Open Solaris (hệ điều hành của SUN)

Chia sẻ: Dinh Thuy Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:34

0
513
lượt xem
133
download

Open Solaris (hệ điều hành của SUN)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SUN mới đây đã công bố HĐH phiên bản mới nhất Open Solaris 2009.06, ngoài hỗ trợ sun4v và sun4u, HĐH này cũng có thể sử dụng trên SPACE. Phiên bản này không chỉ sửa một số lỗi Bug mà còn bổ sung rất nhiều chức năng được mong đợi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Open Solaris (hệ điều hành của SUN)

 1. Open Solaris (hệ điều hành của SUN) http://www.debian.org/releases/stable/sparc/ch05s01.html.vi Sun mới đây đã công bố HĐH phiên bản mới nhất OpenSolaris 2009.06, ngoài hỗ trợ Sun4v và Sun4u, HĐH này cũng có thể sử dụng trên SPACE. Phiên bản này không chỉ sửa một số lỗi Bug mà còn bổ sung rất nhiều chức năng được mong đợi, trong đó có việc hỗ trợ 46 ngôn ngữ. OpenSolaris 2009.06 cung cấp mạng ảo, công cụ quản lý Crossbow và HA cho nhân viên quản lý, nâng cao khả năng quan sát IP, cổng iSCSI cho COMSTAR, tăng cường khả năng tương tác với Windows và tối ưu Socket. Đối với người dùng máy tính phổ thông, OpenSolaris 2009.06 bổ sung thêm Firefox 3.1 Beta 3, trong Time Slider còn có chức năng chụp nhanh, trung tâm Multimedia Codeina và Elisa, quản lý file, cải thiện hỗ trợ phần cứng, hoàn toàn hỗ trợ cấu trúc SPARC, Nehalem và MTXT Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà phát triển, OpenSolaris 2009.06 còn tích hợp PHP và MySQL DTrace Probes, CPC DTrace Provider, JavaFX SDK, libc Linux/BSD Compability, hệ thống điều khiển Git. Download tại đây: Code http://www.opensolaris.com/get/index.jsp
 2. Bạn có thể vào địa chỉ trên để request 1 CD, nó sẽ gửi về cho bạn. FNguyen đã nhận dc đĩa từ SUN. Nhân tiện cho em show hàng cái DVD windows 7 Microsoft gửi hí hí: Solaris (hệ điều hành) From Wikipedia, the free encyclopedia Từ Wikipedia tiếng Việt Jump to: navigation , search Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm Solaris Solaris Company / developer Sun Microsystems Sun
 3. Công ty / nhà phát Microsystems triển OS family Hệ điều UNIX UNIX hành gia đình Working state Làm Current Hiện tại việc nhà nước Mixed open source / closed source Source model Theo mô Hỗn hợp mã nguồn mở / đóng hình nguồn Latest stable release 10 10/09 / 2009-10-08 ; 12 days ago Mới nhất ổn định, 10 10/09 / 2009-10-08; 12 ngày phát hành trước Supported platforms SPARC , IA-32 , x86-64 SPARC, Hỗ trợ nền tảng IA-32, x86-64 Kernel type Hạt nhân Monolithic kernel Monolithic hạt loại nhân Default user interface Java Desktop System or CDE Java Mặc định giao diện Desktop System hoặc CDE người dùng License Giấy phép Various Khác nhau www.sun.com/solaris www.sun.com Website Website / solaris Solaris is a UNIX -based operating system introduced by Sun Microsystems in 1992 as the successor to SunOS . Solaris là một UNIX dựa trên hệ điều hành giới thiệu của Sun Microsystems vào năm 1992 như là sự kế thừa cho hệ điều hành SunOS. Solaris is known for its scalability , especially on SPARC systems, and for originating many innovative features such as DTrace and ZFS . [ 1 ] [ 2 ] Solaris supports SPARC-based and x86 -based workstations and servers from Sun and other vendors, with efforts underway to port to additional platforms. Solaris được biết đến với khả năng mở rộng của nó, đặc biệt là trên các hệ thống SPARC, và cho nguồn gốc nhiều tính năng tiên tiến như DTrace và ZFS. [1] [2] Solaris SPARC dựa trên hỗ trợ và x86 dựa trên các máy trạm và máy chủ của Sun và các nhà cung cấp khác, với những nỗ lực đang đến cổng vào nền tảng bổ sung. Solaris is certified against the Single Unix Specification . Solaris được chứng nhận đối với các đơn UNIX Specification. Although it was historically developed as proprietary software , it is supported on systems manufactured by all major server vendors, and the
 4. majority of its codebase is now open source software via the OpenSolaris project. Mặc dù đã được lịch sử phát triển như là phần mềm độc quyền, nó được hỗ trợ trên hệ thống sản xuất bởi tất cả các nhà cung cấp máy chủ lớn, và phần lớn các codebase của nó bây giờ là phần mềm mã nguồn mở thông qua các dự án OpenSolaris. Contents Nội dung [hide] • 1 History 1 Lịch sử • 2 Supported architectures 2 hỗ trợ kiến trúc o 2.1 Other platforms 2,1 khác nền tảng • 3 Installation and usage options 3 Cài đặt và sử dụng tùy chọn o 3.1 Usage with installation 3,1 Cách sử dụng cài đặt o 3.2 Usage without installation 3,2 Cách sử dụng mà không cần cài đặt • 4 Desktop environments 4 Desktop môi trường • 5 License 5 Giấy phép • 6 Version history 6 Phiên bản lịch sử • 7 Development release 7 Phát triển bản phát hành • 8 See also 8 Xem thêm • 9 References 9 Tham khảo • 10 External links 10 Liên kết ngoài [ edit ] History [Sửa] Lịch sử In 1987, AT&T and Sun announced that they were collaborating on a project to merge the most popular Unix variants on the market at that time: BSD , System V , and Xenix . Năm 1987, AT & T và Sun đã thông báo rằng họ đã được cộng tác trên một dự án để nhập các biến thể Unix phổ biến nhất trên thị trường tại thời điểm đó: BSD, System V, và Xenix. This would become Unix System V Release 4 (SVR4). [ 3 ] Điều này sẽ trở thành UNIX System V Release 4 (SVR4) [3.] On September 4 , 1991 , Sun announced that it would replace its existing BSD-derived Unix, SunOS 4 , with one based on SVR4. Ngày 04 Tháng Chín, 1991, Sun thông báo rằng nó sẽ thay thế nó tồn tại-BSD bắt nguồn Unix, hệ điều hành SunOS 4, với một dựa trên SVR4. This was identified internally as SunOS 5 , but a new marketing name was introduced at the same time: Solaris 2 . [ 4 ] While SunOS 4.1. x micro releases were retroactively named Solaris 1 by Sun, the Solaris name is almost exclusively used to refer to the SVR4-derived SunOS 5.0 and later. [ 5 ] Điều này đã được xác định trong nội bộ là hệ điều hành SunOS 5, nhưng một tên tiếp thị mới đã được giới thiệu cùng một lúc: Solaris 2 [4.] Trong khi hệ điều hành SunOS 4.1. X bản phát hành vi đã được hiệu lực được đặt tên bởi Sun Solaris 1, tên Solaris là hầu như chỉ được sử dụng để tham khảo đến SVR4-bắt nguồn hệ điều hành SunOS 5.0 và sau này [5.]
 5. The justification for this new "overbrand" was that it encompassed not only SunOS, but also the OpenWindows graphical user interface and Open Network Computing (ONC) functionality. Các biện minh cho điều này overbrand "mới" được rằng nó không hoàn thiện hệ điều hành SunOS chỉ, mà còn là giao diện OpenWindows người dùng đồ họa và mở mạng máy tính (ONC) chức năng. The SunOS minor version is included in the Solaris release number; for example, Solaris 2.4 incorporated SunOS 5.4. Các phiên bản hệ điều hành SunOS nhỏ nằm trong số phát hành Solaris; ví dụ, Solaris 2,4 kết hợp hệ điều hành SunOS 5.4. After Solaris 2.6, Sun dropped the "2." Sau 2,6 Solaris, Sun bị bỏ các "2." from the number, so Solaris 7 incorporates SunOS 5.7, and the latest release SunOS 5.10 forms the core of Solaris 10 . từ số lượng, do đó, Solaris 7 kết hợp hệ điều hành SunOS 5,7, và các hệ điều hành SunOS phiên bản mới nhất 5,10 hình thức cốt lõi của Solaris 10. [ edit ] Supported architectures [Sửa] kiến trúc được hỗ trợ Solaris uses a common code base for the platforms it supports: SPARC and i86pc (which includes both x86 and x86-64 ). [ 6 ] Solaris sử dụng một cơ sở chung mã cho những nền tảng nó hỗ trợ: SPARC và i86pc (bao gồm cả x86 và x86-64) [6.] Solaris has a reputation for being well-suited to symmetric multiprocessing , supporting a large number of CPUs . [ 7 ] It has historically been tightly integrated with Sun's SPARC hardware (including support for 64-bit SPARC applications since Solaris 7), with which it is marketed as a combined package. Solaris có một danh tiếng vì rất phù hợp với đa xử lý đối xứng, hỗ trợ một số lượng lớn các CPU [7.] Nó có lịch sử được tích hợp chặt chẽ với phần cứng SPARC của Sun (bao gồm hỗ trợ cho 64-bit SPARC các ứng dụng kể từ Solaris 7), mà nó là thị trường như là một gói kết hợp. This has often led to more reliable systems, but at a cost premium over commodity PC hardware. Điều này thường dẫn tới nhiều hệ thống đáng tin cậy, nhưng ở một chi phí cao hơn phần cứng máy tính hàng hóa. However, it has also supported x86 systems since Solaris 2.1 and the latest version, Solaris 10, includes support for 64-bit x86 applications, allowing Sun to capitalize on the availability of commodity 64-bit CPUs based on the x86-64 architecture. Tuy nhiên, nó cũng đã hỗ trợ hệ thống x86 kể từ Solaris 2.1 và phiên bản mới nhất, Solaris 10, bao gồm hỗ trợ cho 64-bit x86, ứng dụng, cho phép Sun đến tận trên sự sẵn có của hàng hóa 64-bit CPU dựa trên x86-64 kiến trúc. Sun has heavily marketed Solaris for use with both its own "x64" workstations and servers based on AMD Opteron and Intel Xeon processors, as well as x86 systems manufactured by companies such as Dell , Hewlett-Packard , and IBM . Sun Solaris có rất nhiều thị trường để sử dụng với cả hai của riêng mình "x64" máy trạm và máy chủ dựa trên AMD Opteron và Intel Xeon bộ vi xử lý, cũng như các hệ thống x86 sản xuất bởi các công ty như Dell, Hewlett-Packard, và IBM. As of 2009, the following vendors support Solaris for their x86 server systems: Đến năm 2009, các nhà cung cấp sau Solaris hỗ trợ cho hệ thống máy chủ x86 của họ: • Dell - will "test, certify, and optimize Solaris and OpenSolaris on its rack and blade servers and offer them as one of several choices in the overall Dell software
