intTypePromotion=1

Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Phủ Chủ tịch: Phần 1

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
63
lượt xem
12
download

Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Phủ Chủ tịch: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 Tài liệu Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Phủ Chủ tịch gồm các nội dung: Phủ Chủ tịch, giàn hoa Phủ Chủ tịch, đường Xoài, nhà 54, nhà sàn, nhà 67, ao cá, vườn cây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Phủ Chủ tịch: Phần 1

 1. TS. TRẦN VỂT HOÀN N ơ ĩở VÀ LÀM VỆC CÙA CHU TỊCH HỔ CHÍ MINH ■ Jă i khu Phảcỉỉủ tich i Tn lif ì i
 2. - 3K 5H 6 Mã sô:
 3. T S. TRẦ N V IẾ T HOÀN NƠI ở VÀ LÀM VIỆC CÚA CHỦ TỊCH * HỔ CHÍ MINH Tai khu Phủ Chủ tich ■ ã (Xuất bản lần thứ hai) NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUÒC GIA Hà Nôi ■2009
 4. LỜI NHÀ XU ẤT BẲN Phủ Chủ tịch là nơi Bác Hồ đã sông và làm việc lâu nhất trong cuộc đài hoạt động cách mạng của mìqh (từ ngày 19-12- 1954 đến khi Người qua đòi). Sau khi Bác q u iì (lòi, Đảng và Nhà nưóc ta đả quyết định bảo tồn, giử gìn nơi ò và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (nay gọi là Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, gọi tát là Khu di tích Phủ Chủ tịch). Nơi đáy với hàng ngàn tài liệu, hiện vật goc là minh chứng vẻ' những nám tháng hoạt động cách mạng sôi nôi của Ngưòi. Đây là di sản văn hoá vô giá của dân tộc ta, là biểu tượng sông, và trỏ thành trường học lỏn cho cán bộ, đảng viên, cho mọi tầng lớp nhân dân rèn luyện, hoàn thiện nhân oách con ngưòi. Nham cung cấp cho bạn i\ọc hiếu thêm về nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những giá trị lỊch sử vãn hoá của Khu di tích Phủ Chủ tịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản lần thử hai cuốn sách Nơi ỏ và làm việc của Chủ tich * Hổ Chí Minh ta♦i khu Phủ Chủ tỉch « của Tiên sì Trần Viết Hoàn - một người suốt 38 năm làm việc tại Phủ Chu tịch, may rrián và hạnh phúc được làm anh lính cận vệ bảo vệ Bác ở nhà sàn trong 4 năm cuối đòi của Ngưòí. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đòi, tác giả tiếp tục làm nhiệm vụ giữ gìn nơi ỏ và làm việc cùa Bác Hồ và được giữ cương vỊ là Giám đồ€ Khu di tích Phu Chủ tịch trong suốt 16 nám. 5
 5. Bàng lòì kể mộc mạc, chản thành qua các bài viết, tác gìả đưa bạn dọc đến Khu di tích Phủ Chủ tịch với vườn cãy, ao cá, đưòng xoài, với Nhà 54 (nơi Người ngày đêm suy nghĩ (lề ra đưòng lôl hàn gán vết thương chiến tranh, cải tạo kinh tế ò miểii Bắc, đáu tranh giải phóng miền Nam), VỚI Nhà (>7 (ndi Ngưòi dưdng bệnh và qua đòi, và cùng chính ngòi nhà này, Người đả viết bài: Náng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân), và đặc biệt là ngôi nhà sàn. - nơi Người viết bản Di chúc lịch sử để lại cho đòi sau những lòi cán dặn tâm huyết cuối cùng. Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng về 120 năm ngày sinh của Ngưòi, xuất bỉin cuốn sách, chúng tôi mong muôn bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về phẩm chất đạo đức cách mạng của Bác Hồ, về nhân cách thanh cao, lối sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người đả vạch đường chỉ lôi, lảnh đạo nhân dân ta làm nên một thòi đại mới của độc lặp, tự do, ấm no và hạnh phúc. Xin trâ n trọng giới thiệu cuốn sách vói bạn đọc và mong nhận được ý kiến đóng góp để cuôn $ách ngày một hoàn thiện hơn. Tháng 9 năm 2009 NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GỈA
 6. LỜI TÁC GIẢ T rong cuộc đòi 79 mùa Xuân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đ ã ở v à làm việc nhiểu nơi, nhưng nơi Ngưòi ở và làm việc lâ u nhất là Khu Phủ Chủ tịch, tại Hà Nội. Nơi đây, NTgười đã ỏ và làm việc trong suốt 15 năm - từ ngày 19- 1 2 -1 9 5 4 đến ngày 2 -9 -1 9 6 9 khi Người từ giã cõi đòi. Đến nơi đây, các bạn sẽ được tậ n m ắt chứng kiến các di tích gốc, hiểu sâu hơn về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ C hí Minh, về cuộc sống đời thường r ấ t giản dị, nhưng vô cùng cao đẹp của Ngưòi. K hu Phủ Chủ tịch nằm ỏ phía tây Thủ đô Hà Nội (gần L àn g Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí M inh, chù a Một Cột) - vùng đất mà ngay từ t h ế kỷ XI, vua Lý T h á i Tổ đã chọn làm Kinh đô của nước Đ ại Việt. Vụa Lý T h ái Tổ đã nhận xét về vùng đất này: "Ngắm khắp nưốc Việt ta, đó là th ắn g địa, th ậ t là nơi th en chốt của bôn phương hội họp. Đó là đô thành bậc n h ấ t của đế vương muôn đòi", "d giữa khu vực trời đất.., muôn vật rấ t thịnh mà phồn vinh... là chỗ hội họp của bốn
 7. phương", "ở chính giữa bò cõi đất nước, dược (;ác Ihế rồng cuộn, hổ ngồi, ở đó có địa Lhế rộng răi và bằng phẳng, đất đai cao ráo và sán g sủa", là nơi xứng đáng dể "lập k ế lâu đài, trên cho cơ nghiệp to lớn đưỢc thịnh vưỢng, dưới cho nhân dân được giàu của, nhiều ngưòi”. Là nơi có vi trí ưu viêt về nhiều m ă t của đất nuác, nên trong tiến trình lịch sử của dân tộc, m ảnh đất Hà Nội ngày nay đưỢc chọn làra T hủ đô của nhiều triều đại phong kiến nưỗc ta. Thực đân Pháp xâm lược V iệt Nam, chiếm xong Bắc Kỳ, cũng chọn Hà Nội ỉàm khu vực đầu não của chúng chẳng những ở V iệ t Nam mà cả Đông Dương. P h ủ Toàn quyển Đông Dương đã được xây dựng tại Hà Nội. Cách m ạng T h á n g T á m thàn h công, t ạ i Quủng trưòng B a Đ ình - s á t Phủ ‘T o à n quyển Đ ông Dương - ngày 2 -9 -1 9 4 5 , Chủ tịch Hồ Chí M inh dã đọc T u y ê n ngôn độc lập, trịn h trọng tuyên bô" th à n h lập nưốc V iệ t Nam Dân chủ Cộng hòa trước toàn th ể quốic dân đồng bào cả nước và trưóc toàn t h ế giới. Năm 1954, khi cuộc khán g chiến chống thự c dân Pháp của nhân dân ta thắng lợi, T ru n g ương Đ ảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Hà Nội. Ngày 16-12-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với P h ó T h ủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp ông J.S a in te n y - T ổ n g đại 8
 8. diện Chính phủ Pháp tại Hà Nội tại dinh Phủ Toàn quyên; và sau dó Ngưòi đi xem toàn bộ khu vực Phủ Toàn quyền, chọn ngôi nhà cạnh hồ nước và dặn mọi người chuẩn bị cho Người đến ở và làm việc tại khu này. Ngày 19-12-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyển vào ở và làm việc tại ngôi nhà cạnh hồ nưốc phía sân sau trong khu vực phục vụ Phủ Toàn quyển. T ừ đó, ngôi nhà Phủ Toàn quyền Đông Dương trưốc đây được gọi là Phủ Chủ tịch và Khu P h ủ C hủ tịch là nđi ỏ và làm v iệc củ a Chủ tịch Hồ C hí Minh. Khu Phủ Chủ lịch từng chứng kiến những nám tháng hoạt động sôi nổi của C hủ tịch Hồ Chí Minh. Và cũng chính nơi đây đã từng ch ứ n g k iến nỗi đau củ a dân tộc, của bạn bè năm ch âu khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. S a u khi Ngưòi qua dòi, Khu Phủ Chủ tịch trỏ thành khu di tích lịch sử, t-hành địa chỉ đỏ và. đã đi vào tâm thức của bao thê hệ ngưòi dân Việt Nam và bạn bè thê giâi, Người đã đì xa 40 năm nhưng Khu đi tích Phủ Chủ tịch là những bàng chứng chân thực, sinh động về chiều sâu giá trị đạo đức, về tinh th ầ n cống hiến suốt đòi vì nitóc, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hằng nătn, n hân dân ta từ mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc t ế vẫn hội tụ về đây thăm nơi ở và làm việc của Người.
 9. Trong giai đoạn hiện nay, nhân kỷ niệm 4 0 năm thực hiện Di chúc B ác Hồ, nhó vể 55 nàm ngày B á c Hồ vê' ỏ và làm việc tạ í'K h u Phủ Chủ tịch, và hướng Lới 120 năm ngày sinh của Người, khi toàn Đảng, toàn dân ta đã và đang tích cực hưởng ứng cuộc vận động "H ọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí M inh", với tám lòng thàn h kính đối với Bác, vói tình cảm của một ngưòi lính cận vệ năm xưa của Bác, tôi xin được đóng góp cuô’n sách nhỏ này. Cảm ơn Nhà x u ấ t bản Chính trị quốc gia đã giúp tôi x u ấ t bản cuốn sách với bạn đọc. TRẦN V IẾ T HOÀN 10
 10. PHỦ CHỦ TỊCH Trong K hu Phủ Chủ tịch có m ột tòa nhà cao 3 tầng. Tòa nhà này được gọi là Phủ Chủ tịch, k ể từ khi Chủ tịch Hồ Chí M inh ở và làm việc trong Khu Phủ Chủ tịch. T ro n g thòi gian Pháp thuộc, tòa nhà này (được xây dựng từ năm 1900 đến năm 1906) là nơi ở và làm việc của T oàn quyển Đông Dương. M ột lần tiếp phóng viên nước ngoài tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ C hí M inh đã nói: "T ại ngôi n h à này năm 1931, Toàn quyển Pháp tạ i Đông Dương đã ký bản án tử hình tôi. Nhưng hắn không còn là chủ ngôi nhà này. S au đó thay Pháp, tưóng N h ậ t đã vào đây, nhưng rồi cũng bị đánh đuổi. Tiếp đến là tướng của Quốc dân Đảng T ru n g Quốc và tướng Pháp lại làm chủ ngôi nhà này, song chúng đã không thể ở đầy đưỢc lâu và bây giò thì tôi đang ở đây". Chủ tịch Hồ Chí M inh nói ”bây giò tôi đang ở đầy", có nghĩa là n h ân dân V iệ t N am đã chiến thắng. Tòa nhà có một phòng trang trọng, đó là Phòng gương ỏ tầng 1, với 5 vòm cửa lớn nhìn ra đưòng Hùng Vương. Với k ết câu kiến trúc và tra n g tr í nội thâ'! tạo cho Phòng gương sự tra n g trọng. 11
 11. Tại Phòng gương này, nhiều sự kiện lịch sừ quan trọng đã diễn ra; ThánK li nám 1955, tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa I, kỳ họp đầu tiên của Quôc hội nưốc ta sau ntíàv hòa bình lập lại đưỢc triệu tập, để hoạch định và thòng qua những nhiệm vụ to Iđn của toàn dân nhằm nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, hoàn thànih cải cách ruộng dất, củng cố chính quyển dân chủ nhân dân, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cưồng
 12. biểu củ a n hiều tổ chức quôc tế... Phủ Chủ tịch cũng là nơi Chủ tịc h H ồ'C hí Minh dã nhiều ỉần tiếp nhận Quốc th ư của c á c vị dứng đầu các nước có quan hộ ngoại giao với V iệ t N am . Chủ tịch Hồ Chí Minh dã dành tòa nhà Phủ Chủ tịch làm lìơi ở và làm việc cho các vị thượng khách quốc tê trong thời gian các vỊ đến thảm và làm việc tại Việt Nam. Từ ngày 1Õ-Õ-1975, Phủ Chủ tịch được Nhà nưóc ta xếp hạng Di tích lịch sử, và những hoạt động có ý nghĩa quan trọng của Đảng và Nhà nưóc ta vẫn đưỢc tiến h ành trọng th ể tại dáy. C ủng tạ i nơi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng gặp gở, thăm hỏi nhiều đoàn khách như: đại biểu của các chính đảng, đoàn thể, tôn giáo, đại biểu của công n h ân , nông dân, trí Ihức. quân đội, đại biểu của đồng bào các dân lộc thiểu scY. dại biểu của đồng bào, chiến sĩ m iền Nam , đại biểu của V iệt kiều từ nưốc ngoài vể thám T ổ quốc, đại biểu của Đội T hiếu niên, Đoàn T h a n h niên, Hội Phụ nữ... Chủ tịc h Hồ C hí M inh râ't yêu quý các cháu thiếu n iên , nhi đồng và d àn h cho r á c c h á u sự quan tâm , săn sóc đặc biệt. Ngay sau khi về làm việc ỏ Phủ Chủ tịch, ngày 9-2-19Õ5, B á c Hồ đĨẰ cho đón các cháu vào Phủ Chủ tịch vui chơi. V à, từ dó về sau , các cháu được nhiều dịp vào đây th ă m B á c và vui chơi, không những thê, có lần các cháu dược B á c cho tổ chức tn ể n lãm tranh tại dây. 13
 13. H ằng tuần, thư ờng vào tối thứ bảy, Bác Hồ mòi a n h ch ị em phục vụ và bảo vệ Bác, có khi cả khách đến xem phim với B á c tạ i tòa nhà Phủ Chủ tịch. Ngày 2 -8 -1 9 6 9 , B ác Hồ xem bộ phim "Bài ca anh giải phóng q u â n ". Đây cũng là buổi xem phim cuối cùr.g của B ác. 14
