Peptit protein tiết 22

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
362
lượt xem
72
download

Peptit protein tiết 22

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

niệm:Peptit là loại hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α – aminoaxit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit. Oligopeptit gồm các peptit chứa từ 2 đến 10 gốc α – aminoaxit Được gọi tương ứng là: Đi, Tri, Tetra … peptit

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Peptit protein tiết 22

 1. Tieát 22-24 Giaùo aùn Powerpoint cuûa : Töø Xuaân Nhò Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 2. 1-Em hãy cho biết hợp chất sau được tạo thành từ các aminoaxit nào? CH CO NH CH COOH H2N CH2 CO NH CH2 CH3 CH3 Axit aminoaxetic H2N CH2 COOH Axit α - amiopropionic H2N CH COOH CH3 COOH Axit α - aminobutiric H 2N CH C2H5 Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 3. 2-Aminoaxit A chöùa 1 nhoùm chöùc amin baäc I trong phaân töû .Ñoát chaùy hoaøn toaøn moät löôïng X thu ñöôïc CO2 vaø N2 theo tyû leä theå tích laø 4:1. Vaäy X laø: A. H2N- CH2 – COOH A. B. H2N- CH2 –CH2 – COOH C. H2N- CH(NH2) – COOH D. Tất caû ñeàu ñuùng 3-Hôïp chaát X goàm C,H,O,N vaø coù phaân töû khoái laø 89 ñvC .Khi ñoát chaùy 1 mol X thu ñöôïc hôi nöôùc , 3mol CO2 vaø 0,5mol N2 .Bieát X laø hôïp chaát löôõng tính vaø taùc duïng ñöôïc vôùi dung dòch broâm . Coâng thöùc cuûa X laø: A. H2N-CH=CH – COOH B. CH2=CH(NH2) – COOH C.. CH2=CH – COONH4 C D. Taát caû ñeàu sai Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 4. Thế giới động vật Thế giới vi sinh Lương thực, thực phẫm Con người-chủ nhaân cuûa toaøn theá giôùi thế giới thực vật Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 5. A. PEPTIT I- Khaùi nieäm vaø phaân loaïi: 1-Khái niệm:Peptit là loại hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α – aminoaxit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit. Liên kết peptit CH CO NH CH COOH H2N CH2 CO NH CH2 CH3 CH3 Nhóm peptit Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 6. 2-Phaân loaïi: a. Oligopeptit gồm các peptit chứa từ 2 đến 10 gốc α – aminoaxit Được gọi tương ứng là: Đi, Tri, Tetra … peptit b. Polipeptit gồm các peptit chứa từ 11 đến 50 gốc α – aminoaxit Là cơ sở cấu tạo nên protein II- Cấu tạo và danh pháp: 1-Cấu tạo: Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 7. Hãy xem 2 peptit sau giống hay khác nhau? Aminoaxit đầu C Aminoaxit đầu N CH COOH H2N CH2 CO NH CH3 Aminoaxit đầu N Aminoaxit đầu C NH CH2 H2N CH CO COOH CH3 Đầu N :Còn nhóm –NH2 ; Đầu C : Còn nhóm –COOH Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 8. Aminoaxit đầu C Aminoaxit đầu N CH CO NH CH COOH H2N CH2 CO NH CH2 CH3 CH3 Val Ala Hãy cho biết aminoaxit Cys Gli Tyr đầu C và N trong các Lys Gli Ala Oligopeptit sau ? Ala Gli Gli Lys Ala Val Tyr Cys Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 9. 2-Đồng phân – danh pháp: Trật tự sắp xếp khác nhau tạo ra các đồng phân khác nhau Bài tập 1: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin (Ala) và glyxin (Gli) là: (Đề thi ĐH khối B năm 2009) A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Bài tập 2: Số Tripeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin (Ala), Lisin (Lis) và glyxin (Gli) là: A. 14 B. 19 C. 16 D. 9 Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 10. Danh pháp: Ghép tên gốc axyl của các α – aminoaxit bắt đầu từ N rồi kết thúc bằng tên của axit đầu C (được giữ nguyên) *Thay bằng ghép tên viết tắt của các α – aminoaxit Val Ala Cys Gli Tyr Lys Gli Ala Ala Gli Gli Lys Ala Val Tyr Cys Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 11. III-Tính chất : 1- Tính chất vật lí: Chất rắn, có nhiệt độ nóng chảy cao, dễ tan trong nước (M) 2- Tính chất hoá học: Hãy cho biết tính chất đặc trưng của Peptit ? a- Phản ứng thuỷ phân: Trong môi trường axit hoặc kiềm peptit dễ bị thuỷ phân tạo thành các peptit dơn giản, sản phẫm cuối là các α – aminoaxit H+, to H2N-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-COOH + 2H2O R1 R2 R3 H2N-CH-COOH NH2-CH-COOH NH2-CH-COOH R1 R2 R3 Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 12. b - Phản ứng màu Biure: Peptit (tröø ñi peptit) coù phaûn öùng maøu biure → taïo maøu tím Bài tập 3: Thuoác thöû ñöôïc duøng ñeå phaân bieät Gly-Ala-Gly vôùi Gly-Ala laø: Quan sát TN và cho biết (Đề thi ĐH khối B năm 2009) hiện tượng, nhận xét ? A. Cu(OH)2 trong moâi tröôøng kieàm. B. dung dòch NaCl. C. dung dòch HCl. D. dung dòch NaOH. Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 13. Bài tập 4: Thuỷ phânhoàn toàn 1 mol petapeptit A thu được 3 mol Gli, 1 mol Ala, 1 mol Val .Khi thuỷ phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẫm thấy có các đi peptit: Ala-Gli, Gli-Ala và tripeptit Gli-Gli-Val. Trật tự sắp xếp là: A. Ala-Gli-Gli-Gli-Val B. Gli-Gli-Val-Ala-Gli C. Gli-Ala-Gli-Gli-Val D. Gli-Val-Gli-Ala-Gli Bài tập 5: Polipeptit (-NH – CH2 – CO-)n là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng : A. axit glutamic B. Glixin C. axit β - aminopropionic D. alanin Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 14. Bài tập 6-Khi thuûy phaân Tripeptit H2N –CH(CH3)CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH seõ taïo ra caùc Aminoaxit 2COOH 2)COOH A. H2NCH2COOH vaø CH3CH(NH2)COOH 2 3 B. H2NCH2CH(CH3)COOH vaø H2NCH2COOH C. H2NCH(CH3)COOH vaø H2NCH(NH2)COOH D. CH3CH(NH2)CH2COOH vaø H2NCH2COOH Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 15. Bài tập 7: Cho các chất sau: 1) (-NH – CH2 – CO-)n 2) H2N-CH-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C6H5)-COOH 3) H2N-[CH2)6-NH-CO-[CH2]4-COOH 4) Gli-Ala-Gli-Val-Tys-Ala Chất không phải là peptit là: A. 1 và 2 B. 1,2 và 3 C. 1,3 và 4 D. 1 và 3 D. 1 và 3 Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 16. Kính chuùc quyù thaày coâ cuøng caùc em maïnh khoûe Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
Đồng bộ tài khoản