intTypePromotion=1
ADSENSE

Nước và các hiện tượng tự nhiên

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

662
lượt xem
62
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Nước và các hiện tượng tự nhiên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nước và các hiện tượng tự nhiên

  1. K ho ch gi ng d y Ch : Nư c và các hi n tư ng t nhiên
  2. Th i gian 4 tu n I. M c tiêu: 1. Phát tri n nh n th c: - Tích c c tìm tòi, khám phá các s v t, hi n tư ng xung quanh. - Phát tri n kh năng quan sát, so sánh, phán oán và suy lu n v m t s hi n tư ng t nhiên xung quanh tr . - Nh n bi t m t s hi n tư ng th i ti t, t nhiên thay i theo mùa, th t các mùa và s thay i các ho t ng c a cây c i, con v t và con ngư i theo mùa. - Nh n bi t m t s nguyên nhân gây ô nhi m ngu n nư c và các cách b o v ngu n nư c s ch. - Bi t so sánh lư ng nư c b ng các cách khác nhau, nh n bi t, tách g p trong ph m vi 9. - Phân bi t ngày, êm, nh n bi t hôm qua, hôm nay, ngày mai. - Nh n bi t phân bi t ch cái g, y 2. Phát tri n ngôn ng - giao ti p: - Tr bi t tr l i các câu h i: t i sao? Như th nào? làm gì? - Phát tri n kh năng k chuy n sáng t o, k chuy n tư ng tư ng. - Ch ng th o lu n, trao i v i cô và b n. Bi t s d ng l i nói di n t tr n v n ý nghĩ c a mình. - Phát âm úng các ch y, g có trong các t v nư c và các hi n tư ng t nhiên. 3. Phát tri n th m m : - C m nh n cái p trong thiên nhiên, trong câu chuy n, bài thơ v các hi n tư ng t nhiên. - Th hi n c m xúc, sáng t o qua vi c c m nh n cái p trong thiên nhiên thông qua các ho t ng ngh thu t: c t, xé dán, n n, v và các ho t ng âm nh c. - Hát úng giai i u và l i bài hát, bi t sáng t o các v n ng theo các giai i u. 4. Phát tri n th ch t:
  3. - Bi t s d ng các trang ph c phù h p v i th i ti t b o v s c kh e. - Hình thành thói quen v sinh trong ăn u ng và phòng b nh. - Nh n bi t và tránh nhưng nơi nguy hi m i v i tr . - Phát tri n h cơ tay, chân, b ng thông qua các ho t ng: ném trúng ích th ng ng, bóng chuy n qua u, qua chân. - Ý th c th c hi n úng k lu t. 5. Phát tri n tình c m – xã h i: - Có ý th c ti t ki m nư c s ch, ý th c b o v ngu n nư c và môi trư ng. - Có thói quen th c hi n các ho t ng lao ng t ph c v . - Có ý th c l ch s trong giao ti p v i m i ngư i xung quanh. II. N i Dung:
  4. Nư c - Ngu n nư c trong t nhiên và các ngu n nư c s ch dùng trong sinh ho t. - M t s tr ng thái c a nư c. - Vòng tu n hoàn c a nư c. - L i ích c a nư c i v i i s ng con ngư i, con v t, cây c i. - Nguyên nhân gây ô nhi m ngu n nư c và b o v ngu n nư c s ch. Nư c Các hi n tư ng t nhiên Các hi n tư ng t nhiên - Th t các mùa trong năm - nh hư ng c a th i ti t n s thay i sinh ho t, ho t ng c a con ngư i, cây c i, con v t.v..v... - M t tr i, m t trăng. S thay i tu n hoàn ngày và êm. - M t s hi n tư ng th i ti t: mưa, n ng, gió bão, sương mù.v.v.. - S thay i th i ti t theo mùa và cách phòng tránh các b nh theo mùa. - III. M ng ho t ng:
  5. Phát tri n nh n th c: Phát tri n th m m : - ong lư ng nư c b ng các ơn v *TH: V các hi n tư ng t nhiên,v o. theo ý thích. - Nh n bi t các ngày trong tu n * Âm nh c : Cho tôi i làm mưa v i, - Nh n bi t, tách g p trong ph m vi 9 Tr i n ng, tr i mưa, cháu v ông m t - Ích l i và tác h i c a nư c, không tr i. khí xung quanh bé, bé bi t gì v mùa T/C :Ai nhanh nh t, hát theo hình nh b c hè. tranh. Phát tri n th ch t: *H V : Ném trúng ích th ng ng, Chuy n bóng qua u và Nư c qua chân. Và - T/C: Chơi chi chi chành chành, l n c u vòng, ... Các hi n tư ng *H NT : Chơi cư p c , Nh y t nhiên dây,r ng r n, b t m t b t dê,... Phát tri n ngôn ng : K/chuy n sáng t o, c chuy n cho tr nghe. Phát tri n T/c m XH: -Chuy n : Gi t nư c tý xíu, ngày - Có ý th c ti t ki m nư c s ch, b o và êm. v ngu n nư c s ch và môi trư ng s ng - c các câu v các hi n tư ng -Có thói quen th c hi n ư c m t s t nhiên. công vi c t ph c v phù h p v i tr . -Chăm sóc cây c i, b o v c nh quan thiên nhiên.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2