ORACLE và công nghệ khách/ chủ

Chia sẻ: Thu Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
106
lượt xem
9
download

ORACLE và công nghệ khách/ chủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nó hỗ trợ việc sử dụng nhiều chủng loại máy client khác nhau. Trong môi trường ngày nay, người sử dụng có thể dùng Windows 3.11, Windows 95, Windows NT, một máy Mac, hay một trạm UNIX, tất cả đều có thể nối với cùng một server.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ORACLE và công nghệ khách/ chủ

  1. TRAÛ LÔØI BAØI TAÄP ORACLE Chöông 2 ORACLE VAØ COÂNG NGHEÄ KHAÙCH/CHUÛ 1. Neâu ba öu ñieåm cuûa kieán truùc coâng ngheä khaùch/chuû so vôùi kieán truùc coâng ngheä maùy lôùn? Caáu truùc khaùch/chuû ñöa ra moät soá öu ñieåm so vôùi caùc kieán truùc cuõ: • Noù hoã trôï vieäc söû duïng nhieàu chuûng loaïi maùy client khaùc nhau. Trong moâi tröôøng ngaøy nay, ngöôøi söû duïng coù theå duøng Windows 3.11, Windows 95, Windows NT, moät maùy Mac, hay moät traïm UNIX, taát caû ñeàu coù theå noái vôùi cuøng moät server. • Traùch nhieäm tính toaùn ñöôïc phaân boå moät caùch hôïp leä giöõa client vaø server. Maùy client coù traùch nhieäm ñieàu khieån giao dieän ngöôøi duøng – hieån thò caùc thoâng tin, hôïp leä hoùa ñaàu vaøo vaø cung caáp söï phaûn hoài (feedback) hôïp lyù – trong khi maùy server ñöôïc duøng nhö moät server cô sôû döõ lieäu. • Noù ñoäc laäp vôùi thuû tuïc maïng, heä ñieàu haønh ôû maùy server vaø heä ñieàu haønh ôû maùy client. Söï ñoäc laäp naøy cho ta söï linh ñoäng lôùn trong vieäc löïa choïn caùc thaønh phaàn phaàn cöùng vaø phaàn meàm cuûa moät heä thoáng môùi khi hay khi hieän thöïc moät öùng duïng khaùch/chuû treân moät cô sôû phaàn cöùng ñaõ toàn taïi. 2. Öu ñieåm cuûa stored procedure so vôùi moät khoái leänh PL/SQL? Öu ñieåm cuûa stored procedure so vôùi moät khoái leänh PL/SQL laø: • Goïi moät stored procedure töø moät öùng duïng client giaûm ñaùng keå maät ñoä löu thoâng maïng. Thay vì öùng duïng gôûi moät khoái chöông trình PL/SQL töø client, chæ caàn moät leänh goïi ñôn ñeán thuû tuïc hay haøm vôùi moät danh saùch tham soá tuøy yù. • Caùc stored procedure cung caáp moät cô cheá baûo maät hieäu quaû vaø tieän lôïi. Moät trong nhöõng ñaëc tröng cuûa stored PL/ SQL laø noù luoân thöïc hieän vôùi ñaëc quyeàn (privilege) cuûa chuû nhaân thuû tuïc (procedure). Ñieàu naøy ngaên caùc user khoâng ñaëc quyeàn duøng maõ thuû tuïc truy xuaát caùc ñoái töôïng ñaëc quyeàn. Ñaëc tính naøy thöôøng duøng ñeå giaûm löôïng giaùm saùt caáp phaùt quyeàn maø DBA phaûi laøm.
  2. TRAÛ LÔØI BAØI TAÄP ORACLE • Caû hai daïng text vaø ñaõ bieân dòch cuûa caùc stored procedure ñeàu naèm trong cô sôû döõ lieäu. Do daïng bieân dòch cuûa thuû tuïc coù saün vaø saün saøng thöïc hieän, nhu caàu phaân tích cuù phaùp vaø bieân dòch PL/SQL luùc thi haønh (run time) ñöôïc giaûm nheï. 3. Chöùc naêng cuûa Net8? Net8 laø moät phaàn meàm keát noái cô sôû döõ lieäu duøng ñeå cung caáp caùc thoâng tin cô sôû döõ lieäu xaùc thöïc, toái öu treân moïi thuû tuïc maïng thoâng duïng. Net8 ñöôïc thieát keá ñeå cung caáp tính trong suoát cuûa server cho baát kyø nuùt naøo beân trong moät öùng duïng maïng vaø söû duïng caùc thaønh phaàn naèm treân caû hai phía client vaø server cuûa moät öùng duïng. Ngoaøi vieäc cung caáp söï keát noái giöõa maùy traïm vaø server trong moâi tröôøng khaùch/chuû, server cuõng söû duïng Net8 ñeå giao dòch caùc chuyeån taùc phaân taùn (distributed transaction), caùc pheùp goïi thuû tuïc töø xa vaø sao löu baûng (replication) vôùi caùc server khaùc. Caùc server tham chieáu ñeán caùc server khaùc baèng caùch söû duïng caùc lieân keát cô sôû döõ lieäu (database link) ñeåø ñònh nghóa teân cuûa caùc cô sôû döõ lieäu töø xa. Caùc lieân keát cô sôû döõ lieäu ñôn giaûn hoùa quaù trình phaân taùn baèng caùch cung caáp söï truy xuaát trong suoát caùc ñoái töôïng töø xa nhö caùc baûng vaø thuû tuïc, cho pheùp moät öùng duïng tham chieáu chuùng nhö theå chuùng naèm ôû cô sôû döõ lieäu cuïc boä cuûa öùng duïng.
Đồng bộ tài khoản