Ôn thi đại học phần halogen hóa 2010

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
289
lượt xem
133
download

Ôn thi đại học phần halogen hóa 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Ôn thi đại học phần halogen hóa 2010 " là tài liệu nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn thi đại học phần halogen hóa 2010

  1. TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC ************************************************************************************************************************************ Caâu 1: Ñieän phaân noùng chaûy moät muoái clorua kim loaïi hoùa trò I. Sau phaûn öùng thu ñöôïc ôû catod 6,24 gam kim loaïi vaø ôû anod thu ñöôïc 1,792 lit khí (ñktc). Coâng thöùc phaân töû cuûa muoái clorua ñaõ duøng laø: A. NaCl B. LiCl C. KCl D. Moät phöông aùn khaùc Caâu 2: Cho kim loaïi X taïo ra 2 muoái XCla, XClb vaø 2 oxit laø XO0,5a, X2Ob. Tyû leä khoái löôïng Clo trong 2 muoái laø 1 : 1,173 vaø cuûa oxi trong hai oxit laø 1 : 1,352. Khoái löôïng nguyeân töû cuûa X laø: A. 55,543 B. 55,743 C. 56,043 D. A, B, C ñeàu sai Caâu 3: Cho 3,08 gam hoãn hôïp goàm Mg vaøZn vaøo 70 ml dung dòch CuCl2, sau phaûn öùng thu ñöôïc 3,865 gam chaát raén A vaø dung dòch B chæ chöùa 2 muoái. Cho B taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch KOH ñeå taïo löôïng keát tuûa coù khoái löôïng lôùn nhaát, nung keát tuûa trong khoâng khí ñeán löôïng khoâng ñoåi caân naëng 2,015 gam goàm 2 oxit kim loaïi. Noàng ñoä mol/l cuûa dung dòch CuCl2 ñaõ duøng laø A. 1M B. 0,05M C. 0,5M D. Moät phöông aùn khaùc Caâu 4: Hoøa tan hoaøn toaøn x gam moät kim loaïi M trong 200 gam dung dòch HCl 7,3% thu ñöôïc dung dòch A trong ñoù noàng ñoä cuûa muoái M taïo thaønh laø 11,96% (theo khoái löôïng). Kim loaïi M laø: A. Mn B. Cr C. Fe D. A, B, C ñeàu sai Caâu 5: Iod coù theå tan trong dung moâi höõu cô coù oxi nhö axeton, röôïu, ete taïo dd coù maøu: A. Tím B. Tím ñen C. Xanh chaøm D. Naâu Caâu 6: Trong y hoïc ñeå laøm thuoác an thaàn ngöôøi ta duøng: A. CH2Cl2 vaø CH3Cl B. dd NaBr vaø NaI C. Khí N2O D. dd KBr vaø KI Caâu 7: Muoái Bertholet laø muoái ít tan trong nöôùc laïnh, deã taùch ra khi laøm laïnh dung dòch. Bertholet laø muoái: A. NaClO2 B. KClO C. KClO3 D. NaClO3 0 Caâu 8: Cho bieát X laø chaát loûng, nhôùt, soâi ôû 80 C ñoàng thôøi bò phaân huûy, coù tính oxi hoùa maïnh, deå noå khi ñun noùng. Vaäy X laø: A. Cl2O5 B. Cl2O7 C. I2O5 D. dd HCl 20% Caâu 9: Ñeå taïo ra hoãn hôïp laøm laïnh ngöôøi ta duøng: A. CaCl2.6H2O B. NH4NO3 C. CaCl2.4H2O D. NH4Cl Caâu 10: Trong y teá, dung dòch coù noàng ñoä 0,1% ñöôïc duøng laøm thuoác saùt truøng laø: A. NaCl B. HgCl2 C. KCl D. CuCl2 Caâu 11: Axit Halogenhiñric ñöôïc duøng ñeå khaéc thuûy tinh laø: A. HF B. HCl C. HBr D. HI Caâu 12: Ñeå taïo keát tuûa keo traéng ngöôøi ta theâm vaøo dung dòch AlCl3 hoãn hôïp dung dòch: A. KCl vaø KClO2 B. KI vaø KIO3 C. NaBr vaø NaBrO D. HClO4 vaø HCl Caâu 13: Berili Clorua ñöôïc ñeàu cheá baèng caùch: A. Cho Be taùc duïng vôùi Clorofom ôû 1073K B. Cho BeO taùc duïng vôùi CCl4 ôû 1073K C. Cho khí Cl2 khoâ taùc duïng vôùi hoãn hôïp BeO vaø C nung noùng ñoû ôû 1173K D. B & C ñuùng Caâu 14: Nhieät ñoä noùng chaûy cuûa caùc Hiñro Halogenua taêng theo chieàu: A. HI < HF < HBr < HCl C. HI < HBr < HF < HCl B. HCl < HBr < HF < HI D. HBr < HF < HCl < HI Caâu 15: Momen löôõng cöïc cuûa caùc Hiñro Halogenua taêng theo chieàu: A. HF < HCl < HBr < HI C. HI < HF < HBr < HCl B. HI < HBr < HCl < HF D. HBr < HF < HCl < HI
  2. TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC ************************************************************************************************************************************ Caâu 16: Söï haáp thuï tia saùng trong vuøng nhìn thaáy ( = 400 700 nm) laø nguyeân nhaân laøm cho Cl2: A. Deã beû gaõy lieân keát ñeå tham gia caùc phaûn öùng hoùa hoïc. B. Coù maøu vaøng luïc C. Toàn taïi ôû traïng thaùi khí trong ñieàu kieän thöôøng. D. Lieân keát trong Cl2 bò phaù vôõ döôùi taùc duïng cuûa photon coù ñoä daøi soùng > 495 nm Caâu 17: Naêng löôïng phaân li cuûa caùc phaân töû sau taêng daàn theo thöù töï: A. F2 < Cl2 < Br2 < I2 C. I2 < Br2 < F2 < Cl2 B. I2 < Br2 < Cl2 < F2 D. I2 < F2 < Br2 < Cl2 Caâu 18: Cho bieát: pK a 9, 24 . pH cuûa dung dòch NH3 0,125M laø: NH 4 A. 2,83 B. 11,17 C. 8,93 D. A, B, C ñeàu sai Caâu 19: Cho K aHCOOH 103,75 ; K aCH COOH 10 4,76 . Troän 10 ml dd HCOOH 0,1M vôùi 100 ml dd CH3COOH 0,2M 3 thu ñöôïc dung dòch coù pH laø: A. 2,0 B. 2,35 C. 2,5 D. A, B, C ñeàu sai Caâu 20: Dung dòch H2SO4 coù pH = 0,5 (dd A), Sau khi pha loaõng 10 ml dd A ñaõ cho baèng 180 ml H2O, pH cuûa dung dòch sau pha loaõng laø: A. 1,69 B. Khoâng ñoåi C. 0,1 D. 2,32 -7 -11 Caâu 21: Cho K1 = 4,2.10 , K2 = 4,8.10 . Noàng ñoä cuûa ion HCO3 trong dung dòch H2CO3 0,025M ôû traïng thaùi caân baèng laø: A. 10-3M B. 10-4M C. 10-5M D. A, B, C ñeàu sai Caâu 22: Hoøa tan 1 gam CH3COONa vaø 0,51 gam H2SO4 vaøo nöôùc, pha loaõng dung dòch ñeán 100 ml ôû 250C. Cho pK aCH COOH 4, 76 . pH cuûa dung dòch thu ñöôïc laø: 3 A. 3,12 B. 4 C. 1,67 D. A, B, C ñeàu sai Caâu 23: Cho dung dòch HCl coù pH = 4, Bieát caàn phaûi theâm moät theå tích nöôùc gaáp x laàn theå tích dung dòch ban ñaàu ñeå ñöôïc dung dòch coù pH = 5. Giaù trò cuûa x laø: A. 10 B. 9 C. 8 D. 12,5 Caâu 24: Ñoä pH cuûa moät dung dòch chæ coù giaù trò töø 1 ñeán 14 laø vì: A. Noàng ñoä H+ hay OH- cuûa dung dòch chæ coù giaù trò töø 10-7M ñeán 10-14M B. Ñoä pH chæ ño noàng ñoä acid hay baz cuûa nhöõng dd Acid hay Baz. Maø [H+] 10-1M hay [OH-] 10-1M, vaø trong caùc dung dòch loaõng vaø raát loaõng ta luoân coù [H+].[OH-]=10-14 C. Trong thöïc teá khoâng coù nhöõng dung dòch acid hay baz maø [H+] 7M hay [OH-] 7M D. Haøm pH = – lg[H+] maø [H+] [10-1;10-14] Caâu 25: Cho 6,9 gam Natri kim loaïi vaøo 20 ml dung dòch H2SO4 1M. Theå tích khí H2 thoaùt ra ôû ñktc laø: A. 6,272 l B. 3,36 l C. 4,48 l D. A, B, C ñeàu sai Caâu 26: Löu huyønh taø phöông vaø löu huyønh ñôn taø coù nhieät ñoä noùng chaûy laàn löôït laø: A. 1130C, 1910C B. 1190C, 1130C C. 1130C, 1190C D. 1910C, 1130C Caâu 27: Trong töï nhieân Löu huyønh toàn taïi trong: A. Khoaùng vaät Sunfua nhö: Pirit, cancopirit, galen, blen traéng, ñolomit… B. Muoái sunfit, sunfat kim loaïi kieàm trong nöôùc bieån. C. Khoaùng vaät sunfat: Thaïch cao, baritin, selestin… D. A & C ñeàu ñuùng
  3. TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC ************************************************************************************************************************************ Caâu 28: Ñoä daøi lieân keát H – S trong phaân töû H2S laø: o o o o A. 1,55 A B. 1,45 A C. 1,35 A D. 1,25 A Caâu 29: Caùc Sunfua kim loaïi tan trong nöôùc laø: A. K2S, Na2S, CoS, CaS B. BaS, Na2S, Cr2S3, Al2S3 C. SnS2, MnS, K2S, BaS D. CaS, FeS, Na2S, K2S Caâu 30: ÔÛ traïng thaùi raén, MnS coù maøu: A. Vaøng nhaït B. Hoàng C. Ñen xaùm D. Xanh traéng Caâu 31: Muoái Glauber laø muoái: A. Na2SO4.10H2O B. KClO3 C. Na2SO4.5H2O D. KCl.5H2O Caâu 32: Nhöõng muoái Sunfua ñöôïc duøng ñeå thuoäc da laø: A. Na2S & K2S B. BaS & CaS C. ZnS & (NH4)2S D. CuS & FeS Caâu 33: Muoái ñöôïc duøng laøm thuoác xoå laø: A. NaHCO3 B. MgCl2 C. MgSO4 D. ZnSO4 Caâu 34: ÔÛ 4450C, Löu huyønh soâi vaø boác hôi maøu: A. Vaøng nhaït B. Vaøng, da cam C. Ñoû, da cam D. Vaøng luïc nhaït Caâu 35: ÔÛ nhieät ñoä thöôøng, Löu huyønh taùc duïng ñöôïc vôùi: A. Fe B. Al C. Hg D. O2 Caâu 36: ÔÛ ñieàu kieän thöôøng, H2S laø chaát khí coøn H2O laø chaát loûng laø vì: A. Ñoä aâm ñieän cuûa löu huyønh nhoû hôn ñoä aâm ñieän cuûa oxi B. Lieân keát Hiñro cuûa phaân töû H2S laø raát yeáu so vôùi lieân keát Hidro cuûa H2O C. Momen löôõng cöïc cuûa phaân töû H2S nhoû hôn momen löôõng cöïc cuûa phaân töû H2O D. Caëp electron töï do treân nguyeân töû S khoâng linh ñoäng baèng caëp electron töï do treân nguyeân töû Oxi Caâu 37: Khí H2S raát ñoäc vôùi cô theå ngöôøi laø vì: A. Laøm cho hemoglobin cuûa maùu chöùa Fe2+ bò phaù huûy. B. Taïo FeS laøm cho hemoglobin trong maùu ñoâng tuï vaø laøm taéc ngheõn maïch maùu. C. H2S laøm maùu hoùa ñen vaø laøm taéc ngheõn maïch maùu. D. Caû B vaø C ñeàu ñuùng. Caâu 38: Trong khoâng khí Ag bò hoùa ñen laø do bòï khöû bôûi khí: A. H2S B. SO2 C. CO D. A, B, C ñeàu sai. Caâu 39: Khí coù muøi kheùt gioáng Ozon laø: A. OF2 B. SO2Cl2 C. CO D. A, B, C ñeàu sai Caâu 40: ÔÛ ñieàu kieän thöôøng (Nhieät ñoä phoøng khoaûng 250C, aùp suaát khí quyeån), SO3 toàn taïi ôû daïng chính laø ôû theå: A. Raén vaø loûng B. Loûng C. Loûng vaø khí D. Khí
  4. TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC ************************************************************************************************************************************ -----o o----- Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu 1 C 6 B 11 A 16 B 21 B 26 C 31 A 36 B 2 B 7 C 12 B 17 D 22 B 27 C 32 B 37 A 3 C 8 B 13 D 18 B 23 B 28 C 33 C 38 D 4 A 9 A 14 B 19 D 24 B 29 B 34 B 39 A 5 D 10 B 15 B 20 A 25 A 30 B 35 C 40 B
Đồng bộ tài khoản