 6. menu" [ 8 ] Dell - sẽ "kiểm tra, xác nhận, và tối ưu hóa Solaris và OpenSolaris trên rack của nó và các máy chủ blade và cung cấp cho họ như là một trong nhiều sự lựa chọn trong menu phần mềm tổng thể của Dell" [8] • IBM - also distributes Solaris and Solaris Subscriptions for select x86-based IBM System x servers and BladeCenter servers [ 9 ] IBM - cũng phân phối Solaris và Solaris Subscriptions cho x86 chọn dựa trên các máy chủ IBM System x và BladeCenter máy chủ [9] • Intel [ 10 ] Intel [10] • Hewlett-Packard [ 11 ] - distributes and provides software technical support for Solaris on ProLiant server and blade systems Hewlett-Packard [11] - phân phối và cung cấp phần mềm hỗ trợ kỹ thuật cho Solaris trên ProLiant blade server và hệ thống • Fujitsu Siemens [ 12 ] Fujitsu Siemens [12] [ edit ] Other platforms [Sửa] nền tảng khác Solaris 2.5.1 included support for the PowerPC platform ( PowerPC Reference Platform ), but the port was canceled before the Solaris 2.6 release. [ 13 ] In January 2006 a community of developers at Blastwave began work on a PowerPC port which they named Polaris . [ 14 ] In October 2006, an OpenSolaris community project based on the Blastwave efforts and Sun Labs' Project Pulsar , [ 15 ] which re-integrated the relevant parts from Solaris 2.5.1 into OpenSolaris, [ 13 ] announced its first official source code release. [ 16 ] Solaris 2.5.1 bao gồm hỗ trợ cho nền tảng PowerPC (PowerPC Reference Platform), nhưng cổng đã bị hủy bỏ trước khi phát hành 2,6 Solaris [13] Trong tháng một năm 2006 một cộng đồng các nhà phát triển tại Blastwave bắt đầu làm việc trên một cổng PowerPC mà họ đặt tên Polaris.. [14] Trong năm 2006 Tháng Mười, một cộng đồng OpenSolaris dự án dựa trên những nỗ lực Blastwave và Sun Labs 'Dự án Pulsar, [15] mà tái tích hợp các bộ phận liên quan từ Solaris 2.5.1 vào OpenSolaris, [13] đầu tiên công bố mã nguồn chính thức của nó phát hành [16.] A port of Solaris to the Intel Itanium architecture was announced in 1997 but never brought to market. [ 17 ] Một cổng của Solaris với kiến trúc Intel Itanium đã được công bố vào năm 1997 nhưng không bao giờ đưa ra thị trường [17.] On November 28 , 2007 , IBM , Sun, and Sine Nomine Associates demonstrated a preview of OpenSolaris for System z running on an IBM System z mainframe under z/VM [ 18 ] , called Sirius (in analogy to the Polaris project, and also due to the primary developer's Australian nationality: HMS Sirius of 1786 was a ship of the First Fleet to Australia ). Ngày 28 tháng 11, năm 2007, IBM, Sun, và Sine Nomine Associates chứng tỏ một bản xem trước của OpenSolaris cho System z chạy trên một máy tính lớn IBM System z theo z / VM [18], được gọi là Sirius (trong tương tự cho dự án Polaris, và cũng do quốc tịch Úc để phát triển chính của: HMS Sirius của 1786 đã được một tàu của Hạm đội đầu tiên đến Úc). On October 17, 2008 a prototype release of Sirius was made available [ 19 ] and on November 19 the same year, IBM authorized the use of Sirius on System z IFL processors. [ 20 ] Ngày 17 Tháng 10 2008 một bản phát hành mẫu thử
 7. nghiệm của Sirius đã được tạo sẵn [19] và vào ngày 19 tháng 11 cùng năm, IBM ủy quyền sử dụng trên hệ thống z Sirius bộ vi xử lý IFL [20.] Solaris also supports the Linux platform ABI , allowing Solaris to run native Linux binaries on x86 systems. Solaris cũng hỗ trợ ABI nền tảng Linux, cho phép Solaris để chạy bản Linux nhị phân trên hệ thống x86. This feature is called "Solaris Containers for Linux Applications" or SCLA, based on the branded zones functionality introduced in Solaris 10 8/07. [ 21 ] Tính năng này được gọi là "Solaris Containers cho các ứng dụng Linux" hoặc SCLA, dựa trên các chức năng khu thương hiệu được giới thiệu trong Solaris 10 8 / 07 [21.] [ edit ] Installation and usage options [Sửa] Cài đặt và sử dụng tùy chọn Solaris can be installed from various pre-packaged software groups, ranging from a minimalistic "Reduced Network Support" to a complete "Entire Plus OEM ". Solaris có thể được cài đặt sẵn khác nhau từ các nhóm phần mềm đóng gói, từ một trợ "Minimalistic mạng Giảm" để hoàn thành một "Toàn bộ Plus OEM". Installation of Solaris is not necessary for an individual to use the system. Lắp đặt Solaris là không cần thiết cho một cá nhân sử dụng hệ thống. [ edit ] Usage with installation [Sửa] Cách sử dụng cài đặt Solaris 10 text installation Solaris 10 văn bản cài đặt
