Phần II: Lớp vật lý

Chia sẻ: Cn Tt 9999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
152
lượt xem
52
download

Phần II: Lớp vật lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phần ii: lớp vật lý', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần II: Lớp vật lý

 1. PH N II II L p v t ly (Physical Layer) (Physical © STU, 2006 V trí c a l p v t ly © STU, 2006 1
 2. Các d ch v Các chương trong ph n II Chương 3 Tín hi u Chương 4 Truy n thông Sô Chương 5 Truy n Tương tư Chương 6 ða h p/ d n kênh Chương 7 Môi trư ng truy n Chương 8 Chuy n m ch kênh va m ng tho i Chương 9 Truy c p sô t c ñô cao © STU, 2006 2
 3. Chương 3 Tín hi u © STU, 2006 Ghi chu: ðê truy n ñi ñư c, sô li u ph i ñư c bi n ñ i thành tín hi u ñi n tư © STU, 2006 3
 4. 3.1 Analog and Digital Analog and Digital Data Analog and Digital Signals Periodic and Aperiodic Signals © STU, 2006 Ghi chú: Tín hi u có thê là tương tư hay sô. Tín hi u tương tư có thê có vô sô gia tr trong m t d i ; tín hi u sô có sô lư ng gia tr gi i h n. © STU, 2006 4
 5. Hình 3.1 So sánh tín hi u sô va tương tư © STU, 2006 Ghi chu: Trong truy n sô li u, ngư i ta thư ng dùng tín hi u tương tư tu n hoàn va tín hi u sô không tu n hoàn. © STU, 2006 5
 6. 3.2 Tín hi u tương tư Sóng sin Pha Ví d c a sóng sin Mi n th i gian va mi n t n sô Tín hi u t ng h p Băng thông © STU, 2006 Hình 3.2 Sóng sin © STU, 2006 6
 7. Hình 3.3 Biên ñô © STU, 2006 Ghi chu: T n sô va chu ky là ngh ch ñ o c a nhau. © STU, 2006 7
 8. Hình 3.4 Chu ky va t n sô © STU, 2006 Units of periods and frequencies Unit Equivalent Unit Equivalent Seconds (s) 1s hertz (Hz) 1 Hz 10–3 s 103 Hz Milliseconds (ms) kilohertz (KHz) 10–6 s 106 Hz Microseconds (ms) megahertz (MHz) 10–9 s 109 Hz Nanoseconds (ns) gigahertz (GHz) 10–12 s 1012 Hz Picoseconds (ps) terahertz (THz) © STU, 2006 8
 9. Ghi chu: N u m t tín hi u không thay ñ i t i m i th i ñi m, t n sô c a nó là zero. N u m t tín hi u thay ñ i t c th i, t n sô c a nó là vô h n. © STU, 2006 Ghi chu: Pha mô ta v trí c a d ng sóng trong m i quan hê v i g c th i gian. © STU, 2006 9
 10. Hình 3.5 Sư liên hê gi a các pha khác nhau © STU, 2006 Hình 3.6 Ví d các d ng sóng sin © STU, 2006 10
 11. Hình 3.6 Ví d sóng sin (tt) © STU, 2006 Hình 3.6 Ví d sóng sin (tt) © STU, 2006 11
 12. Hình 3.7 Mi n th i gian va mi n t n sô © STU, 2006 Hình 3.7 Mi n th i gian va mi n t n sô (tt) © STU, 2006 12
 13. Hình 3.7 Mi n th i gian va mi n t n sô (tt) © STU, 2006 Ghi chu: M t sóng sin ñơn t n thi không h u ích trong truy n sô li u; chúng ta c n thay ñ i m t ho c m t sô ñ c tính khi n nó có ích hơn. © STU, 2006 13
 14. Ghi chu: Khi chúng ta thay ñ i m t hay m t hay m t sô ñ c tính c a tín hi u ñơn t n, nó trơ thành tín hi u t ng h p c a tr thà ng nhi u t n sô. © STU, 2006 Ghi chu: Theo phân tích Fourier, m i tín hi u t ng h p có thê ñư c bi u di n như là sư k t h p c a nhi u sóng sin v i biên ñô, pha va t n sô khác nhau. © STU, 2006 14
 15. Hình 3.8 Sóng vuông © STU, 2006 Hình 3.9 3 hài (harmonic) © STU, 2006 15
 16. Hình 3.10 T ng h p 3 hài ñ u tiên © STU, 2006 Hình 3.11 So sánh phô t n © STU, 2006 16
 17. Hình 3.12 Méo tín hi u © STU, 2006 Ghi chu: Băng thông truy n là m t thu c tính c a môi trư ng truy n: nó là hi u là hi ng gi a t n sô l n nh t va th p nh t c a th tín hi u mà môi trư ng truy n có thê môi ng thê cho qua m t cách hoàn toàn. cho qua © STU, 2006 17
 18. Hình 3.13 Bandwidth © STU, 2006 Ví d N u m t tín hi u tu n hoàn thu ñư c ñem phân tích thành 5 sóng sin v i t n sô l n lư t là 100, 300, 500, 700, and 900 Hz. Tìm băng thông? Ve phô t n, gia sư t t c các thành ph n có biên ñô c c ñ i là 10 V. © STU, 2006 18
 19. Hình 3.14 Ví d © STU, 2006 Ví d Ví M t tín hi u có phô t n v i các t n sô gi a 1000 va 2000 Hz. Môi trư ng truy n có thê cho qua các t n sô tư 3000 ñ n 4000 Hz. H i tín hi u này có thê th c sư qua môi trư ng này không? © STU, 2006 19
 20. 3.3 Tín hi u sô 3.3 Tí Th i bit va t c ñô bit Tín hi u tương tư t ng h p Môi trư ng Băng thông r ng Môi trư ng Băng thông gi i h n Băng thông tương tư T c ñô bit cao © STU, 2006 Hình 3.16 Tín hi u sô © STU, 2006 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản