intTypePromotion=3

Phân Khúc Thị Trường & Thương Mại Điện

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
83
lượt xem
16
download

Phân Khúc Thị Trường & Thương Mại Điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân Khúc Thị Trường &Thương Mại Điện Tử Mô Tả Phân Khúc. Phân khúc 1 : Dịch vụ bán hàng qua mạng đối với đối tượng là Nam. Phân khúc 2 : Dịch vụ bán hàng qua mạng đối với đối tượng là Nữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân Khúc Thị Trường & Thương Mại Điện

 1. LOGO Phân Khúc Thị Trường & Thương Mại Điện Tử. 1098320219 Đỗ Thị Thanh Huyền. 1098320232 Nguyễn Thị Thu Loan. 1098320224 Nguyễn Lan Hương. 1098320233 Tạ Thị Quỳnh Loan. 1098320225 Nguyễn Trần Kha. 1098320236 Nguyễn Trung Luân. 1098320229 Trương Phước Lành. 1098320240 Phạm Minh Lợi.
 2. Nội Dung. Phân Khúc Thị Trường. Dịch Vụ Bán Hàng Qua Mạng. Mô Tả Phân Khúc. Hổ Trợ Ra Quyết Định.
 3. Phân Khúc Thị Trường : Toøan boä thò tröôøng Traïng thaùi nhu caàu: Coù Khoâng Ñ o ä n g c ô t ie â u Ñ o ä n g c ô c a ù n h a â n ä n g c ô x a õ h o ä i Ño duøng : Moâ taû khaùc bieät: Caùc nhaân toá vaên hoùa, loái soáng vaø nhaân khaåu Lôïi ích tìm kieám: Tính Giaù trò Giaù trò Tieän lôïi kinh teá chöùc naêngxuùc caûm  Reõ  Tieän lôïi  Soá  Töông ñoàng vôùi ñòa vò xaõ hoäi  Beàn  Nhanh löôïng  Theå hieän ñöôïc phong caùch choùng chöùc loái soáng, tính caùch  Ít toán thôøi naêng gian  Khaû  Söû duïng naêng Ca ù c n h a â n t o á v a êñôn h o ù a , lo á i s o á n g v a ø n h a â n k h a å u n giaûn vaän Mo â t a û k h a ù c haønh b ie ä t : Ca ù c n h a â n t o á h a ø n h v i lie â n q u a n ñ e á n s a û n p h a å m Ca ù c p h a â n 1 2 … n huùc
 4. Dịch Vụ Bán Hàng Qua Mạng.
 5. Thành phần tham gia. Nhà phân phối Thế giới  kinh doanh  thực tế Xí nghiệp & công ty Internet Cửa hàng ảo Cơ quan hành chính Thị trường điện tử Cơ quan  tài chính Chính phủ
 6. Công Nghệ.  Ứng dụng Thương Mại Điện Từ.  Xây dựng hệ thống Web Portal.(Microsoft SharePoint Portal Server)  Cơ sở dữ liệu khách hàng.  Hệ thông phân tích hành vi khách hàng và hổ trợ ra quyết định.  Hệ thông chăm sóc khác hàng. …
 7. Mô Tả Phân Khúc.  Phân khúc 1 : Dịch vụ bán hàng qua mạng đối với đối tượng là Nam. Phân khúc 2 : Dịch vụ bán hàng qua mạng đối với đối t ượng là Nữ.
 8. Hành Vi. Mối Quan Hệ Khách Hàng. Khách Hàng. Doanh Nghiệp
 9. Yếu Tố Tác Động Tới Hành Vi
 10. Lấy Thông Tin. Địa Lý Hành Vi, Thái Độ Độ Tuổi, Giới Tình Tâm Ly.
 11. Các Yếu Tố Xã Hội.
 12. Mô Hình Hành Vi.
 13. Phân Khúc. NAM NỮ
 14. Hổ Trợ Ra Quyết Định.  Tiềm Kiếm.  Đề Nghị Sản Phẩm Nên Mua.  Hướng Khách Hàng Theo Phân Khúc Của Doanh Nghiệp.  Tuyền Biến Và Sửa Đổi Hàng Hóa Theo Yêu Câu.
 15. Hỗ Trợ Ra Quyết Định.
 16. Tài Liệu Tham Khỏa.  Tài Liệu môn Thương Mại Điện Từ (Ngành Hệ Thống Thông Tin – ĐH KHTN).  Các Trang Web http://banhbeo.wordpress.com http://www.toiyeumarketing.com http://promarketingvn.wordpress.com
 17. LOGO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản