OHSAS 18001 là gì?

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
700
lượt xem
192
download

OHSAS 18001 là gì?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

OHSAS 18001:2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp được công nhận tòan cầu. Nó được ấn hành vào tháng 7 năm 2007 thay thế cho OHSAS 18001:1999, và được áp dụng để chú trọng đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp hơn là an toàn sản phẩm. OHSAS cung cấp khuôn khổ để quản lý hiệu quả an tòan sức khỏe bao gồm việc phù hợp với luật pháp áp dụng cho hoạt động của bạn và các mối nguy đã được xác nhận. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: OHSAS 18001 là gì?

  1. OHSAS 18001 là gì? OHSAS 18001:2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp được công nhận tòan cầu. Nó được ấn hành vào tháng 7 năm 2007 thay thế cho OHSAS 18001:1999, và được áp dụng để chú trọng đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp hơn là an toàn sản phẩm. OHSAS cung cấp khuôn khổ để quản lý hiệu quả an tòan sức khỏe bao gồm việc phù hợp với luật pháp áp dụng cho hoạt động của bạn và các mối nguy đã được xác nhận. Ai cần áp dụng OHSAS? Tiêu chuẩn này được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào mong muốn loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên hoặc những nhà đầu tư khác mà có thể rơi vào rủi ro an tòan sức khỏe nghề với các hoạt động của họ. Nhiều tổ chức có những yếu tố được yêu cầu bởi OHSAS 18001 sẵn sàng tại chỗ mà có thể được bổ sung để cung cấp hệ thống quản lý kết dính hơn để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn. Các tổ chức áp dụng hệ thống OHSAS 18001 có cấu trúc quản lý rõ ràng với trách nhiệm và quyền hạn được xác định, các mục tiêu rõ ràng để cải tiến, với kết quả đo lường đựợc và phương pháp được xây dựng để đánh giá rủi ro. Điều này bao gồm theo dõi việc thiếu khả năng quản lý an toàn sức khỏe, đánh giá hoạt động và xem xét chính sách và mục tiêu. Lợi ích của việc đăng ký OHSAS 18001? thỏa mãn khách hàng thông qua việc giao hàng đáp ứng các yêu cầu của khách • hàng một cách nhất quán bằng cách bảo vệ tài sản và sức khỏe của họ Chi phí vận hành được cắt giảm- bằng cách giảm bớt …..thông qua các sự cố và • bệnh và cắt giảm chi phí liên quan đến chi phí pháp lý và bồi thường Mối quan hệ với các nhà đầu tư được cải thiện - bằng việc bảo vệ sức khỏe và tài • sản của nhân viên, các khách hàng và nhà cung cấp Phù hợp luật pháp- thông qua việc thấu hiểu các yêu cầu và quy định pháp lý ảnh • hưởng như thế nào đến tổ chức và khách hàng của họ quản lý rủi ro được cải thiện - thông qua việc xác định rõ rang các sự cố tìm ẩn và • áp dụng kiểm soát và đo lường. khả năng của doanh nghiệp được chứng minh - thông qua việc thẩm tra độc lập • dựa trên các tiêu chuẩn được công nhận. khả năng tranh thủ cao hơn các doanh nghiệp - đặc biệt những nơi mà các đặc tính kỹ thuật yêu cầu chứng nhận như một điều kiện để cung ứng.
Đồng bộ tài khoản