intTypePromotion=1
ADSENSE

Phản hồi của thị trường chứng khoán đến cú sốc chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ: bằng chứng tại nhiều quốc gia

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thùy Linh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

45
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu này nhằm xem xét ảnh hưởng chính sách tiền tệ và tài khóa đến thị trường chứng khoán ở Anh, Mỹ, và Đức. Chính sách tiền tệ không nên tách rời chính sách tài khóa, và ngược lại, vì theo như các lập trường cá nhân, và sự tác động qua lại giữa chúng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và do đó, chúng cũng ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán, đây là vấn đề mà chúng ta đang tranh cãi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phản hồi của thị trường chứng khoán đến cú sốc chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ: bằng chứng tại nhiều quốc gia

PHẢN HỒI CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐẾN CÚ SỐC <br /> CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ: BẰNG <br /> CHỨNG TẠI NHIỀU QUỐC GIA<br /> TÓM LƯỢC<br /> Mô hình Structural Var được dùng để  điều tra những  ảnh hưởng của <br /> cú sốc chính sách tài khóa và  tiền tệ  đến hoạt động của thị  trường chứng  <br /> khoán ở Đức, Anh và Mỹ. Nhiều nghiên cứu quan trọng trong thời gian vừa  <br /> qua tập trung chủ yếu vào mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và hoạt động <br /> trên thị trường chứng khoán , chỉ một vài bài  nghiên cứu về ảnh hưởng của  <br /> chính sách tài khóa lên thị  trường chứng khoán . Thậm chí nếu có, cũng có <br /> một vài bài nghiên cứu về tác động của hai chính sách taì khóa và tiền tệ đến <br /> thị  trường chứng khoán khi cả  hai chính sách này có sự  tương tác. Nghiên  <br /> cứu này nhắm mục đích lấp đầy thiếu sót này. Kết quả nghiên cứu chúng tôi <br /> thấy rằng cả hai chính sách đều có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán  <br /> thông qua các kênh gián tiếp lẫn trực tiếp. Điều quan trọng hơn, chúng tôi có  <br /> bằng chứng về sự tương tác giữa hai chính sách này là rất quan trọng trong <br /> việc giải thích sự  phát triển của thì trường chứng khoán. Như  vậy, các nhà <br /> đầu tư  và các nhà phân tích mà đang cố  gắng tìm hiểu mối quan hệ  giữa  <br /> chính sách kinh tế  vĩ mô và hoạt động của thị  trường chứng khoán thì nên <br /> xem xét song song hai chính sách này với nhau thay vì tách rời chúng.<br /> GIỚI THIỆU:<br /> Nghiên cứu này nhằm xem xét  ảnh hưởng chính sách tiền tệ  và tài <br /> khóa đến thị  trường chứng khoán  ở  Anh, Mỹ, và Đức. Chính sách tiền tệ <br /> không nên tách rời chính sách tài khóa, và ngược lại, vì theo như  các lập <br /> trường cá nhân,  và sự  tác động qua lại giữa chúng đóng vai trò quan trọng  <br /> trong nền kinh tế  và do đó, chúng cũng  ảnh hưởng đến hoạt động của thị <br /> trường chứng khoán,  đây là vấn  đề  mà chúng ta  đang tranh cãi. Mặc dù <br /> nhiều nghiên cứu trong thời gian qua đều tập trung vào mối quan hệ  giữa  <br /> chính   sách   tiền   tệ   và   hoạt   động   thị   trường   chứng   khoán   (xem   thêm   ,  <br /> Bjornland   and   Leitemo,   2009;<br /> Conover   et   al.,   1999;   Fama   and   French,   1989;   Gali   and   Gertler,   2007;<br /> Gertler   and   Gilchrist,   1993;   Jensen   and   Johnson,   1995;   Patelis,   1997;<br /> Thorbecke, 1997), chỉ  một vài trong số  đó tìm ra những tác động của chính <br /> sách tài khóa lên thị  trường chứng khoán (xem, ví dụ,   Afonso and Sousa, <br /> 2011, 2012; Agnello and Sousa, 2010; Darrat, 1988; Jansen et al., 2008). Ngoài <br /> ra,  chúng ta cũng biết một ít về những tác động của chính sách tiền tệ và tài <br /> khóa đến thị  trường chứng khoán khi hai chính sách này tương tác với nhau <br /> (Jansen et al., 2008). Mục đích của nghiên cứu là nhằm lấp đi những thiếu  <br /> sót này.<br /> Các cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ đang nỗ lực để duy trì mức  <br /> lạm phát thấp chủ yếu tác động lên tỷ lệ lãi suất của nền kinh tế. Một khi  <br /> điều  này thiết lập, nó gây ra tranh cãi rằng những lập trường về chính sách  <br /> tiền tệ  có thể  gây  ảnh hưởng đến sự  hoàn lại trên thị  trường chứng khoán <br /> qua  5 kênh , cụ  thể, (i)kênh lãi suất, (ii) kênh tín đụng, (iii) Hiệu  ứng của <br /> cải, (iv) kênh tỷ giá hối đoái và (v) kênh tiền tệ.<br /> Mặt khác, những lập trường vê chính sách tài khóa  cũng có thể   ảnh  <br /> hưởng đến hoạt động của thị  trường chứng khoán.  Chính sách tài khóa mà <br /> được dùng trong trường phái kinh tế  học Keynes có thể  hỗ  trợ  đường tổng  <br /> cầu, thúc đẩy nền kinh tế  và đưa giá chứng khoán có tiềm năng cao hơn.  <br /> Trái lại, giả thuyết kinh tế cổ điển tập trung vào hiệu ứng chèn lấn của thị <br /> trường tài khóa đến các quỹ vay và các ngành sản xuất của nền kinh tế. Do  <br /> đó, chính sách tài khóa có tiềm năng đưa giá chứng  khoán xuống thấp hơn  <br /> qua sự chén ép của hoạt động tư  doanh. Ngòai ra từ  quan điểm của Ricardo  <br /> (Barro, 1974, 1979) chính sách tài khóa không có hiệu lực và vì thế  nên cũng <br /> không có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. <br /> Tuy nhiên, như đã nói ở trên, tài liệu trong lĩnh vực nghiên cứu này đã <br /> bỏ  qua mối quan hệ  phức tạp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ  (Agnello  <br /> and Sousa, 2010; Darrat, 1988). Xem xét các tác động của chính sách tài khóa  <br /> và chính sách tiền tệ  lên hoạt động thị  trường chứng khoán chỉ  là một nửa  <br /> trong bức tranh toàn cảnh nền kinh tế mà thôi, trừ  phi sự  tương tác của hai <br /> chính sách này được xét đến. Sự tương tác này có thể hơi phức tạp vì có cả <br /> kênh gián tiếp và kênh trực tiếp qua đó chính sách tài khóa có tác động lên <br /> chính sách tiền tệ  và ngược lại. Ví dụ, chính sách tài khóa có lẽ  tương tác <br /> qua lại với chính sách tiền tê thông qua (i) ảnh hưởng do hạn chế ngân sách  <br /> liên ngân hàng chính phủ với chính sách tiền tệ và (ii) ảnh hưởng của chính  <br /> sách tài khóa lên các biến số tiền tệ như lạm phát, lãi suát và tỷ giá hối đoái.<br /> Về vấn đề này, những đóng góp  chính của bài nghiên cứu đến tài liệu  <br /> hiện có có thể được mô tả một cách ngắn gọn. Trước tiên, chúng ta xét đến  <br /> vai trò của cả  chính sách tài khóa và tiền tệ  lên hoạt động của thị  trường <br /> chứng khoán, xem xét tương tác giữa chúng, bằng cách sử  dụng mô hình <br /> Structural Var. Thứ hai, chúng ta xác minh những đóng góp của thị trường tài <br /> khóa thực sự  quan trọng và vậy nên nó có thể  được xem xét song song với <br /> thị  trường tiền tệ. Thứ  ba, trái với những nghiên cứu trước đây, chúng ta  <br /> cũng xem xét đến cú sốc nhu cầu toàn cầu, tính cả  cú sốc ngoại sinh đến <br /> nền kinh tế đang được điều tra. Ngoài ra, chúng ta gộp cú sốc thu nhập và cú  <br /> sốc về  giá khi chúng ta xem xét những điều này như  một điều gì đó quan  <br /> trọng trong việc nắm bắt toàn bộ  những biến động của cả  hai cơ  chế  của  <br /> thị  trường tài khóa và thị  trường tiền tệ  tác động đến   thị  trường chứng  <br /> khoán.<br /> Tóm lại, kết quả chỉ ra rằng cả hai chính sách tiền tệ và tài khóa đều  <br /> ảnh hưởng đến hoạt động của thị  trường chứng khoán  ở  những quốc gia <br /> đang được điều tra, bằng cả  kênh gián tiếp và trực tiếp. Quan trọng hơn, <br /> mặc dù chúng ta có bằng chứng về sự tương tác giữa hai chính sách rất quan  <br /> trọng trong việc giải thích về sự phát triển của thị trường chứng khoán.<br /> Phần cón lại của bài nghiên cứu được sắp xếp như  sau: Phần 2 đánh  <br /> giá tài liệu, Phầm 3 mô tả phương pháp và dữ liệu được dùng. Phần 4 trình  <br /> bày những kết   quả  thực nghiệm của bài nghiên cứu và phần 5 kết luận  <br /> phần nghiên cứu.<br /> 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ<br /> Trong bài nghiên cứu này, chúng ta sử dụng mô hình Structural Var để <br /> xem xét những ảnh hưởng của cú sốc từ chính sách tài khóa cũng như chính <br /> sách tiền tệ đến hoạt động của thị trường chứng khoán ở Đức, Anh, và Mỹ.  <br /> Việc sử dụng dữ liệu theo Qúy cho khoảng thời gian 1991:1­2010:4, chúng ta  <br /> có bằng chứng cho thấy rằng cả  chính sách tiền tệ  và tài khóa đều  ảnh  <br /> hưởng đến thị  trường chứng khoán, hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp. Mặc dù <br /> quan trọng hơn, chúng ta đã có bằng chứng về  sự  tương tác giữa hai chính  <br /> sách với nhau đóng vai trò rất quan trọng trong việc giải thích sự  phá triển  <br /> của thị  trường chứng khóan. Cụ  thể  hơn, những lập trường cá nhân về  các  <br /> chính sách tài  khóa và tiền tệ, cũng như sự tương tác của chúng, ảnh hưởng  <br /> trực tiếp đến sự  phát triển của thị  trường chứng khoán Anh. Về  ván đề   ở <br /> Đức, chúng ta  không tìm thấy những bằng chứng về sự tác động trực tiếp  <br /> của chính sách tài khóa lên hoạt động của thị  trường chứng khoán, mặc dù <br /> đã thấy được những tác động gián tiếp của nó thông qua kênh lãi suất. Mặt <br /> khác, nguồn cung tiền có  ảnh hưởng tích cực đến chỉ  số  DAX 30,  (không  <br /> được lọc qua kênh lãi suất). Vì vậy, qua những gì thể  hiện ở  Đức cho thấy <br /> sự  tương tác giữa chính sách tài khóa và lãi suất cũng góp phần quan trọng <br /> trong việc giải thích sự đổi mới trng chỉ số DAX 30. Cuối cùng, nguồn cung <br /> tiền  ở Mỹ  ảnh hưởng đến lãi suất, tác động tiêu cực đến thị  trường chứng  <br /> khoán. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones dường như không nhận bất <br /> kỳ tác động trực tiếp nào từ chính sách tài khóa. Tuy vậy, nó đã được chỉ ra  <br /> rằng vẫn có một mối liên kết giữa chi tiêu tài khóa và cung tiền được thiết <br /> lập, chúng ta còn tranh cãi về việc liệu sự tương tác giữa các biến chính sách <br /> tiền tệ và tài khóa thì quan trọng trong việc lý giải những phát triển của thị <br /> trường chứng khoán Mỹ.<br /> Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự liên kết hai chính sách này lại với  <br /> nhau trong cùng một mô hình, vì sự  tương tác giữa chúng đóng góp quan  <br /> trọng đến việc phân tích hành vi thị trường chứng khoán.<br />  Những kết quả này đưa ra những gợi ý quan trọng cho cả nhà đầu tư <br /> và những nhà phân tích khi mà họ  đang cố  gắng để  hiểu mối quan hệ  giữa  <br /> các chính sách kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán,  tốt hơn nên xem xét <br /> hai chính sách này song song với nhau thay vì tách rời chúng. <br /> Việc xác định những tác động của các chính sách đã được dự báo cũng  <br /> như   chưa   được   dự   báo   trên   thị   trường   chứng   khoán   quốc   gia,   xét   trong <br /> khuôn khổ  của bài nghiên cứu,  là một lĩnh vực hứa hẹn nhiều điều thú vị <br /> mở  ra cho các nghiên cứu trong tương lai. Ngoài ra, các nghiên cứu chuyên  <br /> sâu về sau cần có thực nghiệm cụ thể ở những quốc gia có các chế độ chính  <br /> sách tiền tệ khác nhau rõ rệt (ví dụ: các quốc gia có tỷ giá hối đoái nhắm vào  <br /> ngân hàng trung ương)<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2