Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý 12 năm học 2008-2009

Chia sẻ: Nguyen Quang Thinh Thinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
552
lượt xem
188
download

Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý 12 năm học 2008-2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dao động cơ: Là chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt, gọi là vị trí cân bằng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý 12 năm học 2008-2009

 1. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 I. ÔN T P LÝ THUY T CHƯƠNG I. DAO ð NG CƠ Bài 1. DAO ð NG ðI U HÒA I. Dao ñ ng cơ : 1. Th nào là dao ñ ng cơ : Chuy n ñ ng qua l i quanh m t v trí ñ c bi t, g i là v trí cân b ng. 2. Dao ñ ng tu n hoàn : Sau nh ng kho ng th i gian b ng nhau g i là chu kỳ, v t tr l i v trí cũ theo hư ng cũ. II. Phương trình c a dao ñ ng ñi u hòa : 1. ð nh nghĩa : Dao ñ ng ñi u hòa là dao ñ ng trong ñó li ñ c a v t là m t hàm cosin ( hay sin) c a th i gian 2. Phương trình : x = Acos( ωt + ϕ ), A là biên ñ dao ñ ng ( A>0) - ( ωt + ϕ ) là pha c a dao ñ ng t i th i ñi m t ϕ là pha ban ñ u. III. Chu kỳ, t n s và t n s góc c a dao ñ ng ñi u hòa : 1. Chu kỳ, t n s : - Chu kỳ T : Kho ng th i gian ñ v t th c hi n m t dao ñ ng toàn ph n – ñơn v giây (s) - T n s f : S dao ñ ng toàn ph n th c hi n ñư c trong m t giây – ñơn v Héc (Hz) 2. T n s góc : 2π 2π ω 1 ω= = 2πf ⇒ T = ho c f = = T ω 2π T VI. V n t c và gia t c c a v t dao ñ ng ñi u hòa : 1. V n t c : v = x’ = -ωAsin(ωt + ϕ ) * Tìm pha dao ñ ng ϕ π • v trí biên : x = ± A ⇒ v = 0 - N u v t ñi qua VTCB theo chi u dương ϕ = − 2 π • v trí cân b ng : x = 0 ⇒ vmax = Aω - N u v t ñi qua VTCB theo chi u âm ϕ = 2 2 v Liên h v và x : x 2 + = A2 -N uv t li ñ c c ñ i theo chi u dương ϕ = 0 ω 2 2. Gia t c : a = v’ = x”= -ω2Acos(ωt + ϕ ) -N uv t li ñ c c ñ i theo chi u dương ϕ = π • v trí biên : a max = ω 2 A • v trí cân b ng a = 0 Liên h a và x : a = - ω2x V. ð th c a dao ñ ng ñi u hòa : ð th bi u di n s ph thu c c a x vào t là m t ñư ng hình sin. -------------------------------------------------------- Bài 2. CON L C LÒ XO I. Con l c lò xo : * C u t o: G m m t v t nh kh i lư ng m g n vào ñ u lò xo ñ c ng k, kh i lư ng lò xo không ñáng k II. Kh o sát dao ñ ng con l c lò xo v m t ñ ng l c h c : k m 1 k 1. T n s góc và chu kỳ : ω = ⇒ T = 2π ,t ns : f = m k 2π m 2. L c kéo v : T l v i li ñ F = - kx, 3.L c ph c h i c c ñ i F = k.A III. Kh o sát dao ñ ng con l c lò xo v m t năng lư ng : 1 1. ð ng năng : Wñ = mv 2 2 1 2 2. Th năng : Wñ = kx 2 Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 1
 2. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 1 1 3. Cơ năng : W = Wñ + Wt = kA 2 = mω 2 A 2 = Const 2 2 o Cơ năng c a con l c t l v i bình phương biên ñ dao ñ ng o Cơ năng c a con l c ñư c b o toàn n u b qua masát ----------------------------------------------- Bài 3. CON L C ðƠN I. Th nào là con l c ñơn : G m m t v t nh kh i lư ng m, treo ñ u m t s i dây không dãn, kh i lư ng không ñáng k . II. Kh o sát dao ñ ng con l c ñơn v m t ñ ng l c h c : • Khi dao ñ ng nh , con l c ñơn dao ñ ng ñi u hòa. Phương trình s = s0cos(ωt + ϕ) l g 1 g - Chu kỳ : T = 2π , t n s góc: ω = ,t ns :f= g l 2π l * Chu kì c a con l c ñơn không ph thu c vào kh i lư ng m, biên ñ A., t l v i căn b c hai c a chi u dài III. Kh o sát dao ñ ng con l c ñơn v m t năng lư ng : 1 1. ð ng năng : Wñ = mv 2 2 2. Th năng : Wt = mgl(1 – cosα ) 1 3. Cơ năng : W = mv 2 + mgl(1 − cos α) 2 IV. ng d ng : ðo gia t c rơi t do ---------------------------------------------------- Bài 4. DAO ð NG T T D N – DAO ð NG CƯ NG B C I. Dao ñ ng t t d n : 1. Th nào là dao ñ ng t t d n : Biên ñ dao ñ ng gi m d n 2. Gi i thích : Do l c c n c a không khí 3. ng d ng : Thi t b ñóng c a t ñ ng hay gi m xóc. II. Dao ñ ng duy trì : Gi biên ñ dao ñ ng c a con l c không ñ i mà không làm thay ñ i chu kỳ dao ñ ng riêng b ng cách cung c p cho h m t ph n năng lư ng ñúng b ng ph n năng lư ng tiêu hao do masát sau m i chu kỳ. III. Dao ñ ng cư ng b c : 1. Th nào là dao ñ ng cư ng b c : Gi biên ñ dao ñ ng c a con l c không ñ i b ng cách tác d ng vào h m t ngo i l c cư ng b c tu n hoàn 2. ð c ñi m : - T n s dao ñ ng c a h b ng t n s c a l c cư ng b c. - Biên ñ c a dao ñ ng cư ng b c ph thu c biên ñ l c cư ng b c và ñ chênh l ch gi a t n s c a l c cư ng b c và t n s riêng c a h dao ñ ng. IV. Hi n tư ng c ng hư ng : 1. ð nh nghĩa : Hi n tư ng biên ñ c a dao ñ ng cư ng b c tăng ñ n giá tr c c ñ i khi t n s f c a l c cư ng b c ti n ñ n b ng t n s riêng f0 c a h dao ñ ng g i là hi n tư ng c ng hư ng. 2. T m quan tr ng c a hi n tư ng c ng hư ng : Hi n tư ng c ng hư ng không ch có h i mà còn có l i ------------------------------------------------- Bài 5. T NG H P HAI DAO ð NG ðI U HÒA CÙNG PHƯƠNG, CÙNG T N S - PHƯƠNG PHÁP GI N ð FRE – NEN I. Véctơ quay : M t dao ñ ng ñi u hòa có phương trình x = Acos(ωt + ϕ ) ñư c bi u di n b ng véctơ quay có các ñ c ñi m sau - Có g c t i g c t a ñ c a tr c Ox - Có ñ dài b ng biên ñ dao ñ ng, OM = A - H p v i tr c Ox m t góc b ng pha ban ñ u. II. Phương pháp gi n ñ Fre – nen : • Dao ñ ng t ng h p c a 2 dao ñ ng ñi u hòa cùng phương, cùng t n s là m t dao ñ ng ñi u hòa cùng phương, cùng t n s v i 2 dao ñ ng ñó. Biên ñ và pha ban ñ u c a dao ñ ng t ng h p ñư c xác ñ nh : Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 2
 3. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 A = A + A + 2A 1A 2 cos(ϕ 2 − ϕ1 ) 2 2 1 2 2 A sin ϕ1 + A 2 sin ϕ 2 tan ϕ = 1 A 1 cos ϕ1 + A 2 cos ϕ 2 • nh hư ng c a ñ l ch pha : - N u 2 dao ñ ng thành ph n cùng pha : ∆ϕ =0 ho c = 2kπ ⇒ Biên ñ dao ñ ng t ng h p c c ñ i : A = A1 + A2 - N u 2 dao ñ ng thành ph n ngư c pha : ∆ϕ = π ho c = (2k + 1)π ⇒ Biên ñ dao ñ ng t ng h p c c ti u : A = A 1 − A 2 π - N u 2 dao ñ ng vuông pha : ∆ϕ = khi ñó biên ñ t ng h p: A2 = A12 + A2 2 2 ---------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG II. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM Bài 7. SÓNG CƠ VÀ S TRUY N SÓNG CƠ I. sóng cơ : Không truy n ñư c trong chân không 1. sóng cơ : Dao ñ ng lan truy n trong m t môi trư ng 2. Sóng ngang : Phương dao ñ ng vuông góc v i phương truy n sóng • sóng ngang truy n ñư c trong ch t r n và b m t ch t l ng 3. Sóng d c : Phương dao ñ ng trùng v i phương truy n sóng • sóng d c truy n trong ch t khí, ch t l ng và ch t r n II. Các ñ c trưng c a m t sóng hình sin : a. Biên ñ sóng : Biên ñ dao ñ ng c a m t ph n t c a môi trư ng có sóng truy n qua. b. Chu kỳ sóng : Chu kỳ dao ñ ng c a m t ph n t c a môi trư ng có sóng truy n qua. c. T c ñ truy n sóng : T c ñ lan truy n dao ñ ng trong môi trư ng.( v = h/s ñ i v i m i môi trư ng) d. Bư c sóng : Quãng ñư ng mà sóng truy n ñư c trong m t chu kỳ. v λ = vT = f • Hai ph n t cách nhau m t bư c sóng thì dao ñ ng cùng pha λ • Hai ph n t cách nhau n a bư c sóng thì dao ñ ng ngư c pha 2 e. Năng lư ng sóng : Năng lư ng dao ñ ng c a m t ph n t c a môi trư ng có sóng truy n qua. III. Phương trình sóng : Phương trình sóng t i g c t a ñ : u0 = Acosωt x t x Phương trình sóng t i M cách g c t a ñ x : uM = Acosω (t − ) = A cos 2π ( − ) v T λ • Phương trình sóng là hàm tu n hoàn c a th i gian và không gian. -------------------------------------------- Bài 8. GIAO THOA SÓNG I. Hi n tư ng giao thoa c a hai sóng trên m t nư c : 1. ð nh nghĩa : Hi n tư ng 2 sóng g p nhau t o nên các g n sóng n ñ nh. 2. Gi i thích : - Nh ng ñi m ñ ng yên : 2 sóng g p nhau tri t tiêu - Nh ng ñi m dao ñ ng r t m nh : 2 sóng g p nhau tăng cư ng II. C c ñ i và c c ti u : 1. Dao ñ ng c a m t ñi m trong vùng giao thoa : π( d 2 − d 1 ) A M = 2A cos λ 2. V trí c c ñ i và c c ti u giao thoa : a. V trí các c c ñ i giao thoa : d2 – d1 = kλ: ( k = 0, ±1, ±2... ) • Nh ng ñi m t i ñó dao ñ ng có biên ñ c c ñ i là nh ng ñi m mà hi u ñư ng ñi c a 2 sóng t ngu n truy n t i b ng m t s nguyên l n bư c sóng λ Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 3
 4. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 1 b. V trí các c c ti u giao thoa : d 2 − d 1 = ( k + )λ : ( k = 0, ±1, ±2... ) 2 • Nh ng ñi m t i ñó dao ñ ng có biên ñ tri t tiêu là nh ng ñi m mà hi u ñư ng ñi c a 2 sóng t ngu n truy n t i b ng m t s n a nguyên l n bư c sóng λ III. ði u ki n giao thoa. Sóng k t h p : • ði u ki n ñ có giao thoa : 2 ngu n sóng là 2 ngu n k t h p o Dao ñ ng cùng phương, cùng chu kỳ o Có hi u s pha không ñ i theo th i gian • Hi n tư ng giao thoa là hi n tư ng ñ c trưng c a sóng. -------------------------------------------------- Bài 9. SÓNG D NG I. S ph n x c a sóng : - Khi ph n x trên v t c n c ñ nh, sóng ph n x luôn luôn ngư c pha v i sóng t i ñi m ph n x - Khi ph n x trên v t c n t do, sóng ph n x luôn luôn cùng pha v i sóng t i ñi m ph n x II. Sóng d ng : 1. ð nh nghĩa : Sóng truy n trên s i dây trong trư ng h p xu t hi n các nút và các b ng g i là sóng d ng. λ • Kho ng cách gi a 2 nút liên ti p ho c 2 b ng liên ti p b ng n a bư c sóng ( ) 2 λ • Khoaûng caùch giöõa nuùt vaø buïng lieàn keà laø . 4 λ 2. Sóng d ng trên s i dây có hai ñ u c ñ nh : l = k 2 • ði u ki n ñ có sóng d ng trên m t s i dây có hai ñ u c ñ nh là chi u dài c a s i dây ph i b ng m t s nguyên l n n a bư c sóng. λ 3. Sóng d ng trên s i dây có m t ñ u c ñ nh, m t ñ u t do : l = ( 2k + 1) 4 • ði u ki n ñ có sóng d ng trên m t s i dây có m t ñ u c ñ nh, m t ñ u t do là chi u dài c a s i dây ph i b ng m t s l l n bư c sóng. ------------------------------------------------ Bài 10. ð C TRƯNG V T LÝ C A ÂM I. Âm. Ngu n âm : 1. Âm là gì : Sóng cơ truy n trong các môi trư ng khí, l ng, r n 2. Ngu n âm : M t v t dao ñ ng phát ra âm là m t ngu n âm. 3. Âm nghe ñư c, h âm, siêu âm : - Âm nghe ñư c t n s t : 16Hz ñ n 20.000Hz - H âm : T n s < 16Hz - Siêu âm : T n s > 20.000Hz 4. S truy n âm : a. Môi trư ng truy n âm : Âm truy n ñư c qua các ch t răn, l ng và khí ( không truy n ñư c trong chân không) b. T c ñ truy n âm : Vaän toác truyeàn aâm phuï thuoäc vaøo tính ñaøn hoài, maät ñoä cuûa moâi tröôøng vaø nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng. - Noùi chung vaän toác aâm trong chaát raén lôùn hôn trong chaát loûng vaø trong chaát loûng lôùn hôn trong chaát khí. - Khi aâm truyeàn töø moâi tröôøng naøy sang moâi tröôøng khaùc thì vaän toác truyeàn aâm thay ñoåi, böôùc soùng cuûa soùng aâm thay ñoåi coøn taàn soá cuûa aâm thì khoâng thay ñoåi. II. Nh ng ñ c trưng v t lý c a âm : 1. T n s âm : ð c trưng v t lý quan tr ng c a âm 2. Cư ng ñ âm và m c cư ng ñ âm : a. Cư ng ñ âm I : ð i lư ng ño b ng lư ng năng lư ng mà sóng âm t i qua m t ñơn v di n tích vuông góc v i phương truy n âm trong m t ñơn v th i gian. ðơn v W/m2 Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 4
 5. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 I I b. M c cư ng ñ âm : L(dB) = 10 lg ho c L ( B) = lg I0 I0 • Âm chu n có f = 1000Hz và I0 = 10-12W/m2 3. Âm cơ b n và h a âm : - Khi m t nh c c phát ra m t âm có t n s f0 ( âm cơ b n ) thì ñ ng th i cũng phát ra các âm có t n s 2f0, 3f0, 4f0…( các h a âm) t p h p các h a âm t o thành ph c a nh c âm. - T ng h p ñ th dao ñ ng c a t t c các h a âm ta có ñ th dao ñ ng c a nh c âm là ñ c trưng v t lý c a âm ----------------------------------- Bài 11. ð C TRƯNG SINH LÍ C A ÂM I. ð cao : ð c trưng sinh lí c a âm g n li n v i t n s âm. • T n s l n : Âm cao • T n s nh : Âm tr m II. ð to : ð c trưng sinh lí c a âm g n li n v i m c cư ng ñ âm. • Cư ng ñ càng l n : Nghe càng to III. Âm s c : ð c trưng sinh lí c a âm giúp ta phân bi t âm do các ngu n âm khác nhau phát ra. • Âm s c liên quan m t thi t v i ñ th dao ñ ng âm. ------------------------------------ CHƯƠNG III. DÒNG ðI N XOAY CHI U Bài 12. ð I CƯƠNG V DÒNG ðI N XOAY CHI U I. Khái ni m dòng ñi n xoay chi u : Dòng ñi n có cư ng ñ bi n thiên tu n hoàn theo th i gian theo quy lu t hàm sin hay cosin. 2π ω i = I 0 cos(ωt + ϕ) I0 cư ng ñ c c ñ i, ω t n s góc, T = là chu kì, f = f = là t n s c a i ω 2π II. Nguyên t c t o ra dòng ñi n xoay chi u : T thông qua cu n dây : φ = NBScosωt Su t ñi n ñ ng c m ng : e = NBSωsinωt ⇒ dòng ñi n xoay chi u : i = I 0 cos(ωt + ϕ) I0 E0 U0 III. Giá tr hi u d ng : I = Tương t : E = và U = 2 2 2 ----------------------------------------------- Bài 13. CÁC M CH ðI N XOAY CHI U I. M ch ñi n ch có R : Cho u = U0cosωt ⇒ i = I0cosωt R U0 V i : I0 = ho c I0 = I. 2 R • ði n áp t c th i 2 ñ u R cùng pha v i CðDð II. M ch ñi n ch có C : Cho u = U0cosωt C π ⇒ i = I 0 cos(ωt + ) 2  1  Z C = ωC  V i:  U I 0 = 0   ZC π • ði n áp t c th i 2 ñ u C ch m pha so v i CðDð 2 III. M ch ñi n ch có L : L Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 5
 6. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 Cho u = U0cosωt π ⇒ i = I 0 cos(ωt − ) 2  Z L = ωL  V i:  U  I0 = 0  ZL π • ði n áp t c th i 2 ñ u L l pha so v i CðDð 2 ----------------------------------------------- Bài 14. M CH CÓ R,L,C M C N I TI P I. M ch có R,L,C m c n i ti p : R L C - T ng tr : Z = R + (Z L − ZC ) 2 2 U0 - ð nh lu t Ohm : I 0 = Z Z − ZC * ð l ch pha : tan ϕ = L trong ñó ϕ ñ l ch pha c a u ñ i v i i ( khi cho pt c a u vi t bi u th c c a i ta R u = U 0 cos ωt ⇒ i = I 0 cos(ωt − ϕ) s d ng công th c trên). Liên h gi a u và i :  i = I 0 cos ωt ⇒ u = U 0 cos(ωt + ϕ) ZC − Z L * N u kí hi u ϕ là ñ l ch pha c a i ñ i v i u : tan ϕ = R II. C ng hư ng ñi n : Khi ZL = ZC ⇔ LCω2 = 1 thì + Dòng ñi n cùng pha v i ñi n áp : ϕ = 0 U + Cư ng ñ dòng ñi n hi u d ng có giá tr c c ñ i : I max = R ----------------------------------------------------- Bài 15. CÔNG SU T TIÊU TH C A M CH ðI N XOAY CHI U. H S CÔNG SU T I. Công su t c a m ch ñi n xoay chi u : Công su t th c th i : P = ui Công su t trung bình : P = UIcosϕ ði n năng tiêu th : W = Pt II. H s công su t : R H s công su t : Cosϕ = ( 0 ≤ cosϕ ≤ 1) Z P P2 • Ý nghĩa : I = ⇒ Php = rI 2 = 2 U cos ϕ U cos 2 ϕ N u Cosϕ nh thì hao phí trên ñư ng dây s l n., nhà nư c yêu c u Cosϕ = 0,85 • Công th c khác tính công su t : P = RI2 --------------------------------------------------- Bài 16. TRUY N T I ðI N NĂNG ðI XA. MÁY BI N ÁP I. Bài toán truy n t i ñi n năng ñi xa : Công su t máy phát : Pphát = Uphát.I r Công su t hao phí : Phaophí = rI2 = P 2 phát U phát 2 Gi m hao phí có 2 cách : - Gi m r : cách này r t t n kém chi phí Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 6
 7. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 - Tăng U : B ng cách dùng máy bi n th , cách này có hi u qu II. Máy bi n áp : 1. ð nh nghĩa : Thi t b có kh năng bi n ñ i ñi n áp xoay chi u 2. C u t o : G m 1 khung s t non có pha silíc ( Lõi bi n áp) và 2 cu n dây d n qu n trên 2 c nh c a khung .Cu n dây n i v i ngu n ñi n g i là cu n sơ c p. Cu n dây n i v i t i tiêu th g i là cu n th c p 3. Nguyên t c ho t ñ ng : D a trên hi n tư ng c m ng ñi n t Dòng ñi n xoay chi u trong cu n sơ c p gây ra bi n thiên t thông trong cu n th c p làm phát sinh dòng ñi n xoay chi u 4. Công th c : N1, U1, I1 là s vòng dây, hi u ñi n th , cư ng ñ dòng ñi n cu n sơ c p N2, U2, I2 là s vòng dây, hi u ñi n th , cư ng ñ dòng ñi n cu n sơ c p U 2 I1 N 2 = = U 1 I 2 N1 5. ng d ng : Truy n t i ñi n năng, n u ch y kim lo i, hàn ñi n … -------------------------------------------------- Bài 17. MÁY PHÁT ðI N XOAY CHI U I. Máy phát ñi n xoay chi u 1 pha : - Ph n c m : Là nam châm t o ra t thông bi n thiên b ng cách quay quanh 1 tr c – G i là rôto - Ph n ng : G m các cu n dây gi ng nhau c ñ nh trên 1 vòng tròn. • T n s dòng ñi n xoay chi u : f = pn Trong ñó : p s c p c c, n s vòng /giây II. Máy phát ñi n xoay chi u 3 pha : 1. C u t o và nguyên t c ho t ñ ng : - Máy phát ñi n xoay chi u ba pha là máy t o ra 3 su t ñi n ñ ng xoay chi u hình sin cùng t n s , cùng biên ñ và l ch pha nhau 2π/3 C ut o: - G m 3 cu n dây hình tr gi ng nhau g n c ñ nh trên m t vòng tròn l ch nhau 1200 - M t nam châm quay quanh tâm O c a ñư ng tròn v i t c ñ góc không ñ i Nguyên t c : Khi nam châm quay t thông qua 3 cu n dây bi n thiên l ch pha 2π/3 làm xu t hi n 3 su t ñi n ñ ng xoay chi u cùng t n s , cùng biên ñ , l ch pha 2π/3 2. Cách m c m ch ba pha : M c hình sao và hình tam giác • Công th c : U dây = 3U pha 3. Ưu ñi m : - Ti t ki m ñư c dây d n - Cung c p ñi n cho các ñ ng cơ 3 pha ---------------------------------------------------- Bài 18. ð NG CƠ KHÔNG ð NG B BA PHA I. Nguyên t c ho t ñ ng : Khung dây d n ñ t trong t trư ng quay s quay theo t trư ng ñó v i t c ñ nh hơn II. ð ng cơ không ñ ng b ba pha : Stato : g m 3 cu n dây gi ng nhau ñ t l ch 1200 trên 1 vòng tròn Rôto : Khung dây d n quay dư i tác d ng c a t trư ng ----------------------------------------------------- Bài 20. M CH DAO ð NG I. M ch dao ñ ng : Cu n c m có ñ t c m L m c n i ti p v i t ñi n C thành m ch ñi n kín. II. Dao ñ ng ñi n t t do trong m ch dao ñ ng : 1. Bi n thiên ñi n tích và dòng ñi n : q = q 0 cos ωt ( Ch n t = 0 sao cho ϕ = 0 ) Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 7
 8. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 1 V i ω= LC π i = I 0 cos(ωt + ) 2 π • Dòng ñi n qua L bi n thiên ñi u hòa s m pha hơn ñi n tích trên t ñi n C góc 2 2. Chu kỳ và t s riêng c a m ch dao ñ ng : 1 T = 2π LC và f = 2π LC III. Năng lư ng ñi n t : T ng năg lư ng ñi n trư ng trên t ñi n và năng lư ng t trư ng trên cu n c m g i là năng lư ng ñi n t ------------------------------------------------- Bài 21. ðI N T TRƯ NG I. M i quan h gi a ñi n trư ng và t trư ng : - N u t i m t nơi có m t t trư ng bi n thiên theo th i gian thì t i nơi ñó xu t hi n m t ñi n tr ơng xoáy - N u t i m t nơi có m t ñi n trư ng bi n thiên theo th i gian thì t i nơi ñó xu t hi n m t t tr ơng xoáy II. ði n t trư ng : ði n trư ng bi n thiên và t trư ng bi n thiên liên quan m t thi t v i nhau và là hai thành ph n c a m t trư ng th ng nh t g i là ñi n t trư ng -------------------------------------------------- Bài 22. SÓNG ðI N T I. Sóng ñi n t : 1. ð nh nghĩa : Sóng ñi n t là ñi n t trư ng lan truy n trong không gian 2. ð c ñi m sóng ñi n t : - Sóng ñi n t lan truy n ñư c trong chân không. T c ñ c = 3.108 m/s - Sóng ñi n t là sóng ngang. - Dao ñ ng c a ñi n trư ng và t trư ng t i 1 ñi m luôn ñ ng pha - Sóng ñi n t cũng ph n x và khúc x như ánh sáng - Sóng ñi n t mang năng lư ng - Sóng ñi n t bư c sóng t vài m ñ n vài km dùng trong thông tin vô tuy n g i là sóng vô tuy n. II. S truy n sóng vô tuy n trong khí quy n : Các phân t không khí h p th m nh sóng dài, sóng trung, sóng c c ng n Sóng ng n ph n x t t trên t ng ñi n li Sóng dài dùng ñ thông tin dư i nư c --------------------------------------------------- Bài 23. NGUYÊN T C THÔNG TIN LIÊN L C B NG SÓNG VÔ TUY N I. Nguyên t c chung : 1. Ph i dùng sóng ñi n t cao t n ñ t i thông tin g i là sóng mang 2. Ph i bi n ñi u các sóng mang : “Tr n” sóng âm t n v i sóng mang ( sóng cao t n) 3. nơi thu ph i tách sóng âm t n ra kh i sóng mang 4. Khu ch ñ i tín hi u thu ñư c. II. Sơ ñ kh i m t máy phát thanh : Micrô, b phát sóng cao t n, m ch bi n ñi u, m ch khu ch ñ i và ăng ten. III Sơ ñ kh i m t máy thu thanh : Anten, m ch khu ch ñ i dao ñ ng ñi n t cao t n, m ch tách sóng, m ch khu ch ñ i dao ñ ng ñi n t âm t n và loa. ----------------------------------------------- CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG Bài 24.TÁN S C ÁNH SÁNG I S tán s c ánh sáng 1. Thí nghi m : Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 8
 9. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 • Cho chùm áng sáng m t tr i ñi qua lăng kính th y tinh, chùm sáng sau khi qua lăng kính b l ch v phía ñáy, ñ ng th i b tr i ra thành m t dãy màu liên t c có 7 màu chính: ñ , cam, vàng, l c, lam, chàm , tím. • S phân tách m t chùm sáng ph c t p thành các chùm sáng ñơn s c g i là s tán s c ánh sáng. 2. Ánh sáng ñơn s c : ánh sáng có m t màu nh t ñ nh và không b tán s c khi qua lăng kính g i là ánh sáng ñơn s c . -------------------------------------------- Bài 25. S GIAO THOA ÁNH SÁNG I. Hi n tư ng nhi u x ánh sáng: Hi n tư ng truy n sai l ch so v i s truy n th ng khi ánh sáng g p v t c n g i là hi n tư ng nhi u x ánh sáng. II. Hi n tư ng giao thoa ánh sáng: TN Y-âng ch ng t r ng hai chùm ánh sánh cũng có th giao thoa v i nhau, nghĩa là ánh sánh có tính ch t sóng. III. V trí các vân: G i a là k/c gi a hai ngu n k t h p D: là k/c t hai ngu n ñ n man λ : là bư c sóng ánh sáng λD V trí vân sáng trên màn: Χ S = k ( k = 0, ±1, ±2,...) : k = 0 vân sáng trung tâm, k=1 vân sáng th nh t . . . a vv.  1  λD V trí vân t i trên màn: Χt =  k ′ +  ( k ′ = 0, ±1, ±2,...) : k’ =0 vân t i th nh t, k’ =1 vân t i th 2, k’ =  2 a 2 vân t i th 3 .. .vv. ð i v i vân t i, không có khái ni m b c giao thoa. Kho ng vân (i): Là kho ng cách gi a hai vân sáng ho c hai vân t i liên ti p λD - Công th c tính kho ng vân: i = a * Mu n tìm i : s vân sáng -1 IV. Bư c sóng ánh sáng và màu s c : - Bư c sóng ánh sáng: m i ánh sáng ñơn s c, có m t bư c sóng ho c t n s trong chân không hoàn toàn xác ñ nh. - Ánh sáng nhìn th y có bư c sóng t 380nm ñ n 760nm V. ði u ki n v ngu n k t h p trong hi n tư ng giao thoa : - Hai ngu n ph i phát ra ánh sáng có cùng bư c sóng - Hi u s pha dao ñ ng c a 2 ngu n ph i không ñ i theo th i gian -------------------------------------------- Bài 26. CÁC LO I QUANG PH I. Máy quang ph : • Là d ng c dùng ñ phân tích chùm ánh sáng ph c t p t o thành nh ng thành ph n ñơn s c • Máy quang ph g m có 3 b h n chính: + ng chu n tr c: ñ t o ra chùm tia song song + H tán s c: ñ tán s c ánh sáng + Bu ng t i: ñ thu nh quang ph II. Quang ph phát x : • Quang ph phát x c a m t ch t là quang ph c a ánh sáng do ch t ñó phát ra khi ñư c ñ n nhi t ñ cao. • Quang ph phát x ñư c chia làm hai lo i là quang ph liên t c và quang ph v ch. • Quang ph liên t c do các ch t r n, ch t l ng ho c ch t khí có áp su t l n, phát ra khi b nung nóng • Quang ph liên t c g m m t dãy có màu thay ñ i m t cách liên t c. • Quang ph liên t c không ph thu c thành ph n c u t o ngu n sáng ch ph thu c nhi t ñ . • Quang ph v ch do các ch t áp su t th p phát ra , b kích ñ ng b ng nhi t hay b ng ñi n. Quang ph v ch ch ch a nh ng v ch sáng riêng l , ngăn cách nhau b i nh ng kho ng t i. • Quang ph v ch c a m i nguyên t thì ñ c trưng cho nguyên t ñó III. Quang ph h p th : • là m t h th ng nh ng v ch t i hi n trên n n quang ph liên t c. • Quang ph h p th c a các ch t khí ch a các v ch h p th và ñ c trưng cho ch t khí ñó. ----------------------------------------------- Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 9
 10. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 Bài 27. TIA H NG NGO I VÀ TIA T NGO I I. Phát hi n tia h ng ngo i và t ngo i : ngoài quang ph nhìn th y ñư c, c 2 ñ u ñ và tím, còn có nh ng b c x mà m t không nhìn th y, nhưng phát hi n nh m i hàn c a c p nhi t ñi n và b t huỳnh quang II. B n ch t và tính ch t chung : • Tia h ng ngo i và tia t ngo i có cùng b n ch t v i ánh sáng • Tuân theo các ñ nh lu t truy n th ng, ph n x , khúc x , gây ra ñư c hi n giao thoa, nhi u x III. Tia h ng ngo i : • Là nh ng b c x không nhìn th y ñư c, có b n ch t là sóng ñi n t và ngoài vùng màu ñ • V t có nhi t ñ cao hơn môi trư ng xung quanh ( cao hơn 0 K ) thì phát ra tia h ng ngo i. Ngu n h ng ngo i thông d ng là bóng ñèn dây tóc, b p ga, b p than, ñi t h ng ngo i. • Tia h ng ngo i có tác d ng nhi t, tác d ng hóa h c.ðư c ng d ng ñ sư i m, s y khô, làm các b ph n ñi u khi n t xa… IV. Tia t ngo i • Là nh ng b c x không nhìn th y ñư c, có b n ch t là sóng ñi n t và ngoài vùng màu tím. • V t có nhi t ñ cao hơn 20000 C thì phát ra tia t ngo i. • Tia t ngo i có tác d ng lên kính nh, kích thích s phát quang c a nhi u ch t, làm ion hóa ch t khí và nhi u ch t khí khác, gây hi n tư ng quang ñi n, kích thích nhi u ph n ng hóa h c, có tác d ng sinh h c, b nư c và th y tinh h p th m nh. • ðư c ng d ng : ti t trùng th c ph m, y t : ti t trùng các d ng c ph u thu t, ch a b nh còi xương, Trong công nghi p tìm v t n t trên b m t b ng kim lo i. ------------------------------------------- Bài 28. TIA X I. Ngu n phát tia X: M i khi m t chùm tia catôt, t c là m t chùm electron có năng lư ng l n, ñ p vào m t v t r n thì v t ñó phát ra tia X II. Cách t o ra tia X : ng Culítgiơ : ng th y tinh chân không, dây nung, an t, cat t - Dây nung : ngu n phát electron - Cat t K : Kim lo i có hình ch m c u - An t : Kim lo i có nguyên t lư ng l n, ch u nhi t cao. Hi u ñi n th UAK = vài ch c ngàn vôn III. B n ch t và tính ch t c a tia X : • Tia X có b n ch t là sóng ñi n t , có bư c sóng vào kho ng t 10 −11 m ñ n 10−8 m . • Tia X có kh năng ñâm xuyên : Xuyên qua t m nhôm vài cm, nhưng không qua t m chì vài mmm • Tia X làm ñen kính nh • Tia X làm phát quang 1 s ch t • Tia X làm Ion hóa không khí • Tia X tác d ng sinh lí • Công d ng : Chu n ñoán ch a 1 s b nh trong y h c, tìm khuy t t t trong các v t ñúc, ki m tra hành lí, nghiên c u c u trúc v t r n. IV. Thang sóng ñi n t : Sóng vô tuy n, tia h ng ngo i, ánh sáng nhìn th y, tia t ngo i, tia X và tia gamma ñ u có cùng b n ch t là sóng ñi n t , ch khác nhau v t n s (hay) bư c sóng ---------------------------------------- CHƯƠNG VI. LƯ NG T ÁNH SÁNG Bài 30.HI N TƯ NG QUANG ðI N.THUY T LƯ NG T ÁNH SÁNG I. ð nh nghĩa hi n tư ng quang ñi n Hi n tư ng ánh sáng làm b t các electron ra kh i b m t kim lo i g i là hi n tư ng quang ñi n (ngoài). II. ð nh lu t v gi i h n quang ñi n ð i v i kim lo i, ánh sáng kích thích ph i có bư c sóng λ ng n hơn hay b ng gi i h n quang ñi n λ0 c a kim lo i ñó m i gây ra hi n tư ng quang ñi n. III. Thuy t lư ng t ánh sáng : • Gi thuy t Plăng Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 10
 11. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 Lư ng năng lư ng mà m i l n nguyên t hay phân t hâp th hay phát x có giá tr hoàn toàn xác ñ nhvà b ng hf ,trong ñó ,f là t n s c a ánh sáng b h p th hay ñư c phát ra, còn h là 1 h ng s . • Lư ng t năng lư ng : ε = hf V i h = 6,625. 10 −34 (J.s): g i là h ng s Plăng. • Thuy t lư ng t ánh sáng Ánh sáng ñư c t o b i các h t g i là phôtôn V i m i ánh sáng có t n s f, các phôtôn ñ u gi ng nhau. M i phô tôn mang năng lư ng b ng hf. Phôtôn bay v i v n t c c=3. 108 m/s d c theo các tia sáng. M i l n 1 nguyên t hay phân t phát x ho c h p th ánh sáng thì chúng phát ra hay h p th 1 phôtôn. IV. Lư ng tính sóng h t c a ánh sáng : Ánh sáng v a có tính ch t sóng v a có tính ch t h t. V y ánh sáng có lư ng tính sóng - h t. ------------------------------------------------------ Bài 31. HI N TƯ NG QUANG ðI N TRONG 1. Ch t quang d n : Ch t d n ñi n kém khi không b chi u sáng và tr thành d n ñi n t t khi b chi u ánh sáng thích h p. 2. Hi n tư ng quang ñi n trong : Hi n tư ng ánh sáng gi i phóng các êlectron liên k t ñ cho chúng tr thành các êlectron d n ñ ng th i gi i phóng các l tr ng t do g i là hi n tư ng quang ñi n trong 3. Pin quang ñi n : Là ngu n ñi n ch y b ng năng lư ng ánh sáng, nó bi n ñ i tr c ti p quang năng thành ñi n năng, Pin ho t ñ ng d a vào hi n tư ng quang ñi n trong x y ra bên c nh m t l p ch n. ----------------------------------------------------- Bài 32. HI N TƯ NG QUANG – PHÁT QUANG 1. Hi n tư ng quang – phát quang : Là s h p th ánh sáng có bư c sóng này ñ phát ra ánh sáng có bư c sóng khác. 2. Huỳnh quang và lân quang : - S huỳnh quang : Ánh sáng phát quang b t t r t nhanh sau khi t t ánh sáng kích thích - S lân quang : Ánh sáng phát quang kéo dài 1 kho ng th i gian sau khi t t ánh sáng kích thích 3. ð c ñi m c a ánh sáng huỳnh quang : Ánh sáng huỳnh quang có bư c sóng dài hơn bư c sóng c a ánh sáng kích thích. ------------------------------------------------ Bài 33.M U NGUYÊN T BO 1. M u nguyên t Bo bao g m mô hình hành tinh nguyên t và hai tiên ñ c a Bo Hai tiên ñ c a Bo v c u t o nguyên t : • Tiên ñ v các tr ng thái d ng. Nguyên t ch t n t i trong m t s tr ng thái có năng lư ng xác ñ nh,g i là các tr ng thái d ng, khi tr ng thái d ng thì nguyên t BO không b c x . Trong các tr ng thái d ng c a nguyên t , êlectron ch chuy n ñ ng quanh h t nhântrên nh ng qu ñ o có bán kính hoàn toàn xác ñ nh g i là các qu ñ o d ng, • Tiên ñ v s b c x và h p th năng lư ng c a nguyên t Khi nguyên t chuy n t tr ng thái d ng có năng lư ng ( En ) sang tr ng thái d ng có năng lư ng th p hơn ( Em ) thì nó phát ra m t phôtôncó năng lư ng ñúng b ng hi u En - Em : ( ε = hf m = En - Em ) Ngư c l i, n u nguyên t ñang trong tr ng thái d ng có năng lư ng Em mà h p th ñư c m t phôtôn có năng lư ng ñúng b ng hi u En - Em thì nó chuy n lên tr ng thái d ng có năng lư ng cao En . 2. Quang ph phát x và h p th c a hidrô : - Khi electron chuy n t m c năng lư ng cao xu ng m c năng lư ng th p thì nó phát ra m t phôtôn có năng lư ng hf = Ecao - Eth p - M i phôton có t n s f ng v i 1 sóng ánh sáng có bư c sóng λ ng v i 1 v ch quang ph phát x - Ngư c l i : Khi nguyên t hidrô ñang m c năng lư ng th p mà n m trong vùng ánh sáng tr ng thì nó h p th 1 phôtôn làm trên n n quang ph liên t c xu t hi n v ch t i. --------------------------------------------------- Bài 34. SƠ LƯ C V LAZE Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 11
 12. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 1. Laze là m t ngu n sáng phát ra m t chùm sáng có cư ng ñ l n d a trên vi c ng d ng hi n tư ng phát x c m ng. • Tia laze có ñ c ñi m : Tính ñơn s c cao, tính ñ nh hư ng, tính k t h p r t cao và cư ng ñ l n. 2. Hi n tư ng phát x c m ng. N u m t nguyên t ñang tr ng thái kích thích, s n sàng phát ra m t phôtôn có năng lư ng ε = hf , b t g p m t phôtôn có năng lư ng ε ' ñúng b ng hf, bay lư t qua nó , thì l p t cnguyên t này cũng phát ra phôtôn ε , phôtôn ε có cùng năng lư ng và bay cùng phương v i phôtôn ε ' , ngoài ra, sóng ñi n t ng v i phôtôn ε hoàn toàn cùng pha v i dao ñ ng trong m t m t ph ng song song v i m t ph ng dao ñ ng c a sóng ñi n t ng v i phôtôn ε ' . 3. C u t o laze : • 3 lo i laze : Laze khí, laze r n, laze bán d n. • Laze rubi : G m m t thanh rubi hình tr hai m t mài nh n, 1 m t m b c m t kia m l p m ng cho 50% cư ng ñ sáng truy n qua. Ánh sáng ñ c a rubi phát ra là màu c a laze. • 4. ng d ng laze : o Trong y h c : Làm dao m , ch a 1 s b nh ngoài da o Trong thông tin liên l c : Vô tuy n ñ nh v , truy n tin b ng cáp quang o Trong công nghi p : Khoan, c t kim lo i, compôzit o Trong tr c ñ a : ðo kho ng cách, ng m ñư ng -------------------------------------------- Bài 35. TÍNH CH T VÀ C U T O C A H T NHÂN 1. C u t o c a h t nhân H t nhân ñư c c u t o b i hai lo i h t là prôtôn và nơtron, g i chung là nuclon. A Kí hi u c a h t nhân Z X Trong ñó Z: nguyên t s A: S kh i N = A-Z : S nơtron 2. ð ng v : là các h t nhân có cùng s prôton Z, khác nhau s nơtron. 3. Kh i lư ng h t nhân Kh i lư ng h t nhân r t l n so v i kh i l ơng c a êlectron, vì v y kh i lư ng nguyên t g n như t p trung toàn b h t nhân. Kh i lư ng h t nhân tính ra ñơn v u 1u = 1,66055. 10 −27 kg = 931,5 MeV/ c 2 4. H th c Anh-xtanh : E = m c 2 ---------------------------------------- Bài 36. NĂNG LƯ NG LIÊN K T C A H T NHÂN.PH N NG H T NHÂN 1. L c h t nhân. L c tương tác gi a các nuclon g i là l c h t nhân. L c h t nhân không có cùng b n ch t v i l c tĩnh ñi n hay l c h p d n. L c h t nhân ch phát huy tác d ng trong ph m vi kích thư c h t nhân. 2. Năng lư ng liên k t h t nhân. • ð h t kh i A Xét h t nhân Z X Kh i lư ng các nuclon t o thành h t nhân X là: Z m p + ( A – Z ) mn Kh i lư ng c a h t nhân là m X ð h t kh i: ∆m = Z m p + ( A – Z ) mn - m X V y kh i lư ng c a m t h t nhân luôn nh hơn t ng kh i lư ng c a các nuclon t o thành h t nhân ñó. • Năng lư ng liên k t. Năng lư ng liên k t c a m t h t nhân ñư c tính b ng tích s c a ñ h t kh i c a h t nhân v i th a s c2 Wlk = ∆m.c 2 Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 12
 13. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 W Năng lư ng kiên k t riêng lk A M c ñ b n v ng c a h t nhân tùy thu c vào năng lư ng kiên k t riêng, Năng lư ng kiên k t riêng càng l n thì h t nhân càng b n v ng. 3. Ph n ng h t nhân Ph n ng h t nhân là quá trình bi n ñ i c a h t nhân chia làm 2 lo i: + Ph n ng h t nhân t phát. + Ph n ng h t nhân kích thích. 4. Các ñ nh lu t b o toàn trong ph n ng h t nhân. + B o toàn ñi n tích. + B o toàn s nuclon. + B o toàn năng lư ng toàn ph n. + B o toàn ñ ng lư ng. 5. Năng lư ng c a ph n ng h t nhân W= ( m tröôùc - m sau ).c2 ≠ 0 W>0 :T a năng lư ng. W
 14. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 • M t ñ h t nhân trong plasma ph i ñ l n. • Th i gian duy trì tr ng thái plasma nhi t ñ cao 100 tri u ñ ph i ñ l n. 3. Năng lư ng nhi t h ch : • Ph n ng nhi t h ch t a ra năng lư ng r t l n. • Năng lư ng nhi t h ch là ngu n g c năng lư ng c a h u h t các vì sao. 4. Ưu ñi m c a năng lư ng nhi t h ch : • Ngu n nguyên li u d i dào. • Ph n ng nhi t h ch không gây ô nhi m môi trư ng. --------------------------------------------------- CHƯƠNG VIII. T VI MÔ ð N VĨ MÔ Bài 40. CÁC H T SƠ C P 1. H t sơ c p: là các h t vi mô, có kích thư c vào c kích thư c h t nhân tr xu ng. 2. Phân lo i các h t sơ c p Các h t sơ c pg m có các lo i sau: • Phôtôn • Leptôn : kh i lư ng t 0 ñ n 200me • Hañrôn : kh i lư ng trên 200me - Mêzôn π, K : nh hơn kh i lư ng nuclôn - Nuclôn : n, p - Hipêron : l n hơn kh i lư ng nuclôn 3. Tương tác c a các h t sơ c p. Có 4 lo i tương tác cơ b n sau : • Tương tác ñi n t : Tương tác gi a phôtôn và các h t mang ñi n, gi a các h t mang ñi n • Tương tác m nh : Tương tác gi a các hadrôn • Tương tác y u : Tương tác gi a các leptôn • Tương tác h p d n : Tương tác gi a các h t có kh i lư ng --------------------------------------------------- Bài 41. C U T O VŨ TR I. H m t tr i : H M t tr i g m M t tr i, các hành tinh, ti u hành tinh, v tinh, sao ch i và thiên th ch. M t tr i ñóng vai trò quy t ñ nh ñ n s hình thành, phát tri n và chuy n ñ ng c a h . 1. M t tr i : - Bán kính l n hơn 109 l n bán kính trái ñ t - Kh i lư ng b ng 333.000 l n kh i lư ng trái ñ t - Nhi t ñ b m t 6000K - Công su t phát x 3,9.1026W 2. Các hành tinh : - Nhóm trái ñ t : Th y tinh, Kim tinh, Trái ñ t, H a tinh - Nhóm m c tinh : M c tinh, Th tinh, H i vương tinh, Thiên vương tinh. 3. Các ti u hành tinh : Là các hành tinh có ñư ng kính t vài kilômét ñ n vài trăm kilômét chuy n ñ ng quanh m t tr i trên các qu ñ o bán kính t 2,2 ñvtv ñ n 3,6 ñvtv 4. Sao ch i và thiên th ch : - Sao ch i : Nh ng kh i khí ñóng băng l n ñá có ñư ng kính vài kilômét, chuy n ñ ng quanh m t tr i theo qu ñ o hình elíp - Thiên th ch : Nh ng t ng ñá chuy n ñ ng quanh m t tr i. Thiên th ch ñi vào khí quy n trái ñ t, nóng sáng và b c cháy t o thành sao băng. II. Các sao và thiên hà : 1. Các sao : - Sao nóng nh t có nhi t ñ m t ngoài 50.000K, sao ngu i nh t có nhi t ñ m t ngoài 3000K - Sao ch t : Bán kính nh hơn bán kinh trái ñ t hàng trăm ñ n hàng nghìn l n - Sao k nh : Bán kính l n hơn bán kinh trái ñ t hàng nghìn l n - Sao ñôi : Có kh i lư ng tương ñương, quay kh i tâm chung - Punxa : Sao phát ra sóng vô tuy n r t m nh - L ñen : C u t o tư nơtron, kh i lư ng riêng r t l n Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 14
 15. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 - Tinh vân : ðám b i kh ng l ñư c r i sáng b i các sao g n 2. Thiên hà : - H th ng sao g m nhi u lo i sao và tinh vân. T ng s sao trong thiên hà hàng trăm t - ða s thiên hà có d ng hình xo n c, ñư ng kính kho ng 100.000 năm ánh sáng 3. Thiên hà c a chúng ta : g i là Ngân Hà, có d ng xo n c ph ng. • H M t tr i n m trên m y ph ng qua tâm và vuông góc v i tr c c a Ngân Hà và cách tâm m t kho ng 2 c bán kính c a nó. 3 • M t tr i là thiên th trung tâm c a h có nhi t ñ b m t là 6000K. ============== H t ============== II. CÁC D NG BÀI T P TR C NGHI M Ch ñ 1: DAO ð NG ðI U HÒA: Câu 1: Trong dao ñ ng di u hòa x = A cos(ωt + ϕ ) , v n t c bi n ñ i ñi u hòa theo phương trình? Câu 2: Trong dao ñ ng ñi u hòa x = A cos(ωt + ϕ ) , gia t c bi n ñ i ñi u hòa theo phương trình? Câu 3: Trong dao ñ ng ñi u hòa, giá tr c c ñ i c a v n t c là? Câu 4: Trong dao ñ ng ñi u hòa, giá tr c c ñ i c a gia t c là :? Câu 5: Trong dao ñ ng ñi u hòa c a ch t ñi m, ch t ñi m ñ i chi u chuy n ñ ng khi: a. L c tác d ng ñ i chi u. b. L c tác d ng b ng không. c.. L c tác d ng có ñ l n c c ñ i. d. L c tác d ng có ñ l n c c ñ i. Câu 6: Gia t c c a v t dao ñ ng ñi u hòa b ng không khi? Câu 7: Trong dao ñ ng ñi u hòa: V n t c bi n ñ i ñi u hòa s m pha .. . . so v i li ñ .? Câu 8: Trong dao ñ ng ñi u hòa: Gia t c bi n ñ i ñi u hòa . . . . .so v i li ñ Câu 9: Trong dao ñ ng ñi u hòa: Gia t c bi n ñ i ñi u hòa s m pha . . . . so v i v n t c Câu 10: M t v t dao ñ ng di u hòa theo phương trình x = 6 cos(4πt ) cm. Tìm A, T, f, ω ?  π Câu 13: M t ch t ñi m dao ñ ng ñi u hòa theo phương trình x = 3 cos πt +  cm, pha dao ñ ng c a ch t ñi m t i th i  2 ñi m t = 1s là ? Câu 14: M t v t dao ñ ng ñi u hòa theo phương trình x = 6 cos(4πt ) cm, t a ñ c a v t t i th i ñi m t = 10s là? Câu 15: M t ch t ñi m dao ñ ng ñi u hòa theo phương trình x = 5 cos(2πt ) cm, t a ñ c a v t t i th i ñi m t = 1,5s là? Câu 16: M t v t dao ñ ng ñi u hòa theo phương trình x = 6 cos(4πt ) cm, v n t c c a v t t i th i ñi m t = 7,5s là: Hd : vi t phương trình v n t c trư c? ñáp s v =0 Câu 17: M t v t dao ñ ng ñi u hòa theo phương trình x = 6 cos(4πt ) cm, gia t c c a v t t i th i ñi m t = 5s là: Hd : vi t phương trình gia t c trư c ? ðS: a = -947,5 cm/s2 Câu 18: M t v t dao ñ ng ñi u hòa v i biên ñ A = 4 cm và chu kì T = 2 s, ch n g c th i gian là lúc v t ñi qua VTCB theo chi u dương. Viêt phương trình dao ñ ng c a v t ? Câu 20: M t v t có kh i lư ng 750g dao ñ ng ñi u hòa v i biên ñ 4 cm, chu kì 2 s, (l y π 2 = 10 ). Năng lư ng dao ñ ng c a v t . ðA: E = 6mJ Ch ñ 2: CON L C LÒ XO Câu 21: Con l c lò xo ngang dao ñ ng ñi u hòa, v n t c c a v t b ng không khi v t chuy n ñ ng qua? Caâu 22: Con laéc loø xo dao ñoäng ñieàu hoøa, khi taêng khoái löôïng cuûa vaät leân 4 laàn thì taàn soá cuûa vaät laø: a.Tăng lên 4 l n. b. Gi m ñi 4 l n. c. Tăng lên 2 l n. d Gi m ñi 2 l n. Câu 23: Con l c lò xo g m v t m = 100g và lò xo k = 100 N/m, (l y π 2 = 10) dao ñ ng ñi u hòa v i chu kì là:? (T = 0,2s) Câu 24: M t con l c lò xo dao ñ ng ñi u hòa v i chu kì T = 0,5 s, kh i lư ng c a qu n ng làm = 400 g, (l y π 2 = 10). ð c ng c a lò xo là? ðA: k = 64N/m. Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 15
 16. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 Câu 25: Con l c lò xo ngang dao ñ ng v i biên ñ A = 8 cm, chu kì T = 0,5 s, kh i lư ng c a v t n ng là m = 0,4 kg (l y π 2 = 10). Giá tr c c ñ i c a l c ñàn h i tác d ng vào v t là? ðA: Fmax = 5,12 N. Câu 26: Con l c lò xo g m v t m = 400g và lò xo k = 40 N/m. Ngư i ta kéo qu n ng ra kh i v trí cân b ng m t ñ an 4 cm r i th nh cho nó dao ñ ng. Cơ năng dao ñ ng c a con l c ? ðA: E = 3,2.10-2 J. Câu 27: M t con l c lò xo g m qu n ng có kh i lư ng 1kg và m t lò xo có ñ c ng 1600N/m. Khi qu n ng v VTCB, ngư i ta truy n cho nó v t t c ban ñ u b ng 2 m/s. Biên ñ dao ñ ng c a qu n ng là? A = 5 cm Ch ñ 3:CON L C ðƠN Câu 28: Con l c ñơn g m v t n ng kh i lư ng m treo vào s i dây l t i nơi có gia t c tr ng trư ng g, dao ñ ng ñi u hòa v i chu kì T ph thu c vào? Câu 29: Con l c ñơn dao ñ ng ñi u hòa, khi tăng chi u dài c a con l c lên 4 l n thì t n s dao ñ ng c a con l c là: a.Tăng lên 2 l n. b Gi m ñi 2 l n. c. Tăng lên 4 l n. c. Gi m ñi 4 l n. Câu 30: Con l c ñơn dao ñ ng ñi u hòa v i chu kì 1s t i nơi có gia t c tr ng trư ng 9,8 m/s2, chi u dài c a con l c là? ðA: l = 24,8 cm Câu 31: nơi mà con l c ñơn ñ m giây (chu kì 2s ) có chi u dài 1m, thì con l c ñơn có ñ dài 3m s dao ñ ng v i chu kì là? ðA: T = 3,46 s. Câu 32: M t con l c ñơn có chu kì dao ñ ng T = 4s, th i gian ñ con l c ñi t VTCB ñ n v trí có li ñ c c ñ i là: a. t = 0,5 s. b.. t = 1,0 s. c. t = 1,5 s. d. t = 2,0 s. Ch ñ 4:T NG HƠP DAO ð NG Câu 33: Hai dao ñ ng ñi u hòa nào sau ñây ñư c g i là cùng pha?  π  π  π  π A. x1 = 3 cos πt + cm và x 2 = 3 cos πt + cm . B.. x1 = 4 cos πt + cm và x 2 = 5 cos πt + cm .  6  3  6  6  π  π  π  π C. x1 = 2 cos 2πt + cm và x 2 = 2 cos πt + cm . D. x1 = 3 cos πt + cm và x 2 = 3 cos πt − cm .  6  6  4  3 Câu 34: M t v t th c hi n ñ ng th i hai dao ñ ng ñi u hòa cùng phương, cùng t n s có biên ñ l n lư t là 8 cm và 12 cm. Biên ñ c a dao ñ ng t ng h p ? A = 5cm Câu 35: M t ch t ñi m tham gia ñ ng th i hai dao ñ ng ñi u hòa cùng phương , cùng t n s x1 = cos 2t (cm) và x2 = 2,4 π cos (2t + ) (cm). Biên ñ c a dao ñ ng t ng h p là : 2 Ch ñ 5: DAO ð NG T C D N, DAO ð NG CƯ NG B C VÀ HI N TƯ NG C NG HƯ NG * Biên ñ c a dao ñ ng cư ng b c không ph thu c vào t n s l c cư ng b c. * Dao ñ ng duy trì là dao ñ ng t t d n mà ngư i ta ñã tác d ng ng ai l c vào v t dao ñ ng cùng chi u v i chi u chuy n ñ ng trong m t ph n c a t ng chu kì. * Biên ñ c a dao ñ ng cư ng b c ch ph thu c vào biên ñ c a l c cư ng b c. * Trong dao ñ ng t t d n, m t ph n cơ năng ñã bi n ñ i thành nhi t năng. * Hieän töôïng coäng höôûng chæ xaûy ra vôùi dao ñoäng cöôõng böùc. * Ñieàu kieän ñeå xaûy ra hieän töôïng coäng höôûng laø taàn soá goùc löïc cöôõng böùc baèng taàn soá goùc dao ñoäng rieâng, taàn soá löïc cöôõng böùc baèng taàn soá dao ñoäng rieâng, chu kì löïc cöôõng böùc baèng chu kì dao ñoäng rieâng. CH ð 6: SÓNG CƠ H C Câu 36: Sóng cơ h c lan truy n trong môi trư ng ñàn h i v i v n t c v không ñ i, khi tăng t n s sóng 2 l n thì bư c sóng là: ðA: Gi m 2 l n. Câu 37: V n t c truy n sóng ph thu c vào:ðA: Môi trư ng truy n sóng. Câu 38: M t ngư i quan sát m t chi t phao trên m t bi n th y nó nhô lên cao 10 l n trong 18s, kh ang cách gi a hai ng n sóng k nhau là 2m. V n t c truy n sóng trên m t bi n là: a.. v = 1 m/s. b. v = 2 m/s. c. v = 4 m/s. d. v = 8 m/s.  2πx  Câu 39: T i ñi m M cách tâm sóng m t kh ang x có phương trình dao ñ ng u M = 4 sin  200πt −  cm. T n s c a  λ  sóng là: ðA: f = 100 Hz Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 16
 17. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009  t x  Câu 40: Cho m t sóng ngang có phương trình sóng là u = 8sìn 2π  −  mm, trong ñó x tính b ng cm, t tính b ng  0,1 50  giây. Tìm Chu kì , bư c sóng c a sóng? Câu 41: M t sóng truy n trên s i dây ñàn h i r t dài v i t n s 500Hz, ngư i ta th y kh ang cách gi a hai ñi m g n nhau nh t dao ñ ng cùng pha là 80 cm. V n t c truy n sóng trên dây là:v = 400m/s Câu 42: M t sóng cơ h c lan truy n v i v n t c 320 m/s, bư c sóng 3,2 m. Chu kì c a sóng là? CH ð 2: SÓNG ÂM Câu 43: V n t c truy n âm trong không khí là 340 m/s, kh ang cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trên cùng m t phương truy n sóng dao ñ ng ngư c pha nhau là 0,85 m. T n s c a âm ? ðA: f = 200 Hz Câu 44: M t sóng cơ h c có t n s f = 1000 Hz lan truy n trong không khí. Sóng ñó ñư c g i là ? CHUÛ ÑEÀ 3: GIAO THOA SOÙNG VAØ SOÙNG DÖØNG Câu 45: M t dây ñàn dài 40 cm, căng hai ñ u c ñ nh, khi dây dao ñ ng v i t n s 600 Hz ta quan sát trên dây có sóng d ng v i hai b ng sóng. Bư c sóng trên dây là :ðA: λ = 40 cm Câu 46: M t dây ñàn dài 40 cm, căng hai ñ u c ñ nh, khi dây dao ñ ng v i t n s 600 Hz ta quan sát trên dây có sóng d ng v i hai b ng sóng.V n t c sóng trên dây là:ðA: v = 240 m/s. Câu 47: Dây AB căng n m ngang dài 2 m, hai ñ u A và B c ñ nh, t o m t sóng d ng trên dây v i t n s 50 Hz, trên ñ an AB th y có 5 nút sóng. V n t c truy n sóng trên dây là? ðA: v = 50 m/s. Câu 48: M t s i dây ñàn h i dài 60 cm, ñư c rung v i t n s 50 Hz, trên dây t o thành m t sóng d ng n ñ nh v i 4 b ng sóng, hai ñ u là hai nút sóng. V n t c sóng trên dây là? ðA: v = 15 m/s. Câu 49: M t sóng cơ h c lan truy n trên s i dây ñàn h i, trong kh ang th i gian 6s sóng truy n ñư c 6m. V n t c truy n sóng trên dây là bao nhiêu?ðA : v = 100 cm/s. CH ð 1: ð I CƯƠNG V DÒNG ðI N XOAY CHI U Câu 50: Trong các ñ i lư ng ñ c trưng cho dòng ñi n xoay chi u sau ñây, ñ i lư ng nào có dùng giá tr hi u d ng ? a. Hi u ñi n th .. b. Chu kì. c. T n s . d. Công su t. Câu 51: Trong các ñ i lư ng ñ c trưng cho dòng ñi n xoay chi u sau ñây, ñ i lư ng nào không dùng giá tr hi u d ng ? a. Hi u ñi n th . b. Cư ng ñ dòng ñi n. c. Su t ñi n ñ ng. d. Công su t.. Câu 52:Phát bi u nào sau ñây là ñúng? * Cho dòng ñi n m t chi u và dòng ñi n xoay chi u l n lư t ñi qua cùng m t ñi n tr thì chúng t a ra nhi t như nhau.. Câu 53: M t m ng ñi n xoay chi u 220V - 50 Hz, khi ch n pha ban ñ u c a hi u ñi n th b ng không thì bi u th c hi u ñi n th có d ng? Câu 54: Dòng ñi n ch y qua ñ an m ch xoay chi u có d ng i = 2 cos(100πt ) (A), hi u ñi n th gi a hai ñ u ñ an m ch có giá tr hi u d ng là 12 V, và s m pha π /3 so v i dòng ñi n. Bi u th c c a hi u ñi n gi a hai ñ u ñ an m ch là? Câu 55: M t dòng ñi n xoay chi u ch y qua ñi n tr R = 10 Ω , nhi t lư ng t a ra trong 30 phút là 900kJ. Cư ng ñ dòng ñi n c c ñ i trong m ch là:ðA: I0 = 10,0 A.. CH ð 2: DÒNG ðI N XOAY CHI U TRONG ð AN M CH CH CH A R, L HO C C Câu 56: ð i v i m ch ñi n xoay chi u ch có cu n c m? π * Dòng ñi n tr pha hơn hi u ñi n th m t góc .. 2 Câu 57: ð i v i m ch ñi n xoay chi u ch ch a t ñi n? π * Dòng ñi n s m pha hơn hi u ñi n th m t góc .. 2 Câu 58: M t ñi n tr thu n R m c vào m ch ñi n xoay chi u t n s 50 Hz, mu n dòng ñi n trong m ch s m pha hơn hi u π ñi n th gi a hai ñ u ñ an m ch m t góc ta ph i làm như th nào? 2 * Ngöôøi ta phaûi thay ñieän trôû noùi treân baèng moät tuï ñieän.. Caâu 59: Coâng thöùc xaùc ñònh dung khaùng cuûa tuï ñieän C ñoái vôùi taàn soá f laø ? Caâu 60: Coâng thöùc xaùc ñònh caûm khaùng cuûa cuoän caûm L ñoái vôùi taàn soá f laø ? Caâu 61: Khi taàn soá doøng ñieän xoay chieàu chaïy qua ñoïan maïch chæ chöùa tuï ñieän taêng leân 4 laàn thì dung khaùng cuûa tuï ñieän ? ÑA: Giaûm ñi 4 laàn.. Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 17
 18. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 Caâu 62: Khi taàn soá doøng ñieän xoay chieàu chaïy qua ñoïan maïch chæ chöùa cuoän caûm taêng leân 4 laàn thì caûm khaùng cuûa cuoän caûm :ÑA: Taêng leân 4 laàn.. 10 −4 Caâu 63: Ñaët vaøo hai ñaàu tuï ñieän C = (F) moät hieäu ñieän theá xoay chieàu taàn soá 100 Hz, dung khaùng cuûa tuï ñieän laø? π 1 Caâu 64: Ñaët vaøo hai ñaàu cuoän caûm L = (H) moät hieäu ñieän theá xoay chieàu 220 V - 50 Hz. Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu π duïng qua cuoän caûm laø? 10 −4 Caâu 65: Ñaët vaøo hai ñaàu tuï ñieän C = (F) moät hieäu ñieän theá xoay chieàu u = 141 cos(100πt ) V. Dung khaùng cuûa tuï π ñieän laø: (H) moät hieäu ñieän theá xoay chieàu u = 141 cos(100πt ) V . Caûm khaùng cuûa 1 Caâu 66: Ñaët vaøo hai ñaàu cuoän caûm L = π cuoän caûm laø: 10 −4 Caâu 67: Ñaët vaøo hai ñaàu tuï ñieän C = (F) moät hieäu ñieän theá xoay chieàu u = 141 cos(100πt ) V. Cöôøng ñoä doøng π ñieän qua tuï ñieän laø? (H) moät hieäu ñieän theá xoay chieàu u = 141 cos(100πt ) V. Cöôøng ñoä doøng 1 Caâu 68: Ñaët vaøo hai ñaàu cuoän caûm L = π ñieän hieäu duïng qua cuoän caûm laø? CHUÛ ÑEÀ 3: DOØNG ÑIEÄN XOAY CHIEÀU TRONG ÑOÏAN MAÏCH KHOÂNG PHAÂN NHAÙNH Caâu 69: Trong maïch RLC maéc noái tieáp, ñoä leäch pha giöõa doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoïan maïch phuï thuoäc vaøo:ÑA: Tính chaát cuûa maïch.. Caâu 70: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng? Trong maïch ñieän xoay chieàu khoâng phaân nhaùnh khi ñieän dung cuûa tuï ñieän thay ñoåi vaø thoûa maõn ñieàu kieän 1 ωL = thì: ωC .* Cöôøng ñoä cöïc ñaïi, u cuøng pha vôùi i , toång trôû cuûa maïch nhoû nhaát, coâng suaát cöïc ñaïi Caâu 71: Coâng thöùc tính toång trôû cuûa ñoïan maïch RLC maéc noái tieáp laø? Caâu 72: Maïch ñieän xoay chieàu goàm RLC maéc noái tieáp,coù R = 30 Ω , ZC = 20 Ω , ZL = 60 Ω . Toång trôû cuûa maïch laø : 10 −4 2 Caâu 73: Cho ñoïan maïch xoay chieàu AB goàm ñieän trôû R = 100 Ω , tuï ñieän C = (F) vaø cuoän caûm L = (H) maéc π π noái tieáp. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoïan maïch AB moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù daïng u = 200 cos100πt (V). Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng trong maïch laø:ÑA: I = 1 A. 10 −4 0,2 Caâu 74: Cho ñoïan maïch xoay chieàu AB goàm ñieän trôû R = 60 Ω , tuï ñieän C = (F) vaø cuoän caûm L = (H) maéc π π noái tieáp. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoïan maïch AB moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù daïng u = 50 2 cos 100πt (V). Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng trong maïch laø:ÑA: I = 0,50 A Caâu 75: Dung khaùng cuûa moät maïch RLC maéc noái tieáp ñang coù giaù trò nhoû hôn caûm khaùng. Muoán xaûy ra hieän töôïng coäng höôûng ñieän trong maïch, ta phaûi: A. Taêng ñieän dung cuûa tuï ñieän. C.Taêng heä soá töï caûm cuûa cuoän caûm. B. Giaûm ñieän trôû cuûa maïch. D.Giaûm taàn soá doøng ñieän xoay chieàu.. CHUÛ ÑEÀ 4: COÂNG SUAÁT CUÛA DOØNG ÑIEÄN XOAY CHIEÀU Caâu 76: Coâng suaáttoûa nhieät trung bình cuûa doøng ñieän xoay chieàu ñöôïc tính theo coâng thöùc naøo sau ñaây? a. P = u.i.cos ϕ . b. P = u.i.sin ϕ . c. P = U.I.cos ϕ .. d. P = U.I.sin ϕ . Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 18
 19. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 Caâu 77: Ñaïi löôïng naøo sau ñaây ñöôïc goïi laø heä soá coâng suaát cuûa maïch ñieän xoay chieàu? a. k = sin ϕ . b. k = cos ϕ .. c. k = tan ϕ . d. k = cotan ϕ . Caâu 78: Maïch ñieän naøo sau ñaây coù heä soá coâng suaát lôùn nhaát? * Ñoaïn maïch coù caùc ñieän trôû mace noái tieáp Caâu 79: Maïch ñieän naøo sau ñaây coù heä soá coâng suaát nhoû nhaát? * Cuoän caûm L noái tieáp vôùi tuï ñieän C.. Caâu 80: Maïch ñieän xoay chieàu goàm RLC maéc noái tieáp ñang coù tính caûm khaùng, khi taêng taàn soá cuûa doøng ñieän xoay chieàu thì heä soá coâng suaát cuûa maïch : a. Khoâng thay ñoåi. b. Taêng . c. Giaûm.. d. Baèng 1. Caâu 81: Maïch ñieän xoay chieàu goàm RLC maéc noái tieáp ñang coù tính dung khaùng, khi taêng taàn soá cuûa doøng ñieän xoay chieàu thì heä soá coâng suaát cuûa maïch : a. Khoâng thay ñoåi. b. Taêng .. c. Giaûm. d. Baèng 1. Caâu 82: Moät tuï ñieän coù ñieän dung C = 5,3 µ F maéc noái tieáp vôùi ñieän trôû R = 300 Ω thaønh moät ñoïan maïch. Maéc ñoïan maïch naøy vaøo maïng ñieän xoay chieàu 220 V - 50 Hz. Heä soá coâng suaát cuûa maïch laø: ÑA: 0,4469 Caâu 83: Moät tuï ñieän coù ñieän dung C = 5,3 µ F maéc noái tieáp vôùi ñieän trôû R = 300 Ω thaønh moät ñoïan maïch. Maéc ñoïan maïch naøy vaøo maïng ñieän xoay chieàu 220 V - 50 Hz. Ñieän naêng maø ñoïan maïch tieâu thuï trong moät phuùt laø :ÑA: 1933 J Caâu 84: Moät cuoän daây khi maéc vaøo hieäu ñieän xoay chieàu 50 V - 50 Hz thì cöôøng ñoä doøng ñieän qua cuoän daây laø 0,2 A vaø coâng suaát tieâu thuï treân cuoän daây laø 1,5 W. Heä soá coâng suaát cuûa maïch laø bao nhieâu? a. k = 0,15.. b. k = 0,25. c. k = 0,50. d. k = 0,75. CHUÛÑEÀ 5: MAÙY PHAÙT ÑIEÄN XOAY CHIEÀU MOÄT PHA VAØ BA PHA Caâu 85: Nguyeân taét hoïat ñoäng cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha döïa vaøo ? Caâu 86: Trong caùch maéc doøng ñieän xoay chieàu 3 pha ñoái xöùng theo hình sao, phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng? a. Doøng ñieän trong daây trung hoøa baèng khoâng. b. Doøng ñieän trong moãi pha baèng dao ñoäng trong moãi daây pha. c. Hieäu ñieän theá pha baèng 3 laàn hieäu ñieän theá giöõa hai daây pha.. d. Truyeàn taûi ñieän naêng baèng 4 daây daãn, daây trung hoøa coù tieát dieän nhoû nhaát. Caâu 87: Khi truyeàn taûi ñieän naêng cuûa doøng ñieän xoay chieàu 3 pha ñi xa phaûi duøng ít nhaát laø bao nhieâu daây daãn? Caâu 88: Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu moät pha cuûa moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha laø 220 V. Trong caùch maéc hình sao, hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai daây pha laø:ÑA: 381 V Caâu 89: Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng trong moät pha cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha laø 10 A. Trong caùch maéc hình tam giaùc, cöôøng ñoä doøng ñieän trong moãi daây pha laø:ÑA:. 17,3 A CHUÛ ÑEÀ 6: ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BA PHA * Ñoäng cô khoâng ñoàng boä ñöôïc taïo ra treân cô sôû hieän töôïng: Taùc duïng cuûa töø tröôøng quay leân khung dây kín có dòng ñi n. * Máy phát ñi n xoay chi u t o nên su t ñi n ñ ng e = E0cos(100pi t). T c ñ quay c a rô to là 600 vòng/phút.Tìm s c p c c c a rô to ? CHUÛ ÑEÀ 7: MAÙY BIEÁN THEÁ VAØ SÖÏ TRUYEÀN TAÛI ÑIEÄN NAÊNG Caâu 90: hieän nay ngöôøi ta thöôøng duøng caùch naøo sau ñaây ñeå laøm giaûm hao phí ñieän naêng trong quaù trình truyeàn taûi ñi xa? Caâu 91: Phöông phaùp laøm giaûm hao phí ñieän naêng trong maùy bieán theá laø: * Loõi cuûa maùy bieán theá ñöôïc caáu taïo bôûi caùc laù theùp moûng gheùp caùch ñieän vôùi nhau.. Caâu 92: Moät maùy bieán theá coù soá voøng cuoän sô caáp vaø thöù caáp laàn löôït laø 2200 voøng vaø 120 voøng. Maéc cuoän sô caáp vôùi maïng ñieän xoay chieàu 220 V - 50 Hz, khi ñoù hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän thöù caáp ñeå hôû laø: Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 19
 20. V t Lý 12-CB Ôn thi t t nghi p THPT Năm h c 2008-2009 a. 24 V. b. 17 V. c. 12 V.. d. 8,5 V. Caâu 93: Moät maùy bieán theá coù soá voøng cuoän sô caáp laø 2200 voøng. Maéc cuoän sô caáp vôùi maïng ñieän xoay chieàu 220 V - 50 Hz, khi ñoù hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän thöù caáp ñeå hôû laø 6 v. Soá voøng cuûa cuoän thöù caáp laø: a. 85 voøng. b. 60 voøng.. c. 42 voøng. d. 30 voøng. Caâu 94: Moät maùy bieán theá coù soá voøng cuoän sô caáp laø 3000 voøng, cuoän thöù caáp 500 voøng, ñöôïc maéc vaøo maïng ñieän xoay chieàu taàn soá 50 Hz, khi ñoù cöôøng ñoä doøng ñieän qua cuoän thöù caáp laø 12 A. Cöôøng ñoä doøng ñieän qua cuoän sô caáp laø: a. 1,41 A. b. 2,00 A.. c. 2,83 A. d. 72,9 A. * Xeâm theâm baøi t p 16.4, 16.5 trang 27 saùch baøi t p. CHÖÔNG IV CHUÛ ÑEÀ 1: MAÏCH DAO ÑOÄNG, DAO ÑOÄNG ÑIEÄN TÖØ VAØ ÑIEÄN TÖØ TRÖÔØNG Caâu 95: Maïch dao ñoäng ñieän töø ñieàu hoøa LC coù chu kì ? . Caâu 96: Maïch dao ñoäng ñieän töø ñieàu hoøa goàm cuoän caûm L vaø tuï ñieän C. khi taêng ñieän dung cuûa tuï ñieän leân 4 laàn thì chu kì dao ñoäng cuûa maïch:ðA: Taêng leân 2 laàn.. Caâu 97: Maïch dao ñoäng ñieän töø ñieàu hoøa goàm cuoän caûm L vaø tuï ñieän C. khi taêng ñoä töï caûm cuûa cuoän caûm leân 2 laàn vaø giaûm ñieän dung cuûa tuï ñieän ñi 2 laàn thì taàn soá dao ñoäng cuûa maïch laø: a. Khoâng ñoåi.. b. Taêng 2 laàn. c. Giaûm 2 laàn. d. Taêng 2 laàn. Caâu 98: Maïch dao ñoäng ñieän töø goàm cuoän caûm L vaø tuï ñieän C, dao ñoäng töï do vôùi taàn soá goùc: 2π 1 a. ω = 2π LC . b. ω = . c. ω = LC . d. ω = .. LC LC Caâu 99: Cöôøng ñoä doøng ñieän töùc thôøi trong maïch LC coù daïng i = 0,05 sin 2000t (A). Taàn soá goùc cuûa maïch dao ñoäng laø: a. 318,5 rad/s. b. 318,5 Hz. c. 2000 rad/s.. d. 2000 Hz. Caâu 100: Maïch dao ñoäng LC goàm cuoän caûm coù ñoä töï caûm L = 2 mH vaø tuï ñieän coù ñieän dung C = 2 pF, (laáy π 2 = 10). Taàn soá dao ñoäng cuûa maïch laø: a. f = 2,5 Hz. b. f = 2,5 MHz.. c. f = 1 Hz. d. f = 1 MHz. Caâu 101:Cöôøng ñoä doøng ñieän töùc thôøi trong maïch LC coù daïng i = 0,05 sin 2000t (A). Tuï ñieän trong maïch coù ñieän dung 5 µ F. Ñoä töï caûm cuûa cuoän caûm laø: a. L = 50 mH.. b. L = 50 H. c. L = 5.10-6 H. d. L = 5.10-8 H. ( Caâu 102: Maïch dao ñoäng LC coù ñieän tích trong maïch bieán thieân ñieàu hoøa theo phöông trình q = 4 cos 2π .10 4 t µC . ) Taàn soá dao ñoäng cuûa maïch laø: a. f = 10 Hz. b. f = 10 kHz.. c. f = 2π Hz. d. f = 2π kHz. Caâu 103: Maïch dao ñoäng ñieän töø goàm tuï ñieän C = 16 nF vaø cuoän caûm L = 25 mH. Taàn soá goùc dao ñoäng cuûa maïch laø: a. ω = 200 Hz. b. ω = 200 rad/s. c. ω = 5.10 −5 Hz. d. ω = 5.10 4 rad/s.. Caâu 104: Ngöôøi ta duøng caùch naøo sau ñaây ñeå duy trì dao ñoäng ñieän töø trong maïch vôùi taàn soá rieâng cuûa noù: a. Ñaët vaøo maïch moät hieäu ñieän theá xoay chieàu. b. Ñaët vaøo maïch moät hieäu ñieän theá moät chieàu khoâng ñoåi. c. Duøng maùy phaùt dao ñoäng ñieän töø ñieàu hoøa.. d. Taêng theâm ñieän trôû cuûa maïch dao ñoäng. Caâu105: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng? a. Doøng ñieän daãn laø doøng chuyeån ñoäng coù höôùng cuûa caùc ñieän tích. b. Doøng ñieän dòch laø do ñieän tröôøng bieán thieân sinh ra. c. Coù theå duøng ampe keá ñeå ño tröïc tieáp doøng ñieän daãn. d. Coù theå duøng ampe keá ñeå ño tröïc tieáp doøng ñieän dòch.. Caâu 106: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng khi noùi veà ñieän töø tröôøng? a. Khi moät ñieän tröôøng bieán thieân theo thôøi gian, noù sinh ra moät töø tröôøng bieán thieân. b. Ñieän tröôøng xoùay laø ñieän tröôøng coù caùc ñöôøng söùc laø nhöõng ñöôøng cong khoâng kheùp kính.. Xin liên h : website: http://duchai10782.violet.vn ñ bi t thêm v thi TN Năm 2009 Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản