọai hối và thuế, chính sách thu hút đầu tư của Chính phủ… qYếu tố văn hóa-xã hội. qChính sách đối ngọai. qMôi trường pháp lý. 2
 3. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO ĐẦU TƯ CHỨNG KHÓAN TẠI VIỆT NAM NỘI DUNG CHÍNH ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010. CAM KẾT CỦA VIỆT NAM GIA NHẬP WTO TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHÓAN. LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2005 VÀ TTCK LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2005 LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2004 NGHỊ ĐỊNH 144 VÀ CÁC VB HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 161 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN TTCK VẤN ĐỀ THUẾ VÀ PHÍ TRÊN TTCK VIỆT NAM TỶ LỆ THAM GIA CỦA BÊN NƯỚC NGÒAI TRÊN TTCK VIỆT NAM QUẢN LÝ NGỌAI HỐI TRÊN TTCK VIỆT NAM MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT CHỨNG KHOÁN 2006 3
 4. I.ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 1.Mục tiêu tổng quát qMë réng TTCK cã tæ chøc, thu hÑp thÞ tr­êng tù do; phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 tæng gi¸ trÞ vèn ho¸ thÞ tr­êng chøng kho¸n cã tæ chøc ®¹t 10-15% GDP. qN©ng cao tÝnh minh b¹ch cña ho¹t ®éng TTCK, ¸p dông th«ng lÖ tèt nhÊt vÒ qu¶n trÞ c«ng ty ®èi víi c¸c c«ng ty ®¹i chóng vµ c¸c tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n. 4
 5. I.ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 1.Mục tiêu tổng quát qN©ng cao quy m« vµ n¨ng lùc cña c¸c tæ chøc kinh doanh, dÞch vô chøng kho¸n ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n. qThùc hiÖn ®¨ng ký, l­u ký tËp trung chøng kho¸n cña c¸c c«ng ty ®¹i chóng giao dÞch trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n cã tæ chøc. qMë cöa thÞ tr­êng dÞch vô chøng kho¸n theo lé tr×nh héi nhËp ®· cam kÕt; ¸p dông c¸c nguyªn t¾c vÒ qu¶n lý thÞ tr­êng chøng kho¸n theo khuyÕn nghÞ cña Tổ chức quốc tế c¸c UBCK phï hîp víi tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn thÞ tr­êng. 5
 6. I.ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 1.Mục tiêu cụ thể q Phát triển hàng hóa cho thÞ tr­êng chøng kho¸n: Ø Hoµn thiÖn khung ph¸p lý vµ chÝnh s¸ch ®¶m b¶o Nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lý viÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng vµ qu¶n lý c¸c c«ng ty ®¹i chóng; ¸p dông qui ®Þnh qu¶n trÞ c«ng ty ®èi víi c¸c c«ng ty ®¹i chóng. Ø C¨n cø Ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch Doanh nghiÖp Nhµ n­íc 2006-2010, x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch g¾n kÕt cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc víi viÖc niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n; chuyÓn ®æi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n; b¸n bít cæ phÇn Nhµ n­íc kh«ng cÇn n¾m gi÷ t¹i c¸c c«ng ty niªm yÕt theo Danh môc lÜnh vùc, ngµnh nghÒ ChÝnh phñ qui ®Þnh. Ø Ph¸t triÓn c¸c hµng ho¸ kh¸c trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n bao gåm chøng chØ quü ®Çu t­ chøng kho¸n, c¸c chøng kho¸n ph¸i sinh. 6
 7. I.ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 1.Mục tiêu cụ thể qPhát triển thị trường giao dịch chứng khoán: Ø ChuyÓn TTGDCK TP. HCM thµnh SGDCK thùc hiÖn niªm yÕt vµ giao dÞch cæ phiÕu cho c¸c c«ng ty lín. Ø Hoµn thiÖn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña TTGDCK Hµ Néi theo m« h×nh thÞ tr­êng phi tËp trung. Ø H­íng dÉn vµ qu¶n lý, gi¸m s¸t ho¹t ®éng giao dÞch chøng kho¸n ch­a niªm yÕt t¹i c«ng ty chøng kho¸n. Ø X©y dùng vµ hoµn thiÖn thÞ tr­êng giao dÞch tr¸i phiÕu, tr­íc hÕt lµ tr¸i phiÕu ChÝnh phñ. 7
 8. I.ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 1.Mục tiêu cụ thể q Phát triển các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán: Ø T¹o c¬ së ph¸p lý cho c¸c c«ng ty chøng kho¸n t¸i c¬ cÊu theo h­íng t¨ng quy m« vèn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng phạm vi và mạng lưới cung cấp dịch vụ; t¨ng c­êng ¸p dụng công nghệ thông tin trong cung cÊp dịch vụ chứng kho¸n. Ø Më réng ph¹m vi nghiÖp vô vµ quy m« cña c«ng ty qu¶n lý quü; c«ng ty qu¶n lý quü thùc hiÖn nghiÖp vô qu¶n lý danh môc ®Çu t­ vµ qu¶n lý quü. KhuyÕn khÝch ng©n hµng th­¬ng m¹i, c«ng ty b¶o hiÓm lín thµnh lËp c«ng ty qu¶n lý quü; ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®Çu t­ tËp thÓ. Ø Áp dông qu¶n trÞ c«ng ty theo th«ng lÖ tèt nhÊt ®èi víi c¸c tæ chøc kinh doanh, dÞch vô chøng kho¸n; chuÈn mùc ho¸ kiÓm so¸t néi bé, qu¶n lý rñi ro vµ quy tr×nh t¸c nghiÖp, thùc hiÖn Quy t¾c ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp kinh doanh chøng kho¸n. 8
 9. I.ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 1.Mục tiêu cụ thể qPhát triển nhà đầu tư: Ø Ph¸t triÓn tæ chøc ®Çu t­ chøng kho¸n chuyªn nghiÖp, khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc nµy thµnh lËp c¸c c«ng ty qu¶n lý quü vµ quü ®Çu t­ chøng kho¸n, phÊn ®Êu tû träng ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n cña tæ chøc ®Çu t­ chøng kho¸n chuyªn nghiÖp ®¹t 20-25% tæng gi¸ trÞ thÞ tr­êng chøng kho¸n niªm yÕt vµo n¨m 2010. Ø Phæ cËp gi¸o dôc ®µo t¹o c¸c kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n cho c«ng chóng, n©ng cao hiÓu biÕt cña c«ng chóng vÒ vai trß, lîi Ých, rñi ro cña h×nh thøc ®Çu t­ qua quü ®Çu t­ chøng kho¸n. 9
 10. I.ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 1.Mục tiêu cụ thể q Hội nhập quốc tế về thÞ tr­êng chøng kho¸n: Ø Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh héi nhËp thÞ tr­êng vèn ASEAN giai ®o¹n 2006-2010, bao gåm c¸c néi dung: thùc hiÖn s¸ng kiÕn Quü tr¸i phiÕu Ch©u ¸; hµi hoµ ho¸ tiªu chuÈn ph¸t hµnh, niªm yÕt, c«ng bè th«ng tin trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n; kÕt nèi giao dÞch, niªm yÕt chÐo gi÷a c¸c SGDCK ASEAN; tiÕn tíi h×nh thµnh thÞ tr­êng thø cÊp chung cho giao dÞch tr¸i phiÕu c¸c n­íc ASEAN; phÊn ®Êu cã doanh nghiÖp tham gia danh s¸ch 100 c«ng ty niªm yÕt hµng ®Çu cña c¸c n­íc ASEAN. Ø Thùc hiÖn më cöa dÞch vô TTCK theo lé tr×nh ®· cam kÕt t¹i c¸c HiÖp ®Þnh song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng. Ø Thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô thµnh viªn cña IOSCO; ký kÕt Biªn b¶n Ghi nhí vÒ hîp t¸c song ph­¬ng (MOU) víi c¸c Uû ban Chøng kho¸n trong khu vùc; ký kÕt Biªn b¶n ghi nhí ®a 10 ph­¬ng (MMOU) víi c¸c thµnh viªn IOSCO;
 11. II.CAM KẾT CỦA VIỆT NAM GIA NHẬP WTO TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHÓAN 1. Các phương thức cung cấp dịch vụ theo WTO qPhương thức cung cấp qua biên giới (pt 1): dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ của một Thành viên này sang lãnh thổ của một Thành viên khác, không có sự di chuyển của người cung cấp và người tiêu thụ dịch vụ sang lãnh thổ của nhau. Ví dụ, các dịch vụ tư vấn có thể cung cấp theo phương thức này. qPhương thức tiêu dùng ngoài lãnh thổ (pt 2): người tiêu dùng của một Thành viên di chuyển sang lãnh thổ của một Thành viên khác để tiêu dùng dịch vụ. Ví dụ, khách du lịch nước ngoài sang Việt Nam. 11
