Ôn thi ĐH môn hóa_Phản ứng tách nước

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
53
lượt xem
4
download

Ôn thi ĐH môn hóa_Phản ứng tách nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ôn thi đh môn hóa_phản ứng tách nước', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn thi ĐH môn hóa_Phản ứng tách nước

 1. Baøi 5 GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
 2. Coù 3 loaïi sau: Taïo Anken (olefin) Taïo eâte Taïo saûn phaåm ñaëc bieät
 3. CAÙC PHAÛN ÖÙNG TAÙCH H2O Taùch H2O taïo OLEÂFIN (ANKEN): Ñieàu kieän röôïu: Röôïu ñôn chöùc, no, Soá C ≥ 2 Ñieàu kieän phaûn öùng: H2SO4ñ , 170OC Hoaëc Al2O3, to≈ 400oC hôi röôïu Phaûn öùng: ÑKpöù CnH2n CnH2n+1OH + H2O ( n≥ 2) H2SO4ñ Ví duï: C2H5OH C2H4 + H2O 170OC
 4. Aùp duïng 1:( Trích ÑHDL NNTH - 2000) Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà sau: X -H2O Cl2,to Br2 NaOH A↑ B -D G (1) (2) (3) (4) Y Glyxerin Bieát: -X,Y: hôïp chaát ñôn chöùc, - A laø chaát khí duy nhaát - G: Glyxerin D: CH2-CH-CH2 Cl Br Br
 5. Aùp duïng 1:( Trích ÑHDL NNTH - 2000) Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà sau: X -H2O Cl2,to Br2 NaOH A↑ B -D G (1) (2) (3) (4) Y Glyxerin Bieát: - X,Y: hôïp chaát ñôn chöùc - A laø chaát khí duy nhaát D: CH2-CH-CH2 Cl Br Br D: CH2-CH = CH2 A: CH3-CH = CH2 Cl
 6. Aùp duïng 1:( Trích ÑHDL NNTH - 2000) Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà sau: X -H2O Cl2,to Br2 NaOH A↑ B -D G (1) (2) (3) (4) Y Glyxerin Bieát: - X,Y: hôïp chaát ñôn chöùc - A: CH3-CH = CH2 D: CH2-CH-CH2 X: CH2-CH-CH3 Cl Br Br OH D: CH2-CH = CH2 Y: CH3-CH2-CH2-OH Cl
 7. Aùp duïng 2: Ñun röôïu A ñôn chöùc , no vôùi H2SO4ñaëc ; thu ñöôïc chaát höõu cô B, vôùi dB/A=1,7 Tìm CTPT-CTCT cuûa A; B. Thí Sinh: B laø olefin Sai
 8. Caàn nhôù: X H2SO4ñ to Olefin ⇒ X: Röôïu ñôn, no H2SO4 ñ Olefin Röôïu ñôn, no to EÂte ( Do moïi röôïu taùch nöôùc ñeàu coù theå taïo eâte)
 9. CAÙC PHAÛN ÖÙNG TAÙCH H2O Taùch H2O taïo EÂTE: Ñieàu kieän röôïu: Moïi Röôïu Ñieàu kieän phaûn öùng: H2SO4ñ , 140OC Hoaëc Al2O3, to≈ 200oC hôi röôïu Phaûn öùng: Phuï thuoäc chöùc röôïu !
 10. CAÙC PHAÛN ÖÙNG TAÙCH H2O Taùch H2O taïo EÂTE: Röôïu ñôn ÑKPÖÙ R-OH + HO-R’ R-O-R’ + H2O Röôïu ña m R(OH)n + n R’(OH)m ÑKPÖÙ Rm-(O)n.m-R’n + n.m H2O
 11. Toùm laïi caàn nhô:ù ( Röôïu ñôn chöùc, no) H2SO4ñ CnH2n CnH2n+1OH to (CnH2n+1)2O (*) (*) => Molefin
 12. Vôùi ñôn chöùc, no H2SO4ñ Röôïu X Saûn phaåm Y Neáu dY/X 1 ⇒ Y: ete
 13. Aùp duïng 2: Ñun röôïu A ñôn chöùc , no vôùi H2SO4ñaëc ; thu ñöôïc chaát höõu cô B, vôùi dB/A=1,7 Tìm CTPT-CTCT cuûa A; B. B:EÂte Thí Sinh: B laø olefin
 14. Toùm taét: PP tìm CTPT döïa treân pöù H2SO4 ñ (B) B1.Ñaët CTTQ Röôïu (A) t o B2.Vieát pöù (Ñôn, no) B3.Laäp pt (*) (A); (B) ? dB/A=1,7 B4.Giaûi (*) Vì dB/A=1,7 >1 ⇒(B):EÂte ÑaëT CTTQ (A): CnH2n+1OH
 15. Phaûn öngù: H2SO4ñ 2 CnH2n+1OH (CnH2n+1 )2O + H2O (1) to=140 (1) ⇒(B): (CnH2n+1 )2O Theo ñeà baøi ta coù: dB/A= MB = 1,7 MA (14n + 1).2 +16 = 1,7 14n +18 n=3 Vaäy :(A):C3H7OH ; (B): C3H7O-C3H7
 16. Aùp duïng 3: Ñun röôïu A ñôn chöùc , no vôùi H2SO4ñaëc ; thu ñöôïc chaát höõu cô B, B: olefin vôùi dB/A=0,7 Tìm CTPT-CTCT cuûa A; B.
 17. Toùm taét: PP tìm CTPT döïa treân pöù H2SO4 ñ (B) B1.Ñaët CTTQ Röôïu (A) t o B2.Vieát pöù (Ñôn, no) B3.Laäp pt (*) (A); (B) ? dB/A=0,7 B4.Giaûi (*) Vì dB/A=0,7 < 1 ⇒(B):olefin Röôïu (A): (Ñôn, no) ÑaëT CTTQ (A): CnH2n+1OH
 18. Phaûn öngù: H2SO4ñ 2 CnH2n+1OH CnH2n + H2O (1) to=170 (1) ⇒(B): CnH2n Theo ñeà baøi ta coù: dB/A= MB = 0,7 MA 14n = 0,7 14n +18 n=3 Vaäy :(A):C3H7OH ; (B): CH3-CH=CH2
 19. Aùp duïng 4: Ñun röôïu A coù MA
 20. Toùm taét: PP tìm CTPT döïa treân pöù H2SO4 ñ (B) B1.Ñaët CTTQ Röôïu (A) o t B2.Vieát pöù MA 1 ⇒(B):eâte ÑaëT CTTQ (A): R(OH)n H2SO4ñ 2R-(OH)n R-On- R nH2O (1) (B) dB/A= 2R+16n 1,419 R+17n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản