OMX™ 600

Chia sẻ: Thuy Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
259
lượt xem
7
download

OMX™ 600

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'omx™ 600', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: OMX™ 600

 1. OMX™ 600
 2. OMX™ 600 ..............................................................................................................................................1-2 OMX 600 ..................................................................................................................................3 OMX 600 ..............................................................................................................................4 OMX 600 .....................................................................................................5 OMX 600 ............................................................................................................6 IFC OMX 600 ...............................................................................................................7 OMX 600 ...........................................................................................................................8 OMX 600 ...........................................................................................................................9 OMX 600 ..................................................................................................................10 OMX 600 .....................................................................................................................10 OMX 600 ................................................................................................................................10 OMX 600 ..............................................................................................................11 .................................................................................................................................11 OMX™ 600 OMX 600 .........................................................................................................................12 ........................................................................................................................................13 ...............................................................................................................................................14 100168CH • 02/00 w w w. a d c . c o m • + 1 - 9 5 2 - 9 3 8 - 8 0 8 0 • 1 - 8 0 0 - 3 6 6 - 3 8 9 1
 3. OMX™ 600 ADC OMX™ 600 OMX 600 600mm x 300mm 576 OMX 600 ADC OMX™ 600 600mmx300mm 576 100168CH • 02/00 w w w. a d c . c o m • + 1 - 9 5 2 - 9 3 8 - 8 0 8 0 • 1 - 8 0 0 - 3 6 6 - 3 8 9 1 1
 4. OMX™ 600 OMX 600 OMX 600 OMX 600 600mm x 300mm 10 OMX 600 OMX 600 72 96 144 LX.5® IFC OSP SC FC ST ® E-2000 ® LX.5 ® OMX™ 600 OMX 600 OMX 600 ADC 2 24 24 100168CH OMX 600 • OMX 600 02/00 ADC 2mm OMX w w w. a d c . c o m • + 1 - 9 5 2 - 9 3 8 - 8 0 8 0 • 1 - 8 0 0 - 3 6 6 - 3 8 9 1 2
 5. OMX™ 600 OMX 600 OMX 600 OMX 600 OMX 600 1 576 576 96 432 432 72 2200mm x 900mm x 300mm OMX™ 600 2 288 288 96 216 216 72 2200mm x 600mm x 300mm 1 2 3 100168CH 480 480 96 360 360 72 2200mm x 600mm x 300mm • 02/00 4 576 288 96 432 216 72 2200mm x 600mm x 300mm 3 4 w w w. a d c . c o m • + 1 - 9 5 2 - 9 3 8 - 8 0 8 0 • 1 - 8 0 0 - 3 6 6 - 3 8 9 1 3
 6. OMX™ 600 OMX 600 OMX 600 ADC OMX™ 600 100168CH • 02/00 OMX 600 2200mm x 600mm x 300mm MX6-TSF6030 w w w. a d c . c o m • + 1 - 9 5 2 - 9 3 8 - 8 0 8 0 • 1 - 8 0 0 - 3 6 6 - 3 8 9 1 4
 7. OMX™ 600 OMX 600 OMX 600 72 96 144 LX.5 ® ADC 2mm OMX 72 OMX™ 600 100168CH • 02/00 w w w. a d c . c o m • + 1 - 9 5 2 - 9 3 8 - 8 0 8 0 • 1 - 8 0 0 - 3 6 6 - 3 8 9 1 5
 8. OMX™ 600 OMX 600 OMX 600 OMX 600 ADC 2mm OMX 96 OMX™ 600 100168CH • 02/00 w w w. a d c . c o m • + 1 - 9 5 2 - 9 3 8 - 8 0 8 0 • 1 - 8 0 0 - 3 6 6 - 3 8 9 1 6
 9. OMX™ 600 OMX 600 IFC OMX 600 Maxi-Strip IFC IFC ADC 2mm OMX 96 OMX™ 600 100168CH • 02/00 w w w. a d c . c o m • + 1 - 9 5 2 - 9 3 8 - 8 0 8 0 • 1 - 8 0 0 - 3 6 6 - 3 8 9 1 7
 10. OMX™ 600 OMX 600 OMX 600 24 2 OMX™ 600 OMX 600(24) 2 MX6-24SPNL-R MX6-24SPNL-L 100168CH • 02/00 w w w. a d c . c o m • + 1 - 9 5 2 - 9 3 8 - 8 0 8 0 • 1 - 8 0 0 - 3 6 6 - 3 8 9 1 8
 11. OMX™ 600 OMX 600 OMX 600 3 OMX™ 600 100168CH • 02/00 w w w. a d c . c o m • + 1 - 9 5 2 - 9 3 8 - 8 0 8 0 • 1 - 8 0 0 - 3 6 6 - 3 8 9 1 9
 12. OMX™ 600 OMX 600 OMX 600 OMX 600 5 OMX 600 MX6-JSM00000 OMX™ 600 OMX 600 OMX 600 OMX OMX 600 2200mm x 150mm x 300mm MX6-IMP150 100168CH OMX 600 OMX 600 • 02/00 OMX 600 2200mm x 300mm MX6-ENDGRD w w w. a d c . c o m • + 1 - 9 5 2 - 9 3 8 - 8 0 8 0 • 1 - 8 0 0 - 3 6 6 - 3 8 9 1 10
 13. OMX™ 600 OMX 600 OMX 600 OSP / IFC OMX 600 OSP-CLPFEC-LG OMX 600 MX6-ACC001 RAC-MX0616 OMX™ 600 (2) M8 90mm (4) M8 (8) (4) RAC-MX0615 (4) M12 x 1 m (12) (4) M12 (2) 1.8m (1) 100168CH • 02/00 w w w. a d c . c o m • + 1 - 9 5 2 - 9 3 8 - 8 0 8 0 • 1 - 8 0 0 - 3 6 6 - 3 8 9 1 11
 14. OMX™ 600 OMX 600 OMX 600 600mm x 300mm 1440 60 12 OMX 600 OMX™ 600 100168CH MX6-SPL6030-D • 02/00 2200mm x 600mm x 300mm 1440 MX6-SPL6030-1440-D MX6-SPL6030-1440-U OSP FEC-ACCCLMP01 IFC MX6-SPLIFCCLMP w w w. a d c . c o m • + 1 - 9 5 2 - 9 3 8 - 8 0 8 0 • 1 - 8 0 0 - 3 6 6 - 3 8 9 1 12
 15. OMX™ 600 2.0mm 1.7mm OMX™ 600 100168CH • 02/00 w w w. a d c . c o m • + 1 - 9 5 2 - 9 3 8 - 8 0 8 0 • 1 - 8 0 0 - 3 6 6 - 3 8 9 1 13
 16. OMX™ 600 F FEC-ACCCLMP01...............................................12 FST-DRS................................................................9 M MX6-24SPNL-L .....................................................8 MX6-24SPNL-R.....................................................8 MX6-ACC001 ....................................................11 MX6-ENDGRD....................................................10 MX6-FM...............................................................7 MX6-IMP150......................................................10 MX6-JSM00000 .................................................10 MX6-PM ..............................................................6 MX6-SPL6030-1440-D .......................................12 MX6-SPL6030-1440-U .......................................12 OMX™ 600 MX6-SPLIFCCLMP ..............................................12 MX6-TM ..............................................................5 MX6-TSF6030 ......................................................4 O OSP-CLPFEC-LG..................................................11 R RAC-MX0615.....................................................11 RAC-MX0616.....................................................11 100168CH • 02/00 w w w. a d c . c o m • + 1 - 9 5 2 - 9 3 8 - 8 0 8 0 • 1 - 8 0 0 - 3 6 6 - 3 8 9 1 14
 17. www.adc.com 9 A 9 86 10 64181980 100027 86 10 64181970 227 19 86 21 63758908 200003 86 21 63758909 233 3212 86 20 87520977 510620 86 20 87520047 ADC Telecommunications, Inc., P.O. Box 1101, Minneapolis, Minnesota USA 55440-1101 ADC Minneapolis ADC 100168CH 02/00 Revision © 1999, 2000, 2001 ADC Telecommunications, Inc. All Rights Reserved An Equal Opportunity Employer
Đồng bộ tài khoản