intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

PHần Mềm quản lý hàng trên excel Hàng Sinh Học và Môi Trường

Chia sẻ: Haivan Haivan | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:158

1.273
lượt xem
290
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các dữ liệu được liên kết với nhau chỉ cần nhập vào những ô cần thiết, kết quả được link

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHần Mềm quản lý hàng trên excel Hàng Sinh Học và Môi Trường

  1. Chi Nh¸nh I C«ng Ty C«ng NghÖ Hãa Sinh ViÖt Nam Hµng XuÊt Kho Céng T¸c Viªn Th¸ng 03 N¨m 2008 Stt MCTV Ngµy Tªn KH M· Hµng Tªn Hµng §vt S.L(T) 1 131VDT 01/07/2008 Vò Duy Thô 10012 ChÕ PhÈm Keo Tô Lµm Trong N­íc CRAIBE Gãi 100g 3 ###2 131§TH 02/07/2008 §Æng ThÞ Hoa 10002 Men Xö Lý BÓ Phèt DW - 97 Gãi 180g 2 ### 131§TH 10003 ChÕ PhÈm Vi Sinh VËt H÷u HiÖu EMC(D¹ng Bét) Gãi 150g 3 3 131HMT 03/07/2008 Hoµng Minh Thªu 10002 Men Xö Lý BÓ Phèt DW - 97 Gãi 180g 2 ### 131HMT 10005 Bét Th«ng Cèng DW Xanh Gãi 100g ###4 131VHS 04/07/2008 Vò hoµng Sinh 10002 Men Xö Lý BÓ Phèt DW - 97 Gãi 180g 5 ### 131VHS 10006 Bét Th«ng Cèng DW Hång Gãi 100g 1 5 131LVM 04/07/2008 Lª V¨n M¹nh 10002 Men Xö Lý BÓ Phèt DW - 97 Gãi 180g 1 ### 131LVM 10003 ChÕ PhÈm Vi Sinh VËt H÷u HiÖu EMC(D¹ng Bét) Gãi 150g 2 6 131TTS 04/07/2008 TrÇn ThÞ S¸u 10002 Men Xö Lý BÓ Phèt DW - 97 Gãi 180g 3 ###7 131HHV 07/07/2008 Hoµng H÷u V¨n 10005 Bét Th«ng Cèng DW Xanh Gãi 100g ### 131HHV 10003 ChÕ PhÈm Vi Sinh VËt H÷u HiÖu EMC(D¹ng Bét) Gãi 150g 8 131NVH 07/07/2008 NguyÔn V¨n HiÖp 10002 Men Xö Lý BÓ Phèt DW - 97 Gãi 180g 2 ### 131NVH 10003 ChÕ PhÈm Vi Sinh VËt H÷u HiÖu EMC(D¹ng Bét) Gãi 150g 3
  2. 008 S.L(G) §¬n Gi¸(G) §¬n Gi¸(T) Thµnh TiÒn Tæng Céng M· KH Ghi Chó 3,600 360,000 1,080,000 1,080,000 131VDT 6,200 310,000 620,000 131§TH 6,200 310,000 930,000 1,550,000 131§TH 6,200 310,000 620,000 131HMT 60 3,500 350,000 210,000 830,000 131HMT 6,200 310,000 1,550,000 131VHS 5,000 250,000 250,000 1,800,000 131VHS 6,200 310,000 310,000 131LVM 6,200 310,000 620,000 930,000 131LVM 6,200 310,000 930,000 930,000 131TTS 30 3,500 350,000 105,000 131HHV 20 6,200 310,000 124,000 229,000 131HHV 6,200 310,000 620,000 131NVH 6,200 310,000 930,000 1,550,000 131NVH - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  4. Cty C«ng NghÖ Ho¸ Sinh ViÖt Nam PhiÕu Giao Hµng §C: 29 Lª V¨n Hu©n, F 13, Q T©n B×nh yêu Cầu Chọn Số Phiếu Để In §iÖn Tho¹i: (08). 8103643 Liªn 01 Cöa Hµng D÷ MST: 0101096844-001 Tªn K.Hµng : NguyÔn V¨n LuyÖn §Þa ChØ: §iÖn Tho¹i: 0918.327352 Ngµy giao : 01/07/2008 Stt Tªn Hµng §vt S,L(T) S,L(G) §.Gi¸(T) §.Gi¸(G) 1 Men Xö Lý BÓ Phèt DW - 97 Gãi 180g 2 - 270,000 5,400 2 Bét Th«ng Cèng CRAIBE Gãi 100g 3 - 320,000 3,200 3 Men Xö Lý BÓ Phèt DW - 97 Gãi 180g 2 - 270,000 5,400 4 Bét Th«ng Cèng CRAIBE Gãi 100g 3 - 320,000 3,200 5 Men Xö Lý BÓ Phèt DW - 97 Gãi 180g 2 - 270,000 5,400 6 Bét Th«ng Cèng CRAIBE Gãi 100g 3 - 320,000 3,200 Tæng Céng Ng­êi B¸n Hµng Kh¸ch Hµng (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn) Cty C«ng NghÖ Ho¸ Sinh ViÖt Nam PhiÕu Giao Hµng §C: 29 Lª V¨n Hu©n, F 13, Q T©n B×nh §iÖn Tho¹i: (08). 8103643 Liªn 02 Giao Kh¸ch Hµng MST: 0101096844-001 Tªn K.Hµng : NguyÔn V¨n LuyÖn §Þa ChØ: §iÖn Tho¹i: 0918.327352 Ngµy giao : 01/07/2008 Stt Tªn Hµng §vt S,L(T) S,L(G) §.Gi¸(T) §.Gi¸(G) 1 Men Xö Lý BÓ Phèt DW - 97 Gãi 180g 2 - 270,000 5,400 2 Bét Th«ng Cèng CRAIBE Gãi 100g 3 - 320,000 3,200 3 Men Xö Lý BÓ Phèt DW - 97 Gãi 180g 2 - 270,000 5,400 4 Bét Th«ng Cèng CRAIBE Gãi 100g 3 - 320,000 3,200 5 Men Xö Lý BÓ Phèt DW - 97 Gãi 180g 2 - 270,000 5,400 6 Bét Th«ng Cèng CRAIBE Gãi 100g 3 - 320,000 3,200 Tæng Céng Ng­êi B¸n Hµng Kh¸ch Hµng (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn)
  5. Sè PhiÕu M· Kh¸ch Hµng Tæng TiÒn 540,000 960,000 540,000 960,000 540,000 960,000 4,500,000 Sè PhiÕu M· Kh¸ch Hµng Tæng TiÒn 540,000 960,000 540,000 960,000 540,000 960,000 4,500,000
  6. þÿC«ng Ty C«ng NghÖ Ho¸ Sinh ViÖt Nam Chon Sè PhiÕu §Ó In Sè PhiÕu PX001 Hµng XuÊt Kho §¹i Lý Th¸ng 03 N¨m 2008 Stt Sè PhiÕu MKHM Ngµy Kh¸ch Hµng Tån(T) Tån(G) M· HH Tªn Hµng §vt S.L(T) 1 PX001 131NVL 01/07/2008 NguyÔn V¨n LuyÖn 68 30 10002 Men Xö Lý BÓ Phèt DW - 97 Gãi 180g 2 PX001 131NVL - (60) 10011 Bét Th«ng Cèng CRAIBE Gãi 100g 3 2 PX002 131NVLO 03/07/2008 NguyÔn V¨n Long 68 30 10002 Men Xö Lý BÓ Phèt DW - 97 Gãi 180g 4 PX002 131NVLO 7 86 10005 Bét Th«ng Cèng DW Xanh Gãi 100g 3 PX002 131NVB 03/07/2008 NguyÔn V¨n B¾c - (60) 10011 Bét Th«ng Cèng CRAIBE Gãi 100g 1 PX002 131NVB 98 48 10019 Men Xö Lý Craibe Hầm Cầu Xanh Gãi 200g 5 4 PX003 131LVN 03/07/2008 Lª V¨n Nhung 98 48 10019 Men Xö Lý Craibe Hầm Cầu Xanh Gãi 200g 3 PX003 131LVN - (60) 10011 Bét Th«ng Cèng CRAIBE Gãi 100g 5 PX004 131NVLO 05/07/2008 NguyÔn V¨n Long 19 31 10009 Men Xö Lý Craibe Hầm Cầu §á Gãi 200g 3 6 PX005 131NVB 05/07/2008 NguyÔn V¨n B¾c 7 86 10005 Bét Th«ng Cèng DW Xanh Gãi 100g PX005 131NVB 98 48 10019 Men Xö Lý Craibe Hầm Cầu Xanh Gãi 200g 4 7 PX006 131NVLO 07/07/2008 NguyÔn V¨n Long 68 30 10002 Men Xö Lý BÓ Phèt DW - 97 Gãi 180g 4 PX006 131NVLO 7 86 10005 Bét Th«ng Cèng DW Xanh Gãi 100g 8 PX007 131NVB 08/07/2008 NguyÔn V¨n B¾c 68 30 10002 Men Xö Lý BÓ Phèt DW - 97 Gãi 180g 3 PX007 131NVB 7 86 10005 Bét Th«ng Cèng DW Xanh Gãi 100g 1 9 PX008 131NVT 08/07/2008 NguyÔn V¨n ThuËn 68 30 10002 Men Xö Lý BÓ Phèt DW - 97 Gãi 180g 2 PX008 131NVT - (60) 10011 Bét Th«ng Cèng CRAIBE Gãi 100g 6 PX008 131NVT 10 60 10012 ChÕ PhÈm Keo Tô Lµm Trong N­íc CRAIBE 100g Gãi 8 10 PX009 131NVLO 09/07/2008 NguyÔn V¨n Long 98 48 10019 Men Xö Lý Craibe Hầm Cầu Xanh Gãi 200g 6 PX009 131NVLO - (60) 10011 Bét Th«ng Cèng CRAIBE Gãi 100g
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2