intTypePromotion=1

Nước và các hiện tượng tự nhiên

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
634
lượt xem
62
download

Nước và các hiện tượng tự nhiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Nước và các hiện tượng tự nhiên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nước và các hiện tượng tự nhiên

  1. K ho ch gi ng d y Ch : Nư c và các hi n tư ng t nhiên
  2. Th i gian 4 tu n I. M c tiêu: 1. Phát tri n nh n th c: - Tích c c tìm tòi, khám phá các s v t, hi n tư ng xung quanh. - Phát tri n kh năng quan sát, so sánh, phán oán và suy lu n v m t s hi n tư ng t nhiên xung quanh tr . - Nh n bi t m t s hi n tư ng th i ti t, t nhiên thay i theo mùa, th t các mùa và s thay i các ho t ng c a cây c i, con v t và con ngư i theo mùa. - Nh n bi t m t s nguyên nhân gây ô nhi m ngu n nư c và các cách b o v ngu n nư c s ch. - Bi t so sánh lư ng nư c b ng các cách khác nhau, nh n bi t, tách g p trong ph m vi 9. - Phân bi t ngày, êm, nh n bi t hôm qua, hôm nay, ngày mai. - Nh n bi t phân bi t ch cái g, y 2. Phát tri n ngôn ng - giao ti p: - Tr bi t tr l i các câu h i: t i sao? Như th nào? làm gì? - Phát tri n kh năng k chuy n sáng t o, k chuy n tư ng tư ng. - Ch ng th o lu n, trao i v i cô và b n. Bi t s d ng l i nói di n t tr n v n ý nghĩ c a mình. - Phát âm úng các ch y, g có trong các t v nư c và các hi n tư ng t nhiên. 3. Phát tri n th m m : - C m nh n cái p trong thiên nhiên, trong câu chuy n, bài thơ v các hi n tư ng t nhiên. - Th hi n c m xúc, sáng t o qua vi c c m nh n cái p trong thiên nhiên thông qua các ho t ng ngh thu t: c t, xé dán, n n, v và các ho t ng âm nh c. - Hát úng giai i u và l i bài hát, bi t sáng t o các v n ng theo các giai i u. 4. Phát tri n th ch t:
  3. - Bi t s d ng các trang ph c phù h p v i th i ti t b o v s c kh e. - Hình thành thói quen v sinh trong ăn u ng và phòng b nh. - Nh n bi t và tránh nhưng nơi nguy hi m i v i tr . - Phát tri n h cơ tay, chân, b ng thông qua các ho t ng: ném trúng ích th ng ng, bóng chuy n qua u, qua chân. - Ý th c th c hi n úng k lu t. 5. Phát tri n tình c m – xã h i: - Có ý th c ti t ki m nư c s ch, ý th c b o v ngu n nư c và môi trư ng. - Có thói quen th c hi n các ho t ng lao ng t ph c v . - Có ý th c l ch s trong giao ti p v i m i ngư i xung quanh. II. N i Dung:
  4. Nư c - Ngu n nư c trong t nhiên và các ngu n nư c s ch dùng trong sinh ho t. - M t s tr ng thái c a nư c. - Vòng tu n hoàn c a nư c. - L i ích c a nư c i v i i s ng con ngư i, con v t, cây c i. - Nguyên nhân gây ô nhi m ngu n nư c và b o v ngu n nư c s ch. Nư c Các hi n tư ng t nhiên Các hi n tư ng t nhiên - Th t các mùa trong năm - nh hư ng c a th i ti t n s thay i sinh ho t, ho t ng c a con ngư i, cây c i, con v t.v..v... - M t tr i, m t trăng. S thay i tu n hoàn ngày và êm. - M t s hi n tư ng th i ti t: mưa, n ng, gió bão, sương mù.v.v.. - S thay i th i ti t theo mùa và cách phòng tránh các b nh theo mùa. - III. M ng ho t ng:
  5. Phát tri n nh n th c: Phát tri n th m m : - ong lư ng nư c b ng các ơn v *TH: V các hi n tư ng t nhiên,v o. theo ý thích. - Nh n bi t các ngày trong tu n * Âm nh c : Cho tôi i làm mưa v i, - Nh n bi t, tách g p trong ph m vi 9 Tr i n ng, tr i mưa, cháu v ông m t - Ích l i và tác h i c a nư c, không tr i. khí xung quanh bé, bé bi t gì v mùa T/C :Ai nhanh nh t, hát theo hình nh b c hè. tranh. Phát tri n th ch t: *H V : Ném trúng ích th ng ng, Chuy n bóng qua u và Nư c qua chân. Và - T/C: Chơi chi chi chành chành, l n c u vòng, ... Các hi n tư ng *H NT : Chơi cư p c , Nh y t nhiên dây,r ng r n, b t m t b t dê,... Phát tri n ngôn ng : K/chuy n sáng t o, c chuy n cho tr nghe. Phát tri n T/c m XH: -Chuy n : Gi t nư c tý xíu, ngày - Có ý th c ti t ki m nư c s ch, b o và êm. v ngu n nư c s ch và môi trư ng s ng - c các câu v các hi n tư ng -Có thói quen th c hi n ư c m t s t nhiên. công vi c t ph c v phù h p v i tr . -Chăm sóc cây c i, b o v c nh quan thiên nhiên.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2