ÔN TẬP CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Chia sẻ: Trần Thị Ngọc Hà | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
199
lượt xem
24
download

ÔN TẬP CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Để phát hiện ra hiện tượng liên kết hoàn toàn, Moocgan đã A. cho các con lai F1 của ruồi giấm bố mẹ thuần chủng mình xám, cánh dài và mình đen, cánh cụt giao phối với nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÔN TẬP CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

 1. c hµo mõ ng quý thÇy c « ®Õn tham dù g iê thao g i¶ng c hµo mõ ng ng µy nhµ g i¸o viÖt nam mõ
 2. ÔN TẬP CHƯƠNG II ÔN TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Câu 1: Để phát hiện ra hiện tượng liên kết hoàn phát toàn, Moocgan đã A. cho các con lai F1 của ruồi giấm bố mẹ thuần chủng mình xám, cánh dài và mình đen, cánh cụt giao phối với nhau. B. lai phân tích ruồi cái F1 mình xám, cánh dài với mình đen, cánh cụt. C. lai phân tích ruồi đực F1 mình xám, cánh dài với mình đen, cánh cụt. D. lai hai dòng ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài với mình đen, cánh cụt.
 3. ÔN TẬP CHƯƠNG II ÔN TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Câu 2: Ý nghĩa thực tiễn của di truyền liên nghĩa kết với giới tính là A. điều khiển giới tính của cá thể. B. điều khiển tỉ lệ đực, cái và giới tính trong B. quá trình phát triển cá thể. C. phát triển các yếu tố của môi trường trong cơ thể ảnh hưởng đến giới tính. D. phát hiện các yếu tố của môi trường ngoài cơ thể ảnh hưởng đến giới tính
 4. ÔN TẬP CHƯƠNG II ÔN TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Câu 3: Hoán vị gen có ý nghĩa gì trong thực Hoán tiễn? A. Làm giảm nguồn biến dị tổ hợp. B. Tổ hợp các gen có lợi về cùng NST. B. C. Tạo được nhiều tổ hợp gen độc lập. D. Làm giảm kiểu hình trong quần thể. D.
 5. ÔN TẬP CHƯƠNG II ÔN TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Câu 4:Cơ sở tế bào học của sự liên kết hoàn toàn là A. sự không phân li của cặp NST tương đồng trong giảm phân. B. các gen trong nhóm liên kết di truyền không đồng thời với nhau. C. sự thụ tinh đã đưa đến sự tổ hợp của các NST tương đồng. D. các gen trong nhóm liên kết cùng phân li với NST trong quá trình phân bào.
 6. ÔN TẬP CHƯƠNG II ÔN TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Câu 5: Ý nghĩa thực tiễn của sự di truyền nghĩa liên kết hoàn toàn là gì? A. Để xác định số nhóm gen liên kết. B. Đảm bảo sự di truyền bền vững các tính trạng. C. Đảm bảo sự di truyền ổn định của nhóm gen quý, nhờ đó người ta chọn lọc đồng thời được cả nhóm tính trạng có giá trị. D. Để xác định được số nhóm gen liên kết
 7. ÔN TẬP CHƯƠNG II ÔN TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Câu 6: Sự di truyền tính trạng chỉ do gen di trên NST Y quy định như thế nào? A. Chỉ di truyền ở giới đực. A. B. Chỉ di truyền ở giới cái. C. Chỉ di truyền ở giới dị giao tử. C. D. Chỉ di truyền ở giới đồng giao tử.
 8. Câu 7: Thế nào là gen đa hiệu? A. Gen tạo ra nhiều loại mARN. A. B. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen B. khác. C. Gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến C. nhiều tính trạng khác nhau. D. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả rất cao. D. Câu 8: Tính trạng màu da ở người là trường hợp Câu di truyền theo cơ chế A. 1 gen chi phối nhiều tính trạng. gen B. nhiều gen không alen quy định nhiều tính B. trạng. C. nhiều gen không alen cùng chi phối 1 tính C. trạng. D. 1 gen bị đột biến thành nhiều alen. D.
 9. ÔN TẬP CHƯƠNG II ÔN TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Câu 9: Hiện tượng hoán vị gen và phân li Hi độc lập có đặc điểm chung là: A. các gen phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do. do. B. làm tăng sự xuất hiện của biến dị tổ B. hợp. C. làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp. D. các gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
 10. ÔN TẬP CHƯƠNG II ÔN TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Câu 10: Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ Câu 10 thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Kết quả của một phép lai như sau: thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm F1: 75% đỏ thẫm : 25% màu lục. Kiểu gen của bố mẹ trong công thức lai trên như thế nào? A. AA x AA. B. AA x Aa. A. B. C. Aa x Aa. D. Aa x aa. C. Aa. D.
 11. ÔN TẬP CHƯƠNG II ÔN TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Câu 11: Trong quá trình giảm phân ở 1 cơ Trong thể có kiểu gen ABD/Abd đã xảy ra hoán vị giữa gen D và d với tần số là 20%. Cho rằng không xảy ra đột biến, tỉ lệ loại giao tử Abd bao nhiêu? A. 40% B. 15% C. 20% D. 10% C.
 12. ÔN TẬP CHƯƠNG II ÔN TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Câu 12: Ở ruồi giấm, gen quy định tính trạng màu mắt chỉ nằm trên NST X. Alen quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ, nếu không có đột biến mới xảy ra thì thu F1 kết quả như thế nào? A. 100% ruồi đực mắt đỏ, 100% ruồi cái mắt trắng A. B. 100% ruồi mắt đỏ B. C. 100% ruồi đực mắt trắng, 100% ruồi cái mắt đỏ C. D. 100% ruồi mẳt trắng D.
 13. ÔN TẬP CHƯƠNG II ÔN TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Câu 13: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng là trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh; gen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn. Các gen này phân li độc lập. Cho đậu hạt vàng, trơn giao phấn với đậu xanh, nhăn thu được F1 có số cây hạt xanh, nhăn chiếm tỉ lệ 25%. Kiểu gen của cây bố mẹ có thể là: A. AABB và aabb B. AaBb và aabb A. C. AaBB và aabb D. AABb và aabb C.
 14. ÔN TẬP CHƯƠNG II ÔN TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Câu 14: Một giống cà chua có alen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục, các gen liên kết hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình 1 : 2 : 1? A. Ab/aB x Ab/aB B. AB/ab x AB/aB Ab/aB B. AB/ab C. Ab/AB x ab/ab D. ab/ab x Ab/aB C. Ab/AB D. ab/ab
 15. Đây là hiêṇ ? tượng di DI ̀TRUYỀN ̀ truyên gi? NGOÀI NST CORRENS Cây  hoa phân lá xanh ́ Cây hoa phân lá đốm ́
 16. ? DI TRUYỀN LIÊN KẾT T . H. Morgan VỚI GiỚI TÍNH Dưa vao hinh anh X) ̣ (GEǸ TRÊN trên ̀ ̉ ̃ ́ ̣ ̉ hay xac đinh tên cua Mắt của ruồi giấm ̣ ̀ ̀ qui luât di truyên nay?
 17. ? DI TRUYỀN DO GEN TRÊN NST Y QUY ĐỊNH Hay xac đinh hiên tượng di truyên nay? ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ̀
 18. Xác định ̣ tên qui luât ̀ di truyên ? UY LuẬT PHÂN LI; UY LuẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP ?
 19. THƯỜNG Caây Rau Maùc BiẾN Con Taéc - Keø Hinh anh trên noi lên điêu gì ? ̀ ̉ ́ ̀
 20. ̣ Quy luât -LIÊN KẾT GEN di-truyên VỊ GEN ̀ HOÁN nào -DI TRUYỀN LIÊN KẾT V quan I ến hình ảnh liênỚI GiỚđTÍNH bên?
Đồng bộ tài khoản