 8. Solaris 10 graphical installation Solaris 10 cài đặt đồ họa Solaris can be installed from physical media or a network for use on a desktop or server. Solaris có thể được cài đặt từ các phương tiện thông tin vật lý hoặc một mạng để sử dụng trên một máy tính để bàn hoặc máy chủ. Solaris can be interactively installed from a text console on platforms without a video display and mouse. Solaris có thể tương tác được cài đặt từ một văn bản bàn giao tiếp trên nền tảng mà không có một màn hình video và chuột. This may be selected for servers, in a rack, in a remote data center, from a terminal server or even dial up modem. Solaris can be interactively installed from a graphical console. Solaris có thể tương tác được cài đặt từ một bàn điều khiển đồ họa. This may be selected for personal workstations or laptops, in a local area, where a console may normally be used. Điều này có thể được chọn cho các máy trạm cá nhân hoặc máy tính xách tay, trong một khu vực địa phương, nơi một bàn giao tiếp bình thường có thể được sử dụng. Solaris can be automatically installed over a network. Solaris có thể được tự động cài đặt qua mạng. System administrators can customize installations with scripts and configuration files, including configuration and automatic installation of third-party software, without purchasing additional software management utilities. Hệ thống quản trị viên có thể tùy chỉnh cài đặt với các kịch bản và tập tin cấu hình, bao gồm cả cấu hình và cài đặt tự động của phần mềm của bên thứ ba, mà không mua phần mềm tiện ích quản lý bổ sung. When Solaris is installed, the operating system will reside on the same system where the installation occurred. Khi được cài đặt Solaris, hệ điều hành sẽ nằm trên cùng một hệ thống nơi mà việc cài đặt xảy ra. Applications may be individually installed on the local system, or can be mounted via the network from a remote system. Ứng dụng có thể là cá nhân được cài đặt trên hệ thống của địa phương, hoặc có thể được gắn kết qua mạng từ một hệ thống từ xa. [ edit ] Usage without installation [Sửa] Cách sử dụng mà không cần cài đặt
 9. Solaris can be used without separately installing the operating system on a desktop or server. Solaris có thể được sử dụng một cách riêng biệt mà không cần cài đặt hệ điều hành trên một máy tính để bàn hoặc máy chủ. Solaris can be booted from a remote server providing an OS image in a diskless environment, or in an environment where an internal disk is only used for swap space. Solaris có thể được khởi động từ một máy chủ từ xa cung cấp một hình ảnh hệ điều hành trong một môi trường không đĩa, hoặc trong một môi trường nơi một ổ đĩa nội bộ chỉ được sử dụng cho không gian trao đổi. In this configuration, the operating system still runs locally on the system. Trong cấu hình này, hệ thống điều hành ở địa phương vẫn còn chạy trên hệ thống. Applications may or may not reside locally when they are running. Ứng dụng có thể hoặc không được cư trú tại địa phương khi họ đang chạy. This may be selected for businesses or educational institutions where rapid setup is required (workstations can be "rolled off" of a loading dock, the MAC address registered into a central server, the workstation plugged in, and users can immediately leverage the desktop) or rapid replacement is required (if a desktop hardware failure occurs, a new workstation is pulled from a closet, plugged in, and a user can resume their work from their last saved point.) Điều này có thể được chọn cho các doanh nghiệp hoặc các tổ chức giáo dục, nơi thiết lập nhanh chóng được yêu cầu (máy trạm có thể được "cán off" của một dock tải, các địa chỉ MAC đã đăng ký vào một máy chủ trung tâm, máy trạm cắm vào, và người sử dụng ngay lập tức có thể tận dụng các máy tính để bàn) hoặc thay thế nhanh chóng được yêu cầu (nếu một sự thất bại phần cứng máy tính để bàn xảy ra, một trạm làm việc mới được lấy từ một buồng riêng, cắm vào, và một người sử dụng có thể tiếp tục công việc của mình từ quan điểm của họ được lưu cuối cùng.) Solaris can be used from an X terminal , which can boot from embedded or network accessible firmware and display a desktop immediately to the user. Solaris có thể được sử dụng từ một thiết bị cuối X, có thể khởi động từ phần vững nhúng hoặc mạng có thể truy cập một máy tính để bàn và hiển thị ngay lập tức cho người dùng. Applications and the operating system run remotely on one or more servers, but the graphical rendering (and occasionally the window manager) is offloaded to the X terminal. Ứng dụng và hệ thống điều hành chạy từ xa trên một hoặc nhiều máy chủ, nhưng rendering đồ họa (và đôi khi người quản lý cửa sổ) là offloaded tới thiết bị cuối X. In the case of a desktop hardware failure, an X terminal can be easily replaced, and a user can resume their work from their last saved point. Trong trường hợp của một sự thất bại phần cứng máy tính để bàn, thiết bị cuối X có thể dễ dàng thay thế, và người dùng có thể tiếp tục công việc của mình từ quan điểm của họ được lưu cuối cùng. Solaris can also be used from a thin client. Solaris cũng có thể được sử dụng từ một máy khách mỏng. Applications, operating system, window manager, and graphical rendering runs on one or more remote servers. Ứng dụng, hệ điều hành, quản lý cửa sổ, và render đồ họa chạy trên một hoặc nhiều máy chủ từ xa. Administrators can add a user account to a central Solaris system and a thin client can be rolled from a closet, placed on a desktop, and a user can start work immediately. Quản trị viên có thể thêm một tài khoản người sử dụng một hệ thống Solaris trung ương và một khách hàng có
 10. thể được cán mỏng từ một buồng riêng, được đặt trên một máy tính để bàn, và một người sử dụng có thể bắt đầu công việc ngay lập tức. If there is a hardware failure, the thin client can be swapped and the user can resume their work from the exact point of failure, whether or not the work was saved. Nếu có một lỗi phần cứng, khách hàng có thể được đổi chỗ mỏng và người dùng có thể tiếp tục công việc của họ từ điểm chính xác của sự thất bại, có hoặc không làm việc được lưu. [ edit ] Desktop environments [Sửa] Desktop môi trường olvwm with OpenWindows on Solaris olvwm với OpenWindows trên Solaris Early releases of Solaris used OpenWindows as the standard desktop environment. Đầu của bản phát hành Solaris dùng OpenWindows như môi trường máy tính để bàn tiêu chuẩn. In Solaris 2.0 to 2.2, OpenWindows supported both NeWS and X applications, and provided backward compatibility for SunView applications from Sun's older desktop environment. Trong Solaris 2,0-2,2, OpenWindows hỗ trợ cả hai NeWS và X ứng dụng, và cung cấp tính tương thích ngược với SunView ứng dụng từ môi trường máy tính để bàn của Sun cũ hơn. NeWS allowed applications to be built in an object oriented way using PostScript , a common printing language released in 1982. NeWS cho phép các ứng dụng được xây dựng trong một đường hướng đối tượng sử dụng PostScript, một ngôn ngữ phổ biến in ấn phát hành năm 1982. The X Window System originated from MIT 's Project Athena in 1984 and allowed for the display of an application to be disconnected from the machine where the application was running, separated by a network connection. Các Hệ thống X Window bắt nguồn từ MIT 's dự án Athena vào năm 1984 và cho phép hiển thị các ứng dụng được ngắt kết nối từ máy, nơi ứng dụng được chạy, cách nhau bằng một kết nối mạng. Sun's original bundled SunView application suite was ported to X. Ban đầu của Sun kem SunView bộ ứng dụng đã được chuyển tới X. Sun later dropped support for legacy SunView applications and NeWS with OpenWindows 3.3, which shipped with Solaris 2.3, and switched to X11R5 with Display Postscript support. Chủ nhật sau đó giảm xuống hỗ trợ cho các ứng dụng và di sản SunView NeWS với 3,3 OpenWindows, mà vận chuyển với Solaris 2.3, và chuyển sang X11R5 với hỗ trợ Hiển thị Postscript. The graphical look and feel remained based upon
 11. OPEN LOOK . Các hình đồ họa và cảm thấy vẫn dựa trên MỞ XEM. OpenWindows 3.6.2 was the last release under Solaris 8. OpenWindows 3.6.2 là bản phát hành cuối dưới Solaris 8. The OPEN LOOK Window Manager ( olwm ) with other OPEN LOOK specific applications were dropped in Solaris 9, but support libraries were still bundled, providing long term binary backwards compatibility with existing applications. Các MỞ XEM Window Manager (olwm) với các MỞ XEM ứng dụng cụ thể đã giảm xuống trong Solaris 9, nhưng thư viện hỗ trợ vẫn có sẵn, cung cấp dài hạn nhị phân tương thích ngược với các ứng dụng hiện có. The OPEN LOOK Virtual Window Manager ( olvwm ) can still be downloaded for Solaris from sunfreeware and works on releases as recent as Solaris 10. Các MỞ XEM Virtual Window Manager (olvwm) vẫn có thể được tải về cho Solaris từ sunfreeware và các công trình trên là bản phát hành gần đây như Solaris 10. Common Desktop Environment Common Desktop Environment Sun and other Unix vendors created an industry alliance to standardize Unix desktops. Sun và Unix, nhà cung cấp khác tạo ra một liên minh công nghiệp tiêu chuẩn hóa UNIX máy tính để bàn. As a member of COSE, the Common Open Software Environment initiative, Sun helped co-develop the Common Desktop Environment . Là một thành viên của COSE, các thường gặp Phần mềm Môi trường mở cửa sáng kiến, Sun đã giúp đồng phát triển thường Desktop Môi trường. CDE was an initiative to create a standard Unix desktop environment. CDE là một sáng kiến để tạo ra một môi trường Unix máy tính để bàn tiêu chuẩn. Each vendor contributed different components: Hewlett-Packard contributed the window manager , IBM provided the file manager , and Sun provided the e-mail and calendar facilities as well as drag-and-drop support ( ToolTalk ). Mỗi nhà bán đã góp phần thành phần khác nhau: Hewlett-Packard đã đóng góp những người quản lý cửa sổ, IBM cung cấp sự quản lý tập tin, và Sun cung cấp e- mail và các cơ sở lịch cũng như kéo và thả hỗ trợ (ToolTalk). This new desktop environment was based upon the Motif look and feel and the old OPEN LOOK desktop environment was considered legacy. Điều này môi trường mới đã được dựa trên Motif diện và OPEN cũ XEM môi trường được xem là di sản. Solaris 2.5 onwards supported CDE. Solaris 2,5 trở đi được hỗ trợ CDE. CDE unified Unix desktops across multiple open system vendors. CDE Unix máy tính để bàn thống nhất trên toàn nhà cung cấp hệ thống nhiều mở.
 12. In 2001, Sun issued a preview release of the open-source desktop environment GNOME 1.4, based on the GTK+ toolkit, for Solaris 8. [ 22 ] Solaris 9 8/03 introduced GNOME 2.0 as an alternative to CDE. Năm 2001, Sun đã phát hành một bản phát hành bản xem trước của mã nguồn mở môi trường máy tính để bàn 1,4 Gnome, dựa trên GTK các + bộ công cụ, cho Solaris 8. [22] Solaris 9 8 / 03 giới thiệu Gnome 2,0 như là một thay thế cho CDE. Solaris 10 includes Sun's Java Desktop System , which is based on GNOME and comes with a large set of applications, including StarOffice , Sun's office suite . Solaris 10 bao gồm của Sun Java Desktop System, mà là dựa trên GNOME và đi kèm với một tập lớn các ứng dụng, bao gồm cả StarOffice, bộ văn phòng của Sun. Sun describes JDS as a "major component" of Solaris 10. [ 23 ] Sun JDS mô tả như là một thành phần chủ yếu "" của Solaris 10 [23.] The open source desktop environments KDE and XFCE , along with numerous other window managers , also compile and run on recent versions of Solaris. Các môi trường máy tính để bàn nguồn mở KDE và Xfce, cùng với người quản lý cửa sổ nhiều khác, cũng được biên dịch và chạy trên các phiên bản gần đây của Solaris. Sun was investing in a new desktop environment called Project Looking Glass since 2003. Mặt trời đã được đầu tư vào một môi trường mới gọi là dự án Looking Glass từ năm 2003. The environment has been copied by other desktop vendors. Môi trường đã được sao chép bởi các nhà cung cấp máy tính để bàn khác. [ edit ] License [Sửa] Giấy phép Solaris' source code (with a few exceptions) has been released under the Common Development and Distribution License (CDDL) via the OpenSolaris project. [ 24 ] The CDDL is an OSI -approved license. [ 25 ] It is considered by the Free Software Foundation to be free but the GPL is incompatible with it. [ 26 ] Mã nguồn Solaris '(với một số ngoại lệ) đã được phát hành dưới sự phát triển thường gặp và Giấy phép phân phối (CDDL) thông qua các dự án OpenSolaris [24.] CDDL là một OSI-phê duyệt giấy phép [25.] Đây được xem bởi các phần mềm miễn phí Quỹ sẽ được miễn phí nhưng GPL không tương thích với nó [26.] OpenSolaris was seeded on June 14 , 2005 from the then-current Solaris development code base; both binary and source versions are currently downloadable and licensed without cost. OpenSolaris là hạt trên 14 Tháng 6, 2005 từ sau đó-hiện Solaris cơ sở mã phát triển; cả hai phiên bản nhị phân và mã nguồn hiện đang được cấp phép mà không cần tải về và chi phí. Source for upcoming features such as Xen support is now added to the OpenSolaris project as a matter of course, and Sun has said that future releases of Solaris proper will henceforth be derived from OpenSolaris. [ 27 ] Nguồn cho các tính năng sắp tới như Xen hỗ trợ bây giờ là bổ sung vào dự án OpenSolaris là một vấn đề của khóa học, và Sun đã nói rằng bản phát hành tương lai của Solaris thích hợp từ đó sẽ được bắt nguồn từ OpenSolaris [27.] [ edit ] Version history [Sửa] Phiên bản lịch sử
 13. Notable features of Solaris currently include DTrace , Doors , Service Management Facility , Solaris Containers , Solaris Multiplexed I/O , Solaris Volume Manager , ZFS , and Solaris Trusted Extensions . Đáng chú ý đặc điểm của Solaris hiện bao gồm DTrace, Cửa, Dịch vụ Quản lý Cơ sở, Solaris Containers, Solaris multiplexed I / O, Solaris Volume Manager, ZFS, và Solaris Trusted Extensions. In ascending order, the following versions of Solaris have been released: Thứ tự tăng dần, các phiên bản sau đây của Solaris đã được phát hành: Colour Màu sắc Meaning Ý nghĩa Red Đỏ Old release; not supported Cũ phát hành; không được hỗ trợ Old release; still supported Cũ phát hành; vẫn còn được hỗ Yellow Màu vàng trợ Green Xanh lục Current release Hiện hành Blue Xanh lam Future release Tương lai phát hành SunOS Release date Ngày Solaris version phát hành End of version Phiên support [ 28 ] Major new features Lớn các Solaris bản hệ SPARC Kết thúc tính năng mới phiên điều x86 x86 SPARC hỗ trợ [28] bản hành SunOS SunOS 4 rebranded as Solaris 1 for marketing purposes. SunOS 4 September đặt thương hiệu như Solaris 1 4.1.x 1991-1994 1.x 1.x - -- 2003 Tháng cho mục đích tiếp thị. See SunOS 4.1.x 1991-1994 9 năm 2003 article for more information. Đọc SunOS bài báo cho biết thêm thông tin. Preliminary release (primarily available to developers only), support for only the sun4c June 1992 January architecture. Sơ bộ phát hành 2.0 2,0 5.0 5,0 Tháng 6 - -- 1999 Tháng (chủ yếu chỉ có sẵn cho các nhà năm 1992 1 năm 1999 phát triển), hỗ trợ cho kiến trúc chỉ sun4c. First appearance of NIS+ . [ 29 ] Xuất hiện lần đầu của NIS + [29.] 2.1 2,1 5.1 5,1 December May April 1999 Support for sun4 and sun4m 1992 Tháng 1993 Tháng Tư architectures added; first Solaris 12 năm Tháng 1999 x86 release. Hỗ trợ cho sun4 và 1992 năm sun4m kiến trúc nhất; đầu tiên 1993 phát hành Solaris x86. First Solaris 2 release to support SMP . Solaris 2 đầu tiên phát hành để
 14. hỗ trợ SMP. SPARC-only release. SPARC-chỉ phát hành. First to support sun4d architecture. Đầu tiên hỗ trợ kiến May 1993 May 1999 trúc sun4d. First to support 2.2 2,2 5.2 5,2 Tháng năm - -- Tháng 5 multithreading libraries ( UI 1993 năm 1999 threads API in libthread) [ 30 ] . Đầu tiên hỗ trợ các thư viện đa luồng (UI đề API trong libthread) [30]. SPARC-only release. OpenWindows 3.3 switches from NeWS to Display PostScript and drops SunView support. SPARC- November June 2002 chỉ phát hành OpenWindows 3,3. 1993 Tháng 2.3 2,3 5.3 5,3 - -- Tháng Sáu Chuyển mạch từ NeWS để hiển 11 năm 2002 thị PostScript và giọt SunView 1993 hỗ trợ. Support added for autofs and CacheFS filesystems. Hỗ trợ thêm cho autofs và CacheFS hệ thống tập tin. First unified SPARC/x86 release. Thống nhất SPARC/x86 phát September November 1994 hành đầu tiên. Includes 2.4 2,4 5.4 5,4 2003 Tháng Tháng 11 năm 1994 OSF/Motif runtime support. Bao 9 năm 2003 gồm OSF / hỗ trợ thời gian chạy Motif. First to support UltraSPARC and include CDE, NFSv3 and NFS/TCP. Đầu tiên hỗ trợ UltraSPARC và bao gồm CDE, December NFSv3 và NFS / TCP. Dropped November 1995 2003 Tháng sun4 ( VMEbus ) support. 2.5 2,5 5.5 5,5 Tháng 11 1995 12 năm Dropped sun4 (kiểu VMEbus) hỗ 2003 trợ. POSIX.1c-1995 pthreads added. Doors added but undocumented. [ 31 ] POSIX.1c- 1995 pthreads nhất Cửa nhất mà. Cung cấp tài liệu. [31] 2.5.1 5.5.1 May 1996 Tháng 5 September Only release to support PowerPC 2.5.1 5.5.1 năm 1996 2005 Tháng platform; Ultra Enterprise support 9 năm 2005 added; user and group IDs (uid_t, gid_t) expanded to 32 bits, [ 32 ] also included processor sets [ 33 ] and early resource management technologies. Chỉ phát hành để
 15. hỗ trợ nền tảng PowerPC; Ultra doanh nghiệp hỗ trợ bổ sung; người dùng và ID nhóm (uid_t, gid_t) mở rộng đến 32 bit, [32] cũng bao gồm bộ vi xử lý [33] và công nghệ quản lý tài nguyên sớm. Includes Kerberos 5, PAM , TrueType fonts, WebNFS, large file support , enhanced procfs . Bao gồm 5 Kerberos, PAM, July 2006 July 1997 Tháng 7 TrueType fonts, WebNFS, lớn 2.6 2,6 5.6 5,6 Tháng 7 năm 1997 tập tin hỗ trợ, procfs nâng cao. năm 2006 SPARCserver 600MP series support dropped. [ 34 ] SPARCserver 600MP loạt hỗ trợ giảm xuống [34.] The first 64-bit UltraSPARC release. Việc đầu tiên 64-bit UltraSPARC phát hành. Added native support for file system meta-data logging ( UFS logging). August Nhập hỗ trợ cho hệ thống tập November 1998 77 5.7 5,7 2008 Tháng tin meta-dữ liệu đăng nhập (UFS Tháng 11 1998 8 năm 2008 đăng nhập). Dropped MCA support on x86 platform. Dropped MCA hỗ trợ trên nền tảng x86. Last update was Solaris 7 11/99. [ 35 ] Lần cập nhật mới được Solaris 7 11/99 [35.] 88 5.8 5,8 February 2000 Tháng March 2012 Includes Multipath I/O , Solaris 2 năm 2000 Tháng 3 Volume Manager [ 36 ] , IPMP , 2012 first support for IPv6 and IPsec (manual keying only), mdb modular debugger. Bao gồm Multipath I / O, Solaris Volume Manager [36], IPMP, lần đầu tiên hỗ trợ IPv6 và IPsec (chỉ dẫn sử dụng keying), mdb kiểu mô-đun trình gỡ lỗi. Introduced Role- Based Access Control (RBAC); sun4c support removed. Giới thiệu Role-Based Access Control (RBAC); sun4c hỗ trợ gỡ bỏ. Last update is Solaris 8 2/04. [ 37 ] Lần cập nhật mới là Solaris 8 2 /
 16. 04 [37.] iPlanet Directory Server, Resource Manager, extended file attributes , IKE IPsec keying, and Linux compatibility added; OpenWindows dropped, sun4d May 28, January October support removed. iPlanet 2002 Ngày 10, 2003 2014 Tháng Directory Server, Resource 99 5.9 5,9 28 tháng 5 10 tháng 10 năm Manager, mở rộng thuộc tính tập năm 2002 1 2003 2014 tin, IKE keying IPsec, và khả năng tương thích Linux nhất; OpenWindows rơi, sun4d hỗ trợ gỡ bỏ. Most current update is Solaris 9 9/05. Cập nhật mới nhất hiện nay là Solaris 9 9 / 05. 10 10 5.10 5,10 January 31, 2005 - -- Includes "x64" or x86-64 Ngày 31 Tháng 1 (AMD64/Intel 64) support, 2005 DTrace (Dynamic Tracing), Solaris Containers , Service Management Facility (SMF) which replaces init .d scripts, NFSv4 . Least privilege security model. Bao gồm "x64" hoặc x86- 64 (AMD64/Intel 64 hỗ trợ), DTrace (Dynamic Tracing), Solaris Containers, Dịch vụ Quản lý Facility (SMF) mà thay thế init script d,. NFSv4. Ít đặc quyền an ninh mô hình. Support for sun4m and UltraSPARC I processors removed. Hỗ trợ cho sun4m và UltraSPARC tôi xử lý gỡ bỏ. Support for EISA-based PCs removed. Hỗ trợ cho EISA-máy tính dựa gỡ bỏ. Adds Java Desktop System (based on GNOME ) as default desktop. [ 38 ] Thêm Java Desktop System (dựa trên Gnome) như máy tính để bàn mặc định [38.] • Solaris 10 1/06 added the GRUB bootloader for x86 systems, iSCSI Initiator support and fcinfo command-line tool.
 17. Solaris 10 1 / 06 được gửi các bộ nạp khởi động GRUB cho các hệ thống x86, iSCSI Initiator và hỗ trợ fcinfo công cụ dòng lệnh. • Solaris 10 6/06 added the ZFS filesystem. Solaris 10 6 / 06 thêm vào các hệ thống tập tin ZFS. • Solaris 10 11/06 added Solaris Trusted Extensions and Logical Domains . Solaris 10 11/06 được gửi Solaris Trusted Extensions và miền logic. • Solaris 10 8/07 added Samba Active Directory support, [ 39 ] IP Instances (part of the OpenSolaris Network Virtualization and Resource Control project), iSCSI Target support and Solaris Containers for Linux Applications (based on branded zones ), enhanced version of the Resource Capping Daemon (rcapd). Solaris 10 8 / 07 được gửi Samba Active Directory hỗ trợ, [39] IP Instances (một phần của mạng OpenSolaris Virtualization và tài nguyên dự án điều khiển), iSCSI mục tiêu hỗ trợ và Solaris Containers cho các ứng dụng Linux (dựa trên các khu thương hiệu), phiên bản cải tiến của Resource Tính năng Quản lý Daemon (rcapd). • Solaris 10 5/08 added CPU capping for Solaris
 18. Containers, performance improvements, SpeedStep support for Intel processors and PowerNow! support for AMD processors [ 40 ] [ 41 ] • Solaris 10 10/08 added boot from ZFS and can use ZFS as its root file system. Solaris 10 10/08 được khởi động từ ZFS và có thể sử dụng ZFS là hệ thống tập tin gốc. Solaris 10 10/08 also includes virtualization enhancements including the ability for a Solaris Container to automatically update its environment when moved from one system to another, Logical Domains support for dynamically reconfigurable disk and network I/O, and paravirtualization support when Solaris 10 is used as a guest OS in Xen-based environments such as Sun xVM Server. [ 42 ] Solaris 10 10/08 cũng bao gồm những cải tiến bao gồm khả năng ảo hóa cho một container Solaris để cập nhật tự động môi trường của mình khi chuyển từ một trong những hệ thống khác, logic Domains hỗ trợ cho các ổ đĩa động reconfigurable và tôi mạng / O, và hỗ trợ paravirtualization khi Solaris 10 được sử dụng như là một hệ điều hành khách trong Xen dựa trên các môi trường như Sun
 19. xVM Server [42.] • Solaris 10 5/09 added performance and power management support for Intel Nehalem processors, container cloning using ZFS cloned file systems, and performance enhancements for ZFS on solid-state drives . Solaris 10 5 / 09 được thực hiện và hỗ trợ quản lý điện năng cho Intel bộ vi xử lý Nehalem, container ZFS nhân bản vô tính sử dụng hệ thống tập tin, và cải tiến hiệu suất cho ZFS trên ổ cứng trạng thái rắn-. • Solaris 10 10/09 added user and group level ZFS quotas, ZFS cache devices and nss_ldap shadowAccount Support. [ 43 ] Solaris 10 10/09 được người dùng và nhóm ZFS cấp hạn ngạch, các thiết bị bộ nhớ cache ZFS và Hỗ trợ shadowAccount nss_ldap [43.]
 20. A more comprehensive summary of some Solaris versions is also available. [ 44 ] Solaris releases are also described in the Solaris 2 FAQ. [ 45 ] Một bản tóm tắt toàn diện hơn về một số phiên bản Solaris cũng có sẵn [44] Solaris bản phát hành cũng được mô tả trong 2 Solaris Hỏi đáp.. [45] [ edit ] Development release [Sửa] Phát triển bản phát hành The underlying Solaris codebase has been under continuous development since work began in the late 1980s on what was eventually released as Solaris 2.0. Các lớp dưới Solaris codebase đã được theo sự phát triển liên tục kể từ khi bắt đầu làm việc trong
Đồng bộ tài khoản