Ôn tập vật lý

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
171
lượt xem
58
download

Ôn tập vật lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/Hai vật A và B lần lượt có khối lượng 2m và m được nối với nhau bởi một sợi dây mảnh không dãn rồi treo vào một lò xo (lò xo nối với A ) .Gia tốc của A ngay sau khi cắt dây là A) g ; g/2 B) g/2 ;g . C) g ; g D) g/2 ; g/2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập vật lý

  1. RMTF9 _ 10 ĐỀ ÔN VẬT LÍ 1/Hai vật A và B lần lượt có khối lượng 2m và m được 10/ Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nối với nhau bởi một sợi dây mảnh không dãn rồi treo nhau một khỏang x trên đường kính của một vòng tròn vào một lò xo (lò xo nối với A ) .Gia tốc của A ngay bán kính R (x
  2. C) tăng rổi giảm D) giảm rối tăng 22/ Gọi B0 là cảm ứng từ cực đại của một trong ba cuộn dây ở động cơ không đồng bộ ba pha khi có dòng điện vào động cơ .Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato có giá trị A)B=1,5B0. B)B=3B0 16/ Để tăng gấp đôi tần số do dây đàn phát ra ta phải C)B=B0 D)B=0 A)tăng lực căng dây lên gấp đôi B)tăng lực căng lên gâp 4 lần 23/Phương pháp làm giảm hao phí điện năng trong máy C) giảm lực căng một nửa biến thế lả D)giảm lực căng 4 lần A)lõi của máy biến thế được cấu tạo bởi các lá thép mỏng 17/ Tại điểm A nằm cách nguồn âm một khoảng 1m ghép cách điện với nhau. mức cường độ âm là 90dB.Biết ngưỡng nghe của âm đó B)tăng dộ cách điện trong máy biến thế là I0 =10-10 W/m2 .Tính cường độ âm tại A và tại B C)để máy biến thế ở nơi khô ,thoáng D)lõi máy biến thế được cấu tạo bằng một lõi thép đặc cách nguồn âm một khoảng 10m? 24/ Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để A) 0,1W/m2 và 0,001W/m2 . giảm hao phí điện năng trong quá trình truyền tải đi xa? B)0,1W/m2 và 0,01W/m2 A)Tăng tiết diện của dây dẫn dùng để truyền tải C)0,01W/m2 và 0,001W/m2 B)Tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải đi xa. D)0,001W/m2 và 0,001W/m2 C)Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ 18/ Một hệ dao động như hình vẽ .Vật m có khối lượng D)Dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn 350g và có kích thước nhỏ .Hai lò xo có độ cứng lầ lượt 25/ Hai dao động đềiu hòa cùng phương ,cùng tần số x1 và là K1 và K2 .Khi vật cân bằng .lò xo K1 dãn ra 3cm và x2 .Biết phương trình dao động tổng hợp của chúng là K2 dãn 6cm.Kéo vật m đến vị trí lò xo 2 không dãn rồi x=10sin 20t(cm).Hai dao động x1 và x2 không thể thả nhẹ .Vật dao động điều hòa với chu kì T=0,48s.Tính A) cùng pha B) ngược pha độ cứng mỗi lò xo? π C) vuông pha D)cùng pha ban đầu là 3 26/ Đồ thị vận tốc thời gian của một vật dao động điều A)K1 = 40N/m ; K2 =20N/m. hòa được cho như hình vẽ .Chọn câu đúng? B)K1 = 20N/m ; K2 =40N/m C)K1 = 20N/m ; K2 =10N/m D)K1 = 80N/m ; K2 =40N/m 19/ Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch xoay chiều có biểu thức i=I0 sin 2 π ft (A).Tính từ thời điểm t=0 ,hãy tìm giá trị điện lượng qua mạch trong một chu kì và nửa chu kì? 2I0 I I A) 1 (C) và 0 (C ) (C ) và 0 (C ) B) A) Tại vị trí 1 li độ của vật có thể âm hoặc dương πf πf πf B) Tại vị trí 2 li độ của vật âm. 2I I I C) Tại vị trí 3 gia tốc của vật âm C) 0 và 0 (C ) . D) 0 (C ) và 0 (C ) πf πf πf D) Tại vị trí 4 gia tốc của vật dương 27/ Một cơn động đất phát ra đồng thời hai sóng trong 20/ Hai chất điểm m1 và m2 cùng bắt đầu chuyển động đất:sóng ngang (S) và sóng dọc (P) .Biết rằng vận tốc của từ A dọc theo một vòng tròn bán kính R lần lượt với các sóng (S) là 34,5km/s và của sóng (P) là 8km/s.Một máy π π vận tốc góc là rad / s vàrad / s .Gọi P1 và P2 lần địa chấn ghi được cả hai sóng này và thấy sóng (S )đến 3 6 sớm hơn sóng (P ) 4 phút .Tâm động đất cách máy ghi lượt là hai hình chiếu của m1 và m2 trên trục Ox thẳng A) 25km B)2500km. C)250km D)5000km đứng qua O trong mặt phẳng quỹ đạo.Khoảng thời gian 28/ ÔÛ hình bên ngắn nhất mà P1 và P2 gặp lại nhau sau đó là bao nhiệu? A) 0,5s B)2s. C)1s D)4s L R X 21/ Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn • ∅ ∅ M A B là 32 ôm khi mắc vào mạch có hiệu điện thế 200V thì Hình 3.12 sản ra công suất 43W.Biết hệ số công suất của động cơ L laø cuoän daây thuaàn caûm, X chöùa hai trong ba phaân töû là 0,9.Tính cường độ dòng điện qua động cơ? A) 0,16A B)0,25A. C)3,5A D)4A R0, Lo, Co. Ñaët vaøo hai ñieåm A, B moät hieäu ñieän theá Nguyeãn Höõu Thanh 0944005447 2
  3. xoay chieàu u = Uosin( π t+ π /3)V thì hieäu ñieän theá giöõa A, M vaø M, B laø: uAM = UoAMsin( π t+ π )V vaø uMB = UoMBsin( π t+ π /6)V. Hoäp X chöùa: A. Chỉ có thể gồmRo vaø Lo B. Ro vaø Co họăc Lo vaø Co đề có thể được. C. Chỉ có thể gồmLo vaø Co Nguyeãn Höõu Thanh 0944005447 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản