Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

PHẢI MẤT BAO LÂU ĐỂ TRỞ THÀNH 1 CHUYÊN GIA TRONG LĨNH VỰC LẬP TRÌNH?

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

572
lượt xem
141
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đó là lẽ không phải là ước muốn riêng của tôi và cũng không phải của riêng bạn, mà là của tất cả mọi người! Tại sao thế nhỉ? Đơn giản thôi, vì khi được mọi người xung quanh công nhận là 1 chuyên gia, được coi là thành thạo trong 1 lĩnh vực ( nói theo chủ đề bài viết này là, thành thạo trong lĩnh vực lập trình), bạn đương nhiên sẽ được mọi người ngưỡng mộ, thậm chí sẽ ganh tỵ với bạn rất nhiều là đằng khác....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHẢI MẤT BAO LÂU ĐỂ TRỞ THÀNH 1 CHUYÊN GIA TRONG LĨNH VỰC LẬP TRÌNH?

  1. PH I M T BAO LÂU TR THÀNH 1 CHUYÊN GIA TRONG LĨNH V C L P TRÌNH ? Trong lĩnh v c l p trình à ? À không, nói t ng quát hơn, câu h i ư c t ra ph i là: “Làm th nào tr thành 1 chuyên gia trong 1 lĩnh v c b t kỳ ?” + Chuyên gia ? + Thành th o ? ó là l không ph i là ư c mu n c a riêng tôi, & cũng không ph i c a riêng b n, mà là c a t t c m i ngư i ! T i sao th nh ? ơn gi n thôi, vì khi ư c m i ngư i xung quanh công nh n là 1 chuyên gia, ư c coi là thành th o trong 1 lĩnh v c (nói theo ch bài vi t này là, thành th o trong lĩnh v c l p trình), b n ương nhiên s ư c m i ngư i ngư ng m , th m chí s ganh t v i b n r t nhi u là ng khác. Nhưng b ng cách nào ? Ch c cũng ít nh t 1 l n trong i b n ã vào nhà sách nh ?! Trong qu y sách tin h c, có l s không khó khăn l m tìm nh ng quy n sách có t a như: + H c nhanh WindowsXP b ng hình nh + Thành th o Pascal trong 24 gi + T h c Java trong 7 ngày + Làm ch Excel trong 21 ngày + ... và còn r t r t nhi u nh ng quy n sách khác có tiêu tương t như v y M t ví d khác. Ch c b n cũng ã vài l n truy c p Internet ph i không ? ã bao gi b n tìm thông tin v i t khóa “Teach Yourself” chưa ? C th hơn 1 chút, b n có th ghé thăm trang http://www.amazon.com tìm các sách thu c ch Teach Yourself b n s ph i choáng ng p trư c 1 kho sách thu c lo i này v i nh ng t a r t kêu, ví d như: Learn Bengali in 30 days. V n chưa h t, n u v n ti p t c công vi c tìm ki m, & thay t “days” b ng t “hours” b n cũng s ph i choáng ng p không kém ph n, b n nghĩ sao v 1 quy n sách có t a là: Teach Yourself Grammar and Style in 24 Hours ??? N u th t s sau khi c xong nh ng quy n sách trên theo úng như th i gian h a h n trong sách, ch c có l gi ây, tôi & b n, s không còn là chuyên gia n a, mà là nh ng thiên tài, th n ng ( ng nghĩa v i vi c m i ngư i s không còn ph i n trư ng n a, ch vi c ng i nhà & .. c sách, & ch n ngày ư c m i ngư i công nh n mình là thiên tài, là chuyên gia. áng nói hơn c là, s lư ng giáo viên b th t nghi p s hơi b nhi u). B n th cùng tôi nghi n xem quy n sách v i t a “Learn Pascal in Three Days” có th c s mang giá tr th c ti n không nhé !
  2. - Learn: h c. Th ta s h c ư c gì trong 3 ngày ó nh ? B n s ch ng làm ư c gì c , ngo i tr làm 1 con r i theo nh ng gì ã ch d n trong sách. Li u ta có ti p thu ư c cái tinh hoa, cái kinh nghi m c a ngư i ã vi t sách không ? 100% là không ! + Kinh nghi m là gì ? Có ph i 1 s m 1 chi u là có kinh nghi m không ? ó có l là nh ng câu h i ngu ng c nh t sau 3 ngày, b n ch h c ư c cách làm vi c c a 1 cái máy nh ng cái mà b n h c ư c t quy n sách này sau 3 ngày ch là nh ng th nông c n, không r ch ròi, không y . + i có 3 cái ngu: 1/ Bi t nh ng cái mình không nên bi t 2/ Bi t không rành nh ng gì mình bi t 3/ Không bi t nh ng gì mình nên bi t - Pascal: , công nh n là NNLT Pascal c th t, th i c a nó ã qua r i. Gi ây, có chăng là ph i h c nh ng cái như: Visual Basic, như Java, ch ai l i h c th ó bao gi !!!. B n nói úng nhưng không , thông nhưng chưa su t. Th c t , nó giúp b n có 1 cái nhìn t ng quát v l p trình nó như 1 cái n n nhà n n không ch c mà l u cao thì s p có ngày b n (dĩ nhiên, ng khía c nh c a b n, có th b n s có cái nhìn khác tôi, i u ó không th mi n cư ng). + Trong 3 ngày ó, li u b n có th bi t ư c Pascal hay hơn / d hơn so v i nh ng NNLT khác ch nào không ? Giá tr th c ti n c a Pascal ch nào ? + Thí d b n ang vi t 1 chương trình b ng VB “dĩ nhiên là ch quan tâm t i VB thôi, ch quan tâm n nh ng NNLT khác làm gì cho phí th i gi !” tr l i r t hay. + M t ví d khác. B n ang gi i 1 bài t p Lý li u b n có dám nói r ng, ch c n tâm n môn Lý, ch c n bi t cách gi i bài t p này, ch không c n quan tâm n môn Toán hay không ? + M r ng ví d hơn 1 chút. B n ang tham gia trong kỳ thi h c sinh gi i Lý Qu c T li u b n có dám nói r ng, ch c n quan tâm t i môn Lý thôi, ch không c n ph i bi t Ngo i ng không ??? ó là 1 nh n nh hoàn toàn, hoàn toàn sai l m ! hoàn thành (t t) 1 công vi c, b n ph i k t h p r t nhi u k năng khác nhau. Nhưng li u b n s áp d ng cái k năng y như th nào, trong khi ch v i 3 ngày, 3 ngày thì làm sao bi t ư c cái hay, cái d , cái giá tr th c ti n c a k năng mà b n ang luy n t p ? ó là chuy n không tư ng tr thành 1 chuyên gia trong 3 ngày l i càng khó tư ng hơn nhi u !. - In 3 days: v i 2 phân tích trên, tôi hoàn toàn dám kh ng nh, c m t này hoàn toàn r ng tu ch. D a vào âu mà tôi dám kh ng nh i u này ? + Các nhà khoa h c ã nh n nh r ng, th c s tr nên thành th o trong 1 lĩnh v c b t kỳ, kho ng th i gian t i thi u mà 1 ngư i ph i kinh qua là 10 năm. + 10 năm ? Có l ít hơn, nhưng cũng có l s nhi u hơn. B n bi t không, Mozart - th n ng âm nh c, 1 con ngư i ư c c th gi i công nh n & ca ng i như v y, b t u chơi nh c năm 4 tu i, nhưng mãi n năm 17 tu i thì m i th c s ư c coi là thành tài. Võn v n cũng h t 13 năm y b n à. kho ng th i gian này chính là kho ng th i gian b n t trui rèn mình, t mình tích lũy kinh nghi m, mà kinh nghi m thì không gi ng như 1 món hàng b n không th tr giá như mua hàng ngoài ch .
  3. V n 01: Làm th nào tích lũy kinh nghi m ? - Th c t , hãy luôn th c t b n ! Ch h c & làm theo nh ng gì trong sách v ã có, ch ng m y ch c, con ngư i ta s tr thành 1 cái máy. Thay vào ó, hãy tìm nh ng ví d th c t hơn, c th hơn mà làm. Th c t luôn có giá tr hơn so v i lý thuy t suông. M t i u mà b n cũng không th quên là: luôn c n th n trong su t quá trình làm vi c. V n 02: Nhưng tôi chưa bi t gì c ! - Có ai m i sinh ra mà ã bi t t t c âu. C t t r i s bi t thôi, cái chính là b n ph i tìm cho mình 1 ng l c h c ( d n d n sau ó, có khi nó tr thành ni m am mê, yêu thích không ch ng). - B t chư c là b n năng con ngư i ! Hãy quan sát nh ng b n bè xung quanh, hãy b t chư c làm theo h , nhưng ng máy móc. - B t chư c mà không máy móc ? , có nghĩa là, d a trên ý tư ng c a h , b n s t o ra cái m i mang phong cách c a mình. Hãy tham kh o bài t p c a h , tìm ra cái hay cái d , r i nghiên c u, s a nh ng l i mà h ph m ph i (ho c b n cho là không úng, chưa hay) 1 cách âm th m (không cho h th y, ó cũng là 1 cách tôn tr ng tác gi ). - Không có ai là toàn di n 1 ngư i có th r t gi i m t này, nhưng s r t d m t khác. i u ó là l ương nhiên. Nhưng b n ph i nh , trong 1 công vi c b t kỳ, n u b n c m th y mình: + Gi i: hãy gi vai trò lãnh o, hãy t o c m h ng công vi c cho m i ngư i xung quanh. +D : ng ng n ng i h c t p b n bè xung quanh, ng d u d t, hãy g t b sĩ di n qua 1 bên. V n 03: Nên h c bao nhiêu NNLT là ? - Như th nào m i g i là ? Cái ó còn tùy cách nh nghĩa c a m i ngư i. Tuy nhiên, n u b n th t s yêu thích công vi c l p trình, th t s mu n i sâu vào lĩnh v c này, & không mu n thua kém b n bè, b n nên trang b cho mình ít nh t 6 NNLT. Bao g m: + 1 NN h tr l p tr u tư ng (Java, C++, VB) + 1 NN theo quan i m hàm (Lisp, ML) + 1 NN khai báo (ProLog) + 1 NN x lý tu n t (Icon, Scheme) + 1 NN x lý song song (Sisal) + 1 NN chính quy (ANSI C++,...) Khép l i v n : - Kinh nghi m th c t luôn là i u áng quý. B n có quy n mua nh ng quy n sách, nh ng c m nang v tham kh o, nhưng xin b n luôn nh cho r ng, nh ng gì ư c nêu trong sách ch là suy nghĩ, kinh nghi m c a 1 ngư i/1 nhóm ngư i. B n ph i bi t sàng l c, úc t a bi n nó thành kinh nghi m c a riêng mình. Vi c gì cũng c n có th i gian gi i quy t, t ư c 1 m c ích, có khi ngư i ta ph i m t 1 năm, 10 năm, hay th m chí 1 i ngư i, ch không th nào là 24 gi , 21 ngày, ... ng tin vào nh ng gì không th c t !!!.
  4. zeroman_ltk@yahoo.com D a theo b n d ch c a H u Xuân 21h45-06/06/2005: b t u vi t 11h00-06/06/2005: hoàn t t bài 17h00-18/06/2005: ch nh s a l n 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2