 12. II.CAM KẾT CỦA VIỆT NAM GIA NHẬP WTO TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHÓAN 1. Các phương thức cung cấp dịch vụ theo WTO qPhương thức hiện diện thương mại ( pt 3): nhà cung cấp dịch vụ của một Thành viên thiết lập các hình thức hiện diện như công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh, chi nhánh v.v…trên lãnh thổ của một Thành viên khác để cung cấp dịch vụ. Ví dụ, ngân hàng Hoa Kỳ thành lập chi nhánh để kinh doanh tại Việt Nam. qPhương thức hiện diện thể nhân (pt 4): thể nhân cung cấp dịch vụ của một Thành viên di chuyển sang lãnh thổ của một Thành viên khác để cung cấp dịch vụ. Ví dụ, các nghệ sĩ nước ngoài sang Việt Nam biểu diễn nghệ thuật. 12
 13. II.CAM KẾT CỦA VIỆT NAM GIA NHẬP WTO TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHÓAN 2. Các cam kết cụ thể q Phương thức cung cấp qua biên giới (pt 1): Ø Chưa cam kết. Ø Ngọai trừ: @Cung cấp và chuyển thông tin tài chính, các phần mềm liên quan của các nhà cung cấp dịch vụ chứng khóan. @Tư vấn, trung gian và các dịch vụ phụ trợ liên quan đến chứng khóan, ngọai trừ tư vấn và nghiên cứu đầu tư, danh mục đầu tư, tư vấn về mua lại công ty, lập chiến lược và cơ cấu lại công ty. 13
 14. II.CAM KẾT CỦA VIỆT NAM GIA NHẬP WTO TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHÓAN 2. Các cam kết cụ thể qPhương thức hiện diện thể nhân (pt 4): Không hạn chế. 14
 15. II.CAM KẾT CỦA VIỆT NAM GIA NHẬP WTO TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHÓAN 2. Các cam kết cụ thể q Phương thức hiện diện thương mại ( pt 3): Ø Ngay khi gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ chứng khóan nước ngòai được thành lập văn phòng đại diện và công ty liên doanh với đối tác Việt Nam, trong đó tỷ lệ góp vốn của phía nước ngòai không vượt quá tỷ lệ 49%. Ø Sau 5 năm, kể từ ngày gia nhập cho phép thành lập công ty chứng khóan 100% vốn nước ngòai. Ø Sau 5 năm, kể từ khi gia nhập cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chứng khóan nước ngòai thành lập chi nhánh đối với các lĩnh vực như: quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ đầu tư tập thể, thanh tóan bù trừ chứng khóan, cung cấp thông tin tài chính, phần mềm dịch vụ chứng khóan, tư vấn, môi giới và các dịch vụ phụ trợ… 15
 16. II.CAM KẾT CỦA VIỆT NAM GIA NHẬP WTO TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHÓAN 2. Các cam kết cụ thể qPhương thức hiện diện thể nhân (pt 4): Chưa cam kết. 16
 17. III. LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2005 VÀ TTCK 1. Đảm bảo của Nhà nước đối với DN q Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển, bình đẳng v tính sinh lợi hợp pháp của các loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật này. q Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp. 17
 18. III. LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2005 VÀ TTCK 1. Đảm bảo của Nhà nước đối với DN qTài sản, vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hoá hay tịch thu bằng biện pháp hành chính. qTrường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được thanh toán hoặc bồi thường.. 18
 19. III. LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2005 VÀ TTCK 2. Ngành nghề và điều kiện kinh doanh qDN thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. qĐối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định. 19
 20. III. LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2005 VÀ TTCK 2. Ngành nghề và điều kiện kinh doanh qCấm hoạt động kinh doanh gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường. qChính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề kinh doanh bị cấm. qBộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp không được quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2