intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ôn thi đại học môn hóa mã đề 009

Chia sẻ: Nguyen Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

537
lượt xem
221
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'ôn thi đại học môn hóa mã đề 009', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn thi đại học môn hóa mã đề 009

  1. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 009 ð THI ð I H C Môn thi: Hoá h c - Không Phân ban Mã ñ : 009 Th i gian làm bài: 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H , tên thí sinh:....................................................................................... S báo danh:…........................... Câu 1. Cho sơ ñ ph n ng: C2H5OH  → X  → Y  → HOOC – COOH. Ch t Y có th là: A. etanñial B. etilenglicol C. etilen D. axetilen Câu 2. Cho sơ ñ : X  → Y  → C2H5OH. V i X, Y là nh ng h p ch t h u cơ có ch a các nguyên t C, H ho c có c C, H, O v i s nguyên t C ≤ 2; X, Y khác nhau và khác C2H5OH. S c p X, Y có th có là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 3. Th y phân este C4H6O2 trong môi trư ng ki m dư, sau ñó chưng c t h n h p sau ph n ng thu ñư c m t ch t h u cơ X có ph n ng tráng gương. Bi t t kh i hơi c a X so v i hiñro nh hơn 25. Công th c c u t o c a este là: A. HCOOCH2CH=CH2 B. CH3COOCH=CH2 C. CH2=CHCOOCH3 D. HCOOCH=CHCH3 Câu 4. Khi dùng khí CO ñ kh Fe2O3 thu ñư c h n h p ch t r n X. Hòa tan X b ng dung d ch HCl (dư) gi i phóng 4,48 lít khí (ñktc). Dung d ch sau ph n ng tác d ng v i NaOH dư thu ñư c 45 gam k t t a tr ng xanh. Th tích CO c n dùng là: A. 6,72 lít B. 8,96 lít C. 10,08 lít D. 13,44 lít Câu 5. Sơ ñ t ng h p rư u trong công nghi p phù h p nh t là: A. C2H4 → C2H6  → C2H5Cl  → C2H5OH B. C2H4 → C2H5Cl  → C2H5OH C. CH4 → C2H2  → C2H4  → C2H5OH D. C2H4 → C2H5OH Câu 6. Cho sơ ñ sau: Toluen 2  :1 → X  → Y +CuO → Z  3 → T + Cl , ánh sáng,1  + NaOH  + AgNO  Công th c c u t o c a T là: A. C6H5OH B. CH3C6H4COONH4 C. C6H5COONH4 D. p-HOOC – C6H4Cl Câu 7. Cho các ch t sau: C2H5OH (1); CH3CHO (2); C6H5COOH (3); C6H5OH (4). Tính tan thay ñ i như sau: A. (1) > (2) > (3) > (4) B. (1) > (3) > (4) > (2) C. (4) > (1) > (2) > (3) D. (4) > (1) > (3) > (2) Câu 8. M t thanh Zn ñang tác d ng v i HCl n u thêm vài gi t CuSO4 thì: A. Lư ng b t khí H2 bay ra nhi u hơn B. Lư ng b t khí H2 bay ra không ñ i C. Lư ng b t khí bay ra ít hơn D. Không có b t khí bay ra Câu 9. Có hai thìa s t như nhau, m t chi c gi nguyên còn m t chi c b v n cong cùng ñ t trong ñi u ki n không khí m như nhau. Hi n tư ng x y ra là: A. C 2 chi c thìa ñ u không b ăn mòn B. C 2 chi c thìa ñ u b ăn mòn v i t c ñ như nhau C. Chi c thìa cong b ăn mòn nhi u hơn D. Chi c thìa cong b ăn mòn ít hơn Câu 10. Công th c phân t c a m t h p ch t h u cơ X là C2H8O3N2. ðun nóng 10,8 gam X v i dung d ch NaOH v a ñ , thu ñư c dung d ch Y. Khi cô c n Y thu ñư c ph n bay hơi có ch a m t h p ch t h u cơ Z có 2 nguyên t cacbon trong phân t và còn l i a gam ch t r n. Giá tr c a a là: A. 6,8 gam B. 8,2 gam C. 8,5 gam D. 9,8 gam Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 1/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 009 Câu 11. T C2H2 ñ ñi u ch ñư c CH3COOC2H5 c n ti n hành s ph n ng ít nh t là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 12. Cho 2,7 gam Al tác d ng v a ñ v i dung d ch ch a NaNO3 và NaOH thu ñư c V lít khí (ñktc). Giá tr c a V là: A. 0,84 lít B. 1,68 lít C. 11,2 lít D. 22,4 lít Câu 13. Cho 20 gam Fe tác d ng v i HNO3 ñ , thu ñư c V lít khí NO duy nh t (ñktc) và 3,2 gam ch t r n. Giá tr c a V là: A. 0,896 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít Câu 14. Cho 18,5 gam h n h p g m Fe và Fe3O4 tác d ng v i 200 ml HNO3 loãng, ñun nóng. Sau khi ph n ng thu ñư c 2,24 lít NO duy nh t (ñktc), dung d ch D và còn l i 1,46 gam kim lo i. N ng ñ c a dung d ch HNO3 là: A. 5,1M B. 3,5M C. 3,2M D. 2,6M Câu 15. Cho lu ng khí CO ñi qua ng s ñ ng 16 gam Fe2O3 nung nóng. Sau m t th i gian thu ñư c h n h p X g m 4 ch t r n. Cho X tác d ng v i H2SO4 ñ c nóng, dư thu ñư c dung d ch Y. Kh i lư ng mu i khan trong dung d ch Y là: A. 48 gam B. 40 gam C. 32 gam D. 20 gam Câu 16. H p ch t h u cơ X có kh i lư ng phân t 60 ñvC, ch ch a các nguyên t C, H, O. S công th c c u t o có th có c a X là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 17. Cho 5,8 gam mu i FeCO3 tác d ng v i dung d ch HNO3 v a ñ , thu ñư c h n h p khí ch a CO2, NO và dung d ch X. Cho dung d ch HCl dư vào dung d ch X ñư c dung d ch Y, dung d ch Y này hòa tan ñư c t i ña m gam Cu, sinh ra s n ph m kh NO duy nh t. Giá tr c a m là: A. 9,6 gam B. 11,2 gam C. 14,4 gam D. 16 gam Câu 18. ð t 12,27 gam h n h p X g m Al, Fe, Cu trong không khí. Sau ph n ng thu ñư c 16,51 gam h n h p A g m các oxit. Cho A tác d ng v i xút th y c n dùng t i ña 100 ml dung d ch NaOH 1M. Th tích h n h p khí Y (g m H2 và CO, ño ñktc) c n dùng ñ ph n ng h t v i h n h p A là: A. 1,288 lít B. 2,576 lít C. 2,968 lít D. 5,936 lít Câu 19. Cho 2,0 gam Fe và 3,0 gam Cu vào dung d ch HNO3 loãng thu ñư c 0,448 lít khí NO duy nh t và dung d ch X. Kh i lư ng mu i khan thu ñư c sau khi cô c n dung d ch X là: A. 5,4 gam B. 6,24 gam C. 17,46 gam D. k t qu khác Câu 20. Cho h n h p A g m x mol FeS2 và y mol Cu2S tác d ng v i HNO3 loãng, dư ñun nóng ch thu ñư c mu i SO 2− c a các kim lo i và gi i phóng khí NO duy nh t. T l x/y có giá tr là: 4 A. 0,5 B. 1 C. 1,5 D. 2 Câu 21. X có công th c phân t là C4H12O2N2. Cho 0,1 mol X tác d ng h t v i 135 ml dung d ch NaOH 1M. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 11,1 gam ch t r n. X là: A. NH2C3H6COONH4 B. NH2CH2COONH3CH2CH3 C. NH2C2H4COONH3CH3 D. (NH2)2C3H7COOH Câu 22. Cho 16,25 gam FeCl3 tác d ng h t v i dung d ch Na2CO3 dư th y có k t t a xu t hi n. Kh i lư ng k t t a thu ñư c là: A. 9,0 gam B. 10,7 gam C. 11,6 gam D. 14,6 gam Câu 23. Cho h n h p r n A g m 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu tác d ng v i 300 ml dung d ch AgNO3 2M ñ n ph n ng hoàn toàn. Kh i lư ng ch t r n thu ñư c là: A. 32,4 gam B. 43,2 gam C. 54,0 gam D. 64,8 gam Câu 24. Khi cho butañien-1,3 ph n ng v i HCl theo t l mol 1:1, s n ph m chính sinh ra là: A. 1-clobuten-3 B. 1-clobuten-2 C. 4-clobuten-1 D. 3-clobuten-1 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 2/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  3. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 009 Câu 25. Cho 0,1 mol m t hiñrocacbon X tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 thu ñư c 26,4 gam k t t a. X là: A. axetilen B. butin-1 C. butañiin D. pentin-1 Câu 26. Cho m gam h n h p FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác d ng v i HCl ñư c dung d ch A, ph n ng x y ra hoàn toàn. Chia dung d ch A làm 2 ph n b ng nhau: +) Ph n 1 (dung d ch 1): ñem cô c n tr c ti p ñư c m1 gam mu i khan. +) Ph n 2 (dung d ch 2): s c Cl2 ñ n dư ñư c dung d ch 3, cô c n dung d ch 3 ñư c m3 gam mu i khan. Bi t m3 – m1 = 0,71 gam và trong h n h p ban ñ u t l s mol FeO : Fe2O3 = 1:1. Nhúng thanh Fe vào dung d ch 2 cho ñ n khi màu nâu bi n m t thì kh i lư ng c a dung d ch thu ñư c so v i kh i lư ng dung d ch 2 là: A. tăng 1,12 gam B. tăng 1,68 gam C. tăng 2,24 gam D. tăng 3,36 gam Câu 27. Tr n 0,54 gam b t Al v i Fe2O3 và CuO, r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm ñi u ki n không có không khí, thu ñư c h n h p ch t r n A. Hòa tan A trong dung d ch HNO3 thu ñư c 0,896 lít (ñktc) h n h p khí B g m NO2 và NO. T kh i c a h n h p B so v i H2 là: A. 17 B. 19 C. 21 D. 23 Câu 28. Hòa tan hoàn toàn m gam h n h p r n A g m Ag, Cu trong dung d ch ch a h n h p axit HNO3 và H2SO4 thu ñư c dung d ch B ch a 19,5 gam h n h p mu i và h n h p khí X (g m 0,05 mol NO và 0,01 mol SO2). Giá tr c a m là: A. 9,24 gam B. 9,75 gam C. 15,44 gam D. 17,36 gam Câu 29. Cho 8,4 gam Fe tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c khí NO, dung d ch A và còn l i 2,8 gam ch t r n không tan. Cô c n dung d ch A thu ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là: A. 11,8 gam B. 18 gam C. 21,1 gam D. 24,2 gam Câu 30. Cho h n h p X g m 0,2 mol axetilen và 0,35 mol H2 vào bình kín có xúc tác Ni nung nóng. Sau m t th i gian thu ñư c h n h p Y g m 4 khí. Khi cho Y l i qua dung d ch brom dư th y có 4,48 lít (ñktc) khí Z bay ra. T kh i c a Z so v i H2 là 4,5. ð tăng kh i lư ng c a bình brom là: A. 5,2 gam B. 5,0 gam C. 4,1 gam D. 2,05 gam Câu 31. Khi ñi u ch etylen t rư u etylic và H2SO4 ñ m ñ c 170oC có l n SO2. Dung d ch nào dư i ñây có th ch ng minh s có m t c a SO2 ? A. KMnO4 B. Ba(OH)2 C. Br2 D. CaCl2 Câu 32. Hòa tan hoàn toàn 4 gam h n h p MCO3 và M'CO3 b ng dung d ch HCl dư th y thoát ra V lít khí ñi u ki n tiêu chu n. Dung d ch thu ñươc ñem cô c n ñư c 5,1 gam mu i khan. Giá tr c a V là: A. 1,12 lít B. 1,68 lít C. 2,24 lít D. 3,36 lít Câu 33. S n ph m chính c a ph n ng trùng h p butañien-1,3 là A. CH2 CH B. CH2 CH = CH CH2 n CH = CH2 n C. CH2 CH CH CH2 D. Phương án khác n Câu 34. Cho 4,4 gam m t este no, ñơn ch c tác d ng h t v i dung d ch NaOH thu ñư c 4,8 gam mu i natri. Công th c c u t o c a este là A. CH3CH2COOCH3 B. CH3COOCH2CH3 C. HCOOCH2CH2CH3 D. Không có este nào phù h p Câu 35. Khi cho Br2 tác d ng v i m t hiñrocacbon thu ñư c m t d n xu t brom hóa duy nh t có t kh i hơi so v i hiñro b ng 75,5. Hiñrocacbon ñó là: A. 2,2,3,3-tetrametylbutan B. 2,2-ñimetylpropan C. 2,3-ñimetylbutan D. pentan Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 3/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  4. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 009 Câu 36. ð rư u là: A. thành ph n % v kh i lư ng etanol nguyên ch t trong h n h p v i nư c B. ph n trăm v th tích etanol nguyên ch t trong h n h p v i nư c C. ph n trăm v s mol etanol nguyên ch t trong h n h p v i nư c D. ph n ancol hòa tan trong b t kì dung môi nào Câu 37. Trong công nghi p, ñ s n xu t glixerol ngư i ta ñi theo sơ ñ nào sau ñây ? A. Propan → propanol  → Glixerol B. Propen  → Allyl clorua  → 1,3–ðiclopropan–2–ol  → Glixerol C. Butan → Axit butanoic  → Glixerol D. Metan → Etan  → Propan  → Glixerol Câu 38. ðun 132,8 gam h n h p 3 ancol no, ñơn ch c v i H2SO4 ñ c 140oC thu ñư c h n h p các ete có s mol b ng nhau và có kh i lư ng là 111,2 gam. S mol m i ete có giá tr nào sau ñây? A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,4 mol Câu 39. H n h p X g m ancol metylic và ancol no, ñơn ch c A. Cho 7,6 gam X tác d ng v i Na dư thu ñư c 1,68 lít H2 (ñktc), m t khác oxi hóa hoàn toàn 7,6 gam X b ng CuO (to) r i cho toàn b s n ph m thu ñư c tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư, thu ñư c 21,6 gam k t t a. Công th c c u t o c a A là A. C2H5OH B. CH3CH2CH2OH C. CH3CH(OH)CH3 D. CH3CH2CH2CH2OH Câu 40. Nguyên t nguyên t X có t ng s h t (p, n, e) là 76, trong ñó s h t mang ñi n nhi u hơn s h t không mang ñi n là 20 h t. C u hình electron nguyên t nguyên t X là: A. 1s22s22p63s23p63d54s1 B. 1s22s22p63s23p63d44s2 C. 1s22s22p63s23p64s13d5 D. 1s22s22p63s23p64s23d4 65 63 Câu 41. Trong t nhiên Cu có hai ñ ng v : 29 Cu, 29 Cu. Kh i lư ng nguyên t trung bình c a Cu là 63,54. 63 Bi t MCl = 35,5. Thành ph n % v kh i lư ng c a 29 Cu trong CuCl2 là: A. 12,64% B. 26,77% C. 27,00% D. 34,18% Câu 42. Trong phân t C6H6 bao g m: A. 3 liên k t π và 6 liên k t σ B. 3 liên k t π và 12 liên k t σ C. 3 liên k t π và 9 liên k t σ D. 3 liên k t π và 3 liên k t σ Câu 43. Cho ph n ng sau: H2O (k) + CO (k) H2 (k) + CO2 (k) 700oC h ng s cân b ng là K = 1,873. Bi t r ng h n h p ñ u g m 0,300 mol H2O và 0,300 mol CO trong bình 10 lít 700oC. N ng ñ c a H2O và CO tr ng thái cân b ng l n lư t là: A. 0,01267M B. 0,01733M C. 0,1267M D. 0,1733M Câu 44. S c 1,568 lít khí CO2 (ñktc) vào 500 ml dung d ch NaOH 0,16M. Sau thí nghi m ñư c dung d ch A. Rót 250 ml dung d ch B g m BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 xM vào dung d ch A thu ñư c 3,94 gam k t t a và dung d ch C. N ng ñ x c a Ba(OH)2 là: A. 0,015M B. 0,02M C. 0,025M D. 0,03M Câu 45. X là este c a m t axit h u cơ ñơn ch c và rư u ñơn ch c. Th y phân hoàn toàn 6,6 gam ch t X ñ dng 90 ml dung d ch NaOH 1M, lư ng NaOH này dư 20% so v i lư ng NaOH c n dùng cho ph n ng. Dung d ch sau ph n ng cô c n thu ñư c ch t r n n ng 5,7 gam. Công th c X là: A. HCOOC3H7 B. HCOOC3H5 C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3 Câu 46. H p ch t ñ u và các h p ch t trung gian trong quá trình ñi u ch ra cao su buna (1) là: etilen (2), metan (3), rư u etylic (4), ñivinyl (5), axetilen (6). Hãy s p x p các ch t theo ñúng th t x y ra trong quá trình ñi u ch . A. 3→6→2→4→5→1 B. 6→4→2→5→3→1 C. 2→6→3→4→5→1 D. 4→6→3→2→5→1 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 4/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  5. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 009 Câu 47. Cho 8,00 gam canxi tan hoàn toàn trong 200 ml dung d ch h n h p HCl 2M và H2SO4 0,75M thu ñư c khí H2 và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là: A. 22,2 B. 25,95 C. 22,2 ≤ m ≤ 25,95 D. 22,2 ≤ m ≤ 27,2 Câu 48. H p ch t h u cơ X ch a 32% C ; 6,667% H ; 42,667%O ; 18,666% N. Bi t phân t X có m t nguyên t N và X có kh năng tham gia ph n ng trùng ngưng. Công th c c u t o c a X là: A. H2NCH2COOH B. C2H5NO2 C. HCOONH3CH3 D. CH3COONH4 Câu 49. H n h p X g m 2 axit h u cơ: (X1) no, m ch h , hai ch c và (X2) không no (có 1 n i ñôi), m ch h , ñơn ch c. S nguyên t cacbon trong phân t ch t này g p ñôi s nguyên t cacbon trong phân t ch t kia. ð t cháy hoàn toàn 10,16 gam X ñư c 0,42 mol CO2. N u trung hòa h t 10,16 gam X c n 700 ml dung d ch NaOH 0,2M. Công th c phân t c a 2 axit là: A. C3H4O2; C6H10O4 B. C2H4O2; C4H4O4 C. C2H2O4; C4H4O2 D. Không ñ d ki n xác ñ nh Câu 50. Nh n ñ nh nào sau ñây ñúng ? A. Không t n t i este HCOOCH=CH2 vì rư u CH2=CH-OH không t n t i B. C2H5Cl là d n xu t halogen ch không ph i este C. Không th t o este phenyl axetat t ph n ng tr c ti p gi a phenol và axit axetic D. ð thu ñư c polivinyl ancol ch c n th c hi n ph n ng trùng h p vinyl ancol Cho: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137. Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 5/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2