PHÂN LOẠI DẠNG BÀI TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Chia sẻ: TRAN KIM QUANG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
625
lượt xem
160
download

PHÂN LOẠI DẠNG BÀI TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình cho kết quả sai vì u là biến toàn cục, nó đợc sử dụng cả trong và ngoài CTC và lệnh u:=u/2 trong hàm f đã làm thay đổi giá trị được nhập vào của u, lúc in ra kết quả sai vì u bị giảm nửa giá trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN LOẠI DẠNG BÀI TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

  1. PHÂN LOẠI BÀI TÂP CNT 45ĐH GROUP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHÂN LOẠI DẠNG BÀI TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (Tài liệu tham khảo) I, DẠNG BÀI TẬP CHUYỂN CẤU TRÚC VỀ DẠNG TUẦN TỰ VÀ WHILE: Bài 1: Chuyển cấu trúc sau về dạng tuần tự và while: if A then V else T; Giải: Chuyển cấu trúc "if A then V else T" về dạng tuần tự và while : B := A while A do Begin V; A :=not A end; while not B do Begin T; B:= not B end; Bài 2: Chuyển cấu trúc sau về dạng tuần tự và while: a) For i:= k to m do A b) if X then Y Giải: a, Chuyển cấu trúc "for i:=k to m do A" về cấu trúc tuần tự và while 1
  2. PHÂN LOẠI BÀI TÂP CNT 45ĐH GROUP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM i:=k ; while i
  3. PHÂN LOẠI BÀI TÂP CNT 45ĐH GROUP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Giải: a, Chuyển cấu trúc "for i:=m downto k do A" về dạng tuần tự và while i:=m while i >=k do Begin A; i:=i-1 end; b, Chuyển cấu trúc "repeat C until D" C; while not D do C II, DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐẶC TẢ MA TRẬN: Bài 1: Cho ma trận vuông X cấp n, n lẻ. Đặc tả hình thức các điều kiện sau: a) Tổng 2 phần tử ở 2 đầu đường chéo chính bằng 3 lần phần tử cuối cùng của hàng 1 . b) Phần tử giữa của hàng cuối bằng phần tử giữa của cột cuối. Giải: Đặc tả ma trận vuông cấp n lẻ : X = (xi j)n*n xi j = x[ i, j ] i, j =1..n n = 2k + 1 k  N a, Tổng 2 phần tử ở 2 đầu đường chéo chính bằng 3 lần phần tử cuối của hành 1 x[ 1, 1 ] + x[ n, n ] = 3 * x[ 1, n ] b, Phần tử giữa của hàng cuối bằng phần tử giữa của cột cuối x[ n, (n+1)/2]=x[ (n+1)/2 , n] Bài 2: 3
  4. PHÂN LOẠI BÀI TÂP CNT 45ĐH GROUP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Cho ma trận vuông cấp n, n lẻ. Đặc tả hình thức các điều kiện sau: a, Phần tử ở góc bên trái bằng phần tử ở góc bên phải. b, Phần tử ở tâm bằng trung bình cộng của 2 phần tử đầu đường chéo phụ Giải: Đặc tả ma trận vuông cấp n lẻ : X = (xi j)n*n xi j = x[ i, j ] i, j =1..n n = 2k + 1 k  N a, Phần tử góc trên bên trái bằng phần tử ở góc dới bên phải x[ 1, 1 ] = x[n, n] b, Phần tử ở trung tâm bằng trung bình cộng của 2 phần tử đờng chéo phụ x[ (n+1)/2, (n+1)/2 ] = (x[1, n] + x[n, 1])/2 III, DẠNG BÀI TẬP BẮT LỖI TRONG ĐOẠN CHƯƠNG TRÌNH: Bài 1: Cho đoạn chương trình sau: Uses crt; Var u,v,t : real; Function f: real; Begin u:= u/2; f:= x+5*v-1; End; Begin Write ('u=') ; readln(u); Write ('v=') ; readln(v); t:=f; Writeln (u:6:2 ,'/2 + 5*', v:6:2,'-1=',t:6:2); Readln End. - Chương trình cho kết quả đúng hay sai? vì sao? Cho 1 ví dụ cụ thể. Giải: 4
  5. PHÂN LOẠI BÀI TÂP CNT 45ĐH GROUP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Chương trình cho kết quả sai vì u là biến toàn cục, nó đợc sử dụng cả trong và ngoài CTC và lệnh u:=u/2 trong hàm f đã làm thay đổi giá trị được nhập vào của u, lúc in ra kết quả sai vì u bị giảm nửa giá trị. - Ví dụ khi nhập u=4 v=3 thì kết quả in ra là 2/2 + 5*3 - 1 = 16 Bài 2: Cho đoạn chương trình sau: Var u,v,t : real; Funtion f : real; Var x : real; Begin x:= u/2; f:= x+5*v-1; End; Begin Write ('u=') ; readln(u); Write ('v=') ; readln(v); t:=f; Writeln (u:6:2 ,'/2 + 5*', v:6:2,'-1=',t:6:2); End. - Chương trình cho kết quả đúng hay sai? - Nếu thay x bằng u thì kết quả sẽ như thế nào? Giải: - Chương trình cho kết quả đúng. - Nếu thay x bằng u thì kết quả sẽ sai vì khi gọi hàm f, u sẽ bị biến đổi giảm đi nửa giá trị. Bài 3: Cho đoạn chương trình sau: Uses crt; Var u,v,t : real; Function f: real; Begin u:= u/2; f:= x+5*v-1; End; 5
  6. PHÂN LOẠI BÀI TÂP CNT 45ĐH GROUP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Begin Write ('u=') ; readln(u); Write ('v=') ; readln(v); t:=f; Writeln (u:6:2 ,'/2 + 5*', v:6:2,'-1=',t:6:2); Until (u=v); Readln End. - Chương trình có dừng khi ta nhập v bằng u không ? giải thích? Giải: - Chương trình sẽ không dừng khi nhập u = v vì sau khi nhập 2 giá trị bằng nhau này chương trình tính t sẽ gọi đến hàm first và lúc đó u bị giảm đi do đó u khác v và vòng lặp lại tiếp tục. Bài 4: Cho đoạn chương trình sau: Uses crt; Var u,v,t : real; Function f (u,v:real): real; Begin u:= u/2; f:= x+5*v-1; End; Begin Write ('u=') ; readln(u); Write ('v=') ; readln(v); t:=f; Writeln (u:6:2 ,'/2 + 5*', v:6:2,'-1=',t:6:2); Readln End. - Chương trình cho kết quả đúng hay sai? - Nếu thêm var trước u, v trong hàm f thì kết quả sẽ như thế nào? Giải: - Chương trình cho kết quả đúng vì u, v trong hàm là các biến địa phương được truyền theo trị, tuy trùng tên với các biến toàn cục, viết như vậy sẽ khử được hiệu ứng phụ, 6
  7. PHÂN LOẠI BÀI TÂP CNT 45ĐH GROUP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM nếu nhập vào u=4, v=3 kết quả sẽ in ra : 4/2 + 5*3 - 1 = 16 - Nếu thêm var trước u, v trong hàm f thì kết quả sẽ sai vi sau khi gọi hàm, biến u bị thay đổi giảm đi 1/2 kết quả sẽ là : 2/2 + 5*3 - 1 = 16 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản