Pha chế hóa chất trong phòng kiểm nghiệm

Chia sẻ: Trương Bách Chiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
674
lượt xem
174
download

Pha chế hóa chất trong phòng kiểm nghiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cho lớp sinh viên cao đẳng nghề kiểm nghiệm lương thực thực phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pha chế hóa chất trong phòng kiểm nghiệm

 1. Chemistry 140 Fall 2002 TRƯ NG ð I H C CÔNG NGHI P TH C PH M Tp HCM KHOA CÔNG NGH TH C PH M PHA CH HÓA CH T trong phòng ki m nghi m 1 Gi I THI U MÔN H C Gi ng viên: ThS. TRƯƠNG BÁCH CHI N Phone: 01686.151.042 Email: truongbachien@yahoo.com truongbachchien2011.co.cc 2 1
 2. Chemistry 140 Fall 2002 Gi i thi u v n i dung môn h c Bu i N i dung S ti t 1-4 Chương 1:M ñ u v dung d ch 15 5 Chương 2:Pha ch dung d ch ch t t y 5 ra 6 Chương 3:Pha ch dung d ch ch t ch 5 th 6-7 Chương 4:Pha ch dung d ch thu c 5 th h u cơ Chương 5:Pha ch dung d ch ñ m 7-8 5 8-15 Chương 6:Pha ch dung d ch chu n 25 TH C HÀNH t i phòng thí nghi m 90 3 Tài li u tham kh o [1]. Nguy n Văn ð t, Ngô Văn Tám, (1974), Phân tích lng th c th c ph m, B LTTP. [2]. Bùi Th Nhu Thu n, Ph m Văn S , (1978), Ki m nghi m lng th c th c ph m, B LTTP. [3]. Công ty ñư ng Biên Hoà, (1997), Phng pháp phân tích [4]. Lê Văn Khoa (ch biên), (2001), Phng pháp phân tích ñ t, n c, phân bón và cây tr ng, Nhà xu t b n Giáo d c, Hà N i 4 2
 3. Chemistry 140 Fall 2002 PHÂN CÔNG Bài thu ho ch (ngày 26/02/2011) TÀI LI U G C So n 01 file Word (b ng pho to) (n p qua Email theo quy ñ nh trư c ngày 26/03/2010) (n p ngày 12/03/2011) Hình th c và N i dung Cách th c n p file bài thu ho ch 5 Cách th c n p file qua mail • Nickname: lâp mail có tên ñăng nh p theo th t : H và tên sinh viên_mã s SV_tên l p@.... (ñ y ñ ) (ch 3 s sau cùng) (là mail ñăng ký) Ví d : tranthithuphuong_239_03CDNKN1@rocketmail.com @yahoo.com @gmail.com @yahoo.com.vn @.... • Bài thu ho ch vi t trong word (không dùng WinVista),và ñư c save tên file theo th t : XLSL-lop-ten nguoi.doc • Bài thu ho ch ñư c attack trong thư mail – Không ñư c Nén file + Không ñư c chép bài thu ho ch vào lá thư 6 3
 4. Chemistry 140 Fall 2002 PHÂN CÔNG SV LÀM ð TÀI DANH SÁCH 7 CHƯƠNG 1: M ñ u v dung d ch 1.1. S ñi n ly – H ng s cân b ng trong dung d ch 1.2. Ph n ng th y phân – Ph n ng trao ñ i 1.3. Cân b ng trong h dung d ch 1.4. N ng ñ dung d ch - Các lo i n ng ñ - cách chuy n ñ i các n ng ñ 1.5. Các phương pháp tính toán n ng ñ dung d ch 8 4
 5. Chemistry 140 Fall 2002 Chương 1: M ñ u v dung d ch 1.1. S ñi n ly trong dung d ch 1.1.1. Khái ni m H phân tán Ch t phân tán hay môi trư ng phân tán ñ u có thê ba tr ng thái như l ng, khi, r n. 9 Chương 1: M ñ u v dung d ch 1.1. S ñi n ly trong dung d ch 1.1.1. Khái ni m H phân tán thô 10 5
 6. Chemistry 140 Fall 2002 Chương 1: M ñ u v dung d ch 1.1. S ñi n ly trong dung d ch 1.1.1. Khái ni m Ví d Nh ng h t ñ t sét lơ l ng trong nư c. H phân tán thô Ví d S a, d u mơ trong nư c. 11 Chương 1: M ñ u v dung d ch 1.1. S ñi n ly trong dung d ch 1.1.1. Khái ni m H keo 12 6
 7. Chemistry 140 Fall 2002 Chương 1: M ñ u v dung d ch 1.1. S ñi n ly trong dung d ch 1.1.1. Khái ni m Dung d ch phân t hay dung d ch th c 13 Chương 1: M ñ u v dung d ch 1.1. S ñi n ly trong dung d ch 1.1.1. Khái ni m ð nh nghĩa dung d ch 14 7
 8. Chemistry 140 Fall 2002 Chương 1: M ñ u v dung d ch 1.1. S ñi n ly trong dung d ch 1.1.1. Khái ni m Dung d ch khi Phân l ai Dung d ch l ng dung d ch Dung d ch r n 15 1.1. S ñi n ly trong dung d ch 1.1.2. S ñi n ly Thuy t ñi n ly Thuy t ñi n ly Thuy t ñi n ly Arrhenius hi n ñ i 16 8
 9. Chemistry 140 Fall 2002 Dung d ch không ñi n ly Dung ch AgCl (s) 17 Phân l ai ch t ñi n ly Ch t ñi n ly Ch t ñi n ly y u Ch t ñi n ly m nh 18 9
 10. Chemistry 140 Fall 2002 ð ñi n ly - α 19 H ng s ñi n ly - K 20 10
 11. Chemistry 140 Fall 2002 Quan h α - K Xét s ñi n ly c a ch t ñi n ly y u AB, có ñ ñi n lý α : H ng s ñi n ly: α2 Cα × Cα K= = C⋅ 21 C(1 − α ) 1− α ð m nh – y u ACID [B].[H3 O + ] [B].[H3 O + ] K= K.[H2 O] = [ A ].[H 2 O] [A] [B].[H3 O + ] h ng s axít Ka = [A] ð t pKa = -lgKa (pKa ñư c g i là ch s axít) CH3COOH có Ka = 1,86.10-5 pKa(CH3COOH) = 4,73 HCN có Ka = 7,20.10-10 pKa(HCN) = 9,14 22 11
 12. Chemistry 140 Fall 2002 ð m nh – y u BAZ [ A ].[OH − ] K b = K × [H2 O] = h ng s BAZ [B] ð t pKb = -lgKb (pKB ñư c g i là ch s baz) NH3 : Kb = 1,79.10-5 pKb = 4,75. Ví d K a × K b = [ H 3O + ].[OH − ] = 10−14 Vy pKa + pKb = 14 23 Tính pH trong các dung d ch acid ACID m nh  Ka  ACID y u pH = − lg CH+ = − lg C a .α = − lg C a   Ca    1 pH = (− lgK a − lg C a ) V i: pKa = -lgKa 2 1 ( pK a − lg Ca ) pH = 24 2 12
 13. Chemistry 140 Fall 2002 Tính pH trong các dung d ch baz BAZ m nh BAZ y u 1 pOH = (pK b − lg Cb ) 2 1 pH = 14 − (pK b − lg C b ) 2 25 Dung d ch mu i Mu i phát xu t t acid m nh và baz m nh: pH = 7. Mu i phát xu t t acid m nh và baz y u 1 ( pK a − lg Ca ) pH = 2 1 ( pKH 2O − pKb − lg CM ) pH = 2 Mu i phát xu t t acid y u và baz m nh 1 ( pKH 2O − pKa − lg CM ) pOH = 2 1 ( pKH 2O − pKb − lg CM ) 26 pH = 2 13
 14. Chemistry 140 Fall 2002 Chương 1: M ñ u v dung d ch 1.2. Ph n ng trong dung d ch 1.2.1. Ph n ng th y phân 1.2.2. Ph n ng trao ñ i 27 1.2.1. Ph n ng th y phân Khái ni m s thu phân khi xét s hòa tan (CH3COO)2Ba : (CH3COO)2 Ba + 2 H2O Ba2+ + 2 CH3COOH + 2 OH- hay : (CH3COO)2 Ba + (n + 2) H2O [Ba(H2O)n]2+ + 2 CH3COOH + 2 OH- 28 14
 15. Chemistry 140 Fall 2002 1.2.1. Ph n ng th y phân Chính xác hơn là: Ph n ng thu phân là ph n ng tng tác gi a nh ng ch t khác nhau (mu i, hydrua, các h p ch t oxi, halozen và thioanhydric) v i nh ng ion c a n c, kèm theo s phá hu cân b ng ñi n ly c a n c và làm thay ñ i pH c a dung d ch (k c s thay ñ i màu s c c a dung d ch ) 29 1.2.2. Ph n ng trao ñ i Là ph n ng hóa h c trong ñó không có s thay ñ i s oxi hóa c a các ch t trư c và sau ph n ng ði u ki n ñ có ph n ng trao ñ i? Ph n ng x y ra khi có s t o thành ch t k t t a ho c ch t bay hơi, ho c ch t ñi n ly y u. 30 15
 16. Chemistry 140 Fall 2002 Ví d AgNO3 + HCl → ? KCl + H2SO4 → ? NH4Cl + Ca(OH)2 → ? HCl + KOH → ? 31 1.2.3. Hydroxyt lư ng tính Hydroxit lư ng tính là hydroxit v a có tính acid v a có tính baz, ch ng h n Al(OH)3 , Cr(OH)3 , Zn(OH)2 , Sn(OH)2 , Be(OH)2 , Pb(OH)2 ... Ví d : Al(OH)3 + 3 H+ → ? Al(OH)3 + OH- → ? Zn(OH)2 + 2 H+ →? 32 Zn(OH)2 + 2 OH- →? 16
 17. Chemistry 140 Fall 2002 Chương 1: M ñ u v dung d ch 1.4. N ng ñ dung d ch ð nh nghĩa N ng ñ c a dung d ch là lư ng ch t tan có trong m t lư ng hay m t th tích nh t ñ nh c a dung d ch ho c dung môi. 33 N ng ñ ph n trăm kh i lư ng - C (%) N ng ñ ñương lư ng – CN (N) Phương pháp bi u di n N ng ñ ph n mol – x n ng ñ N ng ñ molan – Cm (M) dung d ch 34 N ng ñ mol/l – CM (M) 17
 18. Chemistry 140 Fall 2002 1.1.1. N ng ñ ph n trăm kh i lư ng - C (%): bi u di n s gam ch t tan có trong 100 gam dung d ch m ct C% = × 100 m dd V i: mct - s gam ch t tan (g) mdd - s gam dung d ch (g) C% - n ng ñ ph n trăm c a dung d ch 35 1.1.2. N ng ñ mol – CM (M): bi u di n s mol ch t tan có trong m t lít dung d ch. n CM = V V i: n - s mol ch t tan (mol) V - th tích dung d ch (l) CM - n ng ñ mol/l (M) 36 18
 19. Chemistry 140 Fall 2002 1.1.3. N ng ñ ñương lư ng – CN (N): bi u di n s ñương lư ng gam ch t tan có trong m t lít dung d ch. n' CN = V V i: n’ - s ñương lư ng gam ch t tan V - th tích dung d ch (l) CN - n ng ñ ñương lư ng (N) 37 M i liên h các lo i n ng ñ trên ñư c cho b i các bi u th c: CM – C% CN – C% CN – CM 10 d 10d C M = C% × CN = C% × CN = z.CM M ð Trong ñó: d: kh i lư ng riêng c a dung d ch (g/ml) M: phân t lư ng c a ch t tan ð: ñương lư ng gam ch t tan (ñlg) 38 19
 20. Chemistry 140 Fall 2002 Nh c nh ðương lư ng – ð nh lu t ñương lư ng Các nguyên tô hóa h c k t h p v i nhau theo nh ng lư ng kh i lư ng ty lê v i ñương lư ng c a chúng ho c nói cách khác là sô ñương lư ng c a chúng ph i b ng nhau. 39 Ví d : Xác ñ nh ñương lư ng nitơ trong các oxít c a nitơ Nitơ trong N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5 l n lư t có ñương lư ng tương ng là bao nhiêu? 40 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản