intTypePromotion=1

Phân công lao động trong gia đình từ góc nhìn của nam giới khu vực Đồng bằng sông Hồng

Chia sẻ: Danh Nguyen Tuong Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
82
lượt xem
7
download

Phân công lao động trong gia đình từ góc nhìn của nam giới khu vực Đồng bằng sông Hồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tập trung mô tả sự phân công lao động trong các gia đình ở vùng đồng bằng sông Hồng từ góc nhìn của nam giới. Đối với các công việc nội trợ và chăm sóc gia đình thường mất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành như nấu nướng hay giặt giũ, phụ nữ vẫn là người chịu trách nhiệm chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân công lao động trong gia đình từ góc nhìn của nam giới khu vực Đồng bằng sông Hồng

PHAN CONG LAO B O N G TRONG GIA DINH<br /> <br /> TU* GOC NHIN CUA NAM GlCil KHU Vl/C DONG B A N G SONG HONG<br /> NG6NGANHA'<br /> Torn tdt: Bdi viit tap trung md td sir phdn cdng lao dong trong cdc gia dinh a viing<br /> ddng bdng sdng Hong tir gdc nhin cua nam gidi. Bdi v&i cdc cdng viic noi trg vd chdm<br /> sdc gia dinh thudng mdt nhiiu thdi gian vd cong sire di hoan thdnh nhu ndu nudng hc^<br /> giat gia, phu na van Id nguoi ehiu trdch nhi?m chinh. Su ddng gdp ciia nam gidi vdo cdc<br /> cong viec ndy Id tuong ddi han chi, vd hg thudng cd qvyin lira chgn timg cdng vi$c cu<br /> the cSng nhu khdi lugng cong viec md hg mudn tham gia. Ddi vdi cdc cdng vi^c khdc nhu<br /> sua chua vgt trong nhd, tham gia sinh hggt cgng ddng, hay thd cung, khdn vdi to tiin,<br /> nam gidi thudng la ngudi gdnh vde chinh trong gia dinh. Mac du cd thi co su "phong<br /> dgi" trong cdc trd ldi cua nam gidi, tuy nhien nghien cuu ndy cUng ghi nhan sif tham gia<br /> nhiiu hon cua hg doi vdi cdng vi?c nhd so vdi cdc nghien cuu trudc dd, mgt diiu cd thi<br /> bdo hieu su thay ddi tick cue trong quan ni?m cua nam gidi ddi vdi cdng viic nhd.<br /> Tit khda: gidi, vai trd gidi, gia dinh, phdn cdng lao dOng gia dinh.<br /> <br /> 1. Ddt vdn d l<br /> Nhidu nghien cdu tgi Viet Nam nh|n dinh rdng it cd sy thay ddi trong phdn cdng lao<br /> dOng gia dinh trong sudt thdi gian qua (Do Thi Binh vd cdng sy, 2002;<br /> Teerawichitehainan va cOng sy, 2010). Cho dii ngay cdng cd nhilu phy nfi tham gia vao<br /> lyc lugng lao dOng xd hOi, vd mdc dd da phdn trong sd hg lam vipe nhilu khdng k^m so<br /> vdi nam gidi, edng viOc nOi trg vSn dupe xem la trdch nhipm rieng cd cda phu nfi. MOt<br /> nghiSn cdu cua Vu Tuan Huy (2004) dd ehi ra rdng phy nfi dam trdch 76,3% vi§c mua<br /> ban thuc phdm phyc vy cho gia dinh; 79,7% vipc nau nudng, 90,6% vipc rda bdt dia,<br /> 84,2% vi?e lau dgn nhd cda; va 90,0% vi?c gi^t gifi qudn do. Theo kit qua Dilu tra mdc<br /> sdng ddn cu ndm 2008, phu nfi do thi va phy nfi ndng thdn tdn lan lugt khodng 17,5 gid<br /> va 15,4 gid trong mgt tudn cho viOc npi trg. Trong khi dd, nam gidi do thj va nam gidi<br /> ndng thdn chi ton Idn lugt khoang 11,2 gid va 10,2 gid, tdc la it hon khoang 1/3 so vdi<br /> phy nfi (dSn theo Jones va TrJin, 2012: 2).<br /> Nghien edu cda Teerawichitehainan va cpng sy (2010) eung cho thdy rdng phy nfi<br /> ' Hgc vi4n Chinh Irj Qude gia Hd Chi Minh.<br /> <br /> 24<br /> <br /> Phdn cong lao dgng trong gia dinh tie goc nhin ...<br /> <br /> ddm trdch khoang hon 80% cdc edng vi?c nOi trg va chdm sdc tre nhd . Trong mOt cuOc<br /> khdo sat duoc tiln hanh vdi nam gidi Viet Nam nam 2011, khoang 64% ngudi tra ldi cho<br /> bilt vp cda hg ehiu ddeh nhiem chinh ddi vdi vi^e nOi ti'P (Priya va cdng sy, 2012: 34). Ci<br /> chilu ngupe lai, chi ed khoang mOt phan tu sd nam gidi dupe hdi ndi rdng hp chia sd binh<br /> ddng hogc ciing ddm trdch cac cdng viec nha vdi vg ciia minh (Priya va cpng sy, 2012:<br /> 34). Cd thi ndi rdng, "sy phdn cdng lao ddng theo gidi ddi vdi cdc cdng viOc nOi trp o<br /> Viet Nam trong sudt bdn thap ky qua thi hien tdn tgi dai dang cda nhting gid tri trong gia<br /> dinh truyin thing hem la nhfing sy biln ddi mang tinh chat budc ngoat"<br /> (Teerawichitehainan va eOng sy, 2010).<br /> Tuy nhiSn, trong khi hau hit eac nghiSn cdu vl gidi thudng ehi tap trung thn hilu nhgn<br /> thdc, thai dd, hdnh vi cda phu nu ddi vdi lao dOng nOi trp, rdt it nghien cdu thyc sy dao sdu<br /> den suy nghi vd nhdn thdc cda nam gidi vl eae vdn de ndy. Hon the nfia, eac nghien cdu ve<br /> phan edng lao dOng trong gia dnh tgi ViOt Nam hay dl cap den nhfing edng vipe nOi trp vdn<br /> van dugc mdc dinh Id ddnh eho phu nii^, ehd thudng bd qua h o ^ khdng dl c$p den nhung<br /> edng viee nha khac md nam gidi hay ddm nhiem nhu: siia chiia vat trong nhd, sda xe dgp, xe<br /> may, hay dgi dipn gia dBnh tham gia cac sy kien b6n ngoai (Vu Manh Lpi vd cOng sy, 2013).<br /> Ddy chinh la nhung khoang trong nghien cdu can dupe tap trung phan tich lam rd.<br /> Sd dyng sd li$u thu thdp duge td 122 bdng hdi dinh lugng va 30 cude phdng vdn sau<br /> nam gidi tai Ha NOi va Ha Nam, hai dia phuong thuOc vimg ddng bang sdng Hdng,<br /> nghien cdu ndy dugc thyc hien nhdm md ta p h ^ ndo nhdn thdc, thai dO vd hanh vi eiia<br /> nam gidi Viet Nam ddi vdi sy phdn edng lao dOng trong gia dinh. Nghien cihi sd dung<br /> phuong phdp chgn mdu nglu nhiSn hO thdng, vdi hai phuong dugc chgn tgi thanh phd Ha<br /> NOi Id Ldng Ha va Thd Quan (quan Ddng Da), va mOt xd dugc chgn tgi tinh Ha Nam id xa<br /> Ddng Du (huyen Binh Lue). Trong sd 122 nam gidi tham gia tra ldi bdng hdi, 49,2% sinh<br /> song tgi dd thj, 50,8% sinh sdng tgi ndng thdn. V l tudi tac, 34,4% ngudi trd ldi dudi 35<br /> tudi, 34,4% d dO tuoi td 35 din 49, vd 31,2% ngudi trd ldi 50 tudi trd len. V l trinh dO hoc<br /> vdn, 59% ed trinh dO tu cap ba trd xudng, va 4 1 % cdn lai dd tdt nghiOp tu cao ddng/dai<br /> hgc trd len. V l nghi nghipp, 38,5% ngudi trd ldi dang Id cdng chuc/vidn chdc nha nude<br /> tgi thdi dilm dupe hdi, 31,2% dang lam thud cho cdc doanh nghiOp tu nhan, va 30,3% Id<br /> lao dOng ty do/ndng dan/thp thu cdng/kinh doanh cd thi. Kit qua nghien cdu ndy la mOt<br /> phdn trong Luan an Tien sT cua tac gia da dupe bao vO thanh cdng tgi trudng Dgi hpc<br /> Manchester Metropolitan, Vuong qude Anh vao thdng 9 nam 2015.<br /> <br /> ' Teerawichitehainan cQng nhin thay m§t vii thay d6i nhfi dupe tim thay qua cupe khio sit niy. Cie ong bo<br /> dupe cho Ii cOng d i c6 tham gia nhilu hem trudc kia trong vi?c quin ly chi ti6u ciia gia dinh vi chim s6c,<br /> dgy d5 con cii it d6 n]6i di hpc. Tuy nhien, tic gii cung luu -j ring c6 the do svr phit triln chung cia kinh te<br /> - x i h$i, cie hp gia dinh dan trflr n ^ khi gii hon, thu nh|ip cua gia dinh e6 t h i ting glp d6i hojc gdp ba so<br /> v6i tni6c da dSn den vi§c nam gidi muon "dinh Ifu" nhieu hon din vi?c chi tieu ciia gia dinh. Trong khi d6,<br /> viec d?y dS con cii tuoi di hpc c6 thi lifin quan din trinh dp hpc v4n tOt hem cua nam gidi so vin nO gidi.<br /> ' Vf dy nhu ndu nudng, gi§t giu, lau dpn nhi cila, chim sdc tre nho... M^t vii nghiSn cihi eung cd de c$p<br /> den vi^c mua sim cic dh vat c6 gii trj trong gia dinh.<br /> <br /> Ngo Ngan iia<br /> <br /> J:><br /> <br /> 2. Phan cdng lao dpng trong gia dinh ngirM tra IM<br /> Cd the ndi rang, muon hodn thanh ede cdng vipc nha thi cdn phdi cd mOt sy nhat tri<br /> gifia cae thanh vidn trong gia dinh liSn quan din vipc phan chia chdng mdt edch thieh<br /> hpp. Tuy nhidn, viSc phdn edng lao dOng ndy hay bj tdc dOng bdi edc quan dilm gia<br /> dudng truyin thdng, thudng Id ddnh phan uu tien cho nam gidi. Qud trinh nay cung cd<br /> kha nang mang lai sy bdt ddng hoac xung dOt gifia eac thdnh vidn trong gia dinh, dde biet<br /> Id gifia cdc c^p vg chdng.<br /> Thong nhat vdi cdc kdt qua nghien cdu trude day, sd liOu thu thdp dugc td cude<br /> dieu tra nay tiep tuc khdng dinh su bdt binh ddng v l gidi trong vice phdn cdng lao<br /> dOng trong gia dinh. Nhu duge trinh bdy tgi Bilu dd 1, gan 60% nam gidi cho biet<br /> vg cda hg ddm nh|in ph^n Idn cdng vipc nha, trong khi chi ed khoang mgt phdn ba<br /> ndi rang hp san se binh ddng viec nhd vdi vg cua minh. Cd rat it dng chdng thda<br /> nhgn hp ehiu trdch nhiem chinh ddi vdi cdng vide nhd^. Cac phdn tich thing kS cua<br /> nghien cdu cung chi ra rdng khdng cd bdt ky sy lidn quan ndo gifia cac ddc dilm<br /> nhdn khdu hpc cda ngudi trd ldi nhu tudi tdc, noi cu tru, nghe nghipp, va trinh dp<br /> hgc vdn tdi vi^c hg tham gia cdng vi$e nha nhu the nao. Nam gidi, mdc cho cd<br /> nhiing su khde biet ve nhau khau hgc, hau het deu it tham gia cdng vide nhd hon so<br /> vdi ban ddi cua hg.<br /> Bieu do 1. Phan cong lao d$ng trong ^a dinh ngirM tri VA<br /> Dan Vf; %<br /> <br /> m<br /> Vp lim nhilu hon<br /> <br /> Vp ch6ng chia sS binh CSiong lim nhilu hon<br /> <br /> Ngucri khac lim<br /> <br /> Ngudn: So li^u khdo sdt cua de ldi, 2012.<br /> <br /> Mpt dilm ddng luu ^ dupe nit ra tfi cdc cuOc phdng van sau Id nam gidi thudng<br /> dung td "gidp" khi hg midu td viee hg tham gia cdng vi$c nha. Cdc cau tra ldi cua hg<br /> thudng la "tdi sg giup ba dy khi tdi rdnh" hode "tdi thudng giup vg tdi vipc nhd luc ndo cd<br /> ay di vdng". Dilu nay ggi ^ rdng rat nhilu ddn ong Vi^t Nam quan niOm rdng vipc nhd la<br /> trdch nhi?m rieng cua nguoi phy nfi, vd ngudi phy nfi nghia vu phdi hoan thdnh chiing.<br /> Cdn doi vdi nam gidi, hp cd thi tham gia giup bdt kj' khi nao va vdi bat ky vipc nha nao<br /> ^ C^n Imi ^ ring diy mdi chi don giin ii ciu tri ldi cda nam gidi vl s^r phin cdng tao d§ng trong gia dinh<br /> cua hp mpt cich chung nhat. Ph^n sau ciia bii vilt niy s6 dl c$p din vi?c phin chia timg cdng vi^c eg the.<br /> <br /> 26<br /> <br /> Phdn cong lao d0ng trong gia dinh tu goc nhin ..<br /> <br /> ma hp mudn. Trong hdu hit edc trudng hgp, nam gidi cd toan quyen quyet dinh vi^c hp<br /> cd tham gia lam cae cdng viec nha hay khdng .<br /> Trong cac cuOc phdng vdn sau, nam gidi hay nghilm nhien coi vipc quan xuyIn<br /> cdng vi$c nha nhu la mOt thien chuc ciia ngudi phu nfi. Ddy thudng la \
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2