 14. GIÀN HOA PHỦ CHỦ TỊCH Tromg cảnh quan hài hòa phía sâ n sau Phủ Chủ tịch, C(' một giàn hoa hình bán nguyệt. Cấu trúc, tính triết lý tính thẩm mỹ của giàn hoa này cùng những sự kiện lịch sử đáng ghi nhố đã diễn ra ở đây, tạo nên sức thu hú; m ạnh mẽ đôì vối mọi người khi đến thăm. S ân sau Phủ Chủ tịch c6 một khoảng trốhg chừng một trảm m ét vuông, trải sỏi, giữa có hình hoa 8 cán h lát g ạci hoa. Bao quanh phía ngoài là giàn hoa hình bán ngayệt. G iàn hoa này được dựng bởi 32 cột Iròn, 8 cột vuôig và các xà bằng bê tông đúc sẵn. G ià i hoa sum suê với màu đỏ tím của hoa, m àu xanh c ia lá hòa quyện, làm giàn hoa rực rõ, tươi vui. G iàn h)a hòa nhập với cảnh quan khu vườn, khiến khu vưòn c in g thêm đẹp. C h t tịch Hồ Chí M inh thường xem báo và đọc tin tức và( buổi chiều dưới giàn hoa Phủ Chủ tịch. T ấm ảnh Ngưòi đang xem báo ở giàn hoa này được chú thích bằng CcU thơ "Bác ngồi đó với cây chi đỏ, vạch đường đi từng btớc, từng giờ", mải m âi ỉà tấm ảnh quý kỷ niệm vể B ác Hồ, ngưòi mà chúng ta h ằn g ghi nhó. 15
 15. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường tiếp khách dưới gim hoa Phủ Chủ tịch. Giừa khung cản h tươi đẹp của b)a lá, cùng với sự tiêp đón giản dị nhưng râ t đỗi thân nật và ch ân tình của Ngưòi khiến buổi tiếp k h ách trin đ ầy đầm ấm , th iô n nhiên hòa quyện với tìn h ngưòi. T h á n g 10 năm 1962, Đoàn đại biểu M ặ t trận ĨS n tộc G iải phóng miền Nam lần đầu tiên chính thức ra th ăm miền B ắc và được gặp Chủ tịch Hồ Chí M iih. Dưới giàn hoa Phủ Chủ tịch, B á c Hồ đã nghe các tại biểu trong đoàn k ể về phong trào đấu tra n h cùa nlân dân m iền Nam, vê những tấm gương dũng cảm của
 16. Vào những dịp như T ết, kỷ niệm ngày Quốc tê thiếu nhi, T ế t T ru n g thu, Bác Hồ thường đón các cháu thiếu niên, nhi đồng vào vui chơi tạ i Phủ Chủ tịch. Dưới giàn hoa, B á c xem các cháu múa, nghe các cháu hát, vui cùng các cháu, chia bánh kẹo cho các cháu. Các cháu chúc B á c những lời tốt đẹp và hứa làm tốt những lời Bác dạy, xứng đáng là cháu ngoan của Bác. Những dịp có đoàn khách quốc t ế đến thám V iệt Nam, B á c Hồ dành giàn hoa Phủ Chủ tịch làm sân khấu ngoài trời để các cháu thiếu nhi biểu diễn văn nghệ chào mừng khách. Tại giàn hoa Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Mmh đã tiếp một số đoàn khách quốc tế, trả lòi phỏng vấn một sô" phóng viên nước ngoài. Có n g ư ờ i n ư ổ c n g o à i t ừ n g g ặ p C h ủ t ị c h Hồ Chí Minh, sau này trở lại Việt Nam, đứng dưới giàn hoa này, 'đã xúc động nói: Chúng tôi không thấy có gì cách biệt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với chúng tôi. Ngưòi rấ t hiểu chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy Ngưòi là người anh, người bạn, ngưòi clồriK chí và cũng là Bác Hồ của chúng tôi. Đó cũng là tình cảm chung của khách nước ngoài đổ) vói Chủ tịch Hồ Chí Minh khi được gặp Người. 17
