OMRON - Cảm biến quang điện

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
248
lượt xem
128
download

OMRON - Cảm biến quang điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cảm biến quang điện hình trụ có sẵn bộ khuếch đại giá thành thấp - chống nhiễu tốt với công nghệ Photo - IC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: OMRON - Cảm biến quang điện

  1. C m bi n quang i n E3F3 C m bi n quang i n hình tr có s n b khu ch i giá thành th p Ch ng nhi u t t v i công ngh Photo-IC. Công ngh photo-IC t ng m c ch ng nhi u. Hình tr c M18 DIN, v nh a ABS. G n và ti t ki m ch . Kho ng cách phát hi n dài (30cm) v i b i u ch nh nh y cho lo i khu ch tán. B o v ch ng ng n m ch và n i ng cc c ngu n. Thông tin t hàng Ph ng pháp Hình dáng Ph ng pháp Kho ng cách Các ch Model phát hi n k tn i phát hi n ho t ng Ngõ ra NPN Ngõ ra PNP Thu – phát Dây n i 5m Dark-ON E3F3-T61 E3F3-T81 th ng Light-ON E3F3-T11 E3F3-T31 Ph n x 2m Dark-ON E3F3-R61 E3F3-R81 g ng Ph n x 100 mm Light-ON E3F3-D11 E3F3-D31 khu ch tán 300 mm E3F3-D12 E3F3-D32 Chú thích: Các model ph n x g ng Light-ON và các model ph n x khu ch tán Dark-ON c ng có s n. Các ph ki n ( t hàng riêng) Tên Model G ng E39-R1, E39-R3 G ng (lo i b ng) E39-RS1, E39-RS2, E39- RS3 N p th u kính E39-F31 T m gá Y92-B18 Chú thích: E39-R1 có kèm v i E3F3-R61 và E3F3-R81 1-1
  2. E3F3 E3F3 c tính k thu t Các thông s nh m c / c tính k thu t. Lo i c m bi n Thu – phát Ph n x g ng Ph n x khu ch tán Ngõ ra NPN E3F3-T61 E3F3-R61 E3F3-D11 E3F3-D12 M c E3F3-T11 Ngõ ra PNP E3F3-T31 E3F3-R81 E3F3-D31 E3F3-D32 E3F3-T31 2m Kho ng cách phát hi n 5m (khi s d ng E39-R1) 100 mm 300 m V t th phát hi n tiêu V tm c có ng V t m c có ng Gi y tr ng 100 x 100 mm chu n kính t i thi u 11mm kính t i thi u 56 mm c tính tr --- T i a 20% kho ng cách phát hi n Ngu n sáng LED h ng ngo i (860 LED (680 nm) LED h ng ngo i (860 nm) (B c sóng) nm) i n áp ngu!n c p 12 t i 24 VDC ±10% k c xung t i a 10% (p-p) Công su t tiêu th T i a 45 mA T i a 25 mA ( "u phát và thu) Ngõ ra i u khi n Ngõ ra transistor collector h#, t i a 100 mA, i n áp d : t i a 1V # 100 mA M ch b o v B o v ng n m ch ngõ ra và n i ng c c c ngu n c p DC Th i gian áp ng T i a 2,5 ms i u ch nh nh y --- Núm i u ch nh 1 vòng $nh h #ng ánh sáng c%a èn dây tóc: T i a 3.000 lux môi tr ng Ánh sáng m t tr i : T i a 10.000 lux o o Nhi t môi tr ng Ho t ng: –25 C t i 55 C (không óng b ng ho c ng ng t ) o o B o qu n: -30 C t i 70 C (không óng b ng ho c ng ng t ) m môi tr ng Ho t ng: 35% t i 85%/ B o qu n: 35% t i 95% (không ng ng t ) Tr# kháng cách i n T i thi u 20 M& # 500 VDC gi'a các b ph n mang i n và v . C ng i n môi 1.000 VAC, 50/60 Hz trong 1 phút gi'a các b ph n mang i n và v . 2 M c ch(u rung 10 t i 55 Hz, biên rung 1,5 mm ho c 300 m/s trong 1 gi theo m i h ng X, Y và Z 2 M c ch(u s c M c phá hu): 500 m/s cho 3 l"n # m i h ng X, Y và Z C pb ov IP66 (IEC60529) Cáp n i Dây n i th ng ( dài tiêu chu n: 2 m). Ngu n sáng: Ch th( èn ch th( i n (cam) Ch th( ho t ng (cam) "u nh n: Ch th( ho t ng (cam) Tr ng l ng T i a 170 g T i a 85 g (c v ) V ABS V t li u Th u kính PMMA Ph ki n H ng d*n s d ng, 2 inh vít, g ng E30-R1 (ch cho E3F3-R), b i u ch nh (E3F3-D12/D32). 1-2
  3. E3F3 E3F3 Các kích th c 1-3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản