Other perf appraisal forms for students

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
80
lượt xem
10
download

Other perf appraisal forms for students

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Other perf appraisal forms for students

  1. Quaûn lyù ñaùnh giaù keát quaû coâng vieäc Narative forms ÑAÙNH GIAÙ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP MOÂ TAÛ Ngöôøi ñöôïc ñaùnh giaù: Coâng ty: Chöùc vuï: Ngöôøi ñaùnh giaù: Ngaøy boå nhieäm: Chöùc vuï: Thôøi gian laøm vieäc ôû vò trí hieäc taïi: Thôøi gian ñaùnh giaù: Boä phaän - Toå: Töø _____ / ___ / _____ ñeán _____ / ___ / _____ Ñaùnh giaù moãi kyõ naêng ôû döôùi theo caùc möùc: Maïnh N: Caàn caûi thieän S: Chaáp nhaän ñöôïc NA: Chöa coù SA: Phaân tích / minh hoïa söï vieäc Keá hoaïch caûi thieän Kyõ naêng thöïc hieän 1. Hoaïch ñònh 2. Toå chöùc 3. Chæ ñaïo 4. Kieåm soaùt 5. Phaùt trieån nhaân vieân 6. Phaân tích vaán ñeà 7. Tính ra quyeát ñònh 1/1
Đồng bộ tài khoản