 17. ĐƯỜNG XOÀI Trong khu vưòn Phủ Chủ tịch, có mộL con đưòng nhỏ 'iả Lừng in dấu những bước chân, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phía sâ n sau tòa n h à lỏn Phủ Chủ tịch, có rnột Con đường dẫn tới ngôi nhà sàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đưòng rộng 5 m ét, dài hơn 2 0 0 m ét, h ai bên đường có hàng cây muỗm cổ thụ. S a u ngày C hủ tịch Hồ Chí M inh qua dòi, làm thơ về Người, nhà thđ Tô Hữu viết; "Anh d ắt em vào cõi B ác xưa Đường X oài hoa trắng nắng đu đưa" nên con đường này gọi là đường Xoài. Đầu đưòng Xoài là đình Hội đồng ' đây là một riịTÔi đình cổ; sau khi ta tiếp quản T h ủ đô H à Nội, Hội đồng Chính phỏ thường họp ở đây. Cuối đường Xoài có ngôi n hà sàn - nơi B á c Hồ ở và làm viêc. Từ nhà sàii, B á c Hồ Ihườiig đi bộ theo đường X o ài ra tiếp khách â giàn hoa và P h ủ Chủ tịch. Hằng ngày, sau giờ làm việc buổi chiều, B á c Hồ thường đi bách bộ dọc đưòng Xoài. Tuổi càng cao, B ác Hồ càng gắng rèn luyện giữ gìn sức khỏe. B á c đi bách bộ đểu trên đưòng Xoài để th ư giãn tinh th ầ n . Đưòng Xoài từng ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp về B á c Hồ. 18
 18. M ột trong những kỷ niệm đó là cuộc gặp gõ giữa B á c Hồ với Đoàn đại biểu anh hùng, chiên sĩ thi đua các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc vào một buổi sáng đẹp trời tháng 11 năm 1965: Quanh chiếc bàn rộng đặt giữa giàn hoa sau Phủ Chủ tịch, các thành viên của đoàn đại biểu đã ngồi đón Bác Hồ. Chỉ còn mấy phút nữa là đến giờ Bác Hồ hẹn gặp Đoàn. Mọi người chàm chú, hồi hộp nhìn lên Phủ Chủ tịch, ai cũng mong nhìn thây Bác ngay khi Bác xuất hiện. Đúng giờ hẹn gặp, B ác đến. Nhưng Bác không ở Phủ Chủ tịch đi xuông, B ác đi theo đưòng Xoài, dáng đi nhanh nhẹn, nhưng khoan thai. B ấ t ngò, sung sưóng, cảm động, cả đoàn chạy ùa đến đón Bác, ai nấy đều ngấn lệ. Tạ Thị Kiều, một thành viên của đoàn đến được bén Bác trước mọi người. B ác nhẹ nhàng nói với T ạ Thị Kiểu: "B ác :háu gặp nhau thì phải vui chứ, sao lại khóc. Lốn rồi mà khóc thì xấu lắm!". Nghe B á c nói, mọi ngưòi cùng cưòi VI vui ngay. B ác Hồ đón các đại biểu anh hùng, chiến sĩ thi đua các lực lưỢng vũ trang giải phóng miền Nam ra thăm miển Bắc víi tình cảm đầy yêu thương. Miền Nam luôn trong trái t.m Bác. Bác nói: chúng ta vô cùng tự hào vê miền Nam in h hùng của chúng ta. Su ốt hai mươi năm tròi, đồng bào miền Nam ta đã không ngừng đấu tranh để bảo vệ 7Ổ quốc. Hết chống thực dân Pháp lại chống đ ế quốc Mỹ lực lượng yêu nước miền Nam đã vượt mọi gian khổ, kió khàn, càng đánh càng mạnh, càng đánh 19
 19. càng thắng. T h ậ t xứng đáng với danh hiệu "T h àn h đồng T ổ quốc". Một lần, khi tiễn khách ra về, Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng ỏ bậc tam cấp xuống đường Xoài, đối diện với giàn hoa. Tiễn khách, Ngưòi giơ tay vẫy, n ét m ặ t hiển từ, nụ cưòi đôn hậu. Một phóng viên đã kịp ghi lại được hình ảnh Người lúc đó. Bức ảnh này đã trở th à n h một trong những bức ảnh quý và đẹp về Chủ tịch Hồ C hí Minh. Đưòng Xoài trong K hu di tích Phủ Chủ tịch từng ghi dấu những kỷ niệm sâu sắc vê Chủ tịch Hồ C hí Minh, không bao giờ chú ng ta